Облік та аналіз відтворення основних засобів

Облік та аналіз відтворення основних засобів

Бібліографічний опис

Янчев А. В. Облік та аналіз відтворення основних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Янчев Андрій Володимирович – Луганськ, 2004. – 18 с.

Анотація

Роботу присвячено розробці теоретичних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку основних засобів та економічному обґрунтуванню нових напрямів облікової політики на базі виявлення і використання закономірностей впливу відтворювального процесу на ефективність роботи підприємств.

 • Доведено, що формування облікової політики основних засобів повинно будуватися на виборі найбільш ефективних способів і параметрів відтворювального процесу.
 • Запропоновано науково-обгрунтовані класифікації основного капіталу та лізингових операцій для цілей бухгалтерського обліку.
 • Розроблено рекомендації щодо формування облікової політики основних засобів.
 • Обґрунтовано методичні підходи до класифікації витрат, що пов’язані з утриманням основних засобів. Це дозволяє підприємствам вирішити проблеми фінансування витрат на ремонт.
 • Визначено напрями вдосконалення системи бухгалтерських записів руху основних засобів та лізингових операцій, що сприяє гармонізації вітчизняного обліку з міжнародними стандартами.
 • Розроблено рекомендації щодо вдосконалення аналізу технічного стану основних засобів, економічно-обгрунтованих складових лізингового платежу у взаємозв’язку з аналізом ефективності лізингових операцій.

Ключові слова

основний капітал, лізингові операції, відтворення, амортизація, ремонт, облікова політика, лізингова маржа, ефективність

Облік та аналіз відтворення основних засобів: актуальність теми

Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції підприємств, зниження витрат виробництва та обігу вимагають збільшення вкладень капіталу в основні засоби. Процес відтворення основних засобів повинен забезпечити не лише розширення обсягів виробництва продукції, а й суттєве зростання продуктивності праці, швидке впровадження в практику нових технічних рішень. Без активізації інвестиційної діяльності неможливий вихід економіки України з кризового стану.

В умовах ринкової економіки якісно новий рівень належить лізинговим операціям. Узагальнення зарубіжного досвіду лізингових операцій показує необхідність їх розвитку, як важливої передумови розширення процесу відтворення основних засобів, покращання інвестиційного клімату в Україні, формування ефективної структури розбудови її економіки. Ринкові методи господарювання вносять принципові зміни у спосіб виробництва, систему управління основними засобами та, як наслідок, визначають новий підхід до методики та організації бухгалтерського обліку й аналізу.

Дослідження теоретичних положень та сучасної практики бухгалтерського обліку основних засобів дозволило визначити ряд невирішених проблем, які гальмують процес управління та знижують ефективність використання основних засобів.

До кола таких проблем можна віднести різні підходи до термінології щодо основного капіталу, до формування амортизаційної політики, до бухгалтерських аспектів комплексу лізингових відносин, підвищення інформативності документів та облікових регістрів з обліку основних засобів.

Дискусійність багатьох теоретичних положень, практична значимість обліку й аналізу відтворення засобів, недостатній рівень їх дослідження з погляду сучасних потреб управління зумовили вибір теми та визначили спрямованість дослідження.

Облік та аналіз відтворення основних засобів: зв’язок теми з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Харківського державного університету харчування та торгівлі з тем “Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах переходу до національних стандартів” (тема №21-2000-2001Б, Харків), “Проблеми вдосконалення обліку фінансових результатів і складання фінансової звітності згідно з П(С)БО” (тема №26-2001-2002Б, Харків).

За результатами дослідження внесено ряд пропозицій щодо вдосконалення обліку й аналізу відтворення основних засобів, а саме: запропоновано класифікацію основного капіталу та лізингових операцій; визначено елементи формування облікової політики в аспекті основних засобів; обґрунтовано вибір нарахування амортизації для комерційних підприємств; розроблено методику розрахунку лізингових платежів, лізингової маржі та лізингових операцій.

Облік та аналіз відтворення основних засобів: мета і завдання дослідження

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці наукових і практичних рекомендацій щодо організації обліку й аналізу процесу відтворення основних засобів на комерційних підприємствах та виявлення шляхів їх подальшого вдосконалення з метою забезпечення ефективного функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання.

Для досягнення поставленої мети вирішені такі наукові та практичні завдання:

 • розглянуто з позиції ринкових відносин економічну природу основних засобів і їх відтворення;
 • досліджено тенденції та умови розвитку лізингових відносин в Україні, логіку ідентифікації категорій “оренда”, “лізинг”, “фінансовий лізинг” та її вплив на бухгалтерське трактування комплексу орендних відносин;
 • виявлено особливості формування облікової політики підприємства в аспекті основного капіталу;
 • проаналізовано систему амортизації основних засобів в Україні та проведено оцінку використання сучасних методів її нарахування;
 • досліджено механізм покриття витрат, пов’язаних з утриманням основних засобів та запропоновано систему бухгалтерських записів їх списання;
 • удосконалено методики обліку основних засобів і їх відтворення на рахунках синтетичного та аналітичного обліку;
 • визначено напрями вдосконалення обліку основних засобів в умовах АРМБ;
 • розроблено методику аналізу ефективності відтворення основних засобів;
 • запропоновано методи оцінки економічної ефективності лізингових операцій для учасників угоди.

Облік та аналіз відтворення основних засобів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є обліково-аналітичний процес відтворення основних засобів на комерційних підприємствах.

Предметом дослідження є теоретичні засади та існуюча практика обліку й аналізу відтворення основних засобів комерційних підприємств та її вдосконалення в умовах ринкових відносин.

Облік та аналіз відтворення основних засобів: методи дослідження

Методологічною основою роботи є системний підхід до розкриття економічної сутності основних засобів і процесу їх відтворення. Теоретичною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і зарубіжних економістів з обліку й аналізу основних засобів, законодавчі та нормативні акти України, інструктивні матеріали, матеріали Держкомстату України, дані бухгалтерського обліку комерційних підприємств Харківської області.

У роботі використано евристичні методи експертних оцінок і контрольних опитів (при анкетному дослідженні стану бухгалтерського обліку й аналізу основних засобів в комерційних підприємствах Харківської області); метод асоціацій і аналогій (при розробці методики синтетичного і аналітичного обліку основних засобів); метод угрупування та порівнянь (при розробці питань удосконалення системи бухгалтерських записів лізингових операцій); математико-статистичні методи (при побудові синтезованої математичної моделі для визначення доцільності проведення ремонту основних засобів; обґрунтуванні величини лізингового платежу та оцінки ефективності лізингових операцій).

Обробка інформації здійснювалась з використанням табличного процесору Excel та пакету STATISTICA.

Облік та аналіз відтворення основних засобів: наукова новизна отриманих результатів

Полягає в уточненні теоретичних положень та розробці науково-обгрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення обліку й аналізу основних засобів та їх відтворення в сучасних умовах господарювання.

У процесі дослідження отримано наступні найбільш вагомі результати:

вперше запропоновано:

 • методичні основи аналізу технічного стану основних засобів, який складається з визначення оптимальних термінів служби обладнання, аналізу експлуатаційних витрат та витрат на ремонт;
 • концепцію аналізу формування економічно-обгрунтованих складових лізингового платежу, що є основними у фінансовому плануванні в системі управління всіх учасників угоди.

удосконалено:

 • аспекти бухгалтерського обліку відтворення основних засобів, завдяки чому:
  • визначено напрями формування облікової політики основних засобів;
  • розроблено бухгалтерську модель економічного механізму амортизації;
  • уточнено та доповнено класифікацію витрат, пов’язаних з утриманням основних засобів, що дозволяє підприємствам обґрунтовано вирішувати проблеми фінансування, контролю та обліку витрат на ремонт;
  • запропоновано систему бухгалтерських записів орендних операцій з позиції права, що сприяє гармонізації вітчизняного обліку з міжнародними стандартами;
 • побудову оціночних і обліково-аналітичних алгоритмів, які базуються на техніці дисконтування, що дозволяє визначити ефективність оренди з позиції орендатора та орендаря;

дістало подальшого розвитку:

 • уточнення термінології щодо економічних категорій “основні засоби”, “основний капітал”, “лізинг”, “капіталовкладення”, неоднозначність тлумачення яких породжує проблему викривлень в бухгалтерському обліку. Це дозволило:
  • запропонувати науково-обгрунтовану класифікацію основного капіталу;
  • виявити джерела фінансування капіталовкладень;
  • відмовитися від виділення серед засобів праці малоцінних та швидкозношуваних предметів, що дозволить спростити систему синтетичного обліку основного капіталу;
 • визначення характерних ознак лізингових операцій, на основі яких запропоновано їх класифікацію для цілей бухгалтерського обліку, що має принципове значення при відображенні лізингових операцій на рахунках бухгалтерського обліку, при оподаткуванні та формуванні фінансового результату підприємства;
 • концепція формування обліково-аналітичної інформації щодо процесу відтворення основних засобів в умовах комп’ютеризації, що дозволить своєчасно одержувати вірні управлінські рішення;

Облік та аналіз відтворення основних засобів: практичне значення отриманих результатів

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці основних напрямів і конкретних рекомендацій щодо удосконалення методики обліку основних засобів, їх амортизації та ремонту, проведення аналізу ефективності використання основних засобів, що сприятиме подальшому вдосконаленню бухгалтерського обліку основних засобів, підвищенню його аналітичності та оперативності.

До результатів, які мають найбільше практичне значення, належать пропозиції щодо:

 • методики обліку надходження основних засобів у системі аналітичних рахунків, що дозволить спростити систему бухгалтерських записів;
 • розробки бухгалтерської моделі економічного механізму амортизації, що сприятиме вирішенню проблем фінансового, внутрішньогосподарського обліку амортизаційних процесів та їх податкового аспекту;
 • методики обліку витрат на ремонти основних засобів, що підвищить ефективність управління витратами;
 • розробленої моделі залежності експлуатаційних витрат від віку устаткування, яка дозволить визначити доцільність проведення ремонту основних засобів;
 • методики обґрунтування складових параметрів лізингової угоди;
 • методики аналізу ефективності лізингових операцій, що сприятиме прийняттю правильних рішень при розробці фінансового плану підприємства.

Це дало змогу спростити облік основних засобів, підвищити його інформативність і прогнозувати ефективність використання на комерційних підприємствах Харківської області: ТОВ “Укан” (довідка від 15.01.2003 р), ЗАТ “Готель “Мир” (довідка від 17.02.2003 р), ЧФ “Союз” (довідка від 10.04.2003р), ТОВ “Полімер” (довідка від 15.05.2003р).

Положення дослідження використовуються в навчальному процесі Харківського державного університеті харчування та торгівлі при викладанні дисциплін: “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Фінансовий аналіз”.

Облік та аналіз відтворення основних засобів: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є індивідуально виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до вирішення наукових завдань побудови системи обліку й методики аналізу ефективності використання основних засобів на комерційних підприємствах. Усі наукові результати одержано автором самостійно.

Облік та аналіз відтворення основних засобів: апробація результатів дисертації

Основні положення та результати дослідження були представлені й доповідалися:

 • на наукових конференціях професорсько-викладацького складу Харківського державного університету харчування та торгівлі у 2000-2002 рр. (“Підвищення конкуренто-спроможності підприємств торгівлі та харчування”, 2000 р., “Економічна стратегія розвитку торгівлі та послуг в умовах ринкових реформ”, 2001 р., “Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв і торгівлі”, 2002р.);
 • на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю” (Кіровоград, 2003 р.);
 • на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Сучасні проблеми економіки підприємства” (Дніпропетровськ, 2003р.).

Облік та аналіз відтворення основних засобів: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, які викладено на 191 сторінках машинописного тексту. Матеріали дисертації містять  32 таблиці та 21 рисунок, які подано на 11 сторінках. Список використаних джерел із 190 найменувань вміщено на 15 сторінках, 11 додатків – на 16 сторінках.

Облік та аналіз відтворення основних засобів: публікації за темою дисертації

Основні результати дослідження опубліковано у 8 наукових працях, серед яких  – 1 стаття в науковому журналі, 5 статей у збірниках наукових праць і 2 публікації – у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій – 2,5 д.а.,  з яких автору належать  2,37 д.а.

Статті в наукових спеціальних виданнях

 1. Янчев А.В. Экономическая сущность воспроизводства основных средств // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. Зб. наук. праць Харківської державної академії технології та організації харчування. Частина 2. – Харків: ХДАТОХ, 2002. – С. 87-90.
 2. Янчев А.В. Основной капитал в условиях рыночной экономики // Економіка: проблеми теорії та пратики. Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету. Вип. 142. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 3-7.
 3. Янчев А.В. Проблеми бухгалтерського обліку лізингових операцій // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2002. – №575. – С. 246-248.
 4. Янчев А.В., Грінько А.П. Амортизаційна політика підприємств // Регіональні перспективи. – 2003. – № 4-5 (29-30). –  С. 177-179.

Особистий внесок здобувача: узагальнено моделі амортизації.

 1. Янчев А.В., Грінько А.П. Удосконалення обліку обміну та вибуття основних засобів // Технічний прогрес та ефективність виробництва. Зб. наук. праць Національного технічного університету “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – С. 138-142

Особистий внесок здобувача: розроблено рекомендації з удосконалення синтетичного обліку обміну основних засобів на неподібні об’єкти, що дозволяє  спростити бухгалтерські записи.

 1. Янчев А.В. Методика обґрунтування параметрів лізингових платежів // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. Зб. наук. праць Харківського державного університету харчування та торгівлі. Частина 2. – Харків: ХДУХТ, 2003. – С. 105-112.
 2. Янчев А.В. Экономическая сущность лизинга в обновлении основного капитала // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. Частина ІІ. Вип. 4. – Кіровоград: КДТУ, 2003. – С. 241-243.

Друковані праці наукових конференцій, статті в інших виданнях

 1. Янчев А.В. Основний капітал в умовах ринкової економіки // Зб. тез Міжнародної науково-методичної конференції “Стратегічні напрями розвитку підприємств харчових виробництв і торгівлі”. – Харків: ХДАТОХ, 2002. – С. 331-332.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Основні засоби” за посиланням:

РубрикаОсновні засоби

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог