Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку

Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку

Бібліографічний опис

Євтушенко С. М. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Євтушенко Сергій Миколайович – Київ, 2004. – 22 с.

Анотація

Дисертація присвячена подальшому розвитку теорії, методології та практики нарахування амортизації основних засобів у системі бухгалтерського обліку. У роботі уточнено зміст поняття “амортизація”, обґрунтована об’єктивна необхідність виконання амортизацією усіх своїх функцій: відображення зменшення вартості основних засобів, формування собівартості продукції та збереження основного капіталу. Дослідження особливостей нарахування амортизації на специфічні основні засоби, які притаманні галузі сільського господарства, обумовили використання для тварин основного стада специфічного методу амортизації – методу заміни.

Виходячи з проведеного аналізу порядку нарахування амортизації обумовлена необхідність впровадження централізованого порядку визначення ліквідаційної вартості основних засобів із застосуванням усереднених відсотків по видах активів. Доведена недоцільність використання всіх трьох методів прискореної амортизації та розроблені пропозиції, щодо використання конкретних методів в залежності від об’єкта основних засобів і стратегії розвитку підприємства. Обґрунтовано необхідність складання звіту про відтворення основних засобів у примітках до фінансової звітності підприємства, внесені пропозиції щодо порядку накопичення інформації про нараховану амортизацію в бухгалтерському обліку для дальшого коригування її з метою визначення сум амортизації, яка відноситиметься на зменшення бази оподаткування, що дасть змогу уникнути подвійного нарахування амортизації та сприятиме об’єктивному відображенню нарахування амортизації в усіх видах обліку.

Ключові слова

амортизація, амортизаційний фонд, бухгалтерський облік, ліквідаційна вартість, методи нарахування амортизації, основні засоби, знос

Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку: актуальність теми дослідження

Перехід України до ринкових відносин потребує принципово нових підходів до управління основними засобами. Зміна організаційних форм, виробничих відносин, взаємозв’язків суб’єктів господарювання вплинули на склад і структуру засобів праці. Саме їх стан і особливості відтворення формують передумови розвитку аграрного сектора України, виробничу потужність підприємств та рівень конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції.

Основним джерелом відтворення основних засобів є амортизаційні відрахування. Нині в аграрному секторі склалося викривлене співвідношення між нарахованою та використаною на інвестиційні потреби амортизацію, що негативно впливає на розвиток окремих підприємств та економіки країни в цілому.

Відсутність наукового підходу до розробки механізму відтворення основних засобів спричинила значне погіршення стану активів. Бухгалтерський облік орієнтований на вимоги податкового законодавства, а тому не враховує економічну суть категорій амортизації і зносу.

Разом з тим, процес інтеграції України у світове співтовариство зумовив впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку, які визначають нові підходи до методики й організації бухгалтерського обліку як взагалі, так і у частині нарахування й відображення амортизації основних засобів. Таким чином, нині вкрай важливим є питання вибору моделі подальшого розвитку систем бухгалтерського і податкового обліку в цілому, і в тому числі в частині обліку амортизації.

Стан вивчення проблеми

Проблеми обліку і нарахування амортизації основних засобів є предметом особливої уваги економічної науки, оскільки амортизація як економічна категорія, одночасно виступає як витрати виробництва та як джерело відтворення і, як наслідок, впливає на широке коло економічних показників – собівартість, ціну, прибуток, податки, кількісні та якісні оцінки виробничого потенціалу тощо. Великий внесок у розробку теоретичних основ і методологічних підходів до вирішення цих питань зробили провідні вітчизняні вчені-економісти: М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, Н.Г. Виговська, С.Ф.Голов, М.Я.Дем’яненко, В.М.Жук, Г.Г.Кірейцев, В.Г.Лінник, В.Б.Моссаковський, М.Ф.Огійчук, Ю.І. Осадчий, П.Т.Саблук, В.В.Сопко, Л.К.Сук та інші вчені; зарубіжні дослідники: В.Ф.Палій, Я.В.Соколов, Е.С.Хендріксен, М.Ф.Ван Бреда. Проте глибокі структурні зміни в економічному механізмі вимагають постійного вдосконалення методології й методики обліку відтворення основних засобів.

Актуальність проблеми, недостатній ступінь її дослідження стосовно сучасних змін в економіці, наявність багатьох невирішених і дискусійних питань зумовили вибір теми, завдання і мету дисертаційного дослідження.

Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт відділення фінансів, обліку та інвестицій Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН і є складовою частиною теми дослідження “Фінансове та інформаційне забезпечення АПК в ринкових умовах” (номер державної реєстрації 1002U000266).

Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка наукових і практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму нарахування та обліку амортизації основних засобів у сільськогосподарських підприємствах.

Для досягнення поставленої мети вирішувались теоретичні та практичні завдання:

 • дослідити теоретичні та методологічні засади обліку амортизації основних засобів у взаємозв’язку з відтворювальним процесом та обґрунтувати пропозиції щодо уточнення теоретичних положень, що розкривають економічну сутність амортизації і зносу основних засобів;
 • проаналізувати сучасний стан нарахування та відображення амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку в сільськогосподарських підприємствах;
 • розробити пропозиції щодо удосконалення амортизаційної політики сільськогосподарських підприємств, зокрема в частині застосування методів нарахування амортизації основних засобів з урахуванням особливостей їх експлуатації в сільськогосподарському виробництві;
 • проаналізувати методику розрахунку ліквідаційної вартості основних засобів та обґрунтувати пропозиції щодо запровадження уніфікованого порядку її визначення;
 • уточнити засади облікової політики в частині обґрунтування критеріїв встановлення термінів використання основних засобів з метою нарахування амортизації;
 • розробити науково обґрунтовані рекомендації з удосконалення існуючих і створення нових форм регістрів з обліку амортизації основних засобів;
 • обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення порядку відображення у фінансовій звітності інформації про накопичення і використання амортизаційних коштів;
 • проаналізувати порядок амортизації основних засобів у системі податкового обліку і внести пропозиції щодо уніфікації його з бухгалтерським обліком.

Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку: предмет і об’єкт дослідження

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних питань, пов’язаних із нарахуванням та відображенням в бухгалтерському і податковому обліку амортизації основних засобів. Об’єктом дослідження є господарська діяльність сільськогосподарських підприємств різних форм власності України. Поглиблені дослідження проводилися на матеріалах господарств Луганської області.

Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку: методи дослідження

Методологічною основою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з проблем нарахування та відображення в обліку амортизації основних засобів, законодавчі акти України, що регламентують питання бухгалтерського обліку та звітності сільськогосподарських підприємств, матеріали наукових конференцій і семінарів.

У процесі дисертаційного дослідження застосовано діалектичний метод пізнання та системного підходу, що дало змогу комплексно дослідити теоретичні й методологічні засади обліку амортизації основних засобів, розглянути процес відтворення засобів праці, виявити методичні особливості нарахування амортизації в сільськогосподарських підприємствах. При вивченні походження, формування й розвитку категорії амортизації у системі обліку використано історичний метод. Для узагальнення теоретичних і методологічних засад обліку амортизації основних засобів використовувались прийоми абстрактно-логічного методу, а саме: аналіз і синтез, аналогія і порівняння, індукція та дедукція. В аналітичних дослідженнях застосовувалися методи табличного подання, графічного зображення, порівняння. Пропозиції щодо визначення ліквідаційної вартості і терміну корисного використання обґрунтовувалися за допомогою методів проектного аналізу й монографічних досліджень.

Джерелами інформації для проведення досліджень стали офіційні матеріали державних статистичних органів України, дані бухгалтерського обліку, річні та оперативні звіти сільськогосподарських підприємств, результати особистих спостережень автора, наукові розробки у галузі бухгалтерського обліку.

Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку: наукова новизна отриманих результатів

У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження порядку нарахування й обліку амортизації основних засобів у сільськогосподарських підприємствах, що дозволило одержати теоретичні і практичні результати, які складають наукову новизну.

Вперше:

 • для сільськогосподарських підприємств обґрунтовані рекомендації щодо застосування методів амортизації в залежності від виду об’єктів основних засобів та стратегії розвитку підприємства, зокрема запропоновано використання методу заміни для специфічних засобів праці – тварин основного стада;
 • обґрунтовано методику визначення ліквідаційної вартості основних засобів, яка базується на застосуванні усередненого відсотка по групах основних засобів, що дає змогу суттєво поліпшити якість облікової інформації і спростити процес визначення ліквідаційної вартості в сільськогосподарських підприємствах;
 • розроблено форму регістру з обліку нарахування амортизації за виробничим методом, що сприятиме поширенню використання цього методу на сільськогосподарських підприємствах.

Удосконалено:

 • первинні документи з обліку основних засобів та їх амортизації, зокрема, інвентарну картку доповнено додатками “Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом”, “Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних за прискореним методом зменшення залишкової вартості” та “Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за виробничим методом” і визначено їх місце в документообороті;
 • порядок розкриття у фінансовій звітності інформації про відтворення основних засобів, а саме обґрунтовано необхідність складання відповідного звіту у Примітках до фінансової звітності підприємства, що дозволить покращити рівень контролю за цільовим використанням амортизаційних відрахувань і дасть змогу користувачам отримати інформацію про відтворення основних засобів;
 • методику узагальнення та трансформації даних бухгалтерського обліку про нараховану амортизацію у показники податкової звітності із застосуванням коефіцієнтів коригування, що дозволить уникнути подвійного розрахунку амортизації для цих видів обліку і забезпечить її об’єктивне відображення.

Одержало подальший розвиток:

 • визначення поняття “амортизація”, яку слід розглядати як спосіб поступового перенесення вартості основних засобів, що беруть участь у виробництві, протягом терміну їх корисного використання на собівартість продукції і накопичення коштів для відшкодування витрат на їх відтворення;
 • визначення терміну корисного використання основних засобів, зокрема запропоновано методику, яка крім дії фізичного зносу, враховує і дію морального зносу, та обґрунтовано групування основних засобів з метою нарахування амортизації залежно від терміну їх корисного використання, для спрощення застосування цього підходу внесені пропозиції щодо розробки класифікатора за термінами використання об’єктів.

Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку: практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження

Полягає в розробці науково обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення порядку нарахування амортизації основних засобів, визначення терміну їх корисного використання і ліквідаційної вартості, обліку нарахування амортизації та відтворення основних засобів, які забезпечують методичний супровід формування амортизаційної політики в сільськогосподарських підприємствах та подальший розвиток методики обліку амортизації основних засобів.

Пропозиції щодо відображення в обліку операцій з надходження, вибуття та нарахування амортизації на об’єкти соціальної сфери включені в остаточній варіант Методичних рекомендацій щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з формування власного капіталу та залучення майна колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств новоствореними сільськогосподарськими підприємствами, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 2 липня 2001 р. №190 (довідка №27-08-161 від 07.10.03).

Науково-практичні розробки, зокрема щодо удосконалення існуючих регістрів обліку амортизації основних засобів та застосування додатків до інвентарних карток з метою спрощення нарахування амортизації за виробничим методом і прискореним методом зменшення залишкової вартості мають практичне значення та впроваджені на окремих сільськогосподарських підприємствах Луганської області. Пропозиції щодо визначення ліквідаційної вартості через механізм використання усереднених відсотків по групах за видами основних засобів з метою підвищення об’єктивності обліку основних засобів та зменшення обсягу облікової праці робітників бухгалтерії рекомендовані до застосування у господарствах області (довідка №11-52 від 03.06.04).

Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Особистий внесок дисертанта полягає в розробці науково-обґрунтованих теоретичних та організаційно-методичних засад нарахування й відображення амортизації в бухгалтерському обліку. Отримані результати, розробки та пропозиції, що викладені в роботі, одержано автором самостійно. Опубліковані праці підготовлені без співавторства особисто здобувачем.

Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку: апробація результатів дослідження

Основі положення і результати дослідження доповідались:

 • на міжнародній науково-практичній конференції “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи” (м. Київ, 2003 р.),
 • на міжнародній науково-практичній конференції Луганського державного аграрного університету (м. Луганськ, 2002 р.).

Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку: обсяг і структура роботи

Дисертація викладена на 163 сторінках комп’ютерного тексту. Вона складається з вступу, трьох розділів, висновків, містить 18 рисунків, 11 таблиць, 11 додатків. Список використаної літератури включає 168 найменувань.

Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку: публікація результатів дослідження

За результати дисертаційного дослідження опубліковано вісім наукових праць загальним обсягом 2,7 д.а., з них чотири обсягом 1,4 д.а. у фахових виданнях, визначених  переліком наукових видань ВАК України.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Євтушенко С.М. Економічний і податковий аспект нарахування амортизації // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С.96-99 (0,4 д.а.).
 2. Євтушенко С.М. Визначення ліквідаційної вартості основних засобів // Економіка АПК. – 2003. – №8. – С.85-89 (0,3 д.а.).
 3. Євтушенко С.М. Інтеграція бухгалтерського і податкового обліку основних засобів // Вісник ЖДТУ. Серія: економічні науки. – 2004. – №2 (28). – С.94-100 (0,4 д.а.).
 4. Євтушенко С.М. Облік амортизаційного фонду // Агро Інком. – 2004. – №9-10. – С.63-66 (0,3д.а.).

Матеріали науково-практичних конференцій:

 1. Євтушенко С.М. Відображення в обліку об’єктів соціальної сфери / Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / За ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во “Элтон”, 2002. – №14. – С.310-312 (0,3 д.а).
 2. Євтушенко С.М. Визначення терміну використання основних засобів // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. За ред. П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука. – К.: Інститут аграрної економіки, 2003. – С.133-136 (0,4 д.а.).

Інші видання:

 1. Євтушенко С.М. Облік операцій з реорганізації КСП // Реформування майнових відносин у підприємствах АПК (Практичний посібник) / За ред.. П.Т.Саблука та Г.М.Підлісецького. – К.: Інститут аграрної економіки, 2001. – Розділ 9, гл. 9.1 – С.349-351 (0,3 д.а).
 2. Євтушенко С.М. Облік безоплатно отриманих основних засобів в сільськогосподарських підприємствах // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. У чотирьох частинах. – Ч.3: “Фінанси і фінансова інфраструктура АПК” / За ред. П.Т.Саблука. – К.:ІАЕ УААН, 2001. – С.358-362 (0,3 д.а.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Амортизація основних засобів” за посиланнями:

РубрикаОсновні засоби

РубрикаОсновні засоби: амортизація

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог