Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект

Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп'ютерних технологій: управлінський аспект

Бібліографічний опис

Боцян Т. В. Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Боцян Тетяна Вікторівна – Київ, 2005. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в умовах використання комп’ютерних технологій.

 • Розроблено модель створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку, виходячи з інформаційних потреб управління, що дає змогу поглибити інтеграційні процеси в управлінні, у першу чергу безпосередньо для прийняття управлінських рішень.
 • Розмежовано поняття “ефект” та “ефективність” використання комп’ютерної системи бухгалтерського обліку.
 • Визначено характер змін в діяльності бухгалтерів в умовах комп’ютеризації, у зв’язку з необхідністю їх взаємодії з персоналом іншої функціональної орієнтації.
 • Обґрунтовано напрями розширення змістовних характеристик бухгалтерського обліку, котрі в значно більшій мірі, ніж існуючі сьогодні, відповідають потребам управління.
 • Обґрунтовано місце та значення облікової інформації в процесі прийняття управлінських рішень та визначено її основні характеристики.
 • Розроблено кодифікатор облікової інформації з метою одержання систематизованих, об’єктно-орієнтованих даних для цілей управління.
 • Розроблено практичні рекомендації з організації системи внутрішнього контролю в умовах використання комп’ютерних технологій з метою запобігання імовірним зловживанням.

Ключові слова

облікова інформація, облікові дані, система управління, система бухгалтерського обліку, комп’ютерна система бухгалтерського обліку, внутрішній контроль

Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств: актуальність теми дослідження

Динамічність змін на підприємствах зумовлює потребу в інформації, котра повно, своєчасно та достовірно відображає господарські процеси й забезпечує можливість прийняття управлінських рішень.

Джерелом такої інформації є бухгалтерський облік. Комп’ютеризація обліку дозволяє управлінню оперативно отримувати необхідну облікову інформацію. Впровадження сучасних комп’ютерних технологій дає можливість розширити склад і зміст інформаційної системи бухгалтерського обліку економічного суб’єкта, яка охоплює і детально відображає господарські процеси і пов’язані з ними ресурси, витрати і результати. Це створює передумови вдосконалення процесу прийняття рішень на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях управління підприємством.

Застосування комп’ютерних технологій потребує удосконалення теоретичних і методичних засад бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в системі управління. Виникає потреба в управлінській орієнтації бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, що дозволить сформувати інформаційну модель управління необхідну за умови комп’ютеризації.

Питанням визначення місця і ролі бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в системі управління та управлінської спрямованості бухгалтерського обліку присвячено ряд праць вітчизняних вчених: М.Т. Білухи, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, С.Ф. Голова, Л.М. Крамаровського, М.В. Кужельного, Л.В. Нападовської, В.О. Озерана, М.С. Пушкара, В.В. Сопка, Б.Ф. Усача, М.Г. Чумаченка, В.О. Шевчука і зарубіжних дослідників: А. Апчерча, В.Б. Івашкевича, К. Друрі, Т.П. Карпової, В.В. Ковальова, С.А. Ніколаєвої, В.В. Палія, В.Ф. Палія, Д.А. Панкова,  Ж. Рішара, С.А. Стукова, Я.В. Соколова, В.І. Стражева, С.К. Татура, В.І. Ткача, Дж. Фостера, Ч. Хорнгрена, А. Яругової.

У працях названих вчених розглянуто і вирішено загальнотеоретичні і методичні питання управлінської орієнтації бухгалтерського обліку та контролю відповідно до специфіки промислових, торговельних та інших підприємств. Водночас слід відзначити потребу в подальшому розвитку здобутих вченими результатів, особливо за умови використання сучасних комп’ютерних технологій.

Необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій з удосконалення обліку і внутрішнього контролю в умовах використання комп’ютерних технологій визначили актуальність теми дисертаційного дослідження.

Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Одеського державного економічного університету за темою “Облік і контроль у системі забезпечення економічної стійкості підприємств основних галузей народного господарства” (номер державної реєстрації 0102U000395). У межах наукової програми автором проведено дослідження, пов’язані з теоретичним обґрунтуванням можливостей удосконалення бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в умовах використання комп’ютерних технологій, виходячи з потреб управління, та розробкою відповідних методичних рішень і рекомендацій.

Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств: мета і завдання дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає у обґрунтуванні теоретичних і методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо використання комп’ютерних технологій в процесі формування і обробки облікової та контрольної інформації для потреб управління.

Для досягнення поставленої мети в роботі визначено наступні завдання:

 • обґрунтувати доцільність врахування інформаційних потреб управління в процесі створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку;
 • визначити поняття ефективності і ефекту використання комп’ютерних технологій в бухгалтерському обліку з метою розмежування цих понять;
 • удосконалити організаційно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах комп’ютеризації з метою одержання систематизованої, об’єктно-орієнтованої інформації для цілей управління;
 • удосконалити аналітичні розрізи облікової інформації для оперативного отримання в умовах застосування комп’ютерних технологій достатніх для прийняття управлінських рішень даних про об’єкти бухгалтерського обліку;
 • обґрунтувати якісні характеристики облікової інформації, які в значно більшій мірі, ніж існуючі сьогодні, відповідають потребам управління;
 • розробити практичні рекомендації з організації системи внутрішнього контролю в умовах використання комп’ютерних технологій для потреб управління.

Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є інформація про господарські процеси і пов’язані з ними ресурси, витрати і результати діяльності господарюючих суб’єктів необхідна для прийняття управлінських рішень.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів формування облікової і контрольної інформації в умовах використання комп’ютерних технологій.

Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств: методи дослідження

У процесі дослідження застосовувались загальнонаукові методи та прийоми. Для визначення та уточнення економічної сутності понять “ефект” та “ефективність” в дисертаційному дослідження використовувались методи теоретичного узагальнення, групування і порівняння. Аналіз і синтез, індукція і дедукція та розрахунково-конструктивні методи, методи моделювання та формалізації, а також системний підхід дозволили побудувати дихотомічну модель управління та визначити місце в ній інформаційної системи обліку. В процесі дослідження використовувався історико-логічний метод за допомогою якого визначено загальні тенденції розвитку бухгалтерського обліку. Для вивчення стану обліку на досліджуваних підприємствах використовувались такі методи наукового пізнання як спостереження та порівняння.

Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених бухгалтерського обліку і контролю, інша спеціальна література, матеріали конференцій з проблем бухгалтерського обліку та контролю, оприлюднені статистичні дані, нормативно-правові акти України, а також матеріали, отримані автором у результаті проведення безпосереднього вивчення стану обліково-аналітичного забезпечення.

Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у теоретичному обґрунтуванні застосування комп’ютерних технологій для формування і обробки облікової і контрольної інформації, а також у вирішенні практичних питань, пов’язаних з організацією і веденням бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в умовах використання комп’ютерних технологій виходячи з потреб управління.

У процесі проведеного дослідження отримано наступні результати, що мають наукову новизну:

уперше:

 • запропоновано модель впровадження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку виходячи з того, що для отримання  необхідної аналітичної облікової інформації основним фактором є інформаційні потреби управлінського персоналу (С. 10);
 • розмежовано поняття “ефективність” та “ефект” використання комп’ютерної системи бухгалтерського обліку та встановлено, що критерієм їх оцінки є задоволення потреб управлінського персоналу в обліковій інформації (С. 10-11);

удосконалено:

 • методичне та організаційне забезпечення бухгалтерського обліку (зокрема в частині доповнення посадових інструкцій облікового персоналу, для підвищення його ролі у прийнятті та контролі управлінських рішень в умовах застосування комп’ютерних технологій, доведено, що найбільш прийнятним за умови переходу до використання комп’ютерних технологій є організація обліку за центрами відповідальності) (С. 8);
 • методику ведення аналітичного обліку за умови комп’ютеризації, шляхом розробки кодифікатора облікової інформації, що дає можливість її порівняння і забезпечує своєчасність надання з достатнім рівнем аналітичності для зовнішніх і внутрішніх користувачів (С. 9);

набули подальшого розвитку:

 • виявлення і обґрунтування якісних характеристик облікової інформації виходячи з особливостей організації виробництва і управління та потреб, які виникають у зв’язку з прийняттям управлінських рішень, з метою підвищення інформативності облікових відомостей (С. 7);
 • пропозиції щодо удосконалення складових системи внутрішнього контролю: об’єкту, суб’єкту та методики – в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (уточнено перелік суб’єктів, визначено завдання, встановлено фактори ризиків, що пов’язані з використанням комп’ютерних технологій та шляхи для їх зменшення, запропонована модель побудови системи внутрішнього контролю), що створює умови для повного та своєчасного вжиття заходів контролю та забезпечує можливість раціональної їх організації (С. 11-13).

Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств: практичне значення одержаних результатів

Одержані автором результати дослідження сприяють підвищенню достовірності, оперативності, повноти й аналітичності облікової інформації, покращанню організації внутрішнього контролю в умовах використання комп’ютерних технологій. Запропоновані автором методичні підходи до ведення бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку впроваджені в господарську діяльність підприємств Житомирської області (ВАТ “Коростенський завод залізобетонних шпал”, довідка № 42/2 від 20 березня 2004 р. (щодо удосконалення методичного і організаційного забезпечення бухгалтерського обліку в умовах комп’ютеризації); ЗАТ “Бердичів-Холод”, довідка № 11 від 21 січня 2005 р., (щодо впровадження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку),  Бердичівське РайДУ, довідка № 365 від 14 вересня 2004 р. (стосовно переходу до роботи в умовах комп’ютеризації та організації внутрішнього контролю).

Окремі результати дослідження знайшли застосування у навчальному процесі Житомирського державного технологічного університету у викладанні курсів “Інформаційні системи і технології в обліку”, “Комп’ютерні програми в бухгалтерському обліку”, “Економічний аналіз”, “Організація бухгалтерського обліку”, “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” та Одеського державного економічного університету в курсах “Бухгалтерський облік”, “Управлінський облік” (довідки № 44-48/1450 від  8 вересня 2004 р. та № 23/651 від 10 березня 2005 р. відповідно).

Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств: особистий внесок дисертанта

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі висновки та пропозиції, що в ній містяться, належать особисто автору. З опублікованих у співавторстві наукових праць в дисертації використані лише ті ідеї та положення, що пов’язані з дослідженням комплексу питань щодо удосконалення бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в умовах використання комп’ютерних технологій і є результатом особистої роботи здобувача.

Апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження, викладені в дисертації, доповідалися та обговорювалися на: науково-практичних конференціях: “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Черкаси, 2002 р.); “Наука і освіта 2003” (м. Дніпропетровськ, 2003 р.); “Наука і освіта 2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); науковій конференції: “Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева” (м. Житомир, 2004 р.).

Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств: структура та обсяг дисертації

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 165 сторінках друкованого тексту. Робота містить 12 таблиць – на 9 сторінках, 21 рисунків – на 9 сторінках, 17 додатків – на 30 сторінках. Список використаних джерел нараховує 244 найменувань – на 19 сторінках.

Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств: список опублікованих праць за темю дисертації

За результатами дисертаційної роботи опубліковано 8 наукових статей у фахових виданнях загальним обсягом 4,31 друк. арк., 4 тези доповідей загальним обсягом 0,50 друк. арк. З інших публікацій (посібників і підручників), виданих у співавторстві, в дисертації використовувалися лише ті положення, які є результатом особистого дослідження здобувача (15,51 др. арк.).

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Шахрайчук Т.В. Основні аспекти еволюції управлінського обліку // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 21. – С. 201-206 (0,68 друк. арк.)
 2. Шахрайчук Т.В. Управлінський облік в контексті інформаційного забезпечення управління підприємством // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 22. – С. 171-176 (0,65 друк. арк.)
 3. Шахрайчук Т.В. Фахівець з управлінського обліку: хто він? // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 3 (25). – С. 230-234 (0,49 друк. арк.)
 4. Шахрайчук Т.В. Управлінський неуправлінський облік: гра слів чи нерозуміння суті // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 4 (26). – С. 249-255 (0,76 друк. арк.)
 5. Шахрайчук Т.В. Оптимізація складових КСБО при її впровадженні // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2004. – № 3 (29). – С. 193-196 (0,36 друк. арк.)
 6. Шахрайчук Т.В.  Необхідність регламентації облікових даних як шлях подолання формального виконання завдань обліку на сучасному етапі // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ, Видавництво СНУ, 2004. – № 3 (73). – С. 142-146 (0,45 друк. арк.)
 7. Шахрайчук Т.В. Управлінський аспект бухгалтерського обліку як похідна розвитку ролі вартості у суспільних відносинах // Вісник львівської комерційної академії. Серія економічна. Випуск 16. – Львів ЛКА, 2004 – С. 482-487 (0,43 друк. арк.)
 8. Szachrajczuk T. Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa: podejście systemowe // Współczesne problemy zarządzania i marketingu.Wyższa szkoła menedżerska w Legnicy. Legnica 2004. – S. 195-201 (0,49 друк. арк.)

Тези доповідей

 1. Шахрайчук Т.В. Чи є самостійним управлінський облік? // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю Матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції – Черкаси, ЧДТУ, 2002. – С. 52-54 (0,14 друк. арк.)
 2. Шахрайчук Т.В. Передумови виникнення управлінського обліку: погляди вчених // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2003”. Том 25. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 82-84 (0,13 друк. арк.)
 3. Шахрайчук Т.В. Облік як джерело інформації для потреб управління // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практична конференція “Наука і освіта 2004”. Том 17. Бухгалтерський облік і аудит. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 88-89 (0,1 друк. арк.)
 4. Шахрайчук Т.В. Основні проблеми формування управлінської звітності в комп’ютерній формі бухгалтерського обліку // Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева. Збірник тез та текстів виступів на Другій всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н. проф. П.П. Німчинову. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – С.76-78 (0,13 друк. арк.)

Підручники та навчальні посібники

 1. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с., у т.ч. автора – 10,1 друк. арк. (особисто автором розкрито принципи та передумови створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку, послідовність її створення, розрахунок економічної ефективності, загальні критерії вибору програмного забезпечення, контроль за виконанням облікових робіт в умовах комп’ютеризації).
 2. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с. у т.ч. автора – 3,48 друк.арк (особисто автором розкрито прийоми економічного аналізу на базі математичної статистики, що необхідні при впровадження нових технологій; методика аналізу інвестиційних проектів; завдання аналітика в умовах використання комп’ютерних технологій; характеристика основних програмних продуктів, що використовуються для економічного аналізу ).
 3. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 592 с. у т.ч. автора – 0,43 друк. арк. (особисто автором розкрито функціональні обов’язки бухгалтерів в умовах комп’ютеризації облікового процесу, організація поточного бухгалтерського контролю в умовах використання комп’ютерних технологій).
 4. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 “Облік і аудит”. / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М. Шигун. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 352 с. у т.ч. автора – 1,5 друк. арк. (особисто автором розкрито поняття системи та її складові, поняття та завдання системного аналізу, методика системного аналізу, процедури формування програми, оцінка ефективності програми).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація обліку і контролю в умовах використання інформаційних ситем” – за посиланнями:

РубрикаІнформаційні системи в обліку

РубрикаОблік управлінський

РубрикаОрганізація контролю

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог