Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету

Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету

Бібліографічний опис

Сушко Н. І. Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сушко Наталія Іванівна – Київ, 2004. – 20 с.

Анотація

У роботі досліджено з урахуванням зарубіжного досвіду зміни і теоретичні основи бухгалтерського обліку виконання державного бюджету.

 • Уточнено та конкретизовано зміст поняття “управлінський облік виконання бюджетів” і визначено чинники, що впливають на облікову політику виконання бюджетів.
 • Доведено необхідність удосконалення бухгалтерського обліку.
 • Розроблено план рахунків бухгалтерського обліку виконання державного і місцевих бюджетів, який функціонує в системі електронних платежів Національного банку України, є основою бухгалтерської моделі, покладеної в архітектуру програмно-технологічного комплексу виконання державного бюджету АС “Казна”.
 • Сформульовано практичні рекомендації щодо узгодження діючого та нового плану рахунків бухгалтерського обліку, що дозволило забезпечити повноту та прозорість перенесення інформації на нову методологію.
 • Обґрунтовано застосування автоматизованої (комп’ютерної) форми ведення бухгалтерського обліку.
 • Розроблено нову методику відображення у обліку операцій з виконання державного бюджету за доходами, видатками і визначенням результату виконання бюджету.
 • Визначені наступні напрями реформування бухгалтерського обліку у секторі державного управління.

Ключові слова

бюджет, виконання бюджету, доходи, видатки, результат виконання бюджету, казначейство, бухгалтерський облік, план рахунків, методика обліку операцій

Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету:  актуальність теми

Бухгалтерський облік виконання державного бюджету, реалізація ефективної облікової політики у сфері державних фінансів та питання автоматизації бухгалтерського обліку за умов переходу економіки до ринкових відносин посідають достатньо важливе місце у процесі регулювання економічного розвитку держави. Світовий досвід переконує, що найдоцільніше організаційно зосередити функції, пов’язані з бухгалтерським обліком виконання державного бюджету, в системі органів казначейства, які мають стати “головним бухгалтером” держави. Це особливо актуально для країн з перехідною економікою, яким притаманна відносно нестабільна бюджетна ситуація, і які потребують концентрації ресурсів в єдиній системі. З цією метою в Україні при Міністерстві фінансів було утворено нову організаційну структуру – Державне казначейство України, однією із основних функцій якого є ведення бухгалтерського обліку виконання державного бюджету.

Стан вивчення проблеми

Окремі питання розвитку та становлення Державного казначейства розглядалися в публікаціях іноземних і українських науковців: Б. Аллена, С.О. Булгакової, О.С. Даневича, О.І. Кірєєва, М.Ф. Огданського, Т.Г. Нестеренко, П.Г. Петрашка, В.П. Тентюка, О.О. Чечуліної та інших.

Проблеми розробки теоретичних основ бухгалтерського обліку виконання державного бюджету, розгляду практичних аспектів бухгалтерського обліку і звітності виконання державного бюджету та автоматизації бухгалтерського обліку за умов переходу економіки до ринкових відносин висвітлено у працях таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як Ю.А. Бабаєва, М. Ф. Базася, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, А. Бикової, С.Ф. Голова, Велш А. Глена, М.П. Вембера, В. Голощапова, Р.Т. Джоги, Є. Дєдкова, З.У. Жутової, В.В. Качаліна, Л.С. Кауцького, М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, Л.Д. Маногова, Л.В. Нападовської, В.М. Опаріна, Ф. Пахомова, Г.О. Партина, А. Премчанда, Я.В. Соколова, В.В. Сопка, О.О. Чечуліної, В.Г. Швеця, С.І. Юрія, В.А. Ющенка та інших.

Актуальність проблеми визначається тим, що до теперішнього часу не досліджено теоретичні аспекти становлення, особливості та тенденції розвитку бухгалтерського обліку виконання державного бюджету органами Державного казначейства. Недостатньо розробленими на теоретичному рівні залишаються методологічні питання відображення в обліку операцій з виконання бюджету, що призвело до суттєвого відставання теорії від практики. За результатами проведеного дослідження встановлено недоцільність прямого копіювання зарубіжного досвіду із зазначених питань.

Отже, відсутність теоретичних напрацювань з методології відображення у бухгалтерському обліку операцій з виконання державного бюджету за доходами, видатками і визначенням результату його виконання за умови функціонування органів казначейства як учасників Системи електронних платежів Національного банку України і визначили актуальність теми дисертаційного дослідження. Питання створення автоматизованої системи обробки інформації з виконання державного бюджету, яка функціонує в режимі реального часу та реалізує відповідні контрольні функції органів казначейства в процесі обслуговування бюджету, є актуальним як для країн СНД, так і для інших країн світу.

Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Науково-методичні розробки, запропоновані в дослідженні стосовно адаптації нової системи виконання бюджету до загальноприйнятих у світовій практиці стандартів і вимог, застосування нового плану рахунків та методики відображення в обліку операцій з виконання бюджету, використовуються у навчальному процесі при викладенні дисциплін “Казначейська система виконання бюджету” та “Облік і звітність в системі казначейства” на кафедрі фінансів КНТЕУ.

Окремі положення дисертаційного дослідження використано в процесі виконання планової тематики науково-дослідних робіт Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України, затвердженої на 2003 рік Міністерством фінансів України (347.73 “Наукове обґрунтування методологічної бази для казначейського обслуговування місцевих бюджетів”; “Концепція реформування бухгалтерського обліку у державному секторі”).

Результати дисертаційного дослідження використано під час реалізації Державним казначейством України заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку виконання державного бюджету, реформування методики відображення у обліку операцій за доходами, видатками і визначенням результату виконання бюджету, що знайшло відображення у відповідних нормативно-правових актах, які регулюють бюджетний процес в Україні.

Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету: мета і задачі дослідження

Полягають у розробці рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення бухгалтерського обліку виконання державного бюджету за умови роботи органів Державного казначейства України в Системі електронних платежів Національного банку України з метою підвищення ефективності управління ресурсами для задоволення потреб розпорядників бюджетних коштів у межах встановлених їм бюджетних асигнувань.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі задачі:

 • дослідити теоретичні основи бухгалтерського обліку виконання державного бюджету та визначити чинники, що впливають на облікову політику виконання бюджету;
 • проаналізувати сучасний стан бухгалтерського обліку виконання державного бюджету в органах казначейства, виявити недоліки в організації та методології, визначити напрями удосконалення обліку з метою управління бюджетними ресурсами;
 • удосконалити план рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів з метою його впровадження для роботи Державного казначейства в Системі електронних платежів Національного банку України та використання при розробці програмного забезпечення;
 • сформулювати практичні рекомендації щодо узгодження діючого плану рахунків до нового плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету;
 • проаналізувати форми ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів з метою їх удосконалення;
 • розробити практичні рекомендації щодо методики відображення органами казначейства в обліку виконання державного бюджету операцій за доходами, видатками та визначенням результату виконання бюджету за умов функціонування автоматизованої (комп’ютерної) форми ведення бухгалтерського обліку.

Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету:  об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є бухгалтерський облік виконання державного бюджету в органах Державного казначейства України.

Предметом дослідження є методика бухгалтерського обліку виконання державного бюджету.

Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету:  методи дослідження

У роботі застосовано сукупність методів і підходів, що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження. Системний та структурний методи використано при розкритті економічної сутності бухгалтерського обліку виконання державного бюджету. За допомогою порівняльного і факторного методів досліджено особливості функціонування бухгалтерського обліку виконання бюджетів у країнах з розвинутою ринковою та перехідною економікою. На підставі математично-статистичних методів визначено тенденції відображення в обліку планових і фактичних показників доходної і видаткової частини державного бюджету. На основі діалектичного методу пізнання проведено вивчення та визначення напрямів удосконалення бухгалтерського обліку виконання державного бюджету.

Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету:  наукова новизна одержаних результатів

Полягає у комплексному дослідженні основних методологічних аспектів бухгалтерського обліку виконання державного бюджету, відображення у обліку операцій за доходами, видатками та визначенням результату виконання державного бюджету в умовах трансформації економіки в Україні. В результаті дослідження були отримані основні наукові результати, які виносяться на захист,

а саме:

 • вперше розроблено методику відображення в обліку операцій з виконання державного бюджету за доходами, видатками та визначенням результату виконання бюджету за умов функціонування автоматизованої (комп’ютерної) форми ведення бухгалтерського обліку, що дає змогу органам казначейства створювати та використовувати інформаційну базу даних для прийняття управлінських рішень і здійснювати контрольні функції;
 • удосконалено план рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів органами Державного казначейства, який функціонує в Системі електронних платежів Національного банку України. Зазначений план рахунків є основою бухгалтерської моделі, покладеної в архітектуру програмно-технологічного комплексу виконання державного бюджету і забезпечує формування звітності користувачам;
 • сформульовано практичні рекомендації щодо узгодження діючого плану рахунків до нового плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів, які дозволили забезпечити повноту та прозорість перенесення інформації про виконання бюджету, яка склалася на дату переходу на нову методику;
 • удосконалено методику формування балансу за певний період за умови функціонування автоматизованої (комп’ютерної) форми ведення бухгалтерського обліку;
 • уточнено та конкретизовано зміст поняття “управлінський облік виконання бюджетів” з урахуванням практичного досвіду щодо його реалізації в Україні. Обґрунтовано взаємозв’язок запровадження управлінського обліку і єдиної інформаційно-аналітичної системи виконання бюджету;
 • визначено напрями реформування бухгалтерського обліку у секторі державного управління, що дозволить формувати у режимі реального часу не тільки інформацію про фінансовий, а й майновий стан держави;
 • дістало подальший розвиток застосування автоматизованої (комп’ютерної) форми ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів;
 • згруповано та визначено перелік чинників, що впливають на облікову політику виконання бюджету, – зміни політики у сфері державних фінансів щодо підходів при формуванні та виконанні бюджетів; статус у загальнодержавній платіжній системі України органу, що здійснює обслуговування бюджетів; вимоги внутрішніх та зовнішніх користувачів до системи звітності про виконання державного бюджету;
 • доведено переваги використання нової методики бухгалтерського обліку виконання бюджетів при побудові єдиної інформаційно-аналітичної системи бухгалтерського обліку, яка функціонує в режимі реального часу.

Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету:  практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що теоретичні узагальнення, висновки та пропозиції є певним внеском до теорії і практики розвитку бухгалтерського обліку виконання державного бюджету та передумовою для подальшого удосконалення методології бухгалтерського обліку у секторі державного управління.

Результати проведеного дисертантом дослідження методики бухгалтерського обліку виконання державного бюджету апробовані експериментальним та практичним їх впровадженням в територіальних Управліннях Державного казначейства України (довідка №1-13/324 від 14.02.01), Державному казначействі України (довідка №01-04/9830 від 19.11.2003), а також при входженні Державного казначейства в Систему електронних платежів Національного банку України (довідка №12-208/1461-8022 від 03.11.2003).

Науково-методичні розробки дисертаційного дослідження апробовані в навчальному процесі Київського національного торговельно-економічного університету (довідка № 49/38 від 14.01.04) та використані в процесі виконання планової тематики науково-дослідних робіт Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України, затвердженої на 2003 рік Міністерством фінансів України (довідка №25/448 від 01.12.2003).

Пропозиції автора знайшли своє відображення в технічній програмі удосконалення системи державного управління в країнах, що здійснюють перехід до ринкової економіки, яка розроблялась спільно з Асоціацією з розвитку обмінів у сфері економічних і фінансових технологій (АДЕТЕФ) Міністерства економіки, фінансів та промисловості Франції (довідка АДЕТЕФ від 14.11.03).

Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету:  особистий внесок здобувача

Полягає в одноосібно виконаному науковому дослідженні, в якому викладено авторський підхід до реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету.

Особистий внесок у працях, що опубліковані у співавторстві, полягає:

 • у роботі [3] визначені принципи бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів, структура плану рахунків та його класів,
 • у роботі [7] запропоновані підходи щодо відображення у обліку операцій з виконання бюджету та створення бази даних у автоматизованому режимі,
 • у роботі [8] запропоновано джерело здійснення інвестування підприємств,
 • у роботі [9] визначені принципи, функції, мета, завдання бухгалтерського обліку виконання бюджету, характеристика плану рахунків і рахунків обліку,
 • у роботі [10] запропоновано порядок відображення у обліку операцій з виконання бюджетів місцевого самоврядування та складання звітності їх розпорядниками коштів.

Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету:  апробація результатів дисертації

Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідались на:

 • науково-практичній конференції “Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України на рівні регіонів та шляхи її кадрового і професійного забезпечення” (Дніпропетровськ, 2000);
 • третій всеукраїнській науково-практичній конференції “Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону” (Дніпропетровськ, 2002);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Ідентифікація обліково-фінансових процесів та вдосконалення концепцій фінансового контролю в демократичній державі на досвіді зарубіжних країн” (Київ, 2002);
 • 59 науковій конференції професорсько-викладацького складу і студентів Національного транспортного університету (Київ, 2003);
 • наукових конференціях:
  • Київського державного торговельно-економічного університету за підсумками науково-дослідної роботи за 1997-1998 рр. (Київ, 1999),
  • Київського національного торговельно-економічного університету за підсумками науково-дослідної роботи за 1999-2000 рр. (Київ, 2001) та
  • Київського національного торговельно-економічного університету за підсумками науково-дослідної роботи за 2001-2002 рр. (Київ, 2003);
 • Українсько-французькому семінарі “Перспективи та розвиток системи Держказначейства в галузі місцевих бюджетів, обліку зобов’язань та управління ресурсами” (Київ, 2002).

Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету:  структура і обсяг дисертації

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Робота викладена на 255 сторінках машинописного тексту, в тому числі 49 таблиць та 27 рисунків, 14 додатків наведено на 55 сторінках, список використаних джерел включає 216 найменування загальним обсягом 18 сторінок.

Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету:  наукові публікації за темою дисерації

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 14 праць загальним обсягом 5,8 друкованих аркушів, у тому числі 4 статей у фахових журналах, 8 – в інших виданнях, підручник у співавторстві (1,25 авт. д.а.), навчальний посібник у співавторстві, (1,2 авт. д.а.).

У фахових виданнях:

 1. Сушко Н.І. Удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету // Вісник КДТЕУ. – 1999. – №4. – С.10-18.
 2. Сушко Н.І. Подвійний запис у системі бухгалтерського обліку виконання державного бюджету // Вісник КНТЕУ. – 2000. – №5. – С.83-90.
 3. Сушко Н.І., Чечуліна О.О. Коментар до системи бухгалтерського обліку з виконання державного та місцевих бюджетів // Бухгалтерський облік і аудит. – 1998. – № 4. – С. 3-8.
 4. Сушко Н.І. Реформування системи бухгалтерського обліку виконання бюджетів // Вісник КНТЕУ. – 2003. – №1. – С.33-40.

В інших виданнях:

 1. Сушко Н.І. План рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів // Казна. – 2001. – №1. – С.24-25.
 2. Сушко Н.І. Реформування форм бухгалтерського обліку виконання бюджету // Казна. – 2001. – №5. – С.13-14.
 3. Сушко Н.І. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів // Казна. – 2002. – №12. – С.5-8.
 4. Сушко Н.І. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання місцевих бюджетів органами Державного казначейства // Казна. – 2002. – №12. – С.9-10.
 5. Сушко Н.І. Органічний закон – це фінансова інституція Франції // Казна. – 2002. – №12. – С.15-17.
 6. Сушко Н.І. Бюджетна статистика як основа інформаційного забезпечення удосконалення формування бюджетів // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичній конференції “Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – 284 с. – С.128-130.
 7. Сушко Н.І., Куценко Ю.Ю. Перспективи реформування фінансової звітності виконання державного бюджету України // 59 наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів Національного транспортного університету. Тези доповідей. – К: НТУ, 2003. – 121 с. С.103.
 8. Сушко Н.І., Куценко Ю.Ю. Деякі аспекти інноваційної політики держави з виконання бюджету // 59 наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів Національного транспортного університету. Тези доповідей. – К: НТУ, 2003. – 121 с. С.103-104.
 9. Сушко Н.І., Булгакова С.О., Базанова Н.В., Єрмошенко Л.В., Чечуліна О.О / Казначейська система виконання бюджету: Підручник. – К. – Київський національний торговельно-економічний університет. – 2000. – 249 с.
 10. Сушко Н.І., Мельник С.І., Ільїних С.Б., Щербина І.Ф., Анісімова А.Н., Луценко З.М., Гес Дж., Хансен Дж., Тріск У., Лідс С., Терес В.М., Лісниченко О.І. Виконання місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України: Навчальний посібник. – К.: Міленіум. – 2002. – 280с.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Облік в державному секторі” за посиланням:

РубрикаДержавний сектор (бюджетні установи)

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог