Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення

Бібліографічний опис

Хомин П. Я. Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Хомин Петро Якимович – Київ, 2004. – 34 с.

Анотація

Дисертація присвячена розробці системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення в ринкових умовах.

 • Обґрунтовано концептуальний підхід до вирішення теоретичних та організаційно-методологічних і методичних проблем формування такої системи звітності сільськогосподарських підприємств, яка б забезпечувала запити користувачів інформації та органічний взаємозв’язок з нею облікового забезпечення з урахуванням особливостей фінансового, управлінського та податкового обліку.
 • Поглиблено деякі положення теорії бухгалтерського обліку.
 • Сформульована концепція поділу звітності на внутрішню і зовнішню та відповідності її показників науково обґрунтованим критеріям їхнього формування.
 • Розроблена сучасна методологічна база облікового забезпечення фінансової, податкової, статистичної звітності, яка дозволяє формувати звітну інформацію в органічному взаємозв’язку із змістом звітних форм.
 • Запропоновано сучасну модель інформаційного забезпечення управлінської діяльності в галузі сільського господарства, яка ґрунтується на комплексній методиці використання даних звітності та їх інтерпретації при формуванні рішень менеджерів щодо економічного регулювання виробництва.

Ключові слова

методологічне обґрунтування критеріїв формування звітних показників, зовнішня звітність, звітна інформація, інформаційні запити менеджерів, інтерпретація звітних показників, фінансовий облік, податковий облік, управлінський облік, фінансова звітність, податкова звітність, статистична звітність, внутрішня звітність

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств: актуальність теми

Виходячи з важливості методологічного й методичного обґрунтування системи функціонування звітності в інформаційному забезпеченні управління як народногосподарським комплексом, так і сільським господарством – зокрема, її вивчення вітчизняною наукою не може вважатись достатнім. Питання теорії і практики організації бухгалтерського обліку та економічного аналізу всебічно висвітлювали відомі вітчизняні вчені Білуха М. Т., Валуєв Б. І., Герасимович А.М., Дем’яненко М.Я., Гуцайлюк З.В., Кірейцев Г.Г., Ковальчук Т.М., Кузьмінський А.М., Кужельний М.В., Лінник В.Г., Литвин Б.М., Литвин Ю.Я., Мних Є.В.,Осадчий Ю.І., Пушкар М.С.,Саблук П.Т., Самборський В.І., Сопко В.В., Сук Л.К., Чумаченко М.Г., Фаріон І.Д., Шкарабан С.І., країн близького і далекого зарубіжжя – Макаров В.Г., Палій В.Ф., Соколов Я.В., Шеремет А.Д., Андерсон Х., Гернон Х., Друрі К., Манн Р., Мюллер Г., Міік Г., Нідлз Б.

Однак не проводилось комплексне дослідження проблеми формування системи звітності та можливостей її облікового забезпечення, яке б завершувалось обґрунтованою методологією і методикою. В окремих працях, присвячених звітності сільськогосподарських підприємств, основна увага приділялась методичним питанням складання певних звітних форм. Проте в них  недостатньо висвітлені або зовсім відсутні теоретичні основи організації звітності та її облікового забезпечення.

Облікове забезпечення звітності не узгоджується з її змістом, а за податковою взагалі не встановлено жодних аналітичних реєстрів для системного і систематичного накопичення даних, які потрібні для визначення бази оподаткування. Існуючий План рахунків не повною мірою узгоджується з вимогами облікового забезпечення звітності, а методика його застосування призводить до викривлення звітної інформації про активи та зобов’язання підприємства.

Необхідність обґрунтування концептуально-методологічного підходу до формування системи звітних показників, які б адекватно відображали реальний стан і процеси виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств відповідно до раціональних запитів зовнішніх і внутрішніх користувачів у поєднанні з практичними можливостями обліку визначила напрям дослідження, актуальність теми дисертації, її зміст, мету та завдання, практичну і наукову значимість.

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дослідження з обраного напряму виконувались як складова частина тематики науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України. Зокрема, дослідження проводились за  держбюджетною темою № 0195 U 006328 “Розробка і обґрунтування методологічних аспектів упровадження управлінського та фінансового обліку на сільськогосподарських підприємствах із різними формами власності”, затвердженою вченою радою Тернопільської академії народного господарства (протокол №9 від 17.02.1994 р.). Вони одержали продовження за держбюджетною темою № 0101 U 000258 „Дослідження і розробка методології та організації обліку, контролю і аналізу господарської діяльності в приватних та інших сільськогосподарських підприємствах”, затвердженою вченою радою Тернопільської академії народного господарства (протокол №8 від 16.01.2001 р.).

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств: мета і завдання дослідження

Метою дослідження є розробка методологічних критеріїв і методичних принципів формування системи звітних показників в органічному взаємозв’язку з обліковим забезпеченням з урахуванням особливостей діяльності підприємств і потреб інформаційного забезпечення управлінської діяльності в сільському господарстві та узгодження тріади:

 • науково обґрунтовані інформаційні запити зовнішніх і внутрішніх користувачів ;
 • формування системи звітних показників, які адекватно відображають реальний стан і процеси виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств;
 • облікове забезпечення звітності відповідно до теоретичного обґрунтування  її змісту та практичних можливостей обліку.

Виходячи з визначеної мети, в роботі були поставлені такі завдання:

 • здійснити системний аналіз методологічних і методичних підходів учених та змісту нормативних документів щодо місця й ролі звітності в цілісній системі економічної інформації, необхідної для обґрунтування виважених управлінських рішень з метою вироблення концептуального підходу до поглиблення інформативності звітних показників;
 • з урахування ролі та місця звітності в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності сформулювати мету й основні вимоги до функціонування системи звітності сільськогосподарських підприємств;
 • визначити принципи класифікації звітної інформації про економічні об’єкти, яка має відображатись у зовнішній та внутрішній звітності сільськогосподарських підприємств, на основі гармонійного поєднання науково обґрунтованих запитів користувачів і можливостей підприємств щодо формування звітних показників у системі бухгалтерського обліку;
 • з позицій системності вивчити співвідносність бухгалтерського обліку і звітності для визначення принципів взаємозв’язку і взаємозалежності між ними при формуванні економічної інформації з метою підготовки і передачі інформаційних потоків, методологічного й методичного обґрунтування змісту звітних форм;
 • дати критичну оцінку чинних форм звітності у сільському господарстві та визначити методологічні основи критеріїв формування звітних показників, адекватних науково обґрунтованим запитам користувачів;
 • конкретизувати вимоги до внутрішньої і зовнішньої звітності з урахуванням того, що в П(С)БО 1 наведено лише загальні принципи підготовки фінансової звітності, обґрунтувати їх взаємозв’язок із функціями й елементами методу бухгалтерського обліку;

також

 • на основі теоретичного осмислення адитивного й процедурного підходів учених до визначення змісту методу бухгалтерського обліку уточнити й доповнити його розуміння з урахуванням місця та ролі звітності в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності;
 • обґрунтувати терміни подання зовнішньої звітності, узгоджені з науково обґрунтованими запитами користувачів звітної інформації та можливостями облікового забезпечення формування її показників;
 • запропонувати модель автоматизованого робочого місця бухгалтера-аналітика сільськогосподарського підприємства, в якій би органічно поєднувалось облікове забезпечення звітності з аналітичною інтерпретацією наявної в ній інформації відповідно до інформаційних запитів користувачів;
 • визначити методологічний підхід до консолідації звітності, на відміну від її зведення, яке застосовується у вітчизняній практиці в галузі сільського господарства;
 • конкретизувати і творчо розвинути методику закриття рахунків бухгалтерського обліку з метою її відповідності визначеним й обґрунтованим у дисертації методологічним положенням формування звітних показників про виробничо-фінансову діяльність сільськогосподарських підприємств.

Виконання поставлених завдань забезпечувалось дослідженням:

 • генезису розвитку облікового забезпечення звітності у вітчизняній і зарубіжній науці та практиці;
 • особливостей формування системи звітних показників у галузі сільського господарства на різних етапах його розвитку;
 • змісту та структури форм зовнішньої (статистичної, фінансової, податкової і за відрахуванням на соціальні заходи) та внутрішньої звітності як відображення тенденцій формування інформації про розвиток галузі;
 • взаємозв’язку теоретичного обґрунтування облікового забезпечення звітності та  його реального втілення у практиці обліку;
 • реформування системи звітності та її облікового забезпечення згідно з вимогами  сформульованих і обґрунтованих критеріїв формування  звітних показників.

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є організація звітності та її облікового забезпечення в сільськогосподарських підприємствах.

Предметом дослідження є методологічні й методичні аспекти облікового забезпечення звітності в сільському господарстві та формування звітних показників у відповідності з науково обґрунтованими інформаційними запитами користувачів.

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств: методи дослідження

Теоретичною і методологічною основою дослідження були діалектичний і системний підхід до вивчення проблеми облікового забезпечення звітності, диференціація та інтеграція окремих її складових, праці вітчизняних і зарубіжних учених та спеціалістів.

У дослідженнях використовувались як загальнонаукові, так і специфічні методи. Зокрема, застосовувались:

 • системний аналіз – для деталізації і розчленування об’єкта дослідження на окремі важливіші елементи;
 • синтез – для узагальнення розрізнених аспектів методики облікового забезпечення звітності;
 • аналогія – для дослідження відповідності вітчизняної системи звітності і характерної для зарубіжної практики;
 • інформаційне моделювання (уявне та матеріальне) – для забезпечення дослідження нормативно-довідкових матеріалів;
 • абстрагування – для формулювання узагальнених висновків на основі системного аналізу і синтезу теорії і практики формування системи звітності та її облікового забезпечення;
 • конкретизація – для обґрунтування змісту форм звітності сільсько­господарських підприємств та їх облікового забезпечення;
 • дослідження документів звітності та реєстрів обліку за формою і змістом – для виявлення їхньої відпо­відності щодо забезпечення інформаційної ємкості згідно із запитами користувачів звітної інформації;
 • статистичні й аналітичні розрахунки – для дослідження факто­гра­­фічної інформації звітності;
 • порівняння – для зіставлення звітних даних сільсько­господарських підприємств у динаміці;
 • групування – для визначення взаємозалежності показників звітності;
 • середніх і відносних величин – для дослід­ження рівня використання звітної інформації в управлінській діяльності;
 • монографічний – для дослідження розробок вітчизняних і зарубіжних учених проблеми облікового забезпечення звітності;
 • розрахунково-конструктивний – для обґрунтування пропозицій щодо удосконалення системи звітності та її облікового забезпечення;
 • графічний – для наочного зображення результатів дослідження.

Інформаційною базою дослідження стали:

 • монографічна література,
 • наукові статті зарубіжних і вітчизняних вчених у періодичних виданнях,
 • законодавчі та нормативні акти,
 • матеріали зовнішньої і внутрішньої звітності,
 • дані аналітичного й синтетичного обліку  сільськогосподарських підприємств.

Наукову новизну одержаних результатів відображає постановка проблеми облікового забезпечення звітності, яка зумовлена тим, що в теорії і на практиці увага на ній не зосереджувалась, а тому системи обліку і звітності розвивались, по суті, паралельно. Досить зазначити, що навіть сама назва такого, основоположного документа, як Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні ”за своїм смисловим звучанням підкреслює автономність цих двох систем .

Осмислення логічно-конструктивного взаємозв’язку цих категорій невідворотно викристалізовує супідрядність бухгалтерського обліку стосовно системи звітності і ніяк не навпаки, що донині стверджується у теорії цього предмета, за якою звітність вважається лише одним із елементів його методу.

Ретроспективний аналіз методології вітчизняної і зарубіжної теорії бухгалтерського обліку показав, що тут пройшла підміна категорії “баланс”, який дійсно є одним із елементів його методу, дефініцією “звітність” на основі того, що в її системі застосовується форма ідентичної назви.

Методологічне обґрунтування взаємозв’язку і взаємозалежності бухгалтерського обліку і звітності дає можливість здійснювати методичне забезпечення цих двох систем у відповідності із науково обґрунтованими запитами користувачів.

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств: наукова новизна

Наукову новизну дисертаційного дослідження відображають такі основні елементи:

вперше

 • теоретично обґрунтовано концептуальний підхід щодо ролі та місця звітності в цілісній системі економічної інформації, сутністю якого є ієрархічність, взаємозв’язок і взаємозалежність з управлінською діяльністю;
 • сформульовано мету й основні вимоги до функціонування системи звітності з урахуванням її ролі та місця в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності;
 • з’ясовано із застосуванням системного підходу співвідносність бухгалтерського обліку і звітності й на основі цього запропоновано методичні рекомендації, спрямовані на упорядкування підготовки й передачі інформаційних потоків за методологічно та методично обґрунтованими звітними формами;
 • введено автором у наукову термінологію дефініцію “облікове забезпечення звітності”, смислове навантаження якої підкреслює супідрядність системи бухгалтерського обліку стосовно вимог внутрішньої і зовнішньої звітності;
 • критично оцінено діючі форми звітності і визначено якісні характеристики звітної інформації у вигляді методологічно обґрунтованих критеріїв формування звітних показників, адекватних раціональним запитам користувачів у галузі сільського господарства;
 • визначено методологічний підхід щодо консолідації звітних показників за сукупністю підприємств, який дозволяє уникнути взаємного погашення негативних і позитивних відхилень, що відбувається відповідно до існуючої методики їх зведення у звітності за підпорядкованими суб’єктами господарської діяльності;

удосконалено

 • вимоги до фінансової та інших видів зовнішньої, а також внутрішньої звітності, обґрунтовано їх взаємозв’язок із функціями й елементами методу бухгалтерського обліку;
 • методику облікового забезпечення внутрішньої і зовнішньої звітності та її аналітичної інтерпретації на основі запропонованих реєстрів бухгалтерського обліку з їх комп’ютерним опрацюванням, яка формалізована як модель автоматизованого робочого місця бухгалтера-аналітика;

дістали подальший розвиток

 • теоретичні напрацювання попередників щодо сутності адитивного й процедурного підходів до змісту елементів методу бухгалтерського обліку та доведено, що адитивний, за яким звітність вважається лише одним із них, потребує принципового уточнення з урахуванням її ролі й місця в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності за сучасних умов;
 • обґрунтування термінів подання звітності, узгоджених з потребами користувачів в інформації та можливостями облікового забезпечення формування її показників;
 • методика закриття рахунків бухгалтерського обліку як елемента облікового забезпечення звітності відповідно до методологічних положень формування звітних показників про виробничо-фінансову діяльність сільськогосподарських підприємств, які обґрунтовані в дисертації.

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств: практичне значення одержаних результатів

У дисертації викладено ряд рекомендованих розробок, що дають змогу сформувати методологічно обґрунтовану систему звітних показників в органічному взаємозв’язку з методикою їх облікового забезпечення. Зокрема, практично значимими є:

 • пропозиції з удосконалення форм фінансової, статистичної й податкової звітності щодо відповідності їх змісту обґрунтованим критеріям її формування на сільськогосподарських підприємствах;
 • методика облікового забезпечення внутрішньої і зовнішньої звітності на основі запропонованих удосконалених реєстрів бухгалтерського обліку, в яких формування облікової інформації узгоджене зі змістом показників відповідних звітних форм;
 • методика закриття рахунків з обліку витрат виробництва, яка забезпечує відображення у внутрішній звітності підприємств повної собівартості продукції;
 • пропозиції з організації звітності та її облікового забезпечення у фермерських господарствах;
 • методичні положення щодо застосування автоматизованих робочих місць для організації звітності сільськогосподарських підприємств у взаємозв’язку з її обліковим забезпеченням та аналітичною інтерпретацією звітних показників;
 • обґрунтування термінів подання зовнішньої звітності, яке базується на органічному взаємозв’язку раціональних запитів користувачів з можливостями облікового забезпечення формування звітних показників.

Ці розробки можуть бути використані при формуванні нормативної бази організації звітності сільськогосподарських підприємств України та її облікового забезпечення. До того ж у зв’язку з прийняттям національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку виникла потреба привести зміст виданих раніше різноманітних методичних вказівок, інструкцій тощо з організації звітності у відповідність до загальних вимог цих стандартів. Безперечно,  це має здійснюватись на методологічно вивіреній основі, комплексно, чому  сприятиме використання рекомендованих у дисертації розробок.

Окремі результати досліджень вже тривалий час використовуються у навчальному процесі Тернопільської академії народного господарства під час проведення лекцій і практичних занять за спецкурсом “Звітність сільськогосподарських підприємств” (довідка №12/495 від12.04.2003р.).

Автор,

як член Науково-методичної Ради (Центру) Мінагрополітики України „Облік, звітність та аудит в галузях агропромислового виробництва”, брав участь у розробці нормативних документів з організації обліку і звітності в Україні. Його рекомендації щодо формування методологічно обґрунтованої системи показників звітності та її облікового забезпечення прийняті до впровадження Мінагрополітики України (акт № 37-24-2-15/10553 від 01.09.2004р.).

Окремі положення, запропоновані в дисертації, використані Тернопільським обласним управлінням статистики при розробці пропозицій щодо організації зовнішньої звітності (акт № 17/108 від 17.06.2003р.).

Обґрунтування змін “Балансу” ф.№1, “Звіту про фінансові результати” ф.№2 та їх облікового забезпечення використані обласним фінансовим управлінням Тернопільської облдержадміністрації при формуванні програми удосконалення фінансової звітності (акт № 6/152 від 10.06.2003р.).

Пропозиції з удосконалення облікового забезпечення внутрішньої і зовні­шньої звітності рекомендовані Тернопільським обласним управлінням сільського господарства і продо­вольст­ва до впровадження на підпорядкованих підприємствах (акт № 10/4/25-89 від 09.09.2003р).

Результати наукових досліджень автора використані Державною податковою адміністрацією Тернопільської області при обґрунтуванні пропозицій щодо удосконалення податкової звітності та її облікового забезпечення (акт№7675 від 08.09.2004р.).

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаною працею, в якій обґрунтовано методологію і методику формування системи звітності в органічному взаємозв’язку з її обліковим забезпеченням. Усі відображені в дисертації висновки та положення наукової новизни, які виносяться на захист, одержані автором особисто, а з наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані лише ті положення, які є результатом особистих досліджень. Внесок дисертанта у публікації, написані в співавторстві, відображено в переліку опублікованих робіт.

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств: апробація результатів дисертації

Результати досліджень доповідались, обговорювались та отримали визнання фахівців  на міжнародних і вітчизняних, науково-практичних і науково-методичних конференціях:

 • “Новий господарський механізм і проблеми бухгалтерського обліку”. – Науково-практична конференція. – Тернопільський фінансово-економічний інститут. – Тернопіль, 1990;
 • “Учёт и экономический анализ в современных условиях хозяйствования”. – Всесоюзна науково-практична конференція. – Науково-дослідний економічний інститут Держплану СРСР. – Москва, 1990;
 • “Аудиторська діяльність в умовах становлення нових економічних відносин в Україні”. – Науково-методична конференція. – Львівська комерційна академія. – Львів, 1995;
 • “Агробизнесът в условията на переход към пазарна икономика”. – Міжнародна науково-практична конференція. – Стопанська академія “Д.А.Ценов”. – Свіштов, Болгарія, 1996;
 • “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. – Всеукраїнська науково-практична конференція. – Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2000;
 • “Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ   століття”. – Науково-практична конференція. – Львівський національний державний університет імені І.Франка. – Львів, 2001;
 • “Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання”. – Науково-практична конференція. – Харківський державний технічний університет сільського господарства, Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Харків, 2001;
 • “Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності”. – Міжнародна науково-практична конференція. – Київський національний економічний університет. – Київ, 2004.
 • „Розвиток дорадництва в аграрній сфері економіки”. – Всеукраїнська науково-практична конференція. – Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004.
 • „Облік, аудит і аналіз: економічна база, стратегія, концепції”. – Міжнародна науково-практична конференція. – Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004.

Автор брав участь у складі робочої групи Міністерства сільського господарства і продовольства України та Інституту аграрної економіки Української академії аграрних наук (1991–1995 рр.) у розробці реєстрів аналітичного та синтетичного обліку, які впроваджені на сільськогосподарських підприємствах країни. За участю автора та ним самостійно розроблено ряд методичних рекомендацій з питань облікового забезпечення внутрішньої і зовнішньої звітності, які впроваджені у виробництво.

Це, зокрема:

 • “Рекомендації по організації обліку в умовах колективного підряду” (Тернопіль, 1983),
 • “Примірне положення про чекову форму взаєморозрахунків госпрозрахункових підрозділів і контроль за виробничими затратами” (Тернопіль, 1985),
 • “Рекомендації по організації первинного обліку і контролю при внутрішньогосподарському розрахунку в сільськогосподарських підприємствах” (Тернопіль, 1986),
 • “Методика складання бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств за журнально-ордерною формою обліку” (Тернопіль, 1995).

Концептуальні положення й основні висновки дисертації обговорювались на науково-методичних семінарах кафедри бухгалтерського обліку й аудиту в агропромисловому виробництві Тернопільської академії народного господарства.

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств: обсяг і структура роботи

Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку бібліографічних джерел, додатків. Робота викладена на 390 сторінках, з них 34 сторінки займають 53 таблиці, 12 сторінок – 24 рисунки, 27 сторінок – список бібліографічних джерел із 350 найменувань та 16 сторінок – 12 додатків.

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами проведених досліджень опубліковано 52 роботи загальним обсягом 101,6 д.а.; серед них 5 монографій:

 • „Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку” (особисто автором)  – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 19,3 д.а.;
 • “Облікове забезпечення звітності сільськогосподарських підприємств” (особисто автором) – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 34,6 д.а.;
 • “Облік витрат і закриття рахунків у системі облікового забезпечення звітності сільськогосподарських підприємств” (у співавторстві) – Тернопіль, 1997. – 10,5 д.а., в тому числі автора 8,5 д.а.;
 • ”Податковий облік і звітність на підприємствах (єдність і розходження з національними стандартами)” (у співавторстві). – Львів: Українські технології. – 2001. – 9,8 д.а., в т.ч. автора – 3,2 д.а.;
 • ”Управлінський облік на підприємстві (методика ведення)” (у співавторстві). – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 16,87 д.а., в т.ч. автора – 5,6 д.а.;

навчальний посібник – “Звітність сільськогосподарських підприємств” (особисто автором) – К.: ІЗІМН, 1996. – 11,01 д.а., 25 статей – у провідних фахових виданнях, обсягом 9,8 д.а., а також 16 статей та тез доповідей за матеріалами вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференцій – в інших виданнях, обсягом 5,7 д.а.

І. Монографії, підручники, навчальні посібники

а) Монографії та підручники

 1. Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 287с. – 19,2 д.а.

 2. Хомин П.Я. Облікове забезпечення звітності сільськогосподарських підприємств (методологія і методика). Монографія. – Тернопіль: Економічна думка. – 2001. – 452с. – 34,6 д.а.

 3. Гарасим П.М., Гарасим А.П., Хомин П.Я. Податковий облік і звітність на підпри-ємствах (єдність і розходження з національними стандартами). Монографія. – Львів: Українські технології. – 2001. – 166с. – 9,8 д.а., в т.ч. автора – 3,2 д.а. (особистий внесок автора – розділи: “Облікове забезпечення звітності про пода-ток на додану вартість”, “Облік і звітність за іншими податками, зборами і плате-жами”).

 4. Гарасим П.М., Давидович І.Є., Хомин П.Я. Управлінський облік на підприємстві (методика ведення). Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 269с. – 16,87 д.а., в т.ч. автора 5,6 д.а. (особистий внесок автора – розділи “Передумови поділу бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський”, “Управлінський облік реалізації продукції та формування фінансовий результатів”, “Управлін-ський облік розрахунків і грошових потоків”.

 5. Хомин П.Я., Журавель Г.П. Облік витрат і закриття рахунків у системі забезпе-чення звітності сільськогосподарських підприємств (монографія). – Брошнів: фірма “Таля”, 1997. – 185с. – 10,5 д.а., в т.ч. автора – 6 д.а. (особистий внесок автора – розділ “Закриття рахунків в системі облікового забезпечення звітності”, підрозділи “Облік витрат на управління та обслуговування виробництва”, “Облік витрат і надходження продукції тваринництва”).

 6. Литвин Ю.Я., Хомин П.Я., Олійник В.М. та ін. Бухгалтерський облік у сільсько-му господарстві. – Підручник для вузів. – 2-е вид., переробл. і допов. – Тер-нопіль: Чарівниця, 1995. – 824с. – 50,98 д.а., в т.ч. автора – 9,3 д.а. (особистий внесок автора – розділи: “Облік витрат”, “Бухгалтерська та статистична звітність сільськогосподарських підприємств”).

 7. Хомин П.Я., Лисий Г.А., Совінський В.С. та ін. Облік у сільському господарстві: Підручник для студентів вузів із спеціальності “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності” За ред. Ю.Я.Литвина. – К.: Вища школа, 1993. – 607 с. – 42,28 д.а., в т.ч. автора – 9,3 д.а. (особистий внесок автора – розділи “Облік допоміжних виробництв”, “Облік витрат на управління і обслуговування виробництва”, “Облік основного виробництва”, “Облік в інших виробництвах і господарствах”, “Методика ведення записів в реєстрах журнально-ордерної форми”).

б) навчальні посібники

 1. Хомин П.Я. Звітність сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. для студентів. – К.: ІЗИН, 1996. – 223с. – 11,0 д.а.

 2. Хомин П.Я. Облік у фермерському господарстві: Посібник для студентів еконо-мічних вузів. – К.: Віпол, 1993. – 95с. – 5,14 д.а.

 3. Гарасим П.М., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахів-ництва. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів еконо-мічних спеціальностей усіх форм навчання. – Тернопіль: Астон, 2003 – 296с. – 20,2 д.а., в т.ч. автора 10,1 д.а. (особистий внесок автора – розділи: „Облік витрат виробництва”, „Облік виробничих запасів”, „Облік доходів і результатів діяльності”).

 4. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх форм навчання. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 479 с. – 27,3 д.а., в т.ч. автора 9,1 д.а. (особистий внесок автора– розділи „Облікове забезпечення реформування підприємства в господарське товариство”, „Особливості реформування сільськогосподарських підприємств і відображення його в обліку”, „Облік виробничих запасів”, „Облік готової продукції й товарів та їх реалізації”.

II. Статті в наукових фахових виданнях

 1. Хомин П.Я. Облікове забезпечення звітності про фінансові результати має бути методологічно обґрунтованим // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 6. – С. 9-15. – 0,9 д.а.

 2. Хомин П. Облік і звітність про прибуток: проблеми та їх вирішення // Агроінком. – 2004. – №9-10. – С.35-39. – 0,4 д.а.

 3. Хомин П.Я. Звітність про відрахування до фондів на соціальні заходи має відповідати критеріям доречності та економічності інформації.// Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №2. – С.10-19. – 1,2 д.а.

 4. Хомин П.Я. Податковий облік як основа звітності про фіскальні платежі: pro і contra // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – №12. – С.42-47. – 0,8 д.а.

 5. Хомин П.Я. Реформування бухгалтерського обліку: методологічний аспект // Агроінком. – 2003. – №11-12. – С.23-26. – 0,4 д.а.

 6. Хомин П.Я. Відмінності фінансового й податкового обліку основних засобів як наслідок неузгодженостей звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – №9. – С.24-31. – 0,9 д.а.

 7. Хомин П. Облік витрат виробництва за журнально-ордерною формою має від-повідати вимогам фінансової і внутрішньої звітності. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 6. – С. 36-41. – 0,8 д.а.

 8. Хомин П. Об’єктивні передумови формування системи управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2003. С.531-535. – 0,2 д.а.

 9. Хомин П. Я. Методологічні аспекти інтерпретації звітності як джерела аналізу ефективності сільськогосподарського виробництва. // Наукові записки. Вип. 12. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – С. 59-64. – 0,3 д. а.

 10. Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками необхідно удосконалити // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 11. – С. 6-9. – 0,6 д.а.

 11. Хомин П.Я. Методологічні засади формування звітності сільськогосподарських підприємств // Вісник ТАНГ. – № 6. – 2002. – С. 210-212. – 0,25 д.а.

 12. Хомин П.Я. Особливості обліку розрахунків з постачальниками (підрядниками) за новими регістрами журнальної форми // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 1. – С. 59-61. – 0,4 д.а.

 13. Хомин П.Я. Особливості відображення в податковому обліку нестач, втрат і крадіжок товарно-матеріальних цінностей // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 45. – С. 41-42. – 0,2 д.а.

 14. Хомин П.Я. Податковий і фінансовий облік: проблеми взаємозв’язку // Вісник ТАНГ. – Вип.12. – 2001. – C. 96-101. – 0,3 д.а.

 15. Хомин П., Сторожук Т., Сторожук О. Деякі зауваження до ведення нових реєст-рів (журналів) обліку. // Науковий вісник. Зб. наук. пр. Академії державної податкової служби України. – Ірпінь, 2001. – № 4 (14). – С.102-108. – 0,3 д.а. – в т.ч. особисто автора – 0,1 д.а.

 16. Хомин П.Я. Реформування агровиробництва та проблеми удосконалення звітності сільськогосподарських підприємств. – Тернопіль: Вісник ТАНГ. – Вип.13. – 2001. – С.153-154.– 0,2 д.а.

 17. Хомин П.Я. Генезис дефініції “Баланс” у теорії і на практиці. // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів: Наук. зб. ЛНУ ім. І.Франка. – Вип.7. – 2001. – С. 29-35.– 0,4 д.а.

 18. Хомин П.Я. Переваги та недоліки нового Плану рахунків в обліковому забезпеченні фінансової й податкової звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 5. – С. 29-32. – 0,2 д.а.

 19. Хомин П.Я. Критерії достовірності звітної інформації як основа її формування // Вісник ТАНГ. – 1999. – С. 32-34. – № 12. – 0,3 д.а.

 20. Хомин П. Організації звітності – належну методологічну основу // Світ бухгал-терського обліку. – 1997. – № 1. – С. 25-28. – 0,2 д.а.

 21. Хомин П.Я. Помилки в обліковому забезпеченні звітності про основні фонди // Світ бухгалтерського обліку. – 1997. – № 2. – С.33-36. – 0,2 д.а.

 22. Хомин П.Я. Облікове забезпечення звітності про оподаткування прибутку // Світ бухгалтерського обліку. – 1997. – № 4. – С. 41-44. – 0,2 д.а.

 23. Хомин П.Я. Облікове забезпечення звітності про податок на додану вартість: проблеми та рішення // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 9. – С. 42-48. – 0,3 д.а.

 24. Хомин П.Я. Деякі аспекти звітності про основні засоби // Вісник податкової служби. – 1997. – № 5. – С. 21-23. – 0,2 д.а.

 25. Хомин П. Я. Фінансова звітність фермерських господарств // – Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – №10. – С. 24-26. – 0,2 д.а.

III. Публікації в інших виданнях

 1. Хомин П. Внутрішня звітність у сільськогосподарських підприємствах та її облікове забезпечення: проблеми узгодженості // Облік і фінанси АПК. – 2004. – №1. – С.45-51. – 0,8 д.а.

 2. Хомин П.Я. Інтерпретація звітної інформації при формуванні матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств. // Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромислового комплексу в Україні. – Матеріали П’ятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників 28-29 січня 2003 року. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.596-600. – 0,3 д.а.

 3. Хомин П. Роль звітної інформації у забезпеченні високоінтенсивного розвитку агропромислового виробництва // Основні напрями високоефективного розвитку пореформеного агропромислового виробництва в Україні на інноваційній основі. Матер. Четвертих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників 25-26 червня 2002 року. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – С.703-706. – 0,3 д.а.

 4. Хомин П.Я. Облік валових витрат і валових доходів та ПДВ за новими рахунками – Баланс,  – №7. – 0,4 д.а.

 5. Хомин П. Проблеми адаптації бухгалтерського обліку в Україні до міжнародних стандартів. – Praca zbiorowa “Problemu zarzadzania marketingowego w warunkаch transformacji i integracji z unia europejska. – Katowice – Ternopil, 2003. – С. 37-41. – 0,5 д.а.

 6. Хомин П.Я. Про методологію облікового забезпечення податкової звітності. // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол. моногр. Т. 2. – Харків. – 2001. – С. 418-420. – 0,2 д.а.

 7. Хомин П.Я. Облікове забезпечення звітності про податок на додану вартість можна удосконалити // Бухгалтерія у сільському господарстві. – 1998. – № 6. – 0,4 д.а. – С. 28-34.

 8. Хомин П.Я. Підпорядкованість організації обліку вимогам звітності // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового регіону в умовах переходу до ринкової економіки. – Зб. наук. пр. – Тернопіль. – 1996. – С. 35-37. – 0,2 д.а.

 9. Хомин П.Я. Методика складання бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств за журнально-ордерною формою обліку. – Тернопіль, 1995. – 1,0 д.а.

 10. Хомин П.Я. Пропозиції по удосконаленню плану рахунків // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 1991. – № 3. – С. 40-42. – 0,4 д.а.

 11. Використання звітності для інформаційного забезпечення дорадництва // Розвиток дорадництва в аграрній сфері економіки. – Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства. – 2004. – С.155-157. – 0,2 д.а.

 12. Хомин П. Критерії формування звітних показників на сільськогосподарських підприємствах // Облік, аудит і аналіз: економічна база, стратегія, концепції. – Зб. наук. пр. міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства. – 2004. – С.357-359. – 0,2 д.а.

 13. Хомин П.Я. Викривлення фінансових результатів як парадокс системи обліку і звітності // Розвиток науки про бухгалтерський облік. – Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції. – №14. – Житомир: Житомирський інженерно-технологічний інститут. – 2002. – С.134-135. – 0,2 д.а.

 14. Хомин П.Я. Удосконалення методики калькуляції собівартості продукції в контексті критерію достовірності звітності // Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності. – Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський нац. екон. ун. – 2004. – С.402-405. – 0,2 д.а.

 15. Хомин П.Я. Інформаційне забезпечення агробізнесу в ринкових умовах. // Агробизнесьт в условията на переход кьм пазарна икономика. – Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Болгарія, Слівен. – 1996. – С.65-72. – 0,5 д.а.

 16. Хомин П. Особливості аудиторської перевірки звітності підприємств агро бізнесу // Матер. республ. наук.-практ. конф. „Аудиторська діяльність в умовах становлення нових економічних відносин в Україні”. – Львів: Львівська комерційна академія. – 1995. – С.135-137. – 0,2 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Сільське господарство” за посиланням:

РубрикаСільське господарство

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог