Облік і калькулювання на промислових підприємствах: організація і методика

Облік і калькулювання на промислових підприємствах: організація і методика

Бібліографічний опис

Бойко С. В. Облік і калькулювання на промислових підприємствах: організація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бойко Світлана Володимирівна – Київ, 2005. – 21 с.

Анотація

Дисертація присвячена розробці рекомендацій з удосконалення організації і методики калькулювання на основі теоретичного обґрунтування та вивчення проблемних питань формування вартості придбаних, виготовлених і реалізованих активів на промислових підприємствах.

 • У дисертації уточнено економічну сутність понять “калькулювання” та “калькуляція”.
 • Для покращання калькулювання в практичній діяльності промислових підприємств удосконалено класифікацію калькуляцій шляхом систематизації їх видів.
 • Визначено місце калькулювання в системі економічної інформації підприємства та бухгалтерському обліку зокрема.
 • Встановлено принципи та вимоги калькулювання для забезпечення достовірності та оперативності використання результатів калькулювання управлінським персоналом. Перелік об’єктів калькулювання, пов’язаних з процесом виробництва доповнено об’єктами калькулювання в процесах придбання та реалізації.
 • Розроблено пропозиції щодо удосконалення калькулювання на промислових підприємствах шляхом розробки моделей організації калькулювання та моделей калькулювання вартості активів у процесах господарської діяльності, які можуть використовуватися для автоматизації бухгалтерського обліку та калькулювання.
 • Удосконалено методику здійснення внутрішньогосподарського контролю калькулювання та визначено напрями використання калькуляцій як засобу контролю господарських процесів.

Ключові слова

калькулювання, калькуляція, методи обліку витрат, методи калькулювання, об’єкти калькулювання, модель організації калькулювання, моделі калькулювання вартості активів

Облік і калькулювання на промислових підприємствах:  актуальність теми

Функціонування промислових підприємств в умовах конкуренції вимагає забезпечення оптимальності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, оцінки результатів діяльності підприємств та їх підрозділів. Орієнтація на підвищення конкурентоспроможності обумовлює зміни в організації та методиці бухгалтерського обліку, спрямовані на формування та надання достовірної інформації про вартість придбаних, виготовлених і реалізованих активів для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо напрямів надходження та використання засобів підприємства. Відповідно виникає необхідність перегляду теоретичних і методичних положень обліку та калькулювання на промислових підприємствах.

Для формування вартісної оцінки об’єктів калькулювання пропонуються до використання системи калькулювання зарубіжних країн. Водночас науково обґрунтовані рекомендації з удосконалення калькулювання повинні ґрунтуватися як на міжнародному досвіді, так і на перевагах теоретичних розробок вітчизняних вчених з урахуванням умов і специфіки діяльності українських підприємств.

Стан вивчення проблеми

Проблеми методології, теоретичного та практичного обґрунтування питань, пов’язаних з калькулюванням в бухгалтерському обліку, плануванні та контролі знайшли відображення в працях вітчизняних вчених: О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, Г.Г. Кірейцева, М.М. Коцупатрого, В.Г. Лінника, Б.М. Литвина, Л.В. Нападовської, О.В. Олійник, В.В. Сопка, М.С. Пушкара, Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченка; зарубіжних вчених – П.С. Безруких, Р.Я. Вейцмана, В.Б. Івашкевича, А.Ш. Маргуліса, Дж. Нікольсона, В.К. Радостовця, Дж. Рорбаха, О.П. Рудановського, В.Ф. Палія, І.І. Поклада, Я.В. Соколова, І.Ф. Шера.

Разом з тим, у вітчизняній теорії та практиці бухгалтерського обліку відсутні роботи з удосконалення організації та методики калькулювання вартості придбаних та реалізованих активів підприємства. Потребують уточнення поняття “калькулювання” та “калькуляція”; об’єкти калькулювання в процесах придбання, виробництва, реалізації та методика формування їх вартості; місце калькулювання в системі економічної інформації підприємства; організація процесу формування вартості активів на промислових підприємствах; методика внутрішньо-господарського контролю достовірності оцінки засобів підприємства.

Недостатнє опрацювання проблем організації й методики калькулювання вартості придбаних та реалізованих активів, дискусійний характер і потреба в удосконаленні методики формування собівартості виготовленої продукції на промислових підприємствах з урахуванням напрацювань вітчизняних та зарубіжних вчених визначили актуальність та основні напрями дослідження.

Облік і калькулювання на промислових підприємствах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету № 296 “Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва” (номер державної реєстрації 0104U003516). У межах наукової програми автором здійснено дослідження обліку витрат і калькулювання та розроблені пропозиції з удосконалення організації і методики формування вартісної оцінка активів на промислових підприємствах.

Облік і калькулювання на промислових підприємствах: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка рекомендацій з удосконалення організації і методики калькулювання на основі теоретичного обґрунтування та вивчення проблемних питань формування вартості придбаних, виготовлених і реалізованих активів на промислових підприємствах.

Для досягнення поставленої мети в дисертації сформульовано наступні завдання:

 • уточнити поняття “калькулювання” та “калькуляція” для теоретичного обґрунтування підходів до організації та методики калькулювання;
 • удосконалити існуючу класифікацію калькуляцій для застосування у практичній діяльності промислових підприємств;
 • визначити місце калькулювання в системі економічної інформації з метою обґрунтування принципів його організації та здійснення;
 • доповнити існуючий перелік об’єктів калькулювання для розробки рекомендацій з удосконалення методики їх обліку і калькулювання;
 • виявити та дослідити переваги та недоліки вітчизняних методів обліку витрат і методів калькулювання порівняно із системами калькулювання зарубіжних країн для удосконалення калькулювання на промислових підприємствах України;
 • розробити моделі організації калькулювання з метою оптимізації процесу формування вартісної оцінки активів на промислових підприємствах;
 • розробити моделі калькулювання вартості активів для застосування калькулювання у процесах придбання, виробництва, реалізації та в умовах використання комп’ютерних технологій;
 • обґрунтувати значення калькулювання у системі внутрішньо-господарського контролю підприємства для забезпечення достовірності вартісної оцінки активів та використання калькуляцій під час перевірки господарської діяльності підприємства.

Облік і калькулювання на промислових підприємствах: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є організація і методика калькулювання на промислових підприємствах.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань організації та методики калькулювання на промислових підприємствах.

Облік і калькулювання на промислових підприємствах: методи дослідження

У процесі дослідження теоретичних аспектів обліку і калькулювання застосовувалися методи індукції та дедукції, за допомогою яких визначено місце калькулювання в системі економічної інформації та системі внутрішньогосподарського контролю. Теоретичне узагальнення, групування, порівняння та історичний метод використовувалися для розкриття сутності понять “калькуляція” та “калькулювання”. Для удосконалення класифікації калькуляцій та виділення об’єктів калькулювання застосовувався абстрактно-логічний метод і метод причинно-наслідкового зв’язку, для вивчення стану калькулювання на промислових підприємствах – метод спостереження. За допомогою методу моделювання розроблено моделі організації калькулювання та моделі калькулювання вартості активів в процесі їх кругообігу.

Облік і калькулювання на промислових підприємствах: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у розробці рекомендацій з удосконалення організації і методики калькулювання вартості придбаних, виготовлених та реалізованих активів промислових підприємств, а саме:

уперше:

 • запропоновано моделі організації калькулювання на промислових підприємствах, застосування яких дозволяє оптимізувати організацію обліку витрат і калькулювання, забезпечуючи достовірність вартісної оцінки об’єктів калькулювання та узгодженість систем планування, обліку, аналізу та контролю (С. 10-11);
 • розроблено моделі калькулювання вартості придбаних, виготовлених і реалізованих активів для достовірності та повноти врахування витрат під час формування вартісної оцінки активів підприємства в процесі їх кругообігу та в умовах використання комп’ютерних технологій (С. 10-12, 14);

удосконалено:

 • класифікацію калькуляцій на основі теоретичного обґрунтування класифікаційних ознак відповідно до потреб практики бухгалтерського обліку (виділено дві ознаки: призначення і результат калькулювання), що дозволило розробити типові форми калькуляцій (С. 6);
 • перелік об’єктів калькулювання шляхом виділення об’єктів калькулювання у процесах придбання, виробництва та реалізації підприємства для забезпечення можливості управління активами та контролю за їх оцінкою (С. 5);
 • методику калькулювання вартості активів на промислових підприємствах, що передбачає розподіл непрямих і накладних витрат із застосуванням методу “калькулювання на основі діяльності” для підвищення точності обчислення їх вартісної оцінки (С. 8-9);

набули подальшого розвитку:

 • уточнення понять “калькулювання” (процес узагальнення і обробки задокументованих даних про витрати, пов’язані з придбанням, виробництвом та реалізацією, для вартісної оцінки активів з метою ефективного управління ними) та “калькуляція” (форма внутрішнього документу, в якому проводиться калькулювання і подаються його результати) (С. 6);
 • обґрунтування місця калькулювання у системі економічної інформації для удосконалення організації та здійснення калькулювання в системах планування, обліку, аналізу та контролю, що забезпечує одержання достовірної та своєчасної інформації щодо вартісної оцінки активів (С. 6-7);
 • методика внутрішньогосподарського контролю калькулювання на промислових підприємствах (зокрема, програма внутрішнього контролера, джерела інформації для перевірки достовірності результатів калькулювання, оформлення результатів контролю) та напрями використання калькуляцій для контролю господарської діяльності підприємства (С. 12-13).

Облік і калькулювання на промислових підприємствах: практичне значення одержаних результатів

Застосування на практиці запропонованих рекомендацій забезпечить використання калькулювання для формування вартісної оцінки активів промислових підприємств у процесі їх кругообігу, достовірність та своєчасність надання інформації управлінському персоналу. У дисертації розроблено:

 • Положення про калькулювання для узгодження функціональних обов’язків працівників та документообороту у відділах планування та бухгалтерсько обліку, а також забезпечення можливості аналізу результатів калькулювання на промисловому підприємстві;
 • форми калькуляцій придбаних і реалізованих активів, використання яких забезпечує формування та надання інформації щодо вартісної оцінки активів відповідно до потреб управління;
 • робочі документи внутрішнього контролера щодо перевірки достовірності результатів калькулювання на промисловому підприємстві.

Результати дисертаційного дослідження застосовуються в практиці бухгалтерського обліку промислових підприємств Житомирської області, що підтверджується довідками про впровадження: ВАТ “Житомирський маслозавод”, довідка № 1228 від 10.09.04; ВАТ “Льонотекс”, довідка № 747 від 03.11.04. Окремі результати знайшли застосування у навчальному процесі Житомирського державного технологічного університету у викладанні дисциплін: “Бухгалтерський (фінансовий) облік”, “Управлінський облік”, “Основи бізнесу” (довідка №44-55/1715 від 23.08.04).

Облік і калькулювання на промислових підприємствах: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Наукові результати, що містяться в роботі, належать особисто автору. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті положення, які є результатом особистої роботи здобувача, що полягає у дослідженні питань, пов’язаних з удосконаленням організації і методики калькулювання на промислових підприємствах.

Облік і калькулювання на промислових підприємствах: апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження, викладені в дисертації, знайшли відображення у статтях, опублікованих у фахових та інших виданнях, доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на міжнародних науково-практичних конференціях: “Динаміка наукових досліджень 2004” (м. Дніпропетровськ, 21-30 червня 2004 р.), “Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства” (м. Тернопіль, 21-23 жовтня 2004 р.); всеукраїнських науково-практичних конференціях: “Наука і освіта 2004” (м. Дніпропетровськ, 10-25 лютого 2004 р.), “Майбутнє-аудит” (м. Кривий Ріг, 15 жовтня 2004 р.); всеукраїнській науковій конференції “Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева” (м. Житомир, 25 лютого 2004 р.)

Облік і калькулювання на промислових підприємствах: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст викладено на 189 сторінках друкованого тексту, в тому числі 27 таблиць – на 22 сторінках, 42 рисунки, що займають 34 сторінки. Робота містить 14 додатків – на 44 сторінках. Список використаних джерел, що налічує 237 найменувань, – на 18 сторінках.

Облік і калькулювання на промислових підприємствах: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дослідження у фахових виданнях опубліковано 7 статей загальним обсягом 4,86 друк. арк. (особисто автора – 3,36 друк. арк.), 5 тез доповідей загальним обсягом 1,02 друк. арк., в інших публікаціях (підручниках і посібниках), виданих у співавторстві, особисто автора – 3,30 друк. арк.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Бойко С.В. Генезис калькуляції // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2001. – № 17. – С. 22-27 (0,56 друк. арк.).
 2. Бойко С.В. Виробничий облік, калькуляційна бухгалтерія чи управлінський облік? // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 21. – С. 36-42 (0,66 друк. арк.).
 3. Бойко С.В. Принципи бухгалтерського обліку та принципи калькулювання // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 4(26) – С. 45-51 (0,66 друк. арк.).
 4. Мазуркевич Н.В., Бойко С.В. Об’єкти обліку витрат та калькуляційні об’єкти: проблеми класифікації та вибору // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2001. – № 16. – С. 71-76 (0,54 друк. арк., з них особисто автора – 0,27 друк. арк.). Автором визначено відмінності між об’єктами обліку витрат та об’єктами калькулювання, обґрунтовано необхідність доповнення об’єктів калькулювання в процесі придбання та реалізації.
 5. Мазуркевич Н.В., Бойко С.В. Проблеми дефініцій калькуляції та калькулювання // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2001. – № 18. – С. 58-64 (0,63 друк. арк., з них особисто автора – 0,31 друк. арк.). Автором визначено причини необхідності розмежування термінів калькулювання та калькуляція.
 6. Мазуркевич Н.В., Бойко С.В. Класифікація калькуляцій: новий погляд // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002.– № 20. – С. 157-165 (0,84 друк. арк., з них особисто автора – 0,42 друк. арк.). Автором запропоновано розрізняти калькуляції за результатом калькулювання.
 7. Олійник О.В., Бойко С.В. Проблеми співвідношення і класифікації “методів обліку витрат” і “методів калькулювання” // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 3(25) – С. 158-168 (0,97 друк. арк., з них особисто автора – 0,48 друк. арк.). Автором здійснено порівняння методів обліку витрат та методів калькулювання, визначено особливості їх застосування.

Тези доповідей

 1. Бойко С.В. Калькулювання первісної вартості придбаних запасів // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004”. Том 17. Бухгалтерський облік і аудит. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 9-10 (0,08 друк. арк.).
 2. Бойко С.В. Суперечність поглядів на визначення повної і обмеженої собівартості // Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева. Збірник тез та тестів виступів на Другій всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – С. 28-30 (0,13 друк. арк.).
 3. Бойко С.В. Застосування моделювання при калькулюванні собівартості // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень ’2004”. Том 42. Бухгалтерський облік і аудит. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 13-14 (0,11 друк. арк.).
 4. Бойко С.В. Калькулювання в системі внутрішньогосподарського контролю // Майбутнє – аудит: Матеріали першої спільної науково-практичної конференції Спілки аудиторів України і ВУЗів. Тези доповідей. Під редакцією М.Л. Крапивко, В.Я. Нусінов 15 жовтня 2004. – Кривий Ріг: Мінерал, 2004. – С. 40-43 (0,18 друк. арк.).
 5. Бойко С.В. Моделювання організації калькулювання на промислових підприємствах // Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства. Збірник матеріалів міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції. – Тернопіль-Мукачево: ТАНГ, 2004.– С. 71-76 (0,52 друк. арк.)

Підручники та навчальні посібники

 1. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-е вид., доп і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 300 с. (особисто автора 0,74 друк. арк.). Автором виявлено фактори, які впливають на організацію обліку виробничих витрат, розроблено схеми обліку витрат з урахуванням особливостей методів калькулювання, номенклатуру калькуляції собівартості результатів процесу виробництва.
 2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с. (особисто автора 2,04 друк. арк). Автором розкрито порядок визнання витрат згідно П(С)БО 16 “Витрати”, надано порівняльну характеристику П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік витрат, висвітлено особливості обліку витрат за елементами, порядок формування та обліку собівартості реалізованої продукції.
 3. Основи бізнесу. Навчальний посібник / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 364 с. (особисто автора 0,52 друк. арк). Автором наведено склад та порядок формування собівартості продукції.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” – за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог