Облік і аудит інвестиційної діяльності (на прикладі підприємств швейної промисловості)

Облік і аудит інвестиційної діяльності

Бібліографічний опис

Гончаренко О. О. Облік і аудит інвестиційної діяльності (на прикладі підприємств швейної промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гончаренко Олена Олексіївна – Київ, 2005. – 20 с.

Анотація

У дисертації досліджено тенденції розвитку та сучасні проблеми швейної промисловості, вплив її технологічних та організаційних особливостей на побудову обліку і аудиту інвестиційної діяльності. Обґрунтовано і запропоновано рішення щодо удосконалення обліку інвестиційної діяльності, які полягають в уточненні сутності поняття “інвестиції” для правильного визнання та відображення в обліку, конкретизації бухгалтерських рахунків для обліку операцій з інвестиціями, організації аналітичного обліку інвестицій, виділенні позабалансового рахунку для накопичення інформації про джерела їх фінансування, організації управлінського обліку реалізації інвестиційного проекту, удосконаленні регістрів аналітичного обліку та звітності. Надано пропозиції щодо організації і методики проведення аудиту інвестиційної діяльності на підприємствах швейної промисловості.

Ключові слова

аудит, бухгалтерський облік, капітальні інвестиції, інвестиційна діяльність, оцінка, фінансові інвестиції, швейна промисловість

Облік і аудит інвестиційної діяльності: актуальність теми

Економічна ефективність діяльності підприємств, забезпечення високих темпів їх розвитку, підвищення конкурентоздатності як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках значною мірою визначаються рівнем і діапазоном їх інвестиційної діяльності. Формування напрямків цієї діяльності, системи її довгострокових цілей та вибір найефективніших шляхів їх досягнення з урахуванням перспективи являє собою процес розробки інвестиційної стратегії, яка, хоча в основному і орієнтована на довгострокові цілі, містить також окремі середньострокові та короткострокові елементи, які зрештою ведуть до вироблення конкретних управлінських рішень при формуванні інвестиційного портфеля та реалізації інвестиційних програм і проектів.

У комплексі проблем, пов’язаних із визнанням ролі інвестицій підприємства, в сучасних умовах більшого значення набуває процес управління інвестиціями підприємства, що визначає збільшення уваги до інформаційного забезпечення керівництва відповідними даними про інвестиції. Таку інформацію повинна надати, насамперед, система бухгалтерського обліку, що покликана виявляти й систематизувати дані про всі аспекти фінансово-господарської діяльності підприємства.

Стан вивчення проблеми

Проблеми управління та бухгалтерського обліку інвестицій отримали певне висвітлення в працях як вітчизняних учених, серед яких доречно відзначити розробки І.О. Бланка, С.Ф. Голова, Б.І. Валуєва, А.А. Пересади, М.В. Кужельного, В.В. Сопка, В.П. Завгороднього, Я.Д. Крупки, Ф.Ф. Бутинця, В.І. Єфіменко, так і зарубіжних – А.Д. Шеремета, В.Ф. Палія, Глен А. Велша, Д. Кондуела, Дж. Блейка, Р. Ентоні, Л.З. Шнейдермана, М.І. Кутера, Х. Андерсона та інших. Проте, визнаючи значний внесок цих дослідників, необхідно відзначити, що сучасні умови ставлять нові завдання, вимагають комплексного підходу до розв’язання проблем, пов’язаних зі зміною інвестиційної політики в Україні, вдосконаленням національної системи обліку й звітності.

Одним із чинників раціональної організації обліку і управління інвестиційною діяльністю є систематичний і ефективний аудиторський контроль за капітальними та фінансовими інвестиціями і операціями з ними, адже контроль, як функція управління є засобом зворотного зв’язку між об’єктом і системою управління, що інформує про дійсний стан керованого об’єкта, фактичне виконання управлінського рішення. Загальні проблеми теорії і практики зовнішнього й внутрішнього аудиту певною мірою досліджувались в працях вітчизняних вчених (М.Т. Білухи, В.П. Завгороднього, В.С. Рудницького, О.А. Петрик, В.Я. Савченка, Н.І. Дорош та ін.) і зарубіжних науковців (Р. Адамса, А. Аренса, М. Беніса,    Дж. Лоббека, Дж. Робертсона та ін.). Однак, викладені ними результати досліджень щодо конкретизації організації і методики аудиторських перевірок інвестицій є недостатніми і тому потребують, на наш погляд, удосконалення й уточнення.

Актуальність викладених вище проблем і необхідність удосконалення діючих систем обліку та аудиту інвестицій, які б дозволили досить ефективно управляти процесом інвестування на рівні підприємств, обумовили вибір теми та цільову направленість дисертаційного дослідження, його основні завдання.

Облік і аудит інвестиційної діяльності: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри аудиту Київського національного економічного університету за кафедральною темою “Проблеми розвитку аудиту, державного контролю та інформаційних технологій, як важливих інструментів ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0101U007344). В межах наукової роботи автором виконувались дослідження, пов’язані з удосконаленням методики обліку й аудиту інвестиційної діяльності, яка направлена для використання на підприємствах швейної промисловості України.

Облік і аудит інвестиційної діяльності: мета й завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є теоретичне і методичне обґрунтування положень, а також розробка практичних рекомендацій з удосконалення методики обліку й аудиту інвестиційної діяльності та визначення найсуттєвіших аспектів їх організації на вітчизняних підприємствах швейної промисловості.

Для досягнення визначеної мети були поставлені і вирішені такі завдання:

 • визначити основні тенденції розвитку інвестиційної діяльності, характерні для економіки України та швейної промисловості зокрема;
 • уточнити визначення понять “інвестиції” та “інвестиційна діяльність”;
 • дослідити особливості іноземної інвестиційної діяльності підприємств швейної промисловості та визначити їх вплив на об’єкти бухгалтерського обліку інвестиційної діяльності;
 • визначити концептуальні підходи і обґрунтувати напрямки удосконалення обліку інвестицій та відображення інформації про них у регістрах та звітності;
 • внести пропозиції щодо удосконалення організації обліку і аудиту інвестиційної діяльності в умовах автоматизованої системи обробки інформації;
 • визначити основні напрями організації і підсилення контролю інвестиційної діяльності та розробити методичні й технологічні процедури аудиту інвестиційної діяльності як форми незалежного контролю.

Облік і аудит інвестиційної діяльності: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є інвестиційна діяльність підпрємств швейної промисловості України.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань обліку й аудиту інвестиційної діяльності підприємств.

Облік і аудит інвестиційної діяльності: методи дослідження

В процесі дисертаційного дослідження використовувались наукові методи, які грунтуються на діалектичному методі пізнання та об’єктивних законах економіки. При дослідженні теоретичних аспектів обліку інвестиційної діяльності застосовувалися методи індукції та дедукції – для визначення місця і ролі інвестицій в кругообігу ресурсів, методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття сутності поняття “інвестиції”. Історичний та логічний методи використано при уточненні та деталізації рахунків, призначених для обліку інвестицій, а також при дослідженні генезису обліку інвестицій та операцій з ними. Методичні прийоми  зведення, групування та вибірки використовувались для дослідження методики аудиту інвестиційної діяльності підприємств швейної промисловості.

Інформаційною базою дослідження є нормативно-законодавчі акти, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економіки, інвестування, фінансів, планування, обліку, аналізу й аудиту, статистична інформація, а також дані поточного обліку та звітності підприємств швейної промисловості, що стосуються досліджуваних питань, періодичні видання, матеріали науково-практичних конференцій.

Облік і аудит інвестиційної діяльності: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Полягає в розроблених рекомендаціях і пропозиціях щодо питань, пов’язаних з удосконаленням обліку й аудиту інвестиційної діяльності підприємств швейної промисловості. Основні результати проведеного дослідження, які становлять наукову новизну, характеризуються такими теоретичними і практичними положеннями:

вперше:

 • запропоновано авторське визначення поняття інвестицій як вкладення майнових цінностей в необоротні активи (матеріальні та нематеріальні) та активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора (економічних або позаекономічних). Це визначення враховує всі можливі форми вкладень, об’єкти та цілі інвестицій підприємства і надає можливість коректно їх ідентифіковувати з метою обліку і аудиту;
 • розроблено форми внутрішньої звітності про зміни власного капіталу дочірнього підприємства, що забезпечують формування інформації, необхідної материнській компанії для складання консолідованої фінансової звітності підприємств швейної промисловості;

удосконалено:

 • форми відомостей аналітичного обліку капітальних та фінансових інвестицій, що дає можливість покращити представлення обліково-аналітичної інформації, оцінити користувачами забезпеченість підприємства джерелами формування інвестиційних ресурсів;
 • організацію і методику проведення аудиту інвестицій та операцій з ними (тести вивчення системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю інвестиційної діяльності, програма перевірки та робочі документи аудитора), що можуть бути використані як зовнішніми, так і внутрішніми контролерами для проведення аудиторської перевірки. Це дозволить підвищити оперативність та ефективність контролю;

отримали подальший розвиток:

 • рекомендації щодо систематизації інформації про операції капітального та фінансового інвестування на рахунках бухгалтерського обліку з метою збільшення повноти та правдивості відображення;
 • уточнення і конкретизація основних відмінних ознак зовнішнього й внутрішнього аудиту інвестиційної діяльності, а саме, визначено особливості компонентів аудиторської перевірки інвестиційної діяльності залежно від суб’єктів перевірки (мета, завдання, об’єкти перевірки, характер діяльності аудиторів, їх відповідальність, кваліфікація, оплата праці, методичні прийоми та форми й зміст звітності).

Облік і аудит інвестиційної діяльності: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що основні положення дисертації з питань обліку і аудиту інвестиційної діяльності спрямовані на вдосконалення існуючих систем обліку і аудиту в управлінні інвестиційною діяльністю підприємств швейної промисловості. Застосування на практиці запропонованих рекомендацій дозволить забезпечити адекватне відображення інвестиційної діяльності в бухгалтерському обліку, своєчасність і достовірність надання якісної інформації за результатами аудиту операцій з інвестиціями.

Окремі пропозиції розглянуті і впроваджуються в практику роботи підприємств швейної промисловості Черкаської та Полтавської областей. Вони пройшли апробацію на ЗАТ “Вайсе” (м. Черкаси) (довідка № 01/433 від 24.09.2003 р.), ГВФ “Рута” (м. Кременчук) (довідка № 198 від 12.08.2003 р.), ЗАТ КВТФ “Кремтекс” (м. Кременчук) (довідка № 560 від 11.08.2003 р.), КП “Золотоніська швейна фабрика” (довідка № 98 від 18.05.2004 р.), ЗАТ “Корсунь-Шевченківська швейна фабрика” (довідка № 126/05 від 04.05.2004 р.).

Теоретичні положення дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Черкаського державного технологічного університету при підготовці навчально-методичних матеріалів для викладання курсів: “Фінансовий облік”, “Особливості обліку в галузях економіки”, “Організація й методика аудиту” (довідка № 865/01-10.03 від 21.06.2004 р.).

Облік і аудит інвестиційної діяльності: особистий внесок здобувача

Полягає в одноосібному науковому дослідженні, у якому викладено авторський підхід до вирішення важливого завдання – удосконалення організації та методики обліку і аудиту інвестиційної діяльності підприємств швейної промисловості. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі наукові результати, що містяться в роботі, отримані автором особисто.

Облік і аудит інвестиційної діяльності: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертаційної роботи доповідались та отримали схвальну оцінку науковців на науково-практичних конференціях:

 • ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Теорія й практика перебудови економіки” (м. Черкаси, 23-25 жовтня 2001 р.);
 • ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Исследование и оптимизация экономических процессов “Оптимум-2001”” (м. Харків, 15-16 листопада 2001 р.);
 • V Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта – 2002” (м. Дніпропетровськ, 5-7 березня 2002 р.);
 • Міжнародній науковій конференції “Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє” (м. Житомир, 16-17 травня 2002 р.),
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Економічний аналіз діяльності підприємства” (м. Київ, 16-17 травня 2002 р.);
 • ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Україна наукова 2002” (м. Дніпропетровськ, 10-24 травня 2002 р.);
 • І Всеукраїнській науково-практичній конференції “Облік, контроль та аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Черкаси, 20-22 листопада 2002 р.);
 • ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Теорія і практика перебудови економіки” (м. Черкаси, 25-27 листопада 2002 р.);
 • ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Облік, контроль та аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Черкаси, 24-26 березня 2004 р.)

Облік і аудит інвестиційної діяльності: структура та обсяг дисертації

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертаційної роботи становить 178 сторінок друкованого тексту, у тому числі 26 таблиць на 28 сторінках, 16 рисунків на 16 сторінках та 22 додатків на 36 сторінках. Список використаних джерел містить 223 найменування на 20 сторінках.

Облік і аудит інвестиційної діяльності: список публікацій за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 16 наукових праць загальним обсягом 4,3 друк. арк., з них 7 – в наукових фахових виданнях (3,67 друк. арк.), 9 – в інших виданнях (0,63 друк. арк.).

У наукових фахових виданнях:

 1. Гончаренко О.О. Амортизація як природний спосіб акумуляції інвестиційних ресурсів суб’єктів господарювання// Збірник наукових праць Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧІТІ, 2001. – С. 100-108. – 0,5 друк.арк.
 2. Гончаренко О.О. Облік і оподаткування внесків в статутний капітал// Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірка наукових праць. Випуск 24. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. – С.127-131. – 0,3 друк.арк.
 3. Гончаренко О.О. Інвестиції як джерело економічного зростання держави// Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. Вип. 6 / Відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 119-124. – 0,27 друк.арк.
 4. Гончаренко О.О. Методологічні основи побудови бухгалтерського обліку на підприємствах швейної промисловості// Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. Вип. 6 (13) / Голов. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2002. – С.180-187. – 0,35 друк.арк.
 5. Гончаренко О.О. Проблемні питання обліку реальних інвестицій в швейній промисловості// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 4 (7). – Черкаси: ЧДТУ, 2003. – С. 49-59. – 0,6 друк.арк.
 6. Гончаренко О.О. Проблемні аспекти оцінки та обліку фінансових інвестицій// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 8. – Черкаси: ЧДТУ, 2003. – С.209-216. – 0,6 друк.арк.
 7. Гончаренко О.О. Облік інвестиційної діяльності підприємств швейної промисловості в системі автоматизованої обробки інформації// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 11. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – С. 156-161. – 0,45 друк.арк.

 В інших виданнях:

 1. Гончаренко О.О. Проблемні питання бухгалтерського обліку фінансових інвестицій// Исследование и оптимизация экономических процессов “Оптимум-2001”: Труды III Международной научно-практической конференции, 15-16 ноября 2001 г. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2001 г. – С. 151-152. – 0,07 друк. арк.

 2. Гончаренко О.О. Особливості проведення аудиторської перевірки фінансових інвестицій// Теорія і практика перебудови економіки: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: Черкаси, 23-25 жовтня 2001 р./ Відповід. ред. В.І. Хомяков. – Черкаси: ЧДТУ, 2001. – С. 213-215. – 0,08 друк. арк.

 3. Гончаренко О.О. Облік і контроль інвестиційної діяльності// Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2002”. Том 9. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 7-8. – 0,08 друк. арк.

 4. Гончаренко О.О. Актуальні проблеми обліку капітального будівництва як складової внутрішніх інвестицій підприємства// Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна наукова ‘2002”. Том 3. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 3-4. – 0,08 друк. арк.

 5. Гончаренко О.О. Інвестиції та інвестиційна діяльність як об’єкти бухгалтерського обліку// Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє: Збірник доповідей на міжнародній науково-практичній конференції. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – С. 62-71. – 0,6 друк.арк.

 6. Гончаренко О.О. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств України та перспективи її розвитку// Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”: Тези доповідей міжнар. наук.-метод. конф. 16-17 трав. 2002 р. / Відп. за вип. Л.М. Кіндрацька. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 119-122. – 0,08 друк. арк.

 7. Гончаренко О.О. Особливості обліку подальших видатків, пов’язаних з об’єктами реального інвестування// Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції: м. Черкаси, 20-22 листопада 2002 р. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С. 19-21. – 0,08 друк. арк.

 8. Гончаренко О.О. Багатоваріантність методів оцінки фінансових інвестицій та їх практичне застосування// Теорія і практика перебудови економіки. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 25-27 листопада 2002 р. / Відп. ред. В.І. Хомяков. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С. 259-261. – 0,08 друк. арк.

 9. Гончаренко О.О. Джерела фінансування капітальних інвестицій: узгодженість бухгалтерського та статистичного обліку// Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: м.Черкаси, 24-26 березня 2004 р./ Відп. ред. В.М. Яценко. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – С. 15-17. – 0,08 друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Інвестиції підприємств” – за посиланнями:

РубрикаКапітал власний

РубрикаФінансові інвестиції

РубрикаНезавершені капітальні інвестиції

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог