Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)

Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації

Бібліографічний опис

Гринавева О. В. Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гринавцева Олена Валеріївна – Київ, 2005. – 19 с.

Анотація

Обґрунтовано нові підходи до вирішення питання організації обліку реалізації продукції та визначення фінансових результатів відповідно до сучасних потреб управління на прикладі малих металопереробних підприємств. Розроблено рекомендації щодо обліку продукції у власній торговельній мережі малих підприємств. Обґрунтовано необхідність застосування комбінованої моделі визначення результатів діяльності в малих підприємствах – за видами діяльності та функціями підприємства. Запропоновано організаційну модель аудиту системи реалізації продукції та сукупність аналітичних розрахунків, які можуть бути використані в процесі проведення внутрішнього аудиту.

Ключові слова

реалізація, вартість, доходи, витрати, прибуток, збиток, фінансовий результат, корисність

Облік і аудит готової продукції: актуальність теми

В умовах ринкових відносин в  Україні набула поширення така форма господарювання, як  мале підприємництво. Вітчизняні  малі підприємства працюють в умовах жорсткої конкуренції, розраховуючи тільки на власні сили.

Реалізація продукції завершує операційний цикл у діяльності малого підприємства. У ринкових умовах процедурі її планування передує виробничий процес. Підприємство має виробляти ту продукцію, яка користується попитом на ринку збуту. Головну роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства відіграє система контролю за  реалізацією продукції, оскільки вона впливає на фінансовий  результат, який є узагальнюючим показником роботи підприємства. За таких умов завданням обліку є забезпечення управлінського персоналу інформацією для оперативного регулювання реалізації продукції, планування майбутньої діяльності, запобігання суб’єктивності у процесі прийняття рішень.

Стан вивчення проблеми

Питання, пов’язані з обліком реалізації готової продукції та визначенням фінансових результатів, висвітлювали вітчизняні та зарубіжні економісти. Найбільш ґрунтовно проблеми бухгалтерського обліку розглянуто в працях вітчизняних вчених Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Єфименка В.І.,  Жиглей І.В., Кужельного М.В., Линника В.Г., Мурашка В.М., Пархоменка В.М., Сук Л.К., Савченка В.Я., Сопка В.В. та інших, а також зарубіжних вчених Безруких П.С., Блейка Д., Нідлза Б., Палія В.Ф., Соколова Я.В., Хендерксена Е.С., Хонгрена Ч.Т. Дослідження методик аудиту знайшли своє  відображення у наукових працях вітчизняних учених Бутинця Ф.Ф., Білухи М.Т., Давидова Г.М., Дорош Н.І.,  Жила В.Г., Пилипенка І.І., Редька О.Ю., Рудницького В.С. та інших, а також у працях зарубіжних вчених Андрєєва В.Д., Аренса Е.А., Баришникова М.П.,  Богомолова О.М., Воронова В.В., Доджа Р., Кармайкла Д.Р., Щаділової О.Д.

Проте більшості з проведених досліджень притаманний традиційний підхід до проблем обліку реалізації та фінансових результатів. Автори приділяють увагу побудові  обліку на великих підприємствах. Питання обліку процесу реалізації продукції на малих підприємствах залишаються недостатньо дослідженими. Водночас велике поширення малого бізнесу в Україні потребує більш глибокого підходу до розкриття організації обліку на таких підприємствах. При цьому особливу увагу слід приділити обліку реалізації готової продукції та визначенню фінансового результату від її реалізації відповідно до галузевого напряму діяльності малого підприємства. Деякі положення обліку потребують трансформації з урахуванням сучасних досягнень у міжнародній обліковій політиці. У зв’язку з цим постає завдання по-новому осмислити підходи до проблем реалізації, критично оцінити діючий облік процесу реалізації та порядок визначення фінансових результатів у малих підприємствах,  привести облікову інформацію у відповідність до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Облік і аудит готової продукції: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку і аудиту Херсонського державного  технічного університету за темою “Вдосконалення обліку, аналізу і аудиту діяльності підприємств різних форм власності та господарювання” (реєстраційний номер 0102 V004862), а також відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету. Вона є складовою кафедральної науково-дослідної теми “Удосконалення обліку і контролю в галузях економіки” (номер державної реєстрації 0103V004766). У межах наукової програми автором проведено дослідження, пов’язані з удосконаленням процесу обліку готової продукції, фінансових результатів від її   реалізації   в   малих підприємствах, а також розроблено методику проведення внутрішнього аудиту в них.

Облік і аудит готової продукції: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є вдосконалення обліку й аудиту реалізації готової продукції та формування фінансових результатів від її реалізації в малих підприємствах.

Для досягнення поставленої мети в дисертації визначено такі завдання:

 • уточнити критерії визначення реалізації продукції, систематизувати підходи до класифікації та визначення фінансових результатів;
 • проаналізувати особливості процесу реалізації та характерні ознаки обліку фінансових результатів у малих підприємствах;
 • критично оцінити законодавче та методичне забезпечення і сучасний порядок відображення операцій з реалізації продукції й визначення фінансових результатів у системі бухгалтерського обліку та звітності малих підприємств;
 • внести пропозиції щодо вдосконалення системи організації обліку реалізації продукції і визначення фінансових результатів;
 • розробити організаційну модель внутрішнього аудиту реалізації готової продукції та фінансових результатів діяльності малого підприємства.

Облік і аудит готової продукції: об’єкт і предмет досліджння

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність малих підприємств України.

Предметом дослідження виступає  сучасна система обліку та аудиту реалізації готової продукції, визначення фінансових результатів від її реалізації в малих підприємствах України.

Облік і аудит готової продукції: методи дослідження

Методичною основою дисертаційного дослідження є діалектичний метод пізнання економічних явищ і процесів у безперервному їх розвитку та взаємозв’язку. У роботі було використано загальнонаукові методи дослідження: моделювання, аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, порівняння, математичні методи. Інформаційним забезпеченням для застосування зазначених вище методів дослідження слугували показники фінансово-господарської діяльності малих підприємств. У процесі дослідження було вивчено й проаналізовано погляди  вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, законодавчі акти щодо питань обліку й аудиту готової продукції та фінансових результатів від її реалізації.

Облік і аудит готової продукції: наукова новизна одержаних результатів

Найважливіші результати дослідження, що містять наукову новизну, зведені до:

вперше:

 • розроблено модель з обліку продукції у магазинах малих підприємств, що дає можливість збільшити обсяги реалізації готової продукції;
 • розроблено й запропоновано методику формування й відображення в бухгалтерському обліку готової продукції під час зберігання та її реалізації в малих підприємствах з введенням субрахунків до рахунку 26 „Готова продукція”;
 • запропоновано зміни щодо обліку готової продукції на складах малих підприємств;
 • виділено в окремий вид аудиторської інформації систему нормативно-правового забезпечення аудиту.

набула подальшого розвитку:

 • методика проведення внутрішнього аудиту готової продукції та фінансових результатів від її реалізації з метою підтвердження звітності малого підприємства, а також визначення рентабельних видів продукції.

уточнено:

 • класифікацію виробничих запасів, складовою частиною яких є готова продукція;
 • методи оцінки виробничих запасів у малих металопереробних підприємствах;
 • поняття “фінансовий результат” відповідно до стандартів бухгалтерського обліку;
 • первинний облік готової продукції та форми бухгалтерських регістрів з обліку готової продукції в малих підприємствах;
 • показники доходів і витрат, пов’язані з виробництвом та реалізацією готової продукції;
 • основні завдання внутрішнього аудиту, які можна застосовувати до малих та інших підприємств.

Облік і аудит готової продукції: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що основні положення дисертаційної роботи можуть бути використані як теоретична база для вдосконалення системи обліку процесу реалізації продукції та визначення фінансових результатів у малих підприємствах.

Розроблена й запропонована в дисертації методика проведення внутрішнього аудиту процесу реалізації продукції та визначення фінансових результатів від її реалізації дає змогу отримати оперативну інформацію про ефективність виробничо-фінансової діяльності підприємства. Окремі положення роботи були використані для поліпшення організації обліку процесу реалізації та визначення фінансових результатів від її реалізації ТОВ “ЮГОС” (довідка про впровадження №207 від 23.09.2003 р.), Херсонським союзом промисловців і підприємців (довідка про впровадження №71/02-04 від 05.04.2005 р.), ТОВ НВКФ “ТАВР” (довідка №74 від 27.04.2004 р.), ТОВ “Південно-Східна Промислова Група” (довідка №88 від 18.03.2004 р.). Окремі теоретичні положення знайшли застосування у навчальному процесі кафедри обліку і аудиту Херсонського державного технічного університету при підготовці навчально-методичних матеріалів для викладання курсів “Організація обліку на підприємствах малого бізнесу”, “Аудит” (довідка № І 15-131/475 від 23.04.2003 р.). Розроблену методику внутрішнього аудиту використовує Аудиторська фірма “Профі-Аудит” (довідка №369/01 від 14.05.2004р.).

Облік і аудит готової продукції: особистий внесок здобувача

Всі подані в дисертаційній роботі рекомендації і пропозиції розроблені особисто автором.

Облік і аудит готової продукції: апробація результатів дослідження

Основні результати дослідження висвітлено та схвалено на  науково-практичних конференціях:

 • VII Міжнародній науково-практичній конференції “Наука та освіта–2004” (м. Дніпропетровськ),
 • Міжнародній науково-практичній конференції  „Дні науки 2005” (м. Дніпропетровськ).

Облік і аудит готової продукції: структура та обсяг дисертації

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації  становить 210 сторінок друкованого тексту. Робота містить 18 таблиць на 11 сторінках, 26 рисунків на 16 сторінках. Список використаних джерел із   205 найменувань подано на 15 сторінках, 4 додатки на 4 сторінках.

Облік і аудит готової продукції: список опублікованих праць за темою дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження опубліковано в 7 наукових працях загальним обсягом 1,68 друкованих аркушів, в тому числі 5 статей у наукових фахових виданнях (1,34 др. арк.), 2 – у матеріалах конференції (0,34 др.арк.).

У наукових фахових виданнях:

 1. Гринавцева Е.В. Особенности применения и методика проведения внутреннего аудита реализации готовой продукции и определения финансового результата в малых предприятиях. // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету: Економічні науки. Частина І. – Вип. 4. – Кіровоград: КДТУ, 2003. – С.113–119. – 0,25 др.арк.
 2. Гринавцева О.В. Організація обліку готової продукції в металопрокатних підприємствах малого бізнесу. // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 189: В 4т. Том І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С.163–170. – 0,25 др. арк.
 3. Гринавцева О.В. Інформаційне забезпечення, яке застосовується при проведенні аудиторського контролю в малих металопрокатних підприємствах. // Вісник Технологічного університету Поділля. – №14.2, Т.2(59). – Хмельницьк: ТУП. – 2004. – С. 66–69. – 0,17др. арк.
 4. Гринавцева О.В. Побудова обліку відвантаження та реалізації готової продукції на металопрокатних підприємствах малого бізнесу // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. – №2(10)03. – Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2003. – С.102–106. – 0,25 др. арк.
 5. Гринавцева О.В.. Методичні прийоми аудиту, що застосовуються при проведені аудиторського контролю малих    металопрокатних    підприємств. //   Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 188: В 4т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С.457–467. – 0,42 др.арк.

В інших виданнях:

 1. Гринавцева Е.В. Организация учета и внутреннего аудита реализации продукции и финансового результата в малых металлопрокатных предприятиях. // Матеріалах VІІ Міжнародної науково – практичної конференції „Наука і освіта 2004”. Том 65. Економіка підприємства. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 59–61. – 0,17 др.арк.
 2. Гринавцева Е.В. Информационное обеспечение аудиторского контроля в малых предприятиях. // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції „Дні науки 2005”. Т. 15. Облік та аудит. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. –  С. 28–31. – 0,17 др.арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Готова продукція” – за посиланням:

РубрикаГотова продукція

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог