Аналіз формування капіталу підприємства

Аналіз формування капіталу підприємства

Бібліографічний опис

Ярощук О. В. Аналіз формування капіталу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ярощук Олексій Вікторович – Тернопіль, 2004. – 20 с.

Анотація

У роботі розглянуто теоретичні, методичні та практичні проблеми формування капіталу підприємства, проаналізовано сутність капіталу підприємства як економічної категорії, висвітлено значення його в умовах становлення ринкових відносин, систематизовано термінологію та запропоновано класифікацію капіталу за різними ознаками.  Досліджено пасив балансу як інформаційну базу аналізу формування капіталу підприємства та запропоновано шляхи його вдосконалення. Проаналізовані діючі методики аналізу формування капіталу підприємства, розроблено та обґрунтовано наукові положення щодо методики перспективного аналізу його формування, запропоновано застосування показників „межа платоспроможності” та „межа байдужості”. Побудована імітаційна модель розрахунку потреби в капіталі для визначеного масштабу діяльності підприємства. Основні результати дисертаційної роботи схвалені до впровадження на підприємствах спиртової галузі харчової промисловості Тернопільської області.

Ключові слова

капітал, вартість капіталу, межа платоспроможності, межа байдужості, оптимальна структура капіталу, методика, імітаційна модель

Аналіз формування капіталу підприємства: актуальність теми дослідження

Ефективне управління капіталом, як основна складова системи управління, здатне забезпечити одержання і закріплення позитивних результатів господарської діяльності вітчизняних підприємств. Проте результативність їх роботи значною мірою залежить від глибини застосування аналізу для пошуку оптимальних управлінських рішень.

Трансформація економіки держави до сучасних ринкових вимог потребує створення пріоритетних умов для вітчизняних виробників і посилення їх фінансових позицій на вітчизняному та міжнародному ринках, що, у свою чергу, призводить до підвищення добробуту суспільства в цілому.

Зростання потреби підприємств в капіталі, розгортання конкурентної боротьби за обмежені ресурси фінансового ринку, необхідність їх здешевлення для підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання, зниження рівня ризиків актуалізували розширення сфер застосування аналітичного обґрунтування рішень в управлінні капіталом підприємства.

Під час розбудови соціалістичного господарства значення фінансового аналізу в нашій країні було нівельовано, а останній — підмінений аналізом господарської діяльності як засобу контролю за використанням ресурсів держави. За таких умов було принижено роль аналізу формування капіталу, розподіл якого здійснювався централізовано. Пріоритетного розвитку набула методика аналізу використання капіталу, що служила інструментом обґрунтування доцільності його використання підприємствами.

Вимоги сьогодення викликали потребу застосування аналізу не тільки як інструменту контролю, але й засобу прогнозування.

Стан вивчення проблеми

Значний вклад в удосконалення аналізу капіталу зробили вчені О.Д. Василик, О.М.Загородна, В.М. Івахненко, К.В. Ізмайлова, М.Я. Коробов, Л.А. Лахтіонова, В.О.Мец, Є.В. Мних, В.М. Опарін, П.Я. Попович, І.Д. Фаріон, С.І. Шкарабан та інші. Серед зарубіжних авторів дослідженням вказаних проблем займалися М.І. Баканов, І.Т.Балабанов, Ю.Ф. Брігхем, О.П. Зуділін, В.В. Ковальов, М.Н. Крейніна, А.Д. Шеремет та інші.

Незважаючи на їх значний науковий вклад у цій сфері, питання організації та методики аналізу формування капіталу підприємств залишається найбільш дискусійним, вимагає подальших досліджень, започаткування пошуку нових підходів і напрямів та вдосконалення існуючих.

При прийнятті перспективних управлінських рішень у сфері формування капіталу підприємства виникла необхідність врахування впливу всіх внутрішніх і зовнішніх чинників, що дозволить забезпечувати сумісність стратегії і тактики з можливостями підприємства, знизити вартість та визначити оптимальне співвідношення ресурсів, керувати рівнем фінансового ризику, впливати на рівень потреби в додатковому капіталі.

Недостатня теоретична розробка та особливе практичне значення зазначених положень в сучасних умовах господарювання зумовили вибір теми дисертаційної роботи, постановку її мети та завдань.

Аналіз формування капіталу підприємства: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства та є складовою частиною держбюджетної теми кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства “Організація оперативного економічного аналізу діяльності підприємств в умовах ринкової економіки” (державний реєстраційний номер 0101U002352). Зокрема, автором вдосконалено методику аналізу формування капіталу підприємств в умовах ринкової економіки.

Аналіз формування капіталу підприємства: мета та завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо вдосконалення методики аналізу капіталу підприємств у період формування ринкових відносин. Реалізація мети дослідження зумовила об’єктивну необхідність виявлення і розв’язання наступного комплексу завдань:

 • здійснити теоретичний аналіз концептуальних підходів щодо визначення сутності та значення капіталу промислового підприємства й уточнити економічний зміст поняття “капітал підприємства” для адекватного структурування і вдосконалення методики аналізу структури капіталу;
 • вдосконалити інформаційне забезпечення аналізу формування капіталу підприємства, а також визначити шляхи його оптимізації;
 • вдосконалити методику аналізу структури капіталу підприємства з метою об’єктивного вивчення стану та виявлення можливостей її оптимізації;
 • дослідити вплив обсягу позиченого капіталу та витрат на відшкодування його вартості на платоспроможність підприємства для встановлення контролю за ними;
 • вдосконалити методику аналізу оптимальності структури капіталу підприємства з метою пошуку резервів підвищення ефективності його діяльності;
 • розробити методику аналізу потреби підприємства в додатковому капіталі для обґрунтування розміру потреби підприємства в коштах.

Аналіз формування капіталу підприємства: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процеси руху капіталу на промислових підприємствах.

Предметом дослідження є теоретико-методичні підходи до аналізу формування капіталу підприємств спиртової галузі харчової промисловості.

Аналіз формування капіталу підприємства: методи дослідження

При дослідженні теоретичних аспектів аналізу капіталу для визначення загальних напрямів розвитку та виявлення факторів, що впливають на процес формування капіталу підприємств, використовувались: системний аналіз (при розкритті змісту категорії „капітал” й опрацюванні методики аналізу формування капіталу); методи індукції, дедукції, абстракції і формальної логіки (для визначення й уточнення економічної сутності та змісту понятійного апарату); порівняння, групування, метод середніх величин, кореляційно-регресійний аналіз, лінійне програмування (для опрацювання масиву статистичних даних й у моделюванні оптимальної структури капіталу підприємства); деталізація і прийоми елімінування (для виявлення та дослідження впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на динаміку капіталу підприємства, зміну його вартості); формалізація і моделювання (для аналізу потреби підприємства в додатковому капіталі).

Теоретико-методологічною базою дисертаційної роботи стали положення гіпотези ефективних ринків, компромісної концепції структури капіталу, концепції протиріччя інтересів формування структури капіталу, теорії асиметричної інформації, теорії сигналізування, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених різних шкіл та напрямів, які стосуються основних аспектів, принципових ідей і концепцій з проблеми, що досліджується.

Інформаційною основою дослідження є законодавчі та нормативні акти, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економіки, фінансового аналізу, фінансового менеджменту, матеріали наукових конференцій, дані фінансової і статистичної звітності підприємств спиртової галузі.

Аналіз формування капіталу підприємства: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у вдосконалені методики економічного аналізу формування капіталу підприємства. На основі запропонованої методики розроблено рекомендації, спрямовані на вдосконалення пошуку резервів підприємств, що працюють в умовах становлення ринкових відносин.

У процесі проведеного дослідження одержано такі наукові результати:

 • поглиблено теоретико-методичні засади дослідження процесу формування капіталу, зокрема уточнено економічну суть поняття “капітал підприємства”, під яким слід розуміти сукупність економічних благ у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, що залучаються в економічний процес діяльності суб’єкта господарювання і здатні приносити дохід;
 • розроблено рекомендації з удосконалення інформаційної бази аналізу формування капіталу через перегрупування статей пасиву балансу за порядком зниження терміновості використання капіталу, що полегшить визначення ліквідності та платоспроможності підприємства;
 • обґрунтовано необхідність доповнення аналізу структури капіталу підприємства аналізом оборотного капіталу, зокрема, запропоновано застосування показника “необхідний рівень оборотного капіталу”, який відображає необхідний розмір оборотного капіталу для заданого масштабу діяльності та дозволяє оптимізувати розмір оборотних коштів і виявляти їх дефіцит чи надлишок, прогнозувати величину потреби в них;
 • доповнено методику аналізу формування капіталу підприємства аналізом вартості капіталу та її впливу на платоспроможність підприємства, запропоновано систему показників оцінки впливу амортизаційних виплат позиченого капіталу на розмір прибутку та платоспроможність і показник „межі платоспроможності”, за допомогою яких можна виявити вплив обсягу позиченого капіталу та його вартості на розмір прибутку та встановити контроль за розміром короткотермінового позиченого капіталу;
 • вдосконалено методику аналізу оптимальності структури капіталу підприємства шляхом встановлення контролю за максимально допустимим обсягом довготермінового й короткотермінового позиченого капіталу та запропоновано застосування коефіцієнта загальної еластичності, що дозволить максимізувати рівень фінансової рентабельності підприємства залежно від майбутнього обсягу реалізації продукції, і показника „межа байдужості”, який дозволяє визначити доцільність використання окремих джерел формування капіталу для фінансування діяльності підприємств;
 • запропоновано методику аналізу потреби підприємства в капіталі й обґрунтовано доцільність розрахунку показників рівнів внутрішнього та стійкого росту, що дозволяють оцінити можливі темпи росту обсягу реалізації за рахунок внутрішніх резервів і при збереженні існуючої структури капіталу. В контексті прикладного застосування розробленої методики визначено алгоритм і побудовано імітаційну модель оцінки потреби підприємства в додатковому капіталі, що дозволить прискорити пошук оптимальних варіантів адекватної структури капіталу.

Аналіз формування капіталу підприємства: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що реалізація пропозицій автора сприятиме вдосконаленню системи контролю за процесом формування капіталу суб’єктів господарювання. Впровадження результатів дослідження дасть змогу підвищити аналітичність облікової інформації, збільшити рівень розуміння керівниками процесу формування капіталу, вплив його на рентабельність та платоспроможність підприємства, посилити контроль за формуванням і динамікою капіталу підприємства відповідно до вимог законодавства, дасть можливість прогнозувати потреби та обирати оптимальні шляхи формування необхідних ресурсів.

Результати дослідження експериментально апробовані та впроваджені в діяльність Борщівського, Зарубинського, Козлівського та Хоростківського спиртових заводів (довідки про впровадження № 38 від 19.02.2004 р., № 38 від 18.03.2004 р., № 31 від 10.03.2004 р., № 394 від 16.03.2004 р.). Окремі результати знайшли застосування у навчальному процесі Тернопільської академії народного господарства при викладанні дисциплін “Фінансовий аналіз” і “Проектний аналіз” (акт впровадження № 126-02/134 від 05.02.2004 р.).

Аналіз формування капіталу підприємства: особистий внесок здобувача

Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримано автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї і положення, що є результатом особистої праці здобувача. Конкретний внесок здобувача у ці праці вказаний у переліку основних публікацій за темою дисертації.

Аналіз формування капіталу підприємства: апробація результатів дисертації

Результати дисертаційного дослідження доповідалися, обговорювалися й отримали позитивну оцінку на шести міжнародних і всеукраїнських конференціях, зокрема:

 • міжнародній науково-практичній конференції „Економічний аналіз в Україні на початку ХХІ століття” (23-24 жовтня 2001 р., м. Тернопіль),
 • першій міжнародній науковій конференції “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (11-14 грудня 2001 р., м. Донецьк),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів” (26 – 27 вересня 2002 р., м. Львів),
 • всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми адаптації обліку, статистики, аналізу та аудиту в Україні до міжнародних стандартів” (29 – 31 жовтня 2002 р., м. Київ),
 • науковій конференції “Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період” (15 – 16 квітня 2003 р., м. Тернопіль),
 • науково-практичній конференції „Економічний та соціальний розвиток України в ХХІ столітті” (26 – 27 лютого 2004 р., м. Тернопіль).

Аналіз формування капіталу підприємства: структура та обсяг роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст роботи викладено на 206 сторінках комп’ютерного тексту, у тому числі 5 таблиць на 4 сторінках, 19 рисунків на 18 сторінках; 25 додатків на 169 сторінках, список використаних джерел охоплює 186 найменувань і займає 15 сторінок.

Аналіз формування капіталу підприємства: публікації за темою дисертації

Результати дисертаційної роботи викладені в 10 наукових працях загальним обсягом 2,13 друк. арк., у тому числі у фахових виданнях опубліковано 6 робіт загальним обсягом 1,68 друк. арк.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Ярощук О.В. Розрахунок показників платоспроможності підприємства на основі нової форми бухгалтерського балансу згідно з національним стандартом бухгалтерського обліку 2 “Баланс” // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 8. – Тернопіль: Економічна думка. — 2000. – С.163-166.
 2. Ярощук О.В. Оптимізація структури капіталу за допомогою механізму фінансового левериджу // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 10. Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка. — 2001. – С.175-178.
 3. Ярощук О.В. Вплив внутрішніх обмежень фінансової звітності і упередженості керівництва підприємства на інформацію як джерело аналітичних досліджень // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 11. Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка. — 2002. – С.6-8.
 4. Ярощук О.В. Аналіз показників фінансової платоспроможності підприємства // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 12. Частина 1. – Тернопіль: Економічна думка. — 2003. – С.151-154.
 5. Ярощук О.В. До питання про оптимізацію структури джерел формування фінансових ресурсів підприємства // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 13. Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка. — 2004. — С. 114 – 118.
 6. Ярощук О.В. Про необхідність застосування показників росту обсягу реалізації продукції в перспективному аналізі // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. — 2004. — № 3. — С.71 — 77.

Статті в інших виданнях

 1. Ярощук О.В. Особливості визначення фінансових ресурсів підприємств // Праці Першої міжнародної другої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. – Частина 1. – Донецьк: ДонНУ. — 2001. – С.233-235.
 2. Ярощук О.В. Аналітичне обґрунтування потреби у фінансових ресурсах // Всеукраїнська науково-практична студентська конференція “Проблеми адаптації обліку, статистики, аналізу та аудиту в Україні до міжнародних стандартів”. – Київ: КНЕУ. — 2002. – С.204 – 206.
 3. Ярощук О.В. Моделювання потреби підприємства в додаткових фінансових ресурсах // Вісник ТАНГ: Економіко-математичне моделювання. Випуск 13. – Тернопіль: Економічна думка. — 2003. – С. 69 – 79.
 4. Ярощук О.В. До питання про доцільність використання окремих джерел для формування капіталу підприємства // Збірник наукових праць Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті”. – Тернопіль: Економічна думка — 2004. – С.621-625.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Власний капітал підприємства” – за посиланням:

РубрикаКапітал власний

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог