Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України

Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України

Бібліографічний опис

Ірха Л. І. Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ірха Людмила Іванівна – Київ, 2005. – 17 с.

Анотація

У дисертаційній роботі досліджуються теоретичні, організаційно-методичні аспекти обліку та аналізу експортно-імпортних операцій підприємств України. Проведено порівняння обліку експортно-імпортних операцій з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і російською методикою, розроблені пропозиції по удосконаленню методики і організації ведення бухгалтерського обліку оподаткування. Всі питання, які необхідно вирішити при удосконаленні обліку не можливо розглянути без взаємодії їх з удосконаленням документації. У роботі автором запропоновано класифікацію зовнішньоекономічних документів. Дослідження іноземної і вітчизняної практики дозволило уточнити склад витрат за елементами, які відносяться до первісної вартості експортно-імпортної продукції і обґрунтувати формування їх митної вартості на умовах поставки за правилами “ІНКОТЕРМС”. Рекомендації і пропозиції, висловлені в дисертаційній роботі, пройшли апробацію і одержали практичне удосконалення у ряді підприємств м. Чернігова.

Ключові слова

зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, бухгалтерський облік, оподаткування, економічний аналіз, бартер, митна декларація

Облік та аналіз експортно-імпортних операцій: актуальність теми

Ринкові реформи, що проводяться  в країні, створюють сприятливі умови для відродження української економіки та її інтеграції в світове економічне співтовариство. Демократизація процесів управління економікою надає  рівні права всім господарюючим суб`єктам зовнішньоекономічній діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність  підприємств відіграє значну роль у розвитку економіки України, насиченні споживчого ринку товарами належної якості, просуванню товарів вітчизняних виробників на зовнішні ринки.

Здійснювати операції, пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю підприємства можуть лише використовуючи міжнародні правила розрахунків, порядок укладання договорів, аналізуючи кон’юнктуру валютних ринків, а також, володіючи нормативно-правовою базою з регулювання порядку проведення операцій в іноземній валюті на території України і за її межами.

Формування і здійснення комерційних зв’язків з іноземними партнерами, ефективне управління експортно-імпортними операці­ями неможливе без науково обґрунтованого підходу до розв’язання комплексу завдань їх інформаційного забезпечення, які вирішуються в системі обліку й аналізу. Дані бухгалтерського обліку, аналіз та аудит стали необхідними елементами при прийнятті обґрунтованих управлінських рішень, обранні надійних партнерів для одержання ефективних результатів фінансово-господарської діяльності.

Разом з тим,  неузгодженість  бухгалтерського і податкового законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності, викликає багато проблем з відображення експортно-імпортних операцій у бухгалтерському обліку і побудови ефективної системи її аналізу.

Дослідження розвитку експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання свідчить про відсутність системного підхо­ду до організаційно-методичного забезпечення їх обліку і аналізу, що призводить до серйозних порушень валютного, податкового та митного законодавства. Більше того, становлення зовнішньоекономічної діяльності відбувається в період реформування бухгалтерського обліку, що ха­рактеризується наявністю певних прорахунків та неузгодженостей і підвищує ризик ринкової невизначеності.

Стан вивчення проблеми

Найбільш ґрунтовно проблеми бухгалтерського обліку і аналізу розглянуті у працях вітчизняних вчених: Бородкіна О.С., Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М.,  Єфіменка В.І.,  Голова С.Ф.,  Кіндрацької Л.М., Кужельного М.В.,  Кузьмінського Ю.А.,  Лінника В.Г.,   Литвина Б.М.,  Мниха Є.В.,  Пархоменка В.М.,  Пушкаря М.С., Савченка В.Я.,  Сопка В.В., Шевчука В.О., Чумаченка М.Г.  та інших. Дослі­дження розвитку обліку і аналізу в Україні у своїй більшості ви­світлюють або загально-методичні засади обліку та фінансової звітно­сті згідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), або характеризують окремі напрямки обліку та техніку об­лікових записів згідно з новим Планом рахунків. Питання  обліку і аналізу експортно-імпортних операцій не найшли достатнього вирішення в опублікованих на теперішній час наукових роботах.

Корисними для теорії та практики обліку і аналізу в Україні є публікації закордонних учених  Р. Адамса, Ф.Л. Дефліса, Г.Р. Дженика, Дж. Лоббека, Р.Монтгомері, Дж.К. Робертсона, В.М. О.Рейла, Рей Вандер Віла, Хорнгерна Ч.Т. і Фостера Дж, Друрі К.  Е.А. Аренса та інших, в яких розглядаються організаційно-методологічні аспе­кти обліку та аналізу фінансової звітності підприємств країн з розви­неною ринковою економікою. Водночас їх праці безпосередньо не торкаються проб­лематики обліку та аналізу експортно-імпортних операцій.

Отже, недостатній рівень теоретичної розробки і обґрунтування питань методики та організації обліку і  аналізу експортно-імпортних операцій в системі управління зовнішньоторговельною ді­яльністю та потреби практики обумовлюють актуальність і науково-практичне значення проведеного дослідження, вибір теми, завдань та визначили напрямки дисертаційного дослідження.

Облік та аналіз експортно-імпортних операцій: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрямок дослідження визначається законодавством, яке регулює зовнішньоекономічну діяльність, Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV, Державною Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, за­твердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. №1706, Указом Президента “Про заходи щодо детінізації економіки  України на 2002-2004роки” та іншими нормативно-правовими документами, які регулюють експортно-імпортні операції в Україні.

Дисертаційні дослідження здійснювались відповідно  до плану науково-дослідних робіт  кафедри обліку підприємницької діяльності  Київського національного економічного університету, як складова  частина теми   “Удосконалення  бухгалтерського обліку, економічного аналізу та контролю в галузях економіки” (номер державної реєстрації 0103U004766). Автором  особисто розроблені пропозиції та рекомендації щодо удосконалення методики обліку імпортних операцій при базових умовах поставки “Інкотермс” та документальне оформлення обліку курсових різниць при імпортуванні товарів.

Облік та аналіз експортно-імпортних операцій: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослі­дження є обґрунтування теоретичних та науково-методичних по­ложень щодо удосконалення системи обліку і аналізу експортно-імпортних операцій підприємств України  та  розробка практичних рекомендацій з організації та методики обліку та аналізу   в умовах реформування  бухгалтерського обліку та розвитку міжнарод­них зв’язків. Поставлена мета визначає зміст досліджень, які зводяться до вирішення наступних взаємопов’язаних завдань теоретичного, практичного та мето­дичного  характеру:

 • проаналізувати і оцінити механізм регулювання  експортних та імпортних  операцій в Україні та обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення діючих нормативно-правових актів;
 • уточнити місце, зміст та значення обліку експортно-імпортних операцій у системі  зовнішньоекономічної діяльності;
 •  конкретизувати економічно-правове значення та сутність експортно-імпортних операцій;
 • оцінити діючу практику, визначити напрямки розвитку обліку, а також розробити пропозиції, по удосконалення обліку  та аналізу експортно-імпортних операцій в умовах рин­кової економіки та на перспективу;
 • визначити принципи та розробити досконалу методику аналізу зовнішньоекономічні операцій у відповідності до інформаційних потреб спо­живачів аналітичної інформації;
 • досконало обґрунтувати необхідність впровадження підприємствами  рекомендацій щодо організації та методики обліку і аналізу  експортно-імпортних операцій.

Облік та аналіз експортно-імпортних операцій: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження  є здійснення експортних та імпортних операції  підприємствами України.

Предметом дослідження є система бухгалтерського обліку та  аналізу експортно-імпортних операцій підприємств України.

Облік та аналіз експортно-імпортних операцій: методи дослідження

Методологічними засадами дисертаційного дослідження стали  положення діалектичного методу щодо пізнання різних економічних явищ і процесів у безперервному їх взаємозв’язку.

Ви­значальними у вирішенні поставлених перед дослідженням завдань були такі загальнонаукові методи:

 • системний підхід до досліджуваного об’єкта;
 • загальноприйняті методи аналізу;
 • спостереження і порівняльний аналіз, синтез і групування даних, факторний аналіз;
 • узагальнення теоретичного та фактичного матеріалу;
 • спеціальні методи дослідження (методи економічного аналізу, статистичних угрупувань, метод порівняння, різноманітні фінансово-розрахункові методи) при аналізі  експортних та імпортних операцій.

У ряді випадків при дослідженні ста­ну обліку і аналізу зовнішньоекономічних операцій підприємств України застосовувався метод експертних оцінок.

Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії, організації та методики обліку, економічного   аналізу, законодавчі акти, нормативні документи,  інструктивні, методичні матеріали та рекомендації міністерств і відомств, фінансово-еконо­мічні бюлетені Державного комітету статистики України, Чернігівського обласного управління статистики,  економічна інформація під­приємств, матеріали науково-практичних конференцій, власні публікації автора.

Облік та аналіз експортно-імпортних операцій: наукова новизна одержаних результатів

Відповідно до мети і поставлених завдань дослідження в дисертації містяться нові науково-обгрунтовані рекомендації та пропозиції, які є особистим внеском автора. Основними положеннями що виносяться на захист є:

Вперше запропоновано:

 • методику обліку експортно-імпортних операцій за елементами формування витрат на умовах поставки продукції за правилами ІНКОТЕРМС, форм розрахунків і розробленого робочого плану рахунків, що дає можливість більш повно відображати в обліку процес руху продукції від продавця до покупця та більш чітко визначати доходи й фінансові результати зовнішньоекономічної діяльності;
 • методичні підходи до поточного аналізу експортно-імпортної продукції з використанням уніфікованого аналітичного документу, який дозволяє здійснювати постійний аналіз за елементами валових витрат, як за кожним окремим контрактом та контрагентом, за видом продукції, так і в цілому по підприємству.

Набуло подальшого розвитку:

 • теоретична направленість бухгалтерського обліку й аналізу експортно-імпортних операцій, що знайшла своє вирішення у конкретизації мети, завдань, способів організації обліково-аналітичного процесу та дозволила більш чітко класифікувати об’єкти бухгалтерського обліку, первинну документацію і типи контрактів;
 • обґрунтування необхідності узгодження бухгалтерського обліку і оподаткування експортно-імпортних операцій, шляхом внесення відповідних змін у чинне законодавство, для чого розроблена відповідна модель та обґрунтовані принципи її побудови, що адаптує вітчизняне законодавство до кращих світових норм і правил;
 • обґрунтування та конкретизація напрямів розвитку інформаційного-технічного забезпечення обліково-аналітичного процесу експортно-імпортних операцій завдяки розробці структурної схеми комп’ютерної програми синтетичного й аналітичного обліку для відображення договірних зобов`язань та прав контрагентів, характеристики вимог до неї.

Удосконалено:

 • методику аналізу собівартості експортної продукції за елементами виробничих (матеріальних) витрат з метою обчислення впливу ціни придбаних матеріальних ресурсів (у розрізі постачальників та за визначений проміжок часу) на формування продажної ціни готової продукції;
 • методичні підходи аналізу розрахунку курсових різниць, з’ясування їх впливу на витрати й доходи від здійснення експортно-імпортних операцій шляхом їх накопичення і віднесення  в процесі аналізу з операційних на основні витрати й доходи діяльності;
 • методику аналізу виконання договірних зобов’язань за експортно-імпортними операціями шляхом застосування додаткових кількісних та якісних показників (кількість та питому вагу невиконаних угод, сплачених штрафів, отриманих рекламацій щодо якості у їх загальному обсязі; суму санкцій та її питому вагу за порушення термінів, обсягів і якості поставок) у розрізі контрактів, контрагентів та товарних груп.

Облік та аналіз експортно-імпортних операцій: практичне значення одержаних результатів

Основні результати дослідження удосконалюють методику та організацію бухгалтерського обліку і аналізу експортно-імпортних операцій з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, підвищують достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що сприяє розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Розроблені  під час дослідження  конкретні пропозиції та рекомендації по удосконаленню діючих нормативних документів щодо регулювання експортно-імпортних операцій підпри­ємств сприяють уникненню суперечливості  національного законодавства.

Рекомендації щодо організації і методи­ки обліку експортно-імпортних операцій апробовані та впроваджені в ВАТ “Чернігівавтодеталь” (довідка ВАТ “Чернігівавтодеталь” від 12.03.05 №  102-08/164). Методичні ре­комендації обліку та аналізу  зовнішньоторговельних операцій апробовані та впроваджені в   АТ Чернігівський пивний комбінат “Десна” (довідка АТ Чернігівського пивного комбінату “Десна” від 25.05.04  № 123-08/174).

Теоретичні висновки, науково-практичні рекомендації та інші результати дисертаційного дослідження використовуються у навчаль­ному процесі при читанні лекцій, проведенні  практич­них  та семінарський занять з курсів “Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної дія­льності” (довідки Чернігівського державного інституту економіки і управління  від 15.05.2004р. №101-08/232 та  Чернігівського інституту інформації бізнесу і права від 5.06.2004р. №.36).

Облік та аналіз експортно-імпортних операцій: особистий внесок здобувача

Отримані   результати дослідження є особистими розробками автора, їх використання в практичній ро­боті підприємств сприятиме підвищенню ефективності зовнішньо­економічної діяльності. В опублікованих наукових працях  особистий внесок аспіранта полягає     в вирішенні важливого наукового завдання – удосконалення методики обліку і аналізу експортно-імпортних операцій підприємств України.

Облік та аналіз експортно-імпортних операцій: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні результати дослідження, що включені до дисертації були оприлюд­нені у доповідях та одержали позитивну оцінку на сими наукових та науково-практичних конференціях:

 • “Деякі аспекти діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності” –  (Чернігів  2003р.);
 • “Проблеми та напрямки поліпшення інвестиційного клімату  в Україні для іноземних інвесторів” – (Чернігів 2004р.);
 • “Облік розрахунків при експортно-імпортних операціях”  – (Дніпропетровськ  2004р.);
 • “Бухгалтерський облік товарообмінних (бартерних) операцій зовнішньоекономічної діяльності” – (Дніпропетровськ 2004р.);
 • “Сучасний стан відшкодування податку на додану вартість експортерам України” – (Чернігів 2004р.);
 • “Актуальні проблеми розвитку регіону в умовах трансформації економіки”, “Удосконалення обліку експортно-імпортних операцій підприємств” – (Чернігів 2005р.);
 • “Організація та методологія обліку експортно-імпортних операцій”  – (Полтава 2005р.).

Облік та аналіз експортно-імпортних операцій: структура та обсяг дисертації

Дисертація складається зі всту­пу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та до­датків. Текст дисертації  викладений  на 192 сторінках комп’ютерного тексту і містить  46 таблиць на 44 сторінках, 17 рисунків на 17 сторінках.   Список використаних джерел налічує 149 найменувань на 13 сторінках та 29 додатків на 31 сторінці.

Облік та аналіз експортно-імпортних операцій: список опублікованих праць

Найважливіші положення та результати дисерта­ційного дослідження висвітлені в 10  друкованих роботах загальним обсягом 3.3 друкованих аркуші. У наукових фахових ви­даннях опубліковано 4 статті, у матеріалах конференцій – 6 робіт.

У наукових фахових виданнях:

 1. Ірха Л.І. Податковий облік експортних та імпортних операцій // Актуальні проблеми економіки, НАУ – Київ,  – №12. – С.43-54. – 1.02 д. а.
 2. Ірха Л.І. Облік бартерних операцій зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми економіки, НАУ – Київ, 2004. – №4. – С.112-119. – 0.44 д. а.
 3. Ірха Л.І. Облік безготівкових розрахунків експортно-імпортних операцій // Актуальні проблеми економіки, НАУ – Київ, 2004. – №5. – С.97-104. – 0.53 д. а.
 4. Ірха Л.І. Бухгалтерський облік експортних (без вивезення) та імпортних (без ввезення) операцій. // Актуальні проблеми економіки, НАУ – Київ, 2004. №6. – С.43-49. – 0.85 д. а. 

В інших виданнях:

 1. Ірха Л.І. Облік розрахунків при експортно-імпортних операціях // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції Наука і освіта, Дніпропетровськ, 2004. – С.11-13. – 0.1 д. а.
 2. Ірха Л.І. Бухгалтерський облік товарообмінних (бартерних) операцій зовнішньоекономічної діяльності // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.  “Наука і освіта”  Дніпропетровськ, 2004. – С.18-22. – 0.1 д..а.
 3. Ірха Л.І. Сучасний стан відшкодування податку на додану вартість експортерам України // Історико-правові і соціально-економічні аспекти розвитку суспільства: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції  –  Чернігів, 2004. – С.193-196. – 0.22 д. а.
 4. Ірха Л.І. Деякі аспекти обліку інвестиційного клімату в зовнішньоекономічній діяльності // Матеріали  VІІІ науково-практична конференція викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕіУ – Чернігів, 2004. – С.63-64. – 0.1 д. а.
 5. Ірха Л.І. Організація та методологія обліку  експортно-імпортних  операцій // Наукові дослідження – теорія та експеримент: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 2005.
 6. Ірха Л.І. Удосконалення обліку експортно-імпортних операцій підприємств  // Актуальні проблеми розвитку регіону в умовах трансформації економіки: Матеріали   ІХ науково-практичної  конференції викладачів, співробітників ЧДІЄУ. Чернігів, 2005. – С.34. – 0.1 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Зовнішньоекономічна діяльність” – за посиланням:

РубрикаЗовнішньоекономічна діяльність

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог