Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах

Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах

Бібліографічний опис

Братчук Л. М. Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Братчук Людмила Михайлівна – Київ, 2005. – 21 с.

Анотація

Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних, методологічних проблем та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення нормативно-методологічної бази системи обліку оренди в сільськогосподарських підприємствах.

 • Уточнено економічну сутність оренди, встановлено її відмінності між лізингом, наймом та прокатом.
 • Досліджено правовий механізм договірних відносин й обґрунтовано необхідність врахування додаткових умов при укладанні договору оренди майна та землі.
 • Розглянуто й удосконалено класифікацію орендних операцій для потреб бухгалтерського обліку.
 • Вивчено сучасний стан документування орендних операцій та доведена потреба у формуванні високоякісної інформації про орендовані об’єкти.
 • Модифіковані та розроблені нові форми первинного та аналітичного обліку орендних операцій.
 • Доповнено існуючу форму фінансової звітності “Баланс” та запропоновано форми внутрішньогосподарського звітності.
 • Враховуючи особливості орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах, удосконалено методику їх обліку та наведено перелік обов’язкових елементів облікової політики цих операцій у суб’єктів орендних відносин.
 • Визначено завдання та запропоновано методику внутрішньогосподарського контролю орендних операцій.
 • Доведено необхідність та розкрито можливості удосконалення обліку орендних операцій в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Ключові слова

оренда, орендні відносини, методика обліку орендних операцій, договір оренди, облікова політика, внутрішньогосподарський контроль

Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах: актуальність теми

Становлення і розвиток ринкової економіки потребує реформування усіх сфер економічної діяльності, вдосконалення існуючих та використання принципово нових методів і способів організації господарських процесів.

Аграрні перетворення супроводжуються формуванням нових економічних відносин, створенням нових організаційно-правових структур, діяльність яких базується на оренді майна та землі.

Активізація діяльності сільськогосподарських підприємств є, з одного боку, результатом використання оренди землі та майна, а з іншого – одним з основних факторів подальшого їх розвитку. Вона супроводжується розширенням сфери використання орендних операцій та кола об’єктів оренди.

Подальший розвиток оренди вимагає поглиблених наукових досліджень у напрямі вдосконалення організації обліку орендних операцій. Оскільки дані обліку є інформаційною базою для внутрішніх і зовнішніх користувачів, вона повинна відображати організаційний, економічний та юридичний аспекти орендних відносин і враховувати інтереси їх суб’єктів.

Стан вивчення проблеми

Теоретичні аспекти розвитку оренди в системі аграрної економіки досліджені у працях В.Г. Андрійчука, О.А. Бондаренка, П.І. Гайдуцького, М.Г. Лобаса, М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, О.М. Онищенка, В.А. Пуліма, С.М. Плетенецької, П.Т. Саблука, М.М. Федорова, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина, В.Д. Ярового та інших вчених.

У розробку теорії та практики питань обліку орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах суттєвий внесок зробили такі вітчизняні вчені як Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Гуцаленко, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, М.В. Кужельний, Ю.Я. Литвин, В.Г. Лінник, В.Б.Моссаковський, М.Ф. Огійчук, О.Д. Радченко, П.Т. Саблук, Л.К. Сук, Л.С. Шатковська та зарубіжні дослідники: П.С. Безруких, Ван Бреда, М.Р. Метьюс, Я.В. Соколов, Е.С. Хендріксен.

Однак питання організації й методики обліку орендних операцій у сільськогосподарських підприємствах недостатньо опрацьовані. Враховуючи зміни умов господарювання на макро- і мікроекономічних рівнях, постає необхідність удосконалення обліку орендних операцій.

До теоретичних і методичних питань, що потребують вирішення, належать: уточнення сутності оренди; удосконалення нормативної бази орендних операцій як об’єктів обліку (врахування умов укладених угод); виявлення та оцінка нових класифікаційних ознак орендних операцій для потреб бухгалтерського обліку; підвищення інформативності первинних документів і звітності; удосконалення методики обліку та контролю орендних операцій; визначення положень, які необхідно передбачити в наказі про облікову політику щодо відображення орендних операцій; організація обліку орендних операцій в умовах використання комп’ютерних технологій.

Теоретична і практична значимість оренди, недосконалість нормативних актів, що її регламентують, недостатній рівень розкриття теоретичних, методичних, організаційних і практичних питань обліку орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах обумовили вибір теми, мету, завдання та основні напрями дослідження.

Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження проводилось відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН “Формування системи та механізмів обліково-аудиторського та інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U000267).

Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах: мета та завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є вивчення, оцінка теоретичних положень та діючої практики обліку орендних операцій, розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення методики й організації обліку орендних операцій у сільськогосподарських підприємствах, що сприятиме гармонізації орендних відносин.

Сформульована мета визначає зміст досліджень, що ґрунтуються на послідовному вирішенні таких завдань:

 • дослідити й уточнити економічну сутність категорії „оренда”;
 • проаналізувати правову забезпеченість орендних відносин і здійснення орендних операцій;
 • дослідити й узагальнити класифікаційні ознаки орендних операцій з метою повнішого їх використання в обліковому процесі;
 • проаналізувати та оцінити існуючі методологічні засади відображення в обліку орендних операцій;
 • розробити пропозиції щодо вдосконалення порядку документального оформлення орендних операцій;
 • визначити елементи облікової політики відображення орендних операцій;
 • обґрунтувати і розробити пропозиції щодо підсилення внутрішньогосподарського контролю та вдосконалення існуючих і створення нових форм звітності, а також методику їх складання;
 • розкрити можливості удосконалення обліку орендних операцій в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є орендні операції, порядок їх організації та відображення в системі обліку сільськогосподарських підприємств.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційних, методологічних і практичних питань обліку орендних операцій.

Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є діалектичний метод пізнання й основні положення економічної теорії, методи й принципи наукового пізнання облікових процесів як сфери управлінської діяльності підприємства.

Для досягнення поставленої в дисертації мети застосовувались такі методи дослідження: індуктивний, дедуктивний, балансовий, графічний, групування, статистико-економічний, монографічний та порівняльного аналізу.

Інформаційною основою роботи є законодавчі та нормативні акти України, наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних авторів, матеріали наукових конференцій та семінарів. У дисертаційній роботі використано матеріали органів державної статистики України, дані бухгалтерського обліку і звітності в сільськогосподарських підприємствах Вінницької області та результати особистих спостережень автора.

Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у поглибленому вивченні, теоретичному обґрунтуванні та розвитку методологічних положень, розробці практичних рекомендацій і пропозицій стосовно удосконалення обліку орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах.

Основні положення, висновки та пропозиції автора, яким притаманна  наукова новизна, полягають у наступному:

вперше:

 • запропоновані уніфіковані форми документів первинного та аналітичного обліку орендних операцій, які забезпечують підвищення оперативності й об’єктивності їх обліку;
 • розроблені форми та методика складання внутрішньогосподарської звітності про оренду майна, земельних ділянок і земельних часток (паїв) з метою поліпшення аналітичності інформації, що їх характеризує, та посилення контролю за інтенсивнішим й ефективнішим їх використанням;

одержали подальший розвиток:

 • інтерпретація сутності поняття “оренда”, зокрема, автором наведено власне визначення: оренда – це регульований договором спосіб реалізації відносин власності між орендодавцем і орендарем, що проявляються як функція формування матеріальних факторів виробництва та як господарська операція з приводу розподілу прав володіння, користування й розпорядження необоротними активами в обмін на орендну плату;
 • пропозиції щодо посилення юридичного оформлення договорів оренди майна й землі у частині уточнення їх положень та при застосуванні суборенди землі;
 • критерії та методики внутрішньогосподарського контролю, використання яких спрямоване на поліпшення якості облікової інформації і посилення впливу на ефективність організаційних та управлінських заходів щодо регулювання орендних операцій;

удосконалено:

 • класифікацію орендних операцій для потреб бухгалтерського обліку, яка враховує специфіку об’єктів оренди та їх облікове забезпечення за такими ознаками: тип майна, місце відображення в обліку та звітності, строковість, умови нарахування амортизації, прав власності (суб’єкти), що сприятиме раціональній побудові й удосконаленню обліку орендних операцій;
 • положення організації обліку щодо окремих елементів облікової політики та визначено конкретні позиції, що підлягають відображенню в наказі про облікову політику сільськогосподарського підприємства при здійсненні орендних операцій суб’єктами орендних відносин;
 • структуру та зміст задач пакета прикладних програм “Орендовані основні засоби” для оснащення АРМ бухгалтера з обліку основних засобів, використання яких приведе до покращання аналітичності та оперативності інформації, що характеризує орендні операції;
 • бухгалтерський баланс як основну форму фінансової звітності підприємства в напрямі повнішої характеристики показників структури отриманого у фінансову оренду майна.

Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах: практичне значення одержаних результатів

Полягає у розробленні обґрунтованих пропозицій методики й організації обліку орендних операцій, що мають наукове і прикладне значення та можуть бути використані сільськогосподарськими підприємствами з метою підвищення ефективності орендних відносин.

Основні положення дисертації можуть використовуватись як методичний супровід забезпечення орендних відносин в практичній діяльності підприємств агропромислового комплексу, а також як консультаційні та інформаційні матеріали для керівників і головних бухгалтерів з метою підвищення кваліфікації професійних бухгалтерів агропромислового комплексу; в навчальному процесі вищих навчальних закладах при викладанні навчальних дисциплін за спеціальністю “Облік та аудит”.

Ряд запропонованих в дисертації рекомендацій та пропозицій щодо організації і методики обліку орендних операцій прийняті до впровадження в практику діяльності сільськогосподарських підприємств Вінницької області (акт від 27.05.2004 р.), використовуються в роботі управління сільського господарства і продовольства Могилів-Подільської райдержадміністрації (довідка №1-11/142 від 14.05.2004 р.) та Головного управління сільського господарства і продовольства Вінницької обласної державної адміністрації (довідка від №2/848 від 07.05.2004 р.).

Отримані дисертантом результати використовуються для теоретико-методичного забезпечення навчального процесу у Вінницькому державному аграрному університеті при викладанні дисциплін: “Фінансовий облік”, “Податковий облік”, “Звітність підприємств”, “Організація бухгалтерського обліку” (довідка №01-561 від 6.07.2004 р.).

Окремі пропозиції використані при підготовці методичних рекомендацій з обліку орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах розроблених Міністерством аграрної політики України (довідка №24-2-10/75 від 30.07.2004 р.).

Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є особисто виконаним дослідженням, в якому викладено авторський підхід до вирішення наукових завдань побудови системи обліку орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах.

Особистий внесок автора полягає у розробці пропозицій щодо вдосконалення методики та уточнення окремих аспектів організації обліку орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах.

Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах: апробація результатів дисертації

Основні результати дисертаційного дослідження доповідались й обговорювались на міжнародних науково-практичних конференціях: “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи” (м. Київ, 2003 р.); “Механізм господарювання і проблеми економічного росту в агропромисловому комплексі України” (м. Луганськ, 2002 р).

Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах: обсяг та структура дисертаційної роботи

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 218 найменувань, 23 додатків і включає 23 таблиці та 24 рисунки. Загальний обсяг роботи становить 218 сторінок комп’ютерного тексту.

Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах: список опублікованх праць за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 11 самостійно підготовлених наукових праць, загальним обсягом 4,14 др. арк., в тому числі: у фахових виданнях – 8 наукових статей обсягом 3,45 др. арк. та 3 тези доповідей на науково-практичних конференціях обсягом 0,69 др. арк.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Діденко Л.М. Оренда: етапи розвитку та економічна сутність // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2002.- № 11. – С. 188-191.
 2. Братчук Л.М. Оренда: економічна сутність та відмінності від лізингу // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2002. – № 2. – С. 21-25.
 3. Братчук Л.М. Склад, структура та класифікація орендної плати // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2003. – № 1(14). – С. 44-51.
 4. Братчук Л.М. Правова сутність договору оренди як інформаційного джерела облікового забезпечення // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2003. – № 2 (14). – С. 40-45.
 5. Братчук Л.М. Шляхи удосконалення первинного обліку орендних відносин у сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. – 2003. – № 12. – С. 88-94.
 6. Братчук Л.М. Класифікаційні ознаки оренди для потреб бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 73-77.
 7. Братчук Л.М. Шляхи удосконалення звітної інформації в умовах оренди земельних і майнових паїв // Економіка АПК. – 2004. – № 3. – С. 128-137.
 8. Братчук Л.М. Організація обліку орендних операцій // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2004. – № 1. – С. 21-24.

Тези доповідей

 1. Діденко Л.М. Оренда землі: правові та облікові аспекти. Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – в 3-х томах / За. ред. В.Г. Ткаченко. Том ІІ. – Луганськ: Вид-во “Елтон-2”, 2002. – №14(26). –С. 56-59.
 2. Братчук Л.М. Умови капіталізації фінансової оренди та її вплив на побудову обліку. Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. Частина ІІ. Науково-учбово-методична робота з обліку та звітності в АПК: стан та перспективи. – 2003. – С. 136-139.

Інші публікації

 1. Діденко Л.М. Економічна та правова сутність оренди // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. У чотирьох частинах. Ч.2. Організація виробництва та земельні відносини. – 2002. – С. 237-241.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Орендні операції” – за посиланнями:

РубрикаОренда оперативна

РубрикаОренда фінансова (лізинг)

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог