Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі (на прикладі туристських підприємств Автономної Республіки Крим)

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі

Бібліографічний опис

Сметанко О. В. Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі (на прикладі туристських підприємств Автономної Республіки Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сметанко Олександр Васильович – Київ, 2004. – 19 с.

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню та вдосконаленню існуючої класифікації витрат, організації та методики обліку і аудиту витрат на виробництво й калькулювання собівартості туристського ваучеру (продукту, послуг). У роботі уточнено економічну сутність витрат, а також подано методичні рекомендації щодо:

 • групування витрат за різними класифікаційними ознаками;
 • удосконалення обліку витрат, які стосуються уточнення структури робочого плану рахунків та відображення витрат на рахунках бухгалтерського обліку через відкриття субрахунків;
 • практичного застосування формул і калькуляційних карток у процесі розрахунку собівартості турпродукту.

Розроблено алгоритм роботи корпоративної автоматизованої системи управління туристським підприємством стосовно обліку витрат і калькулювання собівартості туристського продукту та його просування на вітчизняному й світовому ринках туристських послуг з використанням глобальної мережі Інтернет. Удосконалено методику та організацію проведення аудиторських перевірок із застосуванням ручних і автоматизованих методів обробки облікової інформації та збору аудиторських доказів.

Ключові слова

туристський продукт, облік витрат, туристська послуга, калькуляція, якість обслуговування, туристський ваучер, туроператор, турагент, аудит

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі: актуальність теми

Туризм як вид економічної діяльності на сучасному етапі становлення набуває дедалі більшого значення для економіки України. Галузь туризму сприяє розвитку соціальної сфери, і зокрема таких секторів економіки, як транспорт, харчова промисловість, будівництво, сільське господарство, медицина, які впродовж активного туристського сезону надають додаткові послуги туристам.

Інтеграція України до Всесвітньої туристської організації потребує здійснення комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення методики обліку витрат і калькулювання собівартості туристського продукту, поліпшення якості обслуговування туристів, приведення нормативно-законодавчої бази у відповідність до міжнародних вимог і стандартів. В сучасних ринкових умовах господарювання та жорсткої конкуренції на підприємствах туристської галузі АР Крим зростає роль обліку витрат і калькулювання собівартості туристського продукту. Визначення основних напрямів підвищення якості обслуговування туристів та зниження вартості туристського ваучеру неможливе без удосконалення систем обліку і контролю за витратами, які забезпечують менеджерів і керівників належною інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень.

З метою подальшого розвитку туризму в Україні прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки” від 29 квітня 2002 р. № 583, в якій особливу роль відведено провадженню ефективної інноваційної діяльності, а також підвищенню якості обслуговування та розширенню переліку туристських послуг. Потреба в подальшому економічному розвитку підприємств туристської галузі України та АР Крим зумовлена тим, що сьогодні вже недостатньо лише надавати певний перелік туристських послуг, потрібно виробляти турпродукт високої якості з конкурентоспроможною ціною.

Стан вивчення проблеми

Вивчення та аналіз наукової літератури і нормативно-законодавчої бази України дали змогу дійти висновку, що методичних рекомендацій і наукових досліджень з обліку витрат та калькулювання собівартості туристської продукції немає. Недостатній рівень розробки теоретичних і практичних питань обліку витрат на туристських підприємствах зумовив необхідність уточнення економічної сутності витрат, їх структури, ролі та впливу на формування й визначення собівартості туристського ваучеру з урахуванням вимог національних і міжнародних стандартів щодо обробки та надання облікової інформації. Слід зазначити що в роботах українських фахівців досить ґрунтовно досліджені облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції на промислових підприємствах, але підприємства туристської галузі мають суттєву специфіку. Тому більшість методів та підходів щодо обліку витрат у промисловості неможливо, а іноді недоцільно застосовувати на підприємствах галузі туризму через своєрідну специфіку, пов’язану з формуванням турпродукту та наданням послуг туристам. Відсутність методичних рекомендацій щодо організації та методики обліку витрат і калькулювання собівартості туристського ваучеру (продукту, послуг) призводить до невиправданого завищення вартості турпродукту.

Для розробки й поглиблення теоретичних та організаційно-методичних принципів обліку витрат та калькулювання собівартості туристського ваучеру (продукту, послуг) потрібно використати накопичений зарубіжний досвід, впровадження якого на підприємствах туристської галузі України можливо лише з урахуванням особливостей вітчизняного обліку виробництва та контролю за витратами підприємства. Проблеми розвитку та удосконалення організаційних і методичних питань обліку витрат та калькулювання собівартості турпродукту на туристських підприємствах досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені: А. Балабанов, Г. Бургунова, Н. Каморджанова, В. Керимов, Т. Козирєва, Л. Родигин, Р. Сухов, Н. Яновська.

Недостатній рівень розкриття теоретичних, методичних, організаційних та практичних питань обліку і аудиту витрат, а також калькулювання собівартості туристського ваучеру (продукту, послуг) на підприємствах туристської галузі України, визначили вибір теми, мету, завдання та основні напрями дослідження.

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри аудиту Київського національного економічного університету за темою “Проблеми розвитку аудиту, державного контролю та інформаційних технологій як важливих інструментів ринкової економіки” (державний реєстраційний номер 0101U007344). Особисто автором підготовлено розділ “Організація обліку і аудиту витрат на підприємствах галузі туризму з використанням комп’ютерних систем і технологій”.

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі: мета та завдання дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає в удосконаленні існуючої класифікації витрат, організації та методики обліку й аудиту витрат і калькулювання собівартості туристського ваучеру (продукту, послуг).

Для досягнення визначеної мети в процесі дослідження були поставлені такі завдання:

 • уточнити економічну сутність витрат та здійснити їх класифікацію виходячи із галузевої специфіки діяльності туристських підприємств;
 • критично оцінити діючі методи обліку витрат та техніко-економічні розрахунки собівартості турпродукту й розробити рекомендації щодо їх удосконалення;
 • дослідити специфічні особливості діяльності підприємств туристської галузі, які впливають на організацію та методику обліку витрат і калькулювання собівартості туристського продукту;
 • дослідити особливості обліку витрат і обґрунтувати порядок використання субрахунків бухгалтерського обліку в туристських підприємствах;
 • обґрунтувати необхідність впровадження та визначити основні напрями використання новітніх комп’ютерних систем і технологій в обліку витрат на підприємствах галузі туризму;
 • внести пропозиції щодо удосконалення організації та методики аудиту витрат і калькулювання собівартості туристського ваучеру (продукту, послуг).

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є чинна система обліку, контролю витрат і калькулювання собівартості туристського продукту на підприємствах галузі туризму АР Крим.

Предметом дослідження є методика та організація обліку й аудиту витрат на підприємствах туристської галузі з урахуванням вимог національних і міжнародних стандартів та положень.

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі: методи дослідження

Дисертаційне дослідження проводилось із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану обліку і аудиту витрат та калькулювання собівартості туристського продукту. В процесі дослідження організації та методики обліку витрат на підприємствах туристської галузі були використані загальнонаукові методи пізнання:

 • поєднання абстрактного й конкретного,
 • індукція та дедукція,
 • аналіз і синтез,
 • групування й порівняння,
 • конкретизація.

Для обробки даних, наведених у дисертації, було використано такі методичні прийоми:

 • огляд,
 • документальна перевірка,
 • техніко-економічні розрахунки,
 • аналітичні групування,
 • структурний аналіз,
 • узагальнення,
 • підрахунок.

Інформаційною базою дослідження є:

 • праці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії, організації та методики обліку і аудиту витрат, фінансового менеджменту, економіки туризму, економічного аналізу,
 • законодавчі акти, нормативні документи, довідкові, інструктивні, методичні матеріали та рекомендації міністерств і відомств, що стосуються досліджуваних питань,
 • матеріали органів державної статистики,
 • періодичні видання,
 • матеріали науково-практичних конференцій,
 • власні публікації автора.

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Полягає в розроблених рекомендаціях і пропозиціях щодо вдосконалення методики обліку і аудиту витрат та калькулювання собівартості турпродукту на підприємствах галузі туризму.

Основні результати проведеного дослідження, які становлять наукову новизну, характеризуються такими теоретичними та практичними положеннями:

вперше запропоновано:

 • окремі робочі документи аудитора, використання яких під час проведення аудиту витрат на підприємствах туристської галузі дадуть змогу підвищити ступінь виявлення помилок, а також знизити рівень аудиторського ризику.

одержали подальший розвиток:

 • рекомендації щодо впровадження інформаційних систем і технології в обліку витрат та калькулювання собівартості туристського продукту і його просування з використанням глобальної мережі Інтернет. Використання технологій Інтернет і WEB-сайтів, дасть можливість мінімізувати витрати, пов’язані з рекламою турпродукту, бронюванням місць і розміщенням туристів, реалізацією туристського ваучеру;
 • методичні рекомендації та техніко-економічні розрахунки собівартості туристського продукту залежно від видів турпослуг, які є вихідною базою для планування та побудови аналітичного обліку і контролю за статтями витрат;
 • алгоритм роботи автоматизованої підсистеми обліку “Управлінський облік витрат” і методичні рекомендації щодо його впровадження та використання в практичній діяльності підприємств туристської галузі. Переведення автоматизованої системи управління туристської організації з локального на корпоративний рівень допоможе розмежувати повноваження між центрами відповідальності на рівні інтегровано-автоматизованої  підсистеми управлінського обліку в інтерактивному режимі;
 • методика проведення аудиторських перевірок в умовах обробки облікової інформації в комп’ютерному середовищі, яка ґрунтується на пропозиціях, поданих у дисертації, щодо створення автоматизованої аудиторської програми і алгоритму її взаємодії з інтерактивними комп’ютерними системами замовника.

удосконалено:

 • методичні рекомендації із застосування робочого Плану рахунків, зокрема відкриття рахунків другого і вище порядку, призначених для відображення витрат і калькулювання собівартості турпродукту в бухгалтерському обліку;
 • форми облікових регістрів і звітів, які застосовують у фінансовому та управлінському обліку, в частині відображення основних фінансових показників діяльності туристських підприємств;
 • класифікацію витрат і номенклатуру статей калькуляції через визначення оптимальної структури та групування витрат за різними класифікаційними ознаками відповідно до потреб фінансового та управлінського обліку;
 • форми калькуляційних карток, використання яких у практичній діяльності приведе до підвищення точності розрахунку собівартості туристського продукту за об’єктами й статтями калькуляції;
 • організацію та методику аудиту витрат, що стосується перевірки правильності складання бухгалтерських записів, відображення та закриття витратних рахунків у облікових регістрах та їх віднесення до собівартості турпродукту.

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що основні положення дисертації з питань організації та методики обліку і аудиту витрат спрямовані на вдосконалення існуючих систем обліку, контролю та методик калькулювання собівартості туристського продукту з використанням сучасних інформаційних систем і технології в управлінні туристським підприємством. Впровадження й застосування розроблених методичних рекомендацій та пропозицій дасть змогу здійснювати ефективне управління витратами та визначити шляхи зниження собівартості туристського продукту.

Основні результати дисертаційної роботи знайшли відображення та практичне застосування в діяльності провідних туристських і аудиторських організацій Автономної Республіки Крим, що підтверджено відповідними довідками. Зокрема:

 • розроблені методичні рекомендації з обліку витрат і калькулювання собівартості туристського продукту використовуються у практичній діяльності ЗАТ “КримТур” (м. Сімферополь) (довідка від 30.01.2004 р. № 82/01);
 • науково-методичні рекомендації з планування, просування туристського продукту з використанням глобальної мережі Інтернент і автоматизації обліку витрат використано у практичній діяльності Міністерства курортів і туризму АР Крим (м. Сімферополь) (довідка від 30.01.2004 р. № 01-38/112);
 • окремі пропозиції і рекомендації дисертаційного дослідження впроваджено в практику роботи аудиторської фірми “Украудит – XXI – Крим” (м. Сімферополь)  (довідка від 23.02.2004 р. № 040318).

Теоретичні положення, викладені в дисертаційній роботі, застосовують у навчальному процесі Кримського економічного інституту Київського національного економічного університету (м. Сімферополь) при підготовці навчально-методичних матеріалів для викладання курсів:

 • “Облік у галузях народного господарства”,
 • “Фінансовий облік”,
 • “Аудит”,
 • “Облік на підприємствах індустрії туризму”  (довідка від  02.02.2004 р. № 20/01).

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертаційної роботи доповідались та дістали схвалення на 6 науково-практичних конференціях:

 • VIII Міжнародній студентській школі-семінарі “Новые информационные технологии” (м. Судак, 15-21 травня 2000 р.);
 • другій Міжнародній науково-практичній конференцій “Туризм на пороге III тысячелетия” (м. Ялта, 26-28 вересня 2001 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Управление социально-экономическим развитием регионов Украины и АР Крым” (м. Сімферополь, 17 травня 2002 р.);
 • Міжнародній науково-методичній конференції “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства” (м. Київ, 16-17 травня 2002 р.);
 • третій Міжнародній науково-практичній конференції “Туризм на пороге III тысячелетия” (м. Ялта, 18-21 вересня 2002 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції з аудиту “Теорія і практика незалежного аудиту в Україні”  (м. Київ, 17 жовтня 2002 р.).

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі: структура та обсяг дисертації

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 177 сторінок друкованого тексту, з них 5 таблиць на 3,5 сторінках, 19 рисунків на 9 сторінках, 37 додатків на 61 сторінці. Список використаних джерел містить 228 найменувань.

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі: перелік публікацій за темою дисертації

Основні положення дисертації опубліковано в 12 наукових працях загальним обсягом 3,47 д.а., в тому числі 6 статей у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць (2,36 д.а.), 6 – у матеріалах і тезах конференцій, інших виданнях (1,11 д.а.).

У наукових фахових виданнях:

 1. Сметанко А.В. Калькулирование себестоимости экскурсионной деятельности // Экономика и управление. – 2001. – № 6 (30). – С.31-33. – 0,3 др. арк.
 2. Сметанко А.В. Особенности учета затрат и формирования себестоимости тура // Культура народов Причерноморья. – 2001. – № 24. – С.54-57. – 0,3 др. арк.
 3. Сметанко А.В. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости информационно-туристического продукта // Культура народов Причерноморья. –2001. – № 25. – С.25-28. – 0,35 др. арк.
 4. Сметанко О.В. Класифікація витрат та їхній облік в організаціях, що займаються туристичною діяльністю // Схід. – 2002. – № 3(46). – С.19-25. – 0,62 др. арк.
 5. Сметанко О.В. Організаційні питання автоматизації обліку витрат на підприємствах різних форм власності // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 6 / Відп. ред. С. I. Дем’яненко, – К.: КНЕУ. – 2001. – С.237-241. – 0,24 др. арк.
 6. Сметанко О.В. Організація проведення автоматизованого аудиту та основні положення методики аудиту витрат з використанням комп’ютерних технологій // Схід. – 2003. – №1(51). – С.50-56. – 0,55 др. арк.

В інших виданнях:

 1. Сметанко А.В. Автоматизация бухгалтерского учета на малых предприятиях с помощью технологий MS-Excel и MS-Access // “Новые – информационные технологии”. Тезисы докладов VIII Международной студенческой школы-семинара (м. Судак, 15-21 травня 2000 р.). – М.: МГИЭМ, 2000. – С.399-400. – 0,06 др. арк.
 2. Сметанко А.В. Снижение затрат на рекламу и продвижение туристического продукта с использованием Интернета // Сборник материалов второй Международной научно-практической конференции “Туризм на пороге III тысячелетия” ( г. Ялта, 26-28 сентября 2001 г.). – С.106-108. – 0,15 др. арк.
 3. Сметанко А.В. Основные направления совершенствования методики учета затрат на предприятиях туристской отрасли АР Крым // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции “Управление социально-экономическим развитием регионов Украины и АР Крым” (г. Симферополь, 17 мая 2002 г.). – Симферополь: Таврида, 2002. – С.74 -77. – 0,23 др. арк.
 4. Сметанко А.В. Реализация проблемного подхода на примере изучения темы “Анализ затрат и расчет точки безубыточности на предприятиях туристической отрасли АР Крым” // Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”: Тези доповідей міжнар. наук.-метод. конф., м. Київ, 16-17 травня 2002 р./ Відп. за вип. Л. М. Кіндрацька. – К.: КНЕУ, 2002. – С.470-476. – 0,36 др. арк.
 5. Сметанко А.В. Аспекты автоматизации управленческого учета затрат и финансовых результатов на предприятиях туристической отрасли АР Крым // Сборник материалов третьей Международной научно-практической конференции “Туризм на пороге III тысячелетия (г. Ялта, 18-21 сентября 2002 г.). – С.75-78. – 0,18 др. арк.
 6. Сметанко О.В. Проблема оформлення робочої документації аудиту витрат на підприємствах туристської галузі АР Крим // Теорія і практика незалежного аудиту в Україні. Збірник тез і текстів доповідей на міжнародній науково-практичній конференції з аудиту (м. Київ, 17 жовтня 2002 р.). – Київ, 2002. – С.121-123. – 0,13 др. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Облік і аудит в туризмі” за посиланням:

РубрикаТуризм

Всі матеріали на тему “Витрати” за посиланням:

РубрикаВитрати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог