Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств

Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств

Бібліографічний опис

Іванюта П. В. Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Іванюта Павло Васильович – Київ, 2005. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячується визначенню концептуальних підходів до формування внутрішньогосподарського обліку, його місця і ролі в організації господарського обліку та в системі управління. Основною функцією внутрішньогосподарського обліку є облік виробничих витрат.

 • Дана оцінка операційно–технологічним витратам в сільськогосподарських підприємствах Полтавської області, їх змінам в розрізі економічних елементів протягом 13 років (1990 – 2003 рр.).
 • Розкрита дієвість внутрішньо-господарського обліку, зокрема в умовах чекової форми контролю та в зв’язку із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних локальних мереж.
 • На основі проведеного експрес-аналізу внутрішньогосподарської інформації, автор пропонує створення центрів витрат, доходів і відповідальності з використанням моделей розподілу витрат незавершеного виробництва та загальновиробничих витрат, а також визначення індикаторів реагування прибутку (коефіцієнт маржинального доходу, запасу міцності та операційного важеля) при складанні бюджетів; узагальнює практичний досвід чекової форми контролю за виробничими витратами.

Ключові слова

внутрішньогосподарський облік, бюджетування, аналіз, контроль, чекова форма контролю, інформаційні системи, комп’ютерні мережі, управління витратами, операційно-технологічні витрати, виробничі витрати

Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах: актуальність теми

Важливою умовою переходу аграрних формувань до ринкових принципів підприємницької діяльності є повсюдне та активне застосування економічних методів управління. Вирішення даної проблеми ускладнюється у зв’язку з не зовсім вдалим реформуванням бухгалтерського обліку в Україні та погіршенням інформаційного забезпечення аграрного менеджменту. Облік є основною функцією управління. Він відображає витрати виробництва, обігу та розподілу. Його інформація забезпечує обґрунтованість управлінських рішень і дозволяє контролювати їх виконання.

Після реформування обліку в Україні і введення Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) значну увагу у наукових дослідженнях приділено фінансовому обліку, орієнтованому на потреби податкової служби, але вкрай недостатньо – внутрішньогосподарському обліку.

Внутрішньогосподарський облік, зорієнтований головним чином на управління витратами підприємства, сприяє успішній адаптації до зміни зовнішнього середовища, науковому підходу до вирішення обліково-аналітичних завдань, реалізації можливостей управляти витратами на різних стадіях процесу економічного відтворення, застосуванню ефективних методів оптимізації витрат, оперативному відображенню економічної інформації, контролю за впровадженням нової техніки і прогресивних технологій.

Розвитку теорії і практики організації внутрішньогосподарського обліку сприяють праці українських вчених: О.С.Бородкіна, Ф.Ф.Бутинця, Ю.А.Вериги, С.Ф.Голова, Г.Г.Кірейцева, М.Ф.Кропивко, М.В.Кужельного, А.М.Кузьмін-ського, В.О.Ластовецького, В.Г.Лінника, В.П.Моссаковського, М.Ф.Огійчука, М.С.Пушкаря, В.В.Сопка, В.К.Савчука, Л.К.Сука, Л.С.Шатковської, Д.М.Фесе-нка, М.Г.Чумаченка, і зарубіжних – Т.Джонсона, К.Друрі, Р.Каплана, В.Ф.Палія, С.С.Сатубалдіна, С.М.Стукова, Ф.Тейлора, В.І.Ткача, Дж.Хіггінса.

Незважаючи на значні наукові напрацювання, недостатньо уваги приділено проблемам організації внутрішньогосподарського обліку, аналізу та контролю за витратами у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств. Наукові дослідження за вказаною тематикою проводяться в галузях легкої промисловості та торгівлі, але захищені лише дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в сільсько-господарській галузі, предметом дослідження яких була організація управлін-ського  обліку  в  рослинницькій  галузі  (Н.М.Погребняк  „Організація  і методи управлінського обліку в рослинництві”, 2003р.) та в овочівництві (К.В.Лихацька „Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції овочівництва захищеного ґрунту”, 2003р.).

Важливість та необхідність розробки теоретико-методологічних і практичних аспектів, створення та функціонування системи внутрішньогосподарського обліку у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств, необхідність їх впровадження в практику зумовили актуальність даного дослідження та вибір теми дисертації.

Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до наукової тематики Полтавської державної аграрної академії за комплексною темою “Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК” (номер державної реєстрації 0104U002550). У межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з удосконаленням організації внутрішньогосподар-ського обліку у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств.

Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах: мета та задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних і методологічних засад організації внутрішньогосподарського обліку у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств та розробка практичних рекомендацій по удосконаленню формування організаційно-економічного механізму управління витратами господарюючих суб’єктів України.

Для реалізації сформульованої мети поставлені наступні задачі:

 • розкрити сутність внутрішньогосподарського обліку, його взаємозв’язок з бюджетуванням, аналізом, контролем та визначити його роль і місце в системі управління;
 • дослідити теоретико-методологічні засади функціонуючої системи внутрішньогосподарського обліку у виробничих підрозділах та визначити їх відповідність сучасним вимогам застосування інформаційних систем та комп’ютерних технологій;
 • встановити придатність первинної документації в системі внутрішньо-господарського обліку для оприбуткування сільськогосподарської продукції за якісними параметрами та запропонувати варіанти щодо її удосконалення;
 • узагальнити та систематизувати теоретичні положення економічних категорій операційно-технологічної, виробничої та повної собівартості;
 • виявити нові можливості системи внутрішньогосподарського розра-хунку, застосування різних форм контролю за виробничими витратами з метою більш ефективного використання їх у сучасних сільськогосподарських підприємствах;
 • розробити основні принципи формування центрів витрат, доходів, відповідальності при організації бюджетування та обліку;
 • деталізувати економічні елементи виробничих витрат „Матеріальні затрати” та „Інші операційні витрати”;
 • визначити порядок розподілу загальновиробничих витрат та витрат на незавершене виробництво;
 • удосконалити методику визначення точки беззбитковості, маржиналь-ного доходу, операційного важеля.

Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес організації внутрішньогосподарського обліку у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти організації внутрішньогосподарського обліку у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств.

Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах: методи дослідження

Для досягнення поставлених в дисертаційній роботі задач використовувались методи діалектичного пізнання при вивченні еволюції концепцій внутрішньогосподарського обліку. В процесі досліджень застосовувались методи статистики та фінансово-економічного аналізу: ряди динаміки – при визначенні рівня виробництва сільськогосподарської продукції Полтавської області за 1940-2003 роки з метою виявлення можливостей  системи внутрішньогосподарського розрахунку; відносних величин – при вивченні структури операційних та виробничих витрат, а також рейтингової оцінки фінансового стану підприємств; економіко-математичного моделювання при розподілі загальновиробничих витрат; графічні методи – при визначенні точки беззбитковості і маржинального доходу. На етапі спостереження за господарськими операціями, збору, вимірювання, оформлення, реєстрації, систематизації і обробки інформації для проведення досліджень був використаний індуктивний метод, а у процесі теоретичного осмислення проблеми – дедуктивний.  Метод причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно- логічний метод використовувалися при розробці пропозицій щодо удосконалення внутрішньогосподарського обліку у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств.

Інформаційною базою досліджень слугували законодавчі та нормативні акти України, дані статистичної звітності України та Полтавської області зокрема, результати виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств, результати анкетувань керівників і спеціалістів, матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, наукові праці українських та зарубіжних авторів.

Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах: наукова новизна одержаних результатів

Наукові результати, що одержані автором і виносяться на захист, полягають в наступному:

вперше:

 • обґрунтовані методологічні підходи до комп’ютерної технології обліку виробничих витрат в умовах чекової форми контролю та при визначенні рейтингової оцінки фінансового стану підприємства з використанням локальних комп’ютерних мереж, що дозволяє проводити оперативну обробку інформації в автоматизованому режимі, здійснювати внутрішньогосподарський облік та забезпечувати ефективність прийняття управлінських рішень (С.13);
 • запропоновано систему показників якісних параметрів в обліку при оцінці сільськогосподарської продукції, що дає можливість оцінити продукцію за сучасною ринковою вартістю та дозволяє контролювати надходження доходів у відповідності з кількістю і якістю реалізованої продукції (С.13).

 удосконалено:

 • деталізацію економічних елементів витрат „Матеріальні затрати” та „Інші операційні витрати” з виділенням таких витрат, як „Насіння і посадковий матеріал”, „Мінеральні і органічні добрива”, „Корми”, „Податки”, „Витрати послуг допоміжних та обслуговуючих підприємств, залучених зі сторони”, „Витрати послуг допоміжних та обслуговуючих власних підрозділів” з метою ефективного проведення аналізу та здійснення контролю за формуванням собівартості продукції та використанням матеріальних ресурсів підприємства (С.10);
 • методику поділу витрат на умовно-змінні і умовно-постійні при складанні бюджетів, визначенні точки беззбитковості, маржинального доходу, операційного важеля на базі даних за тривалий період з врахуванням індексації цін та сукупної енергетичної оцінки витрат (С.14);
 • порядок розподілу загальновиробничих витрат, який передбачає розподіл їх пропорційно обсягу виробленої продукції тваринництва і переробних галузей, оціненої за операційно-технологічною собівартістю та по періодах виконання робіт у рослинництві за внутрішньогосподарськими нормативами загальновиробничих витрат з коригуванням їх в кінці року до фактичних, що забезпечить більш ефективне управління витратами (С.14);
 • методичні рекомендації по калькуляції операційно-технологічної, виробничої та повної собівартості основної, побічної та супутньої продукції з метою обґрунтованого формування трансфертних цін на сільськогосподарську продукцію (роботи, послуги) та визначення фінансових результатів по кожному виду продукції (С.14).

отримало подальший розвиток:

 • визначення суті внутрішньогосподарського обліку, як підсистеми бухгалтерського обліку, що забезпечує спостереження, вимірювання, оформлення, реєстрацію, обробку, зберігання і подання первинної та поточної інформації про виробничі витрати при формуванні планової і фактичної собівартості продукції (робіт, послуг) для проведення аналізу, бюджетування і контролю з метою ефективного прийняття управлінських рішень (С.7);
 • обґрунтування використання нових можливостей системи внутрішньо-господарського розрахунку і чекової форми контролю за виробничими витратами, як механізму адаптації до умов ринкових перетворень для оперативного контролю за використанням ресурсів (С.11);
 • визначення принципів організаційно-логічної побудови центрів витрат, доходів, відповідальності на базі науково-обґрунтованих норм і нормативів, чіткого руху і розподілу інформації при формуванні бюджетів, координації та узгодженні економічних інтересів між виробничими підрозділами, а також  для організації системи матеріального стимулювання за кінцеві результати (С.14).

Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах: практичне значення одержаних результатів

Полягає в уточненні та доповненні методологічної бази внутрішньогосподарського обліку в виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств, спрямованої на: раціональне використання матеріальних, трудових та інших виробничих ресурсів; забезпечення своєчасного аналізу і контролю за формуванням собівартості окремих видів продукції; здійснення оперативного впливу на причини, які призводять до відхилень від діючих бюджетів у розрізі центрів витрат, відповідальності і доходів. Результати дисертаційної роботи впроваджені в господарську практику окремих сільськогосподарських підприємств Полтавської області, зокрема, у СБК „Україна” та СБК „Росія” Зіньківського району (довідка № 352 від 3 серпня 2004 р.) та Полтавській філії Агентства з питань банкрутства (довідка № 156 від 17 листопада 2004 р.). Крім того результати дисертаційних досліджень використовуються в навчальному процесі Полтавської державної аграрної академії при проведенні практичних занять із предмету: „Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті”.

Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах: особистий внесок здобувача

Одержані наукові результати дослідження є особистими розробками автора. Їх використання в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств сприятиме підвищенню ефективності управління витратами у виробничих підрозділах. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті пропозиції, що є результатом особистої роботи здобувача, зокрема, це стосується організаційно-логічної побудови бюджетів.

Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах: апробація результатів дисертації

Основні положення та результати дослідження, викладені в дисертації, знайшли відображення в наукових статтях, опублікованих у фахових та інших виданнях, а також доповідалися та обговорювалися на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях:

 • “Ринкова трансформація економіки економіки: стан, проблеми, перспективи” (м. Київ, ІАЕ УААН, 2003 р.);
 • „Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу” (м. Полтава, ПДАА, 2003 р.);
 • „Проблеми розвитку фінансової системи України і Криму” (м. Сімферополь, 2003 р.).

Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах: структура і обсяг дисертації

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 198 сторінках друкованого тексту. Робота містить 19 таблиць, 46 рисунків та 14 додатків. Список використаних джерел налічує 168 найменувань.

Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження у фахових виданнях опубліковано 5 наукових статей, з яких 4 – одноосібні, загальним обсягом 1,6 друк. арк., 3 тези доповідей загальним обсягом 0,8 друк. арк.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Іванюта П.В. Управлінський облік – інструмент антикризового управління // Ринкова трансформація економіки АПК. Ч.ІІІ. Фінансово-кредитна система. Збірник наукових праць Харківського державного технічного університету сільського господарства; – Харків, 2002. – С. 331-334
 2. Іванюта П.В. Роль бухгалтера-аналітика в управлінні сільськогоспо-дарськими кооперативами // Науковий вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2003. – № 6 (31). – С. 134-135
 3. Іванюта П.В., Литвин В.В. Особливість управлінського обліку в сільськогосподарських формуваннях // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць Київського національного економічного університету. – Київ: КНЕУ, 2003. – С. 403-405 (Особистий внесок – запропоновано створити систему норм та нормативів при бюджетуванні).
 4. Іванюта П.В. Окремі аспекти методики обчислення собівартості сільськогосподарської продукції //Науковий вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2004. – № 4. – С. 156-159
 5. Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік в системі управління витратами // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету. Т.2. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Випуск 195. – С. 353-361

Тези доповідей

 1. Іванюта П.В. Теоретична спадщина вчених Полтавщини по удосконаленню обліку // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів: – Том 2. Київ: ІАЕ УААН, 2003. – С. 225-227
 2. Іванюта П.В. Еволюція управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах. // Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу. Збірник наукових праць за результатами наукової конференції молодих вчених. – Полтава, 2003. – Випуск1. – С. 88-90
 3. Іванюта П.В., Чумак В.Д. Фінансовий стан аграрних підприємств в умовах ринкової економіки // Збірник наукових праць V всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів і студентів “Проблеми розвитку фінансової системи України і Криму”. – Сімферополь, Вид – во МОО “Центр стабілізації, 2003. – С. 209-211 (Особистий внесок – запропоновано застосування комп’ютерних технологій при аналізі фінансових результатів у аграрних підприємствах).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Внутрішньогосподарський облік витрат” – за посиланнями:

РубрикаВитрати виробництва

РубрикаВиробництво

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог