Облік реальних інвестицій у сільському господарстві

Облік реальних інвестицій у сільському господарстві

Бібліографічний опис

Кір’ян С. М. Облік реальних інвестицій у сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кір’ян Світлана Михайлівна – Київ, 2005. – 23 с.

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методичних та практичних засад обліку реальних інвестицій, а також розробці пропозицій щодо його удосконалення в сільськогосподарських підприємствах.

 • Запропоновано уточнення категорії “реальні інвестиції” як вкладення будь-яких цінностей в основний капітал з метою його приросту чи отримання певного ефекту в майбутньому.
 • В дисертаційній роботі внесено пропозиції щодо удосконалення методичних підходів до обліку реального інвестування та відображення їх у фінансовій звітності в напрямі виокремлення операцій з формування інвестиційних витрат, доходів та фінансових результатів;
 • розроблено регістри обліку джерел фінансування реальних інвестицій з метою забезпечення контролю за процесом інвестування в сільськогосподарських підприємствах, а також розширення системи показників у примітках до фінансової звітності.
 • Обґрунтовано методичні підходи до відображення в обліку амортизаційного фонду, формування якого ґрунтується на основі дисконтування, що сприятиме відтворенню основних засобів.
 • Удосконалено методичні підходи до аналізу реального інвестування на основі грошових потоків.

Ключові слова

реальні інвестиції, джерела фінансування, облік, витрати, амортизація, звітність, аналіз, грошові потоки

Облік реальних інвестицій у сільському господарстві: актуальність теми

Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт чи занепад виробництва, вирішення соціальних, економічних й екологічних проблем, сучасний рівень і потенційний динамізм основного, фінансового та людського капіталів. Без надійних знань інвестиційної діяльності, якими б володіли спеціалісти відповідного профілю, неможливо забезпечити сталий розвиток вітчизняної економіки, а отже, належне місце у міжнародному співтоваристві.

Основою інвестиційних процесів на сучасному етапі розвитку України є вкладення в необоротні активи, що зумовлено нерозвиненістю фондового ринку та недовірою до нього з боку юридичних і фізичних осіб. Реальні інвестиції є ефективним інструментом розвитку підприємства відповідно до обраної ним економічної стратегії.

Необхідність і логічність комплексного підходу до вирішення проблем залучення реальних вкладень в аграрну сферу національної економіки зумовлює удосконалення процесу управління ними на базі належного інформаційного забезпечення внутрішніх та зовнішніх користувачів відповідними даними. Таку інформацію повинна надавати, насамперед, система бухгалтерського обліку, яка покликана своєчасно забезпечувати потреби всебічного аналізу господарської діяльності, обґрунтування  та прийняття інвестиційних управлінських рішень.

Стан вивчння проблеми

Економічна природа реальних інвестицій у розрізі методичних та прикладних засад інвестиційного аналізу та менеджменту висвітлена у працях як вітчизняних авторів – І.О. Бланка, С.І. Вакаріна, М.І. Кісіля, О.В. Мертенса, А.А. Пересади, С.І.Прилипка, П.С. Рогожина, В.К. Савчука, В.П. Савчука, П.А.Стецюка, І.В.Якиміва, так і зарубіжних вчених – В. Беренса, Г. Бірмана, І.М. Волкова, Л.Гітмана, О.Б. Ідрісова, В.В. Ковальова, У. Шарпа, С. Шмідта та багатьох інших. Розвитку теорії та практики бухгалтерського обліку реальних інвестицій присвячено роботи відомих науковців – М.І. Бондаря, Ф.Ф. Бутинця, М.Я. Дем’яненка, Г.Г.Кірейцева, Я.Д. Крупки, В.Г. Лінника, В.Б. Моссаковського, П.Т. Саблука, В.В.Сопка, Л.К. Сука, В.Г. Швеця, М.Г. Волкова, В.Д. Новодворського, В.Ф. Палія, Д. Скоуна, Я.В. Соколова, К. Хітчінга, А.М. Хоріна та інших.

Поряд з цим, з огляду на теоретичну та прикладну значущість розробок, дослідження торкаються лише окремих сторін обліку реального інвестування, не забезпечують збалансованого поєднання наукових загальнотеоретичних питань з їх аналізом та практичним вирішенням; здобутки світової економічної науки у галузі реального інвестування ще не отримали належного відображення ні в законодавчо-правовому полі Україні, ні в обліковій практиці інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Тому важливою передумовою досліджень, пов’язаних із розробкою рекомендацій щодо удосконалення обліку реальних інвестицій, є обґрунтування понятійного апарату, а також вирішення комплексу питань, пов’язаних із відокремленням процесу здійснення та результатів реального інвестування у системі бухгалтерських рахунків та фінансової звітності, розробкою відповідних регістрів для покращання інформаційного відображення фінансування реальних інвестицій у звітності сільськогосподарських підприємств з метою прийняття стратегічних управлінських рішень. Враховуючи цінність і значимість реальних інвестицій, організація їх обліку та управління неможлива без ефективної системи аналізу, яка грунтувалася б на класичному елементі – грошових потоках.

Необхідність поєднання теоретичного обгрунтування і практичної направленості при вирішенні зазначених питань обумовили вибір теми дисертаційної роботи, її актуальність, дозволили визначити мету, завдання та основні напрями дослідження.

Облік реальних інвестицій у сільському господарстві: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана згідно з планами наукових досліджень Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН у межах науково-дослідної теми: “Формування системи та механізмів обліково-аудиторського забезпечення сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U000267). В межах виконання наукової теми автором здійснені дослідження, пов’язані з порядком інформаційого відображення реального інвестування у фінансовій звітності сільськогосподарських підприємств.

Облік реальних інвестицій у сільському господарстві: мета і завдання дослідження

Мета дисертаційної роботи полягає у теоретичному і методичному обґрунтуванні та науково-прикладній розробці пропозицій щодо удосконалення обліку реальних інвестицій як передумови посилення дієвості аналітичної інформації в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств.

Цільове спрямування дисертаційного дослідження обумовило постановку та вирішення наступних завдань:

 • дослідити економічну сутність і зміст реальних інвестицій, визначити місце серед об’єктів бухгалтерського обліку та запропонувати напрями удосконалення їх класифікації для поточних потреб;
 • розробити модель обліку інвестицій;
 • обгрунтувати методичні підходи до відображення в обліку реального інвестування у напрямі їх виокремлення у системі бухгалтерських рахунків і фінансової звітності сільськогосподарських підприємств;
 • визначити вплив інфляційних процесів на амортизаційні відрахування як основне джерело реальних інвестицій та розробити обліково-економічний механізм їх захисту;
 • внести пропозиції щодо удосконалення обліку капіталізації витрат на ремонт необоротних активів;
 • розробити регістри обліку джерел фінансування реальних інвестицій і на їх основі сформувати пропозиції з удосконалення форм фінансової звітності;
 • обгрунтувати доцільність аналізу реального інвестування на основі грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах, удосконалити методику та визначити інформаційну основу його здійснення.

Облік реальних інвестицій у сільському господарстві: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є реальні інвестиції в обліково-інформаційній системі сільськогосподарських підприємств.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методологічних і практичних положень бухгалтерського обліку реального інвестування у сільськогосподарських підприємствах.

Облік реальних інвестицій у сільському господарстві: методи дослідження

Методологічною основою є діалектичний метод пізнання економічних явищ і категорій та системний підхід до розкриття сутності реальних інвестицій, базові положення вітчизняної та зарубіжної економічної науки в галузі бухгалтерського обліку й економічного аналізу.

У процесі наукового пошуку застосовувались загальні і спеціальні методи, а саме: історичний та логічний – при дослідженні основних етапів розвитку системи обліку реальних інвестицій; спостереження, оцінки, групування, узагальнення – при вивченні теоретичних положень та практики обліку реальних інвестицій у сільськогосподарських підприємствах; аналізу та синтезу, індукції та дедукції, аналогії та порівняння – на етапі розробки пропозицій щодо визначення шляхів подальшого вдосконалення обліку реальних інвестицій. Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження використовувались також монографічний, графічний, розрахунково-конструктивний та інші методи.

Інформаційною базою дисертаційного дослідження стали нормативно-правові акти України, міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку і звітності, методичні рекомендації, що регулюють порядок планування і здійснення реальних інвестицій, методику їх оцінки й обліку, а також наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, що пов’язані з проблемами бухгалтерського обліку, інформаційного забезпечення та аналізу реальних інвестицій. У процесі дослідження використовувались дані органів державної статистики, Міністерства аграрної політики України, дані бухгалтерського, оперативного обліку та фінансова звітність сільськогосподарських підприємств Полтавської області, а також результати особистих спостережень автора.

Облік реальних інвестицій у сільському господарстві: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у постановці, уточненні, теоретико-методичному обгрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов’язаних із удосконаленням обліку реальних інвестицій у сільськогосподарських підприємствах з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

До найбільш вагомих результатів дисертаційного дослідження, які характеризують наукову новизну, належать:

вперше:

 • розроблено та методично обгрунтовано модель обліку інвестицій, трирівнева структура якої передбачає розгорнуту програму спостереження, збору, обробки та аналізу інформації для цілей управління;
 • обґрунтовано методичні підходи щодо відображення в обліку амортизаційного фонду, формування якого ґрунтується на основі дисконтування, що сприяє відтворенню основних засобів та захисту від негативного впливу інфляційних процесів амортизаційних відрахувань, як джерела фінансування реальних інвестицій сільськогосподарських підприємств;
 • розроблено регістри обліку джерел фінансування реальних інвестицій і на їх основі запропоновано доповнення Приміток до річної фінансової звітності відповідними розділами, що підвищує аналітичність інформації та забезпечує контроль за процесом інвестування в сільськогосподарських підприємствах;

удосконалено:

 • методичні підходи до відображення в обліку реального інвестування з метою виокремлення у системі бухгалтерських рахунків операцій з формування інвестиційних витрат, доходів і фінансових результатів, що відповідає економічній класифікації видів діяльності підприємства;
 • методику обліку капіталізації витрат на основі запропонованих рекомендацій щодо визначення напрямів віднесення до балансової вартості необоротних активів витрат на ремонт та застосування норм амортизації, які передбачають відшкодування витрат на капітальний ремонт і придбання нових об’єктів;
 • принципи і порядок інформаційного відображення реальних інвестицій у фінансовій звітності сільськогосподарських підприємств шляхом представлення процесу та результату інвестиційної діяльності в окремих статтях Балансу та Звіту про фінансові результати, що сприяє підвищенню якості звітної інформації й обґрунтованості інвестиційних рішень;
 • обгрунтування доцільності та методичні підходи до аналізу реального інвестування на основі грошових потоків з урахуванням інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств;

отримали подальший розвиток:

 • класифікація реальних інвестицій, в якій виділено найбільш суттєві та характерні їх ознаки для ведення обліку, а саме: за технологічним характером, інвестиційною стратегією та способом формування грошового потоку;
 • систематизація існуючих підходів до визначення реальних інвестицій та уточнення змісту даної категорії, як вкладення будь-яких цінностей в основний капітал з метою його приросту чи отримання певного ефекту в майбутньому.

Облік реальних інвестицій у сільському господарстві: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що реалізація їх на практиці сприятиме удосконаленню організації та методики бухгалтерського обліку реальних інвестицій у сільськогосподарських підприємствах та інших галузях національної економіки. Впровадження результатів дослідження дасть змогу підвищити оперативність та аналітичність облікової інформації, зокрема, рівень сприйняття і використання користувачами фінансової звітності підприємства для прийняття стратегічних інвестиційних рішень; достовірність формування необхідних інвестору даних про фактичні обсяги, структуру реальних інвестицій, забезпеченість джерелами їх фінансування та можливість залучення інвестиційних ресурсів у майбутньому; посилити контроль за здійсненням інвестиційного процесу та його наслідками.

Результати дослідження щодо використання удосконаленої форми № 5 “Примітки до річної фінансової звітності” в частині відображення реальних інвестицій та методики аналізу реального інвестування на основі грошових потоків упроваджені в господарську практику сільськогосподарських підприємств Глобинського району Полтавської області (довідка № 12/254-д від 26.12.03 р.).

Запропоновані в дисертаційній роботі методичні підходи щодо синтетичного та аналітичного обліку реальних інвестицій та розроблена “Відомість обліку джерел фінансування реальних інвестицій” впроваджені у практичну облікову діяльність ТОВ “Лан-Агро” Глобинського району Полтавської області, що дозволило покращити організацію обліку та контроль на підприємстві (довідка № 7 від 15.01.04р.).

Окремі пропозиції та рекомендації з удосконалення обліку капіталізації витрат на ремонт необоротних активів використовуються в обліково-фінансовій роботі Устимівської дослідної станції рослинництва УААН (довідка № 84/02 від 14.04.04 р.).

Основні положення дисертації знаходять застосування у навчальному процесі Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” при викладанні курсів “Фінансовий облік”, “Бухгалтерський облік в галузях національної економіки”, “Бухгалтерська звітність” (акт від 08.09.2004 р.).

Облік реальних інвестицій у сільському господарстві: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Усі наукові результати, викладені у роботі, обґрунтовані автором особисто, зокрема: пропозиції щодо удосконалення методики фінансового та податкового обліку реальних інвестицій; розроблено регістри з обліку джерел фінансування реальних інвестицій; внесено пропозиції щодо удосконалення фінансової звітності сільськогосподарських підприємств, в якій відображається процес реального інвестування; визначено інформаційне підгрунтя удосконаленої методики аналізу реального інвестування на основі грошових потоків.

Облік реальних інвестицій у сільському господарстві: апробація результатів дисертаційного дослідження

Найбільш вагомі теоретичні та практичні результати дослідження доповідались на засіданнях кафедри обліку, аналізу і аудиту ПВНЗ “Європейський університет” (протокол № 7 від 05.02.2003 р. та № 9 від 21.04.2004 р.).

Основні положення дисертації оприлюднено на:

 • науково-практичному семінарі молодих учених та спеціалістів “Вчимося господарювати” (Київ-Чабани, 1999 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (Київ, Київський національний економічний університет, 2000 р.);
 • Всеукраїнській конференції молодих учених-аграрників “Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу” (Харків, Харківський державний аграрний університет, 2000 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість” (Київ, Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2002 р.).

Облік реальних інвестицій у сільському господарстві: структура та обсяг дисертації

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 212 найменувань та додатків. Загальний обсяг роботи викладено на 168 сторінках комп’ютерного тексту, містить 22 таблиці, 20 рисунків, 14 додатків.

Облік реальних інвестицій у сільському господарстві: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами проведеного дослідження опубліковано 15 наукових праць загальним обсягом 4,83 друк. арк., з них: 8 статей у фахових виданнях (2,89 др. арк.); 4 – матеріали конференцій (0,36 др. арк.); підготовлено розділ посібника “Річна звітність сільськогосподарських підприємств (випуск 2003 року) ” (1,05 др. арк.); 2 – в інших виданнях (0,53 др. арк.).

У наукових фахових виданнях:

 1. Кір’ян С.М. Формування інвестицій в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. – 1997.- №12. – с. 37-40 (0,34 др. арк.).
 2. Кір’ян С.М. Інвестиційна активність підприємств в умовах інфляції // Агроінком. – 1999. – №8-9. – с. 49-51 (0,27 др. арк.).
 3. Кір’ян С.М. Інформаційне забезпечення інвестиційного процесу // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – 1999. – №3. – с. 48-49 (0,23 др. арк.).
 4. Кір’ян С.М. Амортизаційна політика при лізингових операціях // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 1999. – №9. – с. 144-146 (0,38 др. арк.).
 5. Кір’ян С.М. Стан та умови інвестування в аграрному секторі України // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – 2000. – №2. – с. 62-65 (0,34 др. арк.).
 6. Кір’ян С.М. Залучення іноземних інвестицій у сільське господарство // Науковий вісник Національної аграрної академії. – 2000. – №23. – с. 195-198 (0,31 др. арк.).
 7. Кір’ян С.М. Облік операцій реального інвестування у сільському господарстві // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2004. – №4. – с. 137-141 (0,6 др. арк.).
 8. Кір’ян С.М. Удосконалення обліку амортизації при здійсненні капітального ремонту необоротних активів // Економіка АПК. – 2005.- №2. – с. 80-84 (0,42 др. арк.).

 Тези доповідей на науково-практичних конференціях:

 1. Кір’ян С.М. Облік фінансування інвестиційної діяльності / Вчимося господарювати. Матеріали науково-практичного семінару молодих вчених та спеціалістів 22-23 листопада 1999 р. Київ-Чабани. – К.: Нора-прінт, 1999. – С. 266-267 (0,07 др. арк.).
 2. Кір’ян С.М. До питання обліку капітального інвестування / Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 16-18 жовтня 2000 р. / Відп. за вип. В.М. Іваненко. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 243-245 (0,09 др. арк.).
 3. Кір’ян С.М. Бухгалтерський облік землі як об’єкта інвестицій / Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу / Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених-аграрників 11-13 жовтня 2000 р. / Харківський державний аграрний університет. – Харків, 2000. – С. 56-57 (0,08 др. арк.).
 4. Кір’ян С.М. Прийняття інвестиційних рішень підприємства на основі визначення грошових потоків / Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 22-23 квітня 2002 р.; У 2 т. /Редкол.: М.І. Шкіль (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – Т.1. – С. 89-91 (0,12 др. арк.).

В інших виданнях:

 1. Кір’ян С.М. Проведення аналізу при прийнятті інвестиційних рішень // Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу: Колективна монографія у двох томах. Т. 2 / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2000. – с. 462-467 (0,25 др. арк.).
 2. Кір’ян С.М. Інформаційне відображення реального інвестування у фінансовій звітності сільськогосподарського підприємства // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. У чотирьох частинах. За ред. П.Т. Саблука. Ч. 3. Фінанси і фінансова інфраструктура АПК. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – С. 353-357 (0,28 др. арк.).
 3. Кір’ян С.М., Радченко О.Д. Рекомендації по складанню звіту про рух грошових коштів // Річна звітність сільськогосподарських підприємств (випуск 2003 року) / За ред. Ю.Я. Лузана. – К.: ІАЕ, 2003. – 266 с. (особистий внесок автора – викладено сутність, призначення, методику та інформаційне забезпечення складання звіту про рух грошових коштів (Розділ 2.3), с.112-136 (1,05 др. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Інвестиції підприємств” – за посиланнями:

РубрикаКапітал власний

РубрикаФінансові інвестиції

РубрикаНезавершені капітальні інвестиції

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог