Облік і аналіз нарахування та використання амортизації

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації

Бібліографічний опис

Городянська Л. В. Облік і аналіз нарахування та використання амортизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Городянська Лариса Володимирівна – Київ, 2005. – 19 с.

Анотація

Дисертацію присвячено подальшому розвитку науково-методологічних і практичних засад обліку й аналізу нарахування та використання амортизації.

 • У роботі досліджено економічний зміст і концепції нарахування амортизації, висвітлено її основні узагальнюючі функції, здійснено оцінку чинних методик обліку амортизації в Україні, уточнено визначення терміна “амортизація” після переходу на національні стандарти бухгалтерського обліку.
 • На основі докладного аналізу методів нарахування амортизації запропоновано їх класифікацію як методів пропорційного та прискореного нарахування, проведено їх обробку і подано в економіко-математичному вигляді.
 • Наведено результати обчислень амортизації основних засобів різних груп за даними підприємств житлово-комунального господарства, а також здійснено їх порівняльну оцінку в графічному вигляді.
 • Розроблено рекомендації щодо вдосконалення організації бухгалтерського обліку на підприємстві у вигляді річної відомості нарахування та використання сум накопиченої амортизації.
 • На основі проведеного статистико-економічного аналізу стану формування й використання амортизаційних коштів в Україні, анкетування автором 120 підприємств України щодо застосування методів амортизації та їх порівняльної характеристики запропоновано концептуальні підходи й розроблено узагальнюючу методику нарахування амортизації, технологію її застосування та алгоритм реалізації.
 • Сутність методики полягає в тому, що сукупність методів нарахування амортизації подано у відносних формалізованих показниках.
 • Визначено напрями вдосконалення облікового та аналітичного процесу нарахування й використання амортизації.

Ключові слова

амортизація, знос, методи нарахування, узагальнююча методика, використання амортизації, обліково-аналітична система, напрями вдосконалення, управлінські рішення

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації: актуальність дослідження

Набуття Україною незалежності та відокремлення комунального господарства країни у самостійну галузь, де зосереджено майже 25 відсотків основних засобів, повністю змінили механізм його функціонування. У цих умовах особливо актуальною є розробка програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, про що йшлося на IX Всеукраїнських муніципальних слуханнях “Житлово-комунальна реформа – першочергове завдання місцевого та регіонального розвитку”. Суттєвого перегляду потребують економічний та технологічний аспекти проблеми використання й оновлення основних засобів.

Для здійснення конкретних заходів щодо реалізації такої програми потрібно вирішити питання пошуку внутрішніх резервів на кожному підприємстві, здійснити аналіз існуючого фінансового стану підприємств тощо. Основні засоби, що передані державою в оперативне управління житлово-комунальним підприємствам, характеризуються насамперед високим ступенем зношеності багатьох із них (житлові будинки, водопровідно-каналізаційні мережі та ін.). Це вимагає від керівника прийняття ефективних управлінських рішень та додаткових знань для організації і проведення оптимальної комплексної оцінки методів нарахування амортизації, яка сприятиме ефективному використанню основних засобів.

Значущість зазначеної проблематики та необхідність вирішення визначених питань обумовили вибір теми дисертаційної роботи і напрям наукового досліджен-ня – облік і аналіз нарахування та використання амортизації.

Стан вивчення проблеми

Дослідженню проблем обліку, оцінки основних засобів і аналізу нарахованої амортизації значну увагу в своїх працях приділяли такі провідні вітчизняні науковці, як В.В. Бабич, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, О.С. Бородкін, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, Ю.Я. Литвин, В.Г. Лінник, Ю.І. Осадчий, П.Т. Саблук, В.Я. Савченко, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко та інші. Вагомий внесок у розвиток теорії амортизації, дослідження тенденцій обсягів її нарахування і закономірностей відтворення основних засобів зробили зарубіжні вчені: М.Ф. Ван Бреда, Глен А. Велш, А. Гроппеллі, Дж. Рамсі Мак-Куллох, К. Маркс, Белверд Е. Нідлз, Ейсан Нікбахт, Елдон С. Хендріксен. Проте питання вибору методів нарахування амортизації, її впливу на фінансово-економічні показники діяльності підприємства, використання нарахованої амортизації як фінансового джерела досліджені недостатньо.

Розмежування амортизації на податкову і економічну та перехід на національні стандарти бухгалтерського обліку призвело до виникнення нових, не властивих для України проблем. До них належить проблема розбіжностей баз, із яких нараховується амортизація згідно з бухгалтерським обліком і податковим законодавством, відсутність повноважень на визначення підприємством амортизаційного періоду та ліквідаційної вартості при обчисленні амортизації із застосуванням податкових методів і норм. Розмір податкової амортизації для всіх платників податків встановлює держава відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” із змінами і доповненнями. Розміри економічної амортизації на підприємствах встановлюються з липня 2000 року згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” за наказом про облікову політику підприємства. Наявність значної кількості методів нарахування амортизації та відсутність оцінки їх впливу на фінансово-економічні показники діяльності підприємства потребують розробки узагальнюючої методики обчислення амортизації.

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку підприємницької діяльності Київського національного економічного університету по здійсненню загальнодержавної програми досліджень за темою “Удосконалення обліку і контролю в галузях економіки“ (державний реєстраційний номер 0103U004766). В межах наукової програми автором виконано дослідження за напрямом “Облік і аналіз нарахування та використання амортизації”.

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації: мета і завдання дослідження

Метою роботи є подальше удосконалення науково-методологічних і практичних засад обліку, аналізу нарахування й використання амортизації для забезпечення раціонального та ефективного управління фінансово-економічною діяльністю підприємства.

Для досягнення цієї мети було послідовно вирішено такі завдання:

 • уточнено існуючу концепцію та зміст понять “амортизація”, “знос” і “зношування”, розкрито взаємозв’язки між ними;
 • досліджено сутність відтворення та роль амортизації як джерела внутрішнього інвестування основних засобів підприємства;
 • визначено функції амортизації та фінансового механізму здійснення амортизаційної політики на рівні підприємства і країни та їх вплив на інвестиційні процеси;
 • систематизовано й узагальнено міжнародний та вітчизняний досвід щодо критеріїв оцінки існуючих методик обліку амортизації, особливостей амортизаційної політики зарубіжних країн;
 • проведено економіко-статистичний аналіз методів нарахування та використання амортизації підприємствами України;
 • здійснено класифікацію і подано в економіко-математичному вигляді загальноприйняті методи нарахування амортизації та їх порівняльна оцінка за даними конкретного підприємства;
 • визначено концептуальні підходи та розроблено узагальнюючу методику й технологію обчислення амортизації.

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є чинна система обліку нарахування амортизації в Україні.

Предметом дослідження обрано економіко-організаційний механізм обліку і аналізу нарахування та використання амортизації підприємствами. Поглиблені дослідження проводились на матеріалах житлово-комунального господарства.

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації: методи дослідження

Дослідження виконувалось із застосуванням діалектичного методу та системного підходу до аналізу проблем амортизації. Достовірність висновків підтверджено обраними загальнонауковими засадами і фундаментальними положеннями, які включають методи системного і порівняльного аналізу, синтез практики застосування підприємствами методів нарахування та розмірів використання амортизації. Для реалізації методичних підходів використано статистичні та економіко-математичні методи, зокрема аналітичного групування, статистичних таблиць, графіків, моделювання тощо.

Теоретичні та методологічні аспекти дослідження ґрунтуються на працях українських і зарубіжних авторів; законодавчих, нормативних та інструктивних документах і положеннях, що діють в Україні. Інформаційною базою виконаного дослідження стали статистичні дані, результати вибіркових обстежень підприємств України, які проводились Державним комітетом статистики України, а також матеріали анкетування автором 120 підприємств України різних форм власності щодо застосування ними методів нарахування амортизації основних засобів. Більш глибоко і системно вивчався предмет дослідження на комунальному підприємстві по утриманню житлового господарства Печерського району м. Києва “Печерськжитло”, яке є типовим представником галузі.

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Полягає у визначенні, уточненні та теоретичному обґрунтуванні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку і аналізу амортизації основних засобів та нематеріальних активів.

У процесі дослідження одержано такі наукові результати:

вперше:

 • визначено нові концептуальні підходи, що базуються на комбінації методів, і розроблено узагальнюючу методику нарахування амортизації, яка поглиблює і водночас спрощує процес розрахунків завдяки введенню відносних показників, а також дає змогу обрати оптимальний метод визначення сум амортизаційних відрахувань;
 • обґрунтовано технологію застосування узагальнюючої методики, що уможливлює автоматизацію процесу нарахування амортизації та її впровадження на підприємствах різних форм власності;

одержало подальший розвиток:

 • визначення поняття “амортизація”, яке застосовується як для основних засобів, так і нематеріальних активів, що дає можливість вважати його універсальним, а нарахування здійснювати з використанням чинних методів;
 • механізм управління процесами нарахування та використання амортизації у вигляді уточнення впливу інструментів амортизаційної політики на фінансово-економічні показники діяльності підприємства, що, зокрема, дасть змогу ефективно регулювати грошовий потік;

удосконалено:

 • організацію обліку на підприємстві у вигляді річної відомості нарахування і використання сум накопиченої амортизації, що сприятиме уніфікації та автоматизації обліку;
 • систему нарахування та використання амортизації, завдяки чому підприємство зможе автоматизувати процес, оперативно приймати оптимальні управлінські рішення, а також у разі потреби скоригувати стратегію діяльності відповідно до фінансово-економічних умов, що постійно змінюються.

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації: практичне значення одержаних результатів

Полягає в:

 • можливості використання підприємствами різних галузей запропонованої узагальнюючої методики нарахування амортизації;
 • розробці конкретних рекомендацій, спрямованих на удосконалення обліку і управління амортизацією на підприємстві;
 • використанні внесених пропозицій щодо вдосконалення амортизаційної політики підприємства в ув’язуванні з основними фінансово-економічними показниками його діяльності.

Наукові результати та рекомендації впроваджено в практичну діяльність підприємств різних форм власності України та Росії. На підприємствах України запроваджено в практику ведення бухгалтерського обліку узагальнюючу методику і технологію нарахування амортизації та практичні рекомендації у вигляді сформованих переліків облікових номенклатур, носіїв облікової інформації та альбомів первинних документів, які використовуються КП “УЖГ “Печерськжитло” (м. Київ; довідка № 18-4283/11 від 21.12.2004 р.) та Комунальним підприємством по утриманню житлового господарства Солом’янського району м. Києва (довідка № 7331/38 від 28.12.2004 р.). На підприємстві ВАТ “Мелітопольський верстатобудівний завод ім. 23 Жовтня” (довідка № 1/1-59 від 03.03.2005 р.) у практику ведення бухгалтерського обліку впроваджено узагальнюючу методику і технологію нарахування амортизації та практичні рекомендації щодо поліпшення облікового процесу нарахування та використання амортизації. Розроблене і впроваджене на ЗАТ “Антаріс” (м. Київ; довідка № 5 від 17.02.2005 р.) інформаційно-програмне забезпечення бухгалтерського обліку комплексної інформаційної системи управління підприємством “МІФ” у формі алгоритму нарахування амортизації економічними та податковим методами.

Узагальнюючу методику обліку амортизації впроваджено в практичну діяльність підприємств м. Санкт-Петербург (Росія), зокрема ВАТ “Телеком” (філія Петербурзької телефонної мережі) (довідка № 01-7/1362 від 06.10.2004 р.); ЗАТ “Строительная компания “XXI век” (довідка № 383 від 01.10.2004 р.); Санкт-Петербурзьке державне унітарне ремонтно-будівельне підприємство Червоногвардійського адміністративного району (довідка № 293 від 07.10.2004 р.).

Окремі положення дисертації використовують у навчальному процесі Київського національного економічного університету при викладанні навчальних дисциплін “Фінансовий облік” для висвітлення як лекційного матеріалу, так і прове-дення практичних занять за темами: “Оцінка активів підприємства”; “Основні засоби (надходження, амортизація, ремонтні роботи)” (довідка № 1117 від 09.03.2005 р.).

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації: апробація результатів дослідження

Основні теоретичні положення, пропозиції та результати дослідження доповідались автором і позитивно оцінені на:

 • I Всеукраїнській науково-практичній конференції “Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю” (22-23 травня 2003 р., Кіровоградський державний технічний університет, що підтверджено довідкою з конференції);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Стратегічні напрями розвитку України. Україна: цілі розвитку тисячоліття до 2015 року” (24-25 жовтня 2003 р., Уманський державний педагогічний університет);
 • IV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України”, присвяченій 85-річчю заснування Дніпропетровського національного університету (4 листопада 2003 р., Інститут економіки Дніпропетровського національного університету);
 • II Міжнародній науково-практичній конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (24-26 березня 2004 р., Черкаський державний технологічний університет; довідка за № 332/01-10.03 від 25.03.04 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання” (4-5 червня 2004 р., Волинський державний університет ім. Лесі Українки; довідка за № 4/1881 від 04.06.2004 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції” (8-9 жовтня 2004 р., Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне); довідка № 88 від 08.10.2004 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання в Україні” (25-26 березня 2005 р., Львівський національний університет імені Івана Франка; довідка за № 72 від 25.03.2005 р.).

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації: структура і обсяг дисертації

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 163 сторінки друкованого тексту, містить 26 таблиць на 19 сторінках, 39 рисунків на 22 сторінках, 6 додатків на 48 сторінках. Список використаних джерел включає 175 найменувань на 18 сторінках.

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації: перелік опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дисертаційної роботи опубліковано 13 наукових праць загальним обсягом 6,30 д.а., з них 9 – у наукових фахових виданнях обсягом 5,50 д.а., 4 – в інших виданнях обсягом 0,80 д.а.

У наукових фахових виданнях:

 1. Городянська Л.В. Прискорена амортизація – резерв збільшення основного капіталу підприємств у сучасних умовах // Економіка та підприємництво. Зб. наукових праць молодих учених та аспірантів. Вип. 11; Відп. ред. С.І. Дем’я-ненко. – К.: КНЕУ. – 2003. – С. 230 – 236. – 0,3 д.а.
 2. Городянська Л.В. Удосконалення методик обліку амортизації основних засобів – складова процесу входження України у міжнародне співтовариство // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наукових праць; Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2003. – Вип. 12 (31) – С. 87 – 93. – 0,7 д.а.
 3. Городянська Л. Податковий і бухгалтерський облік амортизації на підприєм- стві // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 2. – С. 12 – 18. – 0,8 д.а.
 4. Городянська Л. Організація первинного обліку основних засобів на підприєм- стві // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 6. – С. 26 – 35. – 0,7 д.а.
 5. Городянська Л.В. Амортизація: функції, фінансовий механізм управління, концептуальні підходи до розробки загальної методики обліку амортиза- ції // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2 (32). – С. 57 – 68. – 0,7 д.а.
 6. Городянська Л.В. Узагальнююча методика обчислення амортизації економічними і податковим методами: Зб. наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 10. – Черкаси: ЧДТУ. – 2004. – С. 82 – 90. – 0,6 д.а.
 7. Городянська Л.В. Удосконалення процесу обліку і аналізу амортизації основних засобів за  допомогою узагальнюючої методики з використанням програми Excel. // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наукових праць. Економіка. – Рівне: НУВГП. – 2004. – Ч. 2. – Вип. 4 (28). – С. 33 – 43. – 0,64 д.а.
 8. Городянська Л.В. Статистико-економічний аналіз амортизації: нарахування економічними і податковим методами та напрямки використання підприємствами України // Наук. вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2004. – № 5. – С. 118 – 128. – 0,7 д.а.
 9. Городянська Л.В. Організаційні аспекти побудови обліково-аналітичної системи управління нарахуванням та використанням амортизації // Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні: науковий збірник / За ред. В.Є.Швеця. – Львів: Інтереко, 2005. – С. 605 – 611. (Формування ринкової економіки в Україні. – Спецвипуск 15 (частина 2)). – 0,36 д.а.

В інших виданнях:

 1. Городянська Л.В. Раціональний вибір підприємством методу амортизації // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. – Кіровоград: КДТУ, 2003. – Ч. 1. – Вип. 4. – С. 141 – 147. – 0,35 д.а.
 2. Городянська Л.В. Економічний зміст термінів “знос”, “амортизація” та концепції їх нарахування // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (24 – 26 березня 2004 р.). – Черкаси: ЧДТУ. – 2004. – С. 19 – 22. – 0,18 д.а.
 3. Городянська Л.В. Критерії оцінки існуючих методик обліку амортизації в Україні та у міжнародному фінансовому світі // IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Фінансово-економічні проблеми  розвитку регіонів України”. –   Т. 2. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2003. – С. 20 – 22. – 0,15 д.а.
 4. Городянська Л.В. Концепція нарахування  та використання амортизації в Україні // Тези міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні” (25 – 26 березня 2005р.). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2005. – С. 126 – 127. – 0,12 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Амортизація необоротних активів” – за посиланнями:

РубрикаОсновні засоби: амортизація

РубрикаНематеріальні активи: амортизація

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог