Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку

Бібліографічний опис

Снігурська Л. П. Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Снігурська Людмила Петрівна – Київ, 2004. – 20 с.

Анотація

Дисертацію присвячено удосконаленню теоретичних засад обліку і аналізу доходів і витрат банку.

 • Запропоновано систему класифікацій, необхідних для створення оптимальної інформаційної бази, придатної для ефективного обліку, аналізу, планування, контролю за доходами і витратами та їх управління.
 • Доведено об’єктивну необхідність створення у банках України підсистеми управлінського обліку, яка повинна базуватися на внутрішньому обліку та включати планування, аналіз, контроль, підготовку проектів управлінських рішень щодо доходів і витрат.
 • Запропоновано цілісну систему організації внутрішнього обліку із застосуванням елементів трансфертного ціноутворення і операційно-вартісного підходу.
 • Розроблено регістри внутрішнього обліку, запропоновано загальну схему 8 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.
 • Досліджено теоретичні засади та виявлено проблеми організації обліку з метою оподаткування.
 • Узагальнено методичні підходи щодо організації процесу стратегічного аналізу, планування, бюджетування, прогнозування доходів і витрат банку.
 • Удосконалено методику оперативного аналізу доходів і витрат банку.
 • Запропоновано доповнити сформовану аналітичну модель аналізом беззбитковості, в межах якого виокремлено беззбитковість виробництва і реалізації банківських послуг та беззбитковість загальної банківської діяльності, сформовано систему аналітичних показників, пов’язаних з аналізом беззбитковості.

Ключові слова

фінансовий облік; внутрішній облік; управлінський облік; облік з метою оподаткування; аналіз доходів і витрат; планування і бюджетування доходів і витрат; прогнозування

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку: актуальність теми

За умов реформування методологічних засад системи бухгалтерського обліку банківських установ України з орієнтацією на міжнародні стандарти обліку та звітності потребує вдосконалення методика обліку доходів і витрат у напрямах фінансового, управлінського обліку  та обліку з метою оподаткування.

Науково обґрунтовані підходи до управління банками опрацьовувалися паралельно із становленням вітчизняної банківської системи, яке у часі збіглося з початком формування ринкових відносин. За посилення конкуренції в банківській сфері відчутні переваги мають банки, де сформована чітка підсистема управлінського обліку, яка включає елементи планування і прогнозування діяльності. Самостійно опрацьовуючи процедури управлінського обліку, банки наражаються на низку нерозв’язаних теоретико-методичних питань, особливо щодо обліку доходів і витрат. Внаслідок цього виникає потреба у дослідженні, аналізі, групуванні та узагальненні фактичної та планової інформації за доходами і витратами і формуванні в межах системи бухгалтерського обліку ефективної методики обліку доходів і витрат, калькулювання собівартості банківських продуктів. Разом із плануванням, аналізом, контролем така методика уможливить виокремлення управлінського обліку у самостійну підсистему загальної системи бухгалтерського обліку і сприятиме підвищенню ефективності діяльності банківської установи. Потребує вдосконалення і методика економічного аналізу доходів і витрат банківської установи, яка впливає на якість і повноту формування інформаційної бази як основи прийняття виважених управлінських рішень.

Концептуальні відмінності податкового законодавства та положень і норм національних стандартів бухгалтерського обліку зумовили відмінність економічної сутності валових доходів і валових витрат від сутності фінансових доходів і витрат. Внаслідок цього об’єктивною необхідністю стала організація та запровадження в систему бухгалтерського обліку комерційного банку підсистеми обліку з метою оподаткування.

Стан вивчення проблеми

Дослідженню проблем організації і методології бухгалтерського обліку в банківських установах, зокрема і питанням організації управлінського обліку, присвячені праці вчених та фахівців: вітчизняних – Ф.Ф.Бутинця, Л.М.Кіндрацької, М.В.Кужельного, В.Г.Лінника, А.М.Мороза, М.С.Пушкаря, В.І.Ричаківської, М.І.Савлука, В.В.Сопка, М.Г.Чумаченка, а також зарубіжних – В.Ю.Баликова, М.Вебера, К.Друрі, Т.П.Карпової, Б.Нідлза, Т.Скоуна, Д.Хана, А.Д.Шеремета, У.Шеффера.

Потребу та напрями удосконалення аналізу і планування банківської діяльності у своїх працях обгруновують вітчизняні автори: О.Д.Заруба, А.В.Каліна, Г.В.Митрофанов, Л.О.Примостка, І.М.Парасій-Вергуненко, К.Є.Раєвський, Р.І.Тиркало, З.І.Щибиволок, а також зарубіжні: О.В.Кукушкіна, Ю.С.Маслєнченков, В.Є.Черкасов, А.Д.Шеремет, В.В.Щербаков.

Незважаючи на значну кількість наукових публікацій з питань обліку і аналізу в банках, бракує наукових праць, присвячених комплексному вивченню методик обліку доходів і витрат банку (особливо – управлінського обліку), їх аналізу, плануванню і прогнозуванню. Публікації з цього приводу мають надто узагальнений характер або стосуються тільки окремих питань.

Необхідність удосконалення методики обліку доходів і витрат, формування ефективної системи їх аналізу і планування, обґрунтування способів організації управлінського обліку комерційного банку обумовили вибір теми дисертаційного дослідження і свідчать про його актуальність.

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку: зв’язок з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до науково-дослідних робіт кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету за темою “Удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (державний реєстраційний номер 0100U006874). У межах наукової програми автором проведено дослідження теоретичних і прикладних проблем управлінського обліку та аналізу доходів і витрат банку.

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку: мета і завдання дослідження

Мета роботи полягає в обґрунтуванні та удосконаленні методик бухгалтерського обліку доходів і витрат банку (включаючи управлінський облік та облік з метою оподаткування), а також у розробленні практичних рекомендацій щодо удосконалення методики аналізу доходів і витрат.

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання, спрямовані на її досягнення:

 • дослідити економічну сутність доходів і витрат як об’єктів бухгалтерського обліку і аналізу в банках та еволюцію їх формування;
 • проаналізувати сучасні класифікації доходів і витрат з метою розробки класифікації, на основі якої формуватиметься інформаційна база управління доходами і витратами банку та їх аналізу;
 • дослідити еволюцію економічної думки щодо сутності категорій “внутрішній облік”, “управлінський облік”, “контролінг”,  уточнити їх визначення;
 • вивчити чинну методику фінансового обліку банківських доходів і витрат та оцінити її на відповідність вимогам міжнародних та національних стандартів, проаналізувати стан розвитку обліку в Україні;
 • розкрити механізми чинних методик організації управлінського обліку в банку, розробити комплексну методику внутрішнього обліку  банківської установи;
 • обґрунтувати необхідність розмежування функцій казначейства і внутрішнього банку за умов створення в банку підсистеми управлінського обліку;
 • розширити та деталізувати методику аналізу доходів і витрат банку;
 • удосконалити процедури планування, бюджетування і прогнозування доходів і витрат банку.

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є обліково-економічний процес у діяльності банку.

Предмет дослідження – методика обліку та аналізу доходів і витрат банківської установи.

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку: методи дослідження

Методологічною базою дослідження є:

 • діалектичний метод пізнання дійсності,
 • системний підхід у вивченні питання функціонування систем бухгалтерського обліку й аналізу доходів і витрат  комерційного банку.

Методика дослідження ґрунтується на спостереженні, характеристиці економічних явищ, аналізі і синтезі, узагальненні та порівнянні отриманих результатів. При обчисленні та обробці інформації використані такі методи дослідження, як:

 • структурні та аналітичні групування,
 • порівняння,
 • прийоми елімінування,
 • балансовий,
 • кореляційно-регресійний,
 • прийоми відносних і середніх величин, абсолютних різниць,
 • ряди динаміки,
 • методи графічного зображення даних.

Інформаційною базою дисертації є наукові публікації вітчизняних та зарубіжних учених, міжнародні та вітчизняні стандарти бухгалтерського обліку, директиви ЄЕС, нормативно-правові документи Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Правління НБУ, відомчі методичні вказівки, звіти за результатами роботи комерційного банку, публікації періодичних видань та матеріали наукових конференцій.

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в обґрунтуванні  комплексного підходу до обліку та аналізу доходів і витрат комерційних банків та розробленні теоретико-методичних засад і прикладних рекомендацій управлінського обліку як підсистеми бухгалтерського обліку банку. Найвагоміші теоретичні і практичні результати, які становлять наукову новизну дисертаційного дослідження та характеризують особистий внесок автора, визначаються у таких положеннях:

 • запропоновано методику внутрішнього обліку доходів і витрат з використанням елементів трансфертного ціноутворення та операційно-вартісного підходу для визначення: ефективності роботи центрів відповідальності; прибутковості напрямів банківської діяльності, банківських продуктів, клієнтів; собівартості банківських операцій і послуг;
 • уточнено визначення понять “внутрішній облік”, “управлінський облік”, “контролінг”. На відміну від існуючих підходів досягнуто чіткого розмежування цих понять, що дає змогу окреслити мету, завдання, функції внутрішнього та управлінського обліку і створює передумови для організації ефективного менеджменту банківської установи;
 • запропоновано схему формування номенклатури рахунків восьмого класу Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України для управлінського обліку доходів і витрат за підрозділами банку з виокремленням рахунків зобов’язань і активів окремих центрів прибутку, а також рахунків доходів і витрат (внутрішніх і зовнішніх)  кожного центру відповідальності. Це дало змогу розробити рекомендації щодо створення структурованої інформаційної бази внутрішнього обліку і відображення її в облікових регістрах і звітності управлінського обліку;
 • вперше обґрунтовано доцільність розмежування казначейства (підрозділу, що веде фінансові операції на відкритих ринках) і внутрішнього банку (підрозділ казначейства, який здійснює процедуру ведення внутрішнього обліку). Таке розмежування забезпечує розподіл функцій цих структур, що сприятиме чіткому розподілу відповідальності між працівниками банку, а також створенню оптимальної організаційної та функціональної структури управлінського обліку та управлінської системи банку загалом;

також

 • систематизовано і уточнено класифікацію доходів і витрат з метою організації управлінського обліку. На відміну від існуючих підходів до формування класифікації доходів відокремлено від класифікації витрат, в роботі застосований комплексний підхід, на основі якого сформована спільна класифікація для доходів і витрат за ознаками, які вказують на мету класифікування: контроль і прийняття рішень та аналіз діяльності. Основні напрями класифікації приведено у відповідність до специфіки банківської діяльності загалом та до чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках;
 • запропоновано узагальнену методику планування, бюджетування і прогнозування банківських доходів і витрат на основі опрацювання чинних у різних банках методик та вияву їх позитивних і негативних сторін. Це сприятиме вдосконаленню практики організації і проведення процедур планування, бюджетування і прогнозування доходів і витрат як складових підсистеми управлінського обліку в банку;
 • удосконалено методику оперативного аналізу доходів і витрат банку: доповнено її елементом “дзеркального” аналізу (зіставлення відповідних груп доходів і витрат за напрямами діяльності банку та аналіз результативності діяльності за цими напрямами); запропоновано моделі факторного аналізу окремих банківських доходів і витрат. Це поглибить методику аналізу доходів і витрат банку і створить умови для оперативного вияву чинників впливу на ефективність банківської діяльності;
 • в методиці аналізу беззбитковості діяльності банку виокремлено такі напрями, як беззбитковість виробництва і реалізації банківських продуктів і беззбитковість загальної банківської діяльності. Внесено пропозиції щодо використання системи коефіцієнтів, пов’язаних з розрахунком точки беззбитковості виробництва і реалізації банківських продуктів, у загальній системі аналізу доходів і витрат та управління ними. Це сприятиме підвищенню ефективності банківського аналізу, надасть додаткові можливості для прийняття виважених управлінських рішень щодо зниження ризиків і передбачення змін у фінансових результатах діяльності комерційного банку.

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку: практичне значення одержаних результатів

Полягає в обґрунтуванні доцільності використання в банках запропонованої комплексної методики управлінського обліку доходів і витрат, що створить передумови для організації ефективного управлінського обліку і аналізу. Подана в роботі удосконалена методика планування і поточного аналізу доходів і витрат дозволяє науково обґрунтувати не тільки поточну діяльність, а й найближчу пе­рспективу розвитку комерційного банку як суб’єкту господарювання. На її основі формуються передумови для оцінки доцільності управлінсь­ких рішень, які приймаються на перспективу.

Матеріали дисертаційного дослідження використані:

 • Дарницькою філією м.Києва АКБ “Укрсоцбанк” (довідка №05-29/07 від 06.03.2003 р.),
 • АБ “Брокбізнесбанк”  (довідка № 483/011–01 від 13.03.2003 р.),
 • АКБ “Інтербанк” (довідка №136 від 14.03.2003 р.)

з питань організації управлінського обліку, планування і аналізу доходів і витрат. Науково-методичні  підходи до обліку і аналізу банківських доходів і витрат використовуються Київським  національним економічним університетом при викладанні навчальних дисциплін “Облік в банках” та ”Аналіз діяльності банків” у процесі підготовки спеціалістів з банківської справи, аналізу банківської діяльності, обліку в банках (довідка від 21.03.2003 р.).

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку: апробація результатів дисертації

Основні положення та результати дисертаційного дослідження апробовані та дістали позитивної оцінки на трьох наукових конференціях:

 • “Україна на порозі ХХІ століття: економіка, державність” (Вінниця, 30-31 березня 2000 р.);
 • “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (Житомир, 23-24 листопада 2000 р.);
 • “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства” (Київ, 17-18 травня 2002 р.).

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку: структура і обсяг дисертації

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 206 найменувань, додатків. Обсяг дисертації становить 201 сторінку, вона містить 46 таблиць на 18 сторінках, 37 рисунків на 12 сторінках. У роботі 28 додатків на 57 сторінках.

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку: публікації за темою дисертації

За результатами виконаних досліджень опубліковано 6 наукових праць загальним обсягом 2,67 друк. арк., зокрема, 4 статті обсягом 1,44 друк.арк. опубліковано у провідних фахових виданнях, 2 – у матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій.

в наукових фахових виданнях:

 1. Снігурська Л.П. Аналіз беззбитковості та його використання в управлінні діяльністю комерційного банку // Економіка та підприємництво: Зб. Наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 6 /Відп. Ред. С.І. Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2001. – С.176–183. – 0,46 друк. арк.
 2. Снігурська Л.П. Методичні підходи до аналізу доходів і витрат банку // Економіст. – 2002. – №12. – С. 61–63. – 0, 37 друк. арк.
 3. Снігурська Л.П. Податковий облік у банках: проблеми теорії і практики // Економіка та підприємництво: Зб. Наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 9 /Відп. Ред. С.І. Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2002. – С.131– 137. – 0,36 друк. арк.
 4. Снігурська Л.П. Концептуальні основи організації системи банківського контроллінгу // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 143. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 106–111. – 0,25 друк. арк.

 в інших виданнях:

 1. Снігурська Л.П. Напрями організації управлінського обліку у комерційному банку // Розвиток науки про бухгалтерський облік: Зб. Тез та текстів виступів на наук. міжнар. конф. Ч. ІІІ. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С.72–81. – 0,63 друк. арк.
 2. Снігурська Л.П. Актуальність теми “Аналіз беззбитковості діяльності банку” в курсі економічного аналізу банківської установи // Тези доп. міжнар. наук.-метод. конф. “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 476–480. – 0,14 друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Доходи банку” за посиланням:

РубрикаДоходи банку

Всі матеріали на тему “Витрати банку” за посиланням:

РубрикаВитрати банку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог