Облік та внутрішній аудит витрат олійно-жирового виробництва

Облік та внутрішній аудит витрат виробництва

Бібліографічний опис

Каменська Т. О. Облік та внутрішній аудит витрат олійно-жирового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Каменська Тетяна Олександрівна – Київ, 2005. – 20 с.

Анотація

 • У дисертації проведені статистичні дослідження стану олійно-жирової галузі України.
 • Виявлені організаційні та технологічні галузеві особливості, які впливають на методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.
 • Узагальнені трактування понять виробничих витрат та собівартості та систематизовані критерії класифікації витрат.
 • Розроблено загальну модель обліку витрат та калькулювання собівартості для олійно-жирових підприємств.
 • Вдосконалено попередільну систему обліку витрат та методику обліку витрат на переробку давальницької сировини.
 • Надані рекомендації щодо удосконалення обліку накладних витрат, нормативного методу калькулювання та обліку відхилень витрат.
 • Запропоновано методику застосування системи калькулювання змінних витрат.
 • Розроблені методичні матеріали для організації та проведення внутрішнього аудиту витрат на підприємствах олійно-жирової галузі.

Ключові слова

олійно-жирове виробництво, виробничі витрати, калькулювання собівартості, попередільна система обліку витрат, система калькулювання змінних витрат, внутрішній аудит

Облік та внутрішній аудит витрат виробництва: актуальність теми

Підвищення ефективності агропромислового комплексу як найважливішого сектора економіки України залежить від прийняття оперативних та обґрунтованих рішень щодо напрямів здійснення витрат виробництва. У системі управління виробництвом важливе місце має облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції, що забезпечують організацію контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Зміна  форм власності та організаційно-методичних підходів до управління підприємствами олійно-жирової галузі  зумовлюють потребу в удосконаленні облікової системи з метою підвищення гнучкості, аналітичності та оперативності надання інформації про виробничі витрати для прийняття ефективних управлінських рішень на різних стадіях виробничого циклу, оптимізації та прогнозуванню використання ресурсів.

Проблеми обліку та контролю витрат висвітлено в працях: М.Т. Білухи, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, М.В. Кужельного, В.Є. Ластовецького,  В.Г. Лінника, Ю.Я. Литвина, Є.В. Мниха, Л.В. Нападовської, І.І. Пилипенка, В.В. Сопка,  Л.К. Сука, М.Г. Чумаченка,  В.Г. Швеця, В.О. Шевчука та інших учених.

Заслуговують на увагу дослідження зарубіжних фахівців: Р. Вандер Віла, Р. Друрі, Каплана, Т.П. Карпової, Ю.А. Мишина, С.А. Ніколаєвої, Д. Нортона, В.Ф. Палія та ін.

Водночас чинна методика обліку та контролю витрат на підприємствах олійно-жирової галузі України не  відповідає сучасним умовам господарювання.  Потребують подальшого дослідження і вирішення питання: вдосконалення класифікації витрат для цілей управління;  визначення виробничої собівартості  окремих виробничих переділів; побудова ефективної системи управління витратами; вдосконалення обліку та контролю витрат в умовах використання ПЕОМ; удосконалення методів контролю та організація спеціальних контрольних підрозділів.

Потреба у подальшій розробці питань обліку і контролю витрат на підприємствах олійно-жирової галузі за сучасних умов господарювання визначили актуальність та основні напрями дослідження.

Облік та внутрішній аудит витрат виробництва: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних  робіт у Національному центрі обліку та аудиту Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України в межах наукової теми: “Організаційно-методичне забезпечення внутрішнього аудиту собівартості готової продукції на підприємствах олійно-жирової промисловості” (номер державної реєстрації 0104U000375). У межах наукової програми автором здійснено дослідження методики і організації обліку та внутрішнього аудиту та зроблено пропозиції з удосконалення обліку виробничих витрат,  організації служби внутрішнього аудиту, запропоновано робочі документи та  розроблено специфічні програми проведення внутрішнього аудиту  витрат та собівартості готової продукції олійно-жирових підприємств.

Облік та внутрішній аудит витрат виробництва: мета і завдання дослідження

Полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення методики обліку  і внутрішнього аудиту витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємств олійно-жирової галузі з урахуванням міжнародного досвіду. Для досягнення поставленої мети передбачено постановку, формулювання та вирішення завдань теоретичного, методологічного та практичного характеру, зокрема:

 • визначити галузеві особливості олійно-жирового виробництва, як передумови удосконалення  методики обліку і внутрішнього аудиту виробничих витрат;
 • систематизувати підходи до визначення економічної категорії витрат виробництва та собівартості продукції відповідно до умов господарювання за ринкової невизначеності;
 • уточнити класифікацію витрат підприємств олійно-жирової галузі відповідно до сучасних вимог управління та визначити склад виробничих витрат, що включають до собівартості продукції олійно-жирового виробництва;
 • розробити пропозиції, спрямовані на удосконалення обліку, методики калькулювання і внутрішнього аудиту витрат олійно-жирових підприємств за умов використання сучасних  комп’ютерних технологій;
 • розробити методичні матеріали для організації служби внутрішнього аудиту підприємств олійно-жирової галузі;
 • запропонувати методику проведення внутрішнього аудиту собівартості олійно-жирового виробництва.

Облік та внутрішній аудит витрат виробництва: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження обрана система обліку і внутрішнього аудиту виробничих витрат олійно-жирових підприємств.

Предметом  дослідження  є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту витрат підприємств олійно-жирової галузі.

Облік та внутрішній аудит витрат виробництва: методи дослідження

Дисертаційне дослідження проводилось із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану обліку і внутрішнього аудиту витрат та калькулювання собівартості олійно-жирового виробництва. Теоретичне узагальнення, групування та порівняння використовувалися для розкриття сутності понять “витрати виробництва” та “собівартість”. Для удосконалення класифікації витрат олійно-жирового виробництва застосовувався абстрактно-логічний метод і метод причинно-наслідкового зв’язку. У процесі дослідження організації та методики обліку витрат на підприємствах олійно-жирової галузі було використано загальнонаукові методи пізнання: поєднання абстрактного й конкретного, індукція та дедукція, аналіз і синтез, групування й порівняння. Для обробки даних, наведених у дисертації, було використано такі методичні прийоми: огляд, документальна перевірка, техніко-економічні розрахунки, аналітичні групування, структурний аналіз, узагальнення, підрахунок.

Інформаційною базою дисертації є праці вітчизняних і зарубіжних вчених із проблем бухгалтерського обліку і аудиту виробничих витрат; законодавчі акти; довідково-інформаційні видання, матеріали науково-практичних конференцій, статистичні дані, фактичні показники діяльності підприємств олійно-жирової промисловості.

Облік та внутрішній аудит витрат виробництва: наукова новизна отриманих результатів дослідження

Полягає в теоретичному обґрунтуванні і методичному вирішенні комплексу проблемних питань, пов’язаних із удосконаленням обліку і внутрішнього аудиту виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості.

Основні положення наукової новизни результатів дослідження полягають в наступному:

уперше:

 • запропоновано методику проведення комплексного аналізу доходності сегментів  олійно-жирового виробництва з використанням системи калькулювання змінних витрат, що забезпечує формування беззбиткового асортименту продукції;
 • розроблено модель обліку витрат та калькулювання собівартості олійно-жирової продукції, яка ґрунтується на взаємозв’язку рахунків бухгалтерського обліку, статей калькуляції та етапів виробничих процесів олійно-жирового виробництва;

удосконалено:

 • методику проведення аудиту виробничої собівартості продукції для підприємств олійно-жирової галузі, зокрема розроблено програму внутрішнього аудиту витрат олійно-жирового виробництва;
 • організаційно-методичне забезпечення внутрішнього аудиту витрат підприємств олійно-жирової галузі;
 • методику обліку виробничих витрат із розробкою алгоритму розрахунку відхилень витрат від нормативів за окремими найменуваннями продукції, що буде сприяти підвищенню ефективності системи внутрішнього контролю;

набули подальшого розвитку:

 • уточнення класифікації витрат на основі теоретичного обґрунтування класифікаційних ознак відповідно до потреб практики управління підприємств олійно-жирової галузі;
 • узагальнено різні види собівартості продукції олійно-жирового виробництва для напрямів управлінських рішень, залежно від складу витрат, які формують собівартість для підприємств олійно-жирової галузі;
 • методика напівфабрикатного варіанту нормативно-попередільного методу обліку виробничих витрат та обліку витрат на переробку давальницької сировини, що забезпечить  поліпшення системи управління підприємством.

Облік та внутрішній аудит витрат виробництва: практичне значення одержаних результатів роботи

Полягає в тому, що застосування  в практичний діяльності  підприємств олійно-жирової галузі рекомендацій з удосконалення обліку і внутрішнього аудиту витрат та формування собівартості з використанням автоматизованих систем обробки інформації дозволить забезпечити своєчасність  надання інформації для оперативного виявлення відхилень та усунення недоліків технологічного процесу. Отримані результати дослідження спрямовані на підвищення достовірності, оперативності й аналітичності обліку витрат у розрізі об’єктів калькулювання, дають можливість найповніше виявляти і використовувати внутрішні резерви підприємства для підвищення ефективності виробництва та рівня рентабельності.

Результати проведеного дослідження використано під час створення служби внутрішнього аудиту для Промислової групи КМТ  (довідка № 5 від 11 травня 2005 р.). Окремі розробки і рекомендації автора розглянуто і впроваджено в практичну діяльність ВАТ  “Вінницький олійно-жировий комбінат” (довідка № 7 від 4 квітня 2005 р.), ВАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат” (довідка № 26/4 від 26 квітня  2005 р.). Положення дисертаційного дослідження використовуються в науково-методичній роботі Національного центру бухгалтерського обліку й аудиту Державної академії статистики обліку та аудиту у розробці програм: “Управлінський облік”, “Внутрішній контроль” (довідка № 15 від 30 березня 2005 р.).

Облік та внутрішній аудит витрат виробництва: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим  дослідженням. Усі розробки та пропозиції, пов’язані з удосконаленням системи обліку і внутрішнього аудиту, які викладені в роботі, належать особисто автору.

Облік та внутрішній аудит витрат виробництва: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати дослідження знайшли відображення у статтях, опублікованих у фахових та інших виданнях, доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку:

 • на міжнародній науковій конференції “Бухгалтерський облік і господарський контроль: минуле, сьогодення і майбутнє”  (м. Житомир, ЖІТІ, 2002 р.),
 • на науково-практичній конференції “Теорія і практика бухгалтерського обліку та аудиту: сучасний стан і напрями удосконалення” (м. Львів ),
 • на науково-практичній конференції “Внутрішній аудит та управління бізнесом” (м. Київ, ДАСОА,  2004 р.).

Облік та внутрішній аудит витрат виробництва: структура і обсяг дисертації

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Основний зміст викладено на 171 сторінках друкованого тексту, в тому числі 26 таблиць – на 29 сторінках, 44 рисунки, що займають 45 сторінок. Робота містить 18 додатків – на 39 сторінках. Список використаних джерел, що налічує 232 найменувань, – на 18 сторінках.

Облік та внутрішній аудит витрат виробництва: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дослідження у фахових виданнях опубліковано 5 статей  загальним обсягом 1,77 друкованих аркушів, 3 тези доповідей загальним обсягом 0,43  друкованих аркушів, в інших публікаціях – 6 статей загальним обсягом 2,82 друкованих аркушів. Всі статті опубліковані особисто автором.

Статті у фахових виданнях:

 1. Каменська Т.О. Мета й завдання внутрішнього аудиту собівартості готової продукції підприємств олійно-жирової промисловості // Науково-виробничий журнал “Держава та регіони” Гуманітарного інституту “ЗІДМУ”. Серія: “Економіка та підприємництво”. -2002 р. – № 4.- С.93-98.- (0,40 д.а.)
 2. Каменська Т.О. Вплив розподілу загально виробничих витрат на собівартість готової продукції підприємств олійно-жирової промисловості // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – 2002. – №19. – С. 132-138.- (0,42 д.а.)
 3. Каменська Т.О. Визначення суттєвості в аудиті // Вісник податкової служби України. – 2003. – №33. – С. 51-54.- (0,38 д.а.)
 4. Каменська Т.О. Планування аудиту // Вісник податкової служби України. – 2004. – №27. – С. 61-64.- (0,31д.а.)
 5. Каменська Т.О. Методика внутрішнього аудиту виробничих витрат // Вісник податкової служби України. – 2005. – №10. – С. 49-51.- (0,26 д.а.)

Статті в інших виданнях

 1. Каменська Т.О. Бухгалтерський облік основних засобів // Все про бухгалтерський облік – 2000.- № 52.- С.11-26.- (1,06 д.а.)
 2. Каменська Т.О. Оподаткування і бухгалтерський облік давальницьких операцій // Все про бухгалтерський облік. – 2001.-№ 22.- С.8-13.- (0,34 д.а.)
 3. Каменська Т.О. Облік і оподаткування тари і тарних матеріалів // Все про бухгалтерський облік. – 2001.- № 23.- С.9-12.- (0,36 д.а.)
 4. Каменська Т.О. Надходження, амортизація та вибуття інших необоротних активів (бухгалтерський і податковий облік) // Все про бухгалтерський облік – 2001.-№ 32.- С.36-41.- (0,35 д.а.)
 5. Каменська Т.О. Облік допоміжних і обслуговуючих виробництв // Дебет- Кредит. -2002.-№39.- С. 35-39.- (0,37 д.а.)
 6. Каменська Т.О. Облік витрат допоміжних і підсобних підрозділів // Бізнес. Бухгалтерія.-2005.-№22.-С.58-60.- (0,34 д.а.)

Тези доповідей

 1. Каменська Т.О. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції та послуг підприємств олійно-жирової галузі // Матеріали науково-практичної конференції “Внутрішній аудит та управління бізнесом”. – Київ. – ДАСОА. – 2004. – С. 89-94.- (0,11 д.а.)
 2. Каменська Т.О. Класифікація різних видів собівартості підприємств олійно-жирової галузі // Матеріали науково-практичної конференції “Теорія і практика бухгалтерського обліку та аудиту сучасний стан і напрями удосконалення”. – Львів. – 2004.- С.112-114.- (0,14 д.а.)
 3. Каменська Т.О. Порядок організації та проведення аудиту // Матеріали міжрегіональної наукової конференції “Аудит у посттоталітарному суспільстві”.-Київ-Чернигів.-2005.-С.112-116.-(0,18 д.а.)

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” – за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог