Методологічні та організаційні аспекти аудиту

Методологічні та організаційні аспекти аудиту

Бібліографічний опис

Дорош Н. І. Методологічні та організаційні аспекти аудиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Дорош Ніна Іванівна – Київ, 2004. – 38 с.

Анотація

Дисертацію присвячено подальшому розвитку теорії, організації та методології аудиту, розробці та обґрунтуванню принципів і процедур його проведення на сучасному етапі ринкової трансформації в Україні. Обґрунтовано об’єктивну необхідність виникнення, роль та місце аудиту в цілісній системі фінансового контролю. Сформовано елементи системи організації і регулювання аудиторської діяльності та запропоновано напрями удосконалення інструментів державного і професійного регулювання аудиту.

Аудиторський процес структуризовано основними етапами, що розрізняються глибиною дослідження, рівнем деталізації об’єктів аудиту та аудиторських процедур, спрямованістю та інструментарієм аудиту. Поглиблено поняття суттєвості економічної інформації шляхом формування етапів його застосування, дослідження кількісних та якісних аспектів визначення суттєвості, напрямів застосування як щодо господарських операцій, так і сальдо за рахунками. Здійснено комплексне дослідження теоретичних засад та практичних проблем оцінювання ризику неефективності системи внутрішнього контролю. Систематизовано та адаптовано інструментарій вибіркового дослідження щодо оцінювання ризику системи внутрішнього контролю та перевірки господарських операцій і сальдо за рахунками. Удосконалено методику проведення аудиторської перевірки з використанням аналітичних процедур.

Ключові слова

аудит, аудиторська діяльність, процес аудиту, методологія аудиту, суттєвість, аудиторський ризик, система внутрішнього контролю, документація, аудиторська вибірка, аналітичні процедури

Методологічні та організаційні аспекти аудиту: актуальність теми дослідження

Формування ринкової економіки в Україні, вимагає кардинальних змін в управлінні і перебудові системи організації, методології і функціонування контролю. Зокрема, з`явилась потреба в розвитку внутрішнього і незалежного зовнішнього аудиту як одного із невід`ємних елементів інфраструктури ринкової економіки. Це питання набуло актуальності у зв’язку з необхідністю суспільної контрольованості ринкових процесів створення підприємницьких структур недержавної форми власності, започаткування орендних відносин, акціонування, корпоратизації, приватизації державного майна, інтеграції країни в світове господарство та забезпечення потреб нових користувачів фінансової інформації.

Підсумки більш як 10-річного розвитку аудиту показують, що в Україні вже в основному сформувалась національна система аудиту, аналогічна країнам з ринковою економікою. Прийнято Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993, ряд законодавчих і урядових документів щодо організації, регулювання і проведення аудиту в господарюючих суб`єктах. Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів затверджені як національні стандарти аудиту. Пройшла апробацію система підготовки і атестації аудиторських кадрів, проходить процес їх переатестації.

Стан вивчення проблеми

Проблемам аудиторського контролю присвятили дослідження  такі вітчизняні вчені: В.В.Бабич, М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, С.Ф.Голов, А.М.Герасимович, З.В.Гуцайлюк, В.М.Жук, С.Я.Зубілевич, В.Д.Кольга, М.В.Кужельний, В.О.Озеран, М.Д.Парпалига, О.А.Петрик, О.Ю.Редько, В.С.Рудницький, В.Я.Савченко, В.К.Савчук, Є.І.Свідерський, В.В.Сопко, Л.К.Сук, Б.Ф.Усач, М.Г.Чумаченко, В.О.Шевчук.

З метою розробки і поглиблення теоретичних і організаційно-методичних основ аудиту може бути корисним накопичений закордонний досвід, використання якого доцільне з урахуванням особливостей українського ринку аудиторських послуг. Дослідження принципів аудиту, його методології, теорії і практики знайшли відображення в працях: Р.Адамса, Х.Андерсона, Е.А.Аренса, Р.Доджа, Ф.Л.Дефліза, Г.Р.Дженіка, Д.Кармайкла, Дж.К.Лоббека, Р.Монтгомері, Ж.Рішара, В.М.О`Рейлі, Дж.К.Робертсона, М.Б.Хірш, Е.Хелферт та інших. Російські автори: В.Д.Андрєєв, Р.А.Алборов, І.В.Атаманюк, С.М.Бичкова, А.М.Богомолов, Н.А.Голощапов, Ю.А.Данілевський, Т.І.Кісілевич, Н.С.Макарова, О.М.Островський, В.І.Подольський, Г.Б.Поляк, Н.А.Ремізов, Я.В.Соколов, А.А.Савін, Л.В.Сотнікова, В.В.Скобара, О.В.Старовойтова, В.П.Суйц, А.А.Тєрєхов, А.Д.Шеремет, С.М.Шапігузов.

Віддаючи належне вже здійсненим дослідженням у галузі аудиту, слід зазначити,

що ряд актуальних питань аудиторської діяльності поки що залишаються не розглянутими чи вивченими фрагментарно. Зокрема, в економічній літературі не вивчені і не розкриті з належною глибиною відправні теоретичні положення аудиту. Існує ряд альтернативних підходів до визначення суті, мети і завдань, а відповідно і функцій аудиту, мало досліджені окремі види аудиторських робіт, потребує наукового обґрунтування і уточнення понятійний апарат.

Недостатньо вивчені спільні і відмінні особливості систем організації аудиторської діяльності країн з розвиненою ринковою економікою, залишаються дискусійними питання впливу на систему організації аудиту державних органів і професійних аудиторських союзів і асоціацій. Відсутнє наукове опрацювання проблем співвідношення державного і професійного регулювання аудиторської діяльності.

Потребують подальшої розробки принципи професійної етики аудиторів, зокрема формування понять та окреслення основних аспектів конфіденційності інформації, аудиторської таємниці та  незалежності аудиторів.  В нормативних документах не визначені супутні послуги, не сумісні з проведенням обов’язкового аудиту.

На низькому рівні знаходиться методичне забезпечення практики застосування міжнародних стандартів в галузі аудиторської діяльності. Потребує суттєвого доповнення і розвитку методологія і методичне забезпечення застосування загальнонаукових і конкретних процедур проведення аудиту. Особливо це стосується проблем адаптації інструментарію вибіркового дослідження до специфіки аудиторських послуг, оцінювання ризику системи внутрішнього контролю та тестування господарських операцій по суті. Зі зростанням аналітичної спрямованості аудиту потребує розробки методичний інструментарій використання аналітичних процедур на всіх стадіях аудиторського процесу та методів аналізу фінансово-господарської діяльності в аудиті.

Із вищезазначеного випливає, що в умовах формування ринкової економіки, реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів і можливості вибору господарюючим суб`єктом облікової політики, дослідження організаційних і методологічних основ аудиту набуває особливої актуальності. Необхідність створення цілісної, науково-обґрунтованої концепції аудиту визначила вибір теми дисертації, її цілі і завдання, об`єкти, методи, інформаційну базу і напрями використання результатів дослідження.

Методологічні та організаційні аспекти аудиту: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темою: “Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень”, п’ятим підрозділом “Розробка методичних засад стандартизації обліку і аудиту” та шостим підрозділом другого етапу теми: “Розробка проектів нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку” (реєстраційний номер Т3 НДР №1 БФ040 – 01). У межах наукової програми автором проведено дослідження теоретичних і практичних проблем аудиторської діяльності в трансформаційній економіці.

Методологічні та організаційні аспекти аудиту: мета дисертаційного дослідження

Полягає у вирішенні наукової проблеми подальшого розвитку теорії, організації і методології аудиту, в розробці і обґрунтуванні принципів і процедур його проведення на сучасному етапі ринкової трансформації та становлення демократичних засад в Україні. Відповідно по поставленої мети визначено сукупність основних завдань, спрямованих на її досягнення, до яких належать:

 • обґрунтування об’єктивної необхідності виникнення, ролі та місця аудиту в системі важелів фінансового контролю в умовах переходу до ринку;
 • поглиблення теорії аудиту шляхом уточнення визначення, мети, завдань та методу, класифікації видів аудиторських робіт;
 • визначення ролі та поглиблення змісту внутрішнього аудиту в системі управління господарюючого суб’єкта за рахунок розширення його контрольних та аналітичних функцій;
 • формування понятійного апарату щодо системи організації, державного та професійного регулювання аудиторської діяльності та розробка стратегії подальшого її вдосконалення в Україні;
 • побудова структурно-логічної моделі аудиторського процесу, формування поля аудиторських процедур та інструментарію аудиту щодо кожного етапу аудиторського дослідження;
 • створення та обґрунтування концептуальної моделі характеристик корисної фінансової інформації та критерію суттєвості як її складової, поглиблення концепції суттєвості шляхом простеження її застосування на всіх етапах перевірки та дослідження кількісних та якісних аспектів суттєвості;
 • формування складових елементів й поглиблення сутності системи внутрішнього контролю та методики її оцінювання зовнішнім аудитором ;
 • дослідження теоретичних та практичних аспектів документального оформлення аудиторської перевірки, класифікації робочих документів, рекомендованого переліку необхідної робочої документації;
 • поглиблення інструментарію вибіркового дослідження щодо тестування засобів контролю та аудиторських процедур по суті;
 • теоретичне обґрунтування  та вирішення комплексу практичних питань, пов’язаних з вдосконаленням методики проведення аудиторської перевірки з використанням аналітичних процедур.

Методологічні та організаційні аспекти аудиту: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є аудиторська діяльність в Україні та її складові.

Предметом дослідження є теорія, організація, методологія та методичний інструментарій аудиту за умов становлення ринкових відносин в Україні.

Методологічні та організаційні аспекти аудиту: теоретична та методологічна основа дослідження

Теоретичну та методологічну основу дослідження складають:

 • фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних економістів з теорії, методології та організації аудиту, економічного аналізу, бухгалтерського обліку, теорії управління, фінансового менеджменту;
 • законодавчі та нормативні акти, які регулюють аудиторську діяльність в Україні;
 • положення міжнародних стандартів аудиту;
 • рекомендації, положення та стандарти обліку і звітності;
 • науково-методична література;
 • матеріали періодичних видань.

Мета і завдання дослідження формувались відповідно до змісту основних напрямів роботи законодавчих і виконавчих органів, громадських аудиторських організацій з питань подальшого розвитку і вдосконалення теорії і практики аудиту.

Як інструментарій дослідження застосовувались:

 • загальнонаукові методи пізнання (діалектика, аналіз і синтез, індукція і дедукція, системність, комплексність, аналогія, оптимізація, історизм) та
 • спеціальні методи дослідження (групування, порівняння, економіко-математичне моделювання, методи аналітичних та статистичних досліджень).

Методика дослідження базується на:

 • спостереженні, характеристиці та вимірюванні об’єктивних економічних процесів і явищ,
 • опрацюванні, аналізі та узагальненні одержаних результатів,
 • на розробленні та практичній реалізації сформованих методик,
 • теоретичному узагальненні виявлених закономірностей і тенденцій.

Методологічні та організаційні аспекти аудиту: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в обґрунтуванні цілісної концептуально-теоретичної бази аудиту за умов реформування облікової системи з використанням принципів міжнародних стандартів аудиту та розробленні системи методичних рекомендацій та інструментарію аудиту, спрямованих на реалізацію завдань управління аудиторським процесом. Головні результати дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у наступному:

 • поглиблено загально теоретичну концепцію аудиту, яку представлено п’ятьма елементами (постулати -> принципи -> стандарти -> правила -> процедури), що передбачають послідовне сходження від абстрактного до конкретного, від теорії до практики;
 • удосконалено теоретичні засади аудиту, зокрема: уточнено визначення аудиту як процесу, мети, завдань, методу та вперше досліджено залежність між цілями аудиту, методами одержання та формою аудиторських доказів; класифіковано види аудиторських послуг та визначено сукупність завдань для кожного з них;
 • розвинуто теоретичну концепцію внутрішнього аудиту щодо змісту, завдань, інформаційної бази та його ролі в системі управління господарюючого суб’єкта в умовах розширення контрольних та аналітичних функцій;
 • на основі проведеного аналізу особливостей систем організації та регулювання аудиторської діяльності ряду зарубіжних країн сформовано сукупність елементів ефективного функціонування системи та інструменти державного й професійного регулювання аудиту;
 • визначено основні форми і методи управління якістю аудиту шляхом атестації, чіткого розмежування відповідальності, встановлення стандартів і технічних нормативів та принципів професійної етики. Обґрунтовано інструментарій оцінки якості і результативності аудиту за допомогою дотримання стандартів аудиту. Виконано поглиблення принципу професійної незалежності аудитора додатковим обґрунтуванням зовнішньої та робочої внутрішньої незалежності. Вперше в роботі сформовано поняття аудиторської таємниці;
 • детально визначено права і обов’язки учасників ринку аудиторських послуг. Дістали подальшого розвитку умови договору про платне надання послуг з урахуванням необхідності урегулювання специфічних аудиторських правовідносин. Професійну відповідальність аудиторів умотивовано встановлювати тільки на підставі рішення суду;

також

 • побудовано структурно-логічну модель аудиторського процесу. На відміну від існуючих підходів, де окремі напрями аудиту розглядаються автономно у дисертації сформовано цілісний підхід до його змісту та виявлено логічні взаємозв’язки між його етапами, що різняться глибиною дослідження, рівнем деталізації об’єктів аудиту та аудиторських процедур, спрямованістю та інструментарієм аудиту;
 • поглиблено поняття суттєвості економічної інформації шляхом формування етапів його застосування, дослідження кількісних та якісних аспектів визначення суттєвості, напрямів застосування як щодо господарських операцій, так і сальдо рахунків. Вперше кількісний аспект суттєвості представлено показниками індивідуальної  та агрегатної величини суттєвості;
 • здійснено комплексне дослідження проблем оцінювання ризику неефективності системи внутрішнього контролю;
 • поглиблено визначення складових елементів системи внутрішнього контролю;
 • побудовано структурно-логічну модель оцінювання ризику;
 • систематизовано методичні прийоми досягнення розуміння системи та перевірки і підтвердження нижчого рівня ризику контролю;
 • запропоновано інструментарій оцінювання операційної ефективності засобів контролю;
 • обґрунтовано форми документального оформлення результатів оцінювання;
 • розроблено новий підхід до визначення характеру, часу та обсягу незалежних аудиторських процедур по суті як функції суттєвості та аудиторського ризику. Вперше в роботі застосовано кількісний та якісний підхід у модифікації характеру, часу та/чи обсягу процедур;
 • обґрунтовано необхідність документального оформлення аудиторської перевірки та її результатів; запропоновано перелік необхідної робочої документації та форми робочих документів процесу планування, оцінки системи внутрішнього контролю, аудиторських процедур по суті, завершення процесу аудиту тощо;
 • систематизовано та адаптовано інструментарій вибіркового дослідження щодо оцінювання ризику системи внутрішнього контролю та перевірки господарських операцій і сальдо за рахунками;
 • дістали подальшого розвитку теоретичні засади використання методів аналізу в аудиті: застосування фінансового аналізу в аудиті представлено в двох аспектах: і як метод пізнання фінансового механізму підприємства під час перевірки, і як самостійний вид послуг;
 • уточнено визначення суті і змісту поняття „аналітичні процедури”;
 • сформульовано та конкретизовано цілі, основні завдання, види аналітичних процедур та методичний інструментарій щодо кожного етапу аудиторського процесу;
 • проаналізовано можливості застосування показників оцінки фінансового стану та платоспроможності в аудиті.

Методологічні та організаційні аспекти аудиту: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що їхнє використання дає змогу системно підійти до організації та регулювання аудиторської діяльності, сформувати сучасний інструментарій аудиторських досліджень, раціонально організувати аудиторський процес, забезпечити потреби користувачів фінансової звітності, що пройшла аудит.

Результати проведеного дослідження знайшли відображення в запропонованих положеннях проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про аудиторську діяльність” (щодо сертифікації та надання аудиторських послуг) – реєстр. №4274-1 (довідка 20-31/130 від 21.01.04 р.).

Наукові напрацювання та одержані результати рекомендовані Радою Спілки аудиторів України до використання та впроваджені аудиторськими організаціями України (довідка 29-02 від 6.07.02 р.), використані при складанні рекомендацій міжнародної наукової конференції „Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: регіональні і соціально-економічні аспекти” (довідка від 16.02.99 р.) та міжнародної наукової конференції „Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: мікроекономічний аспект” (довідка від 25.09.97 р.).

Практичні рекомендації впроваджено в Державній контрольно-ревізійній службі в Україні (довідка від 19.06.03 р.), в Державному казначействі України (довідка 05-04/1515 від 26.12.01 р.), в Державному комітеті статистики України (довідка 01-1-01-8/81 від 26.02.03 р.), в ТОВ аудиторській фірмі „Регістр” (довідка від 03.06.02 р.), в ТОВ аудиторській фірмі „М.А.С. Аудит” (довідка від 13.06.01 р.), в ТОВ аудиторській фірмі „Консул” (довідка 127 від 30.05.01 р.), в ТОВ аудиторській фірмі „Тер Аудит” (довідка 673 від 07.06.01 р.).

Результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Київського національного університету імені Тараса Шевченка для розроблення методичного забезпечення та викладанні навчальних дисциплін “Теорія аудиту”, “Організація та методика аудиту”, “Внутрішній і зовнішній аудит”, “Методи дослідження в аудиті” (довідка 511/186 від 24.06.03 р.), а також в навчальному процесі Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка 263-01-682 від 16.07.02 р.).

Методологічні та організаційні аспекти аудиту: апробація результатів дисертації

Результати дисертаційного дослідження доповідалися на 15 наукових конференціях:

 • міжнародній науковій конференції “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: теорія і практика ” (м. Ялта-Форос, 25-27 вересня 1996 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції: “Агробизнесът в условията на переход към пазарна икономика” (Болгарія, м.Слівен, 3-6 жовтня 1996р.);
 • міжнародній науковій конференції “Ринкові реформи та економічний розвиток перехідних суспільств: приклад України” (м. Київ, 20-21 листопада 1997 р.);
 • міжнародній конференції “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: мікроекономічні аспекти” (м. Ялта-Форос, 23-25 вересня 1997 р.);
 • міжнародній науковій конференції “Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України)” (м. Київ, 19-20 листопада 1998 р.);
 • міжнародній  науково-практичній конференції “Аграрната реформа, нови проекции – век XXI” (Болгарія, м.Свіщов, 26-28 листопада 1998р.);
 • науково-практичній конференції “Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України” (м. Тернопіль, 10-11 грудня 1998 р.);
 • міжнародній науковій конференції “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський союз: інвестиційні аспекти” (м. Ялта-Форос, 13-15 вересня 1999 р.);
 • міжнародній науковій конференції “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський союз: європейські студії” (м. Ялта-Лівадія-Форос, 13-15 вересня  2000 р.);
 • міжвузівській науково-практичній конференції  “Проблеми гармонізації і стандартизації обліку та аудиту в Україні” (м. Київ, 26 грудня 2000 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м. Київ, 16-18 жовтня 2000 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Економічні проблеми розвитку будівництва в Україні” (м. Тернопіль, 1-2 червня 2001 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік в Україні на початку XXI століття” (м. Львів, 26-27 квітня 2001 р.);
 • міжнародній науковій конференції “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський союз: європейські порівняльні студії” (м. Ялта-Форос, 26-28 вересня 2001 р.).

Методологічні та організаційні аспекти аудиту: обсяг і структура дисертації

Дисертація складається із вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел з 343 найменувань, 20 додатків і включає 24 таблиці та 29 рисунків. Повний обсяг дисертації становить 476 сторінок комп’ютерного тексту.

Методологічні та організаційні аспекти аудиту: публікації за темою дисертації

Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано у індивідуальній монографії, колективному підручнику, 35 статтях у провідних фахових журналах і збірниках наукових праць, 22 публікаціях – в інших виданнях. Загальна кількість публікацій за темою дисертації становить 59 найменувань загальним обсягом авторського матеріалу 61,87 друкованих аркушів.

Монографії, підручники:

 1. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Т-во “Знання”,  КОО, 2001. –  402 с. – 31,24 друк. арк. (Рецензії: “Найкраще і навповніше дослідження сучасного аудиту // Банківська справа. – 2000. – №6. – С.1; Василик О.Д., Онищук Я.В. Методологічні й організаційні проблеми аудиту // Фінанси України. – 2003. – №2. – С.148 – 150).

 2. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Підручник для вузів / Ю.Я.Литвин, П.Я. Хомин, Г.А. Лисий, В.С. Совінський та ін.; За ред. Ю.Я. Литвина. – 2-ге вид., перер. і доп. – Тернопіль: “Чарівниця”, 1995. – 824с. (Особистий внесок: „Облік витрат і обчислення собівартості продукції в переробній промисловості. – С. 721-746. – 1,6 друк. арк.)

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Дорош Н.І. Основні напрями вдосконалення господарського контролю в аграрному секторі України // Економіка АПК.- 1996. -№ 8.- С. 44- 48. – 0,44 друк. арк.

 2. Дорош Н.І. Деякі напрями реформування господарського контролю // Економіка України.- 1997.- № 1.- С. 42- 47. – 0,43 друк. арк.

 3. Дорош Н.І. Актуальні проблеми розвитку аудиторського контролю в Україні // Світ бухгалтерького обліку. – 1997. № 5.- С. 38- 41. – 0,51 друк. арк.

 4. Савєльєв Є.В., Дорош Н.І. Методологічні проблеми формування іміджу українського бізнесу на світових ринках // Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. – Київ. – 1997. – С. 25-26. – 0,12 друк. арк. Автором розкрито особливості експорту українського інтелектуального та інформаційного бізнесу.

 5. Дорош Н.И. Национальная система налогообложения как фактор иностранного инвестирования // Свободные економические зоны стран с переходной економикой: Сборник научных трудов / Под научной редакцией д.э.н. Савельева Е.В., доц. д-р А.П. Дамянов, к.э.н. Гладий И.И. – Тернопіль: Економічна думка, – Львов: Діло Лтд, 1997 – С. 61-67 – 0,54 друк. арк.

 6. Дорош Н.І. Застосування векселів при розрахунках та відображення їх руху в бухгалтерському обліку// Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 4. – С. 31 – 37. – 0,76 друк. арк.

 7. Дорош Н.І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення // Фінанси України.- 1998.- № 1.-С. 47-55. – 0,68 друк. арк.

 8. Дорош Н.І. Деякі напрями стабілізації національної податкової системи // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Випуск 3.- 1998.- С. 79-82. – 0,46 друк. арк.

 9. Дорош Н.І. Основні завдання аудиторського контролю // Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. праць кафедри економіки, обліку і контролю в невиробничий сфері ТАНГ.- Випуск 2. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С. 132-137. – 0,44 друк. арк.

 10. Дорош Н.І. Формування податкової системи України // “Наукові записки” Тернопільсього державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, економіка, соціологія. – 1998. № 1 (10). – С. 81-87. – 0,69 друк. арк.

 11. Дорош Н.І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн (порівняльний аналіз) // Фінанси України. – 1998. – № 6 – С. 75-82. – 0,61 друк. арк.

 12. Дорош Н.І. Юридична відповідальність аудитора перед клієнтом // Вісник податкової служби. – 1998. – № 20. – С. 20-24. – 0,85 друк. арк.

 13. Дорош Н.І. Юридична відповідальність аудиторів перед третіми особами: міжнародний досвід // Світ бухгалтерського обліку. – 1998.- № 10. – С. 65-68. – 0,38 друк. арк.

 14. Дорош Н.І. Міжнародний досвід та актуальні проблеми розвитку аудиторського контролю в Україні. // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –- Випуск 4. – Тернопіль, 1998. – С. 70-74. – 0,56 друк. арк.

 15. Shvets Victor, Dorosh Nina. Sosial aspect of tax policy in Ukraine // The problems of economic integration of Ukraine into the European Union: regional and sosio-economic aspects: Materials of the third international scientific conference. – Yalta – Phoros. – 1998. – 142-144. – 0,41 друк. арк. Автором проведено порівняльний аналіз світового позитивного досвіду оподаткування фізичних та юридичних осіб.

 16. Дорош Н.І. Принцип суттєвості (матеріальності) в аудиті // Вісник податкової служби в Україні.- 1999. – № 7. – С. 25-27. – 0,47 друк. арк.

 17. Дорош Н.І. Історія розвитку аудиту та сучасна класифікація аудиторських послуг // “Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, економіка, соціологія. № 2. 1999.- С. 110-117. – 0,71 друк. арк.

 18. Дорош Н.І. Використання в аудиті поняття суттєвості фінансової дисципліни // Вісник Тернопільської академії народного господарства.- Випуск 5. – Тернопіль: Економічна думка, 1999.-С. 123-128. – 0,52 друк. арк.

 19. Дорош Н.І. Міжнародний досвід становлення та розвитку аудиторського контролю // Вісник податкової служби України.- 1999. – № 28 – С. 41-45. – 0,65 друк. арк.

 20. Дорош Н.І. Складові елементи системи внутрішнього контролю // Вісник Тернопільської академії народного господарства.- Випуск 6. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 120-131 – 1.19 друк. арк.

 21. Дорош Н.І. Аналітичні процедури в аудиті // Фінанси України. – 2000. – № 7. – С. 45-47. – 0,23 друк. арк.

 22. Дорош Н.І. Деякі аспекти управління якістю аудиту // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 29. – С. 52-55; № 30. – С. 48-51. – 1,02 друк. арк.

 23. Дорош Н.І. Український норматив № 14 „Аудиторські докази” // Банківська справа.  – 2000. – №  – C. 15-18. – 0,62 друк. арк.

 24. Дорош Н.І. Аудиторський ризик в українських нормативах аудиту // Финансы, учёт, банки: Сборник научных трудов / Под общ. ред. д.э.н., проф. П.В. Егорова. – Донецк “КИТИС”, ДонГУ, 2000. – С . 74 – 81. – 0,70 друк. арк.

 25. Дорош Н.І. Український норматив з планування аудиту // Бухгалтерський облік і аудит.- 2000. – № 6. С. 57-61. – 0,55 друк. арк.

 26. Дорош Н.І. Документальне оформлення аудиторської перевірки // Вісник податкової служби України. – 2000.- № 15. – С. 50-55. – 0,70 друк. арк.

 27. Дорош Н.І. Суб′єкти та об′єкти внутрішнього аудиту // Проблеми формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. випуск. Проблеми трансформації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в системі міжнародних стандартів. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 277 – 293. – 1,02 друк. арк.

 28. Дорош Н.І. Договір на проведення аудиту // Вісник податкової служби. – 2001. – № 11. – С. 44-48. – 0,70 друк. арк.

 29. Дорош Н.І. Національні нормативи аудиту як інструмент регулювання якості аудиторських послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.- Випуск 53. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – С. 25-32. – 0,75 друк. арк.

 30. Дорош Н.І. Контроль як функція управління економічними суб′єктами // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Випуск 18. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 152 – 160. – 0,84 друк. арк.

 31. Дорош Н.І. Стандарти як інструмент регулювання аудиту // Фінанси України. – 2001. – №6. – С. 82 – 86. – 0,38 друк. арк.

 32. Дорош Н.І. Аудиторські докази // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2002. – № 58 – 59. – С.100 – 110. – 0,99 друк. арк.

 33. Дорош Н.І. Операційний аудит та аудит на відповідність. Досвід США // Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб′єктів: Наук. зб. Спец. випуск 11. Формування ринкової економіки в Україні / За ред. Є.В. Мниха –  Львів: Інтереко, 2002. – С. 228-235. – 0,68 друк.арк.

 34. Дорош Н.И. История концептуальных подходов в аудите // Теория на пороге XXI века – IV книга “Финансовая экономика” / Под. ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой – Из-во Москва: Юристъ, 2001. – С. 54-65. – 0,4 друк. арк.

 35. Dorosch Nina. Zur Entwicklung der Buchprüfung in der Ukraine // Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik. – Berichtl – Oktober, 2001. – S. 81 – 85. – 0,53 друк. арк.

 Публікації в інших виданнях:

 1. Дорош Н.І. Аудиторський контроль як особлива і самостійна організаційна форма контролю // Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності: Тези доповідей і виступів обласної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 1992. – С. 8–9. – 0,11 друк. арк.

 2. Дорош Н.І. Аудиторський контроль як важлива самостійна форма господарського контролю // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України: Зб. наук. статей. Вип. 2. – Тернопіль: СМП „Інтермед – Віта”, 1994. – С. 28 – 30. – 0,14 друк. арк.

 3. Дорош Н.І. Аудит стану і платоспроможності підприємств // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України: Зб. наук. статей. Вип. 3. – Тернопіль: ІАБ, 1995. – С. 36 – 38. – 0,17 друк. арк.

 4. 4. Dorosh Nina. Informational aspect of Ukraine’s integrations in the European Union // Collection of Reports at the International scientific Conferencce: The Problems of economic integration of Ukraine into the European Union: theory and strategi. – Yalta – Phoros. – 1996 – C. 136-137. – 0,18 друк. арк.

 5. Дорош Н.И. Основни проблеми и направления за усъвършенствуването на стопанския контрол в аграрния сектор на украинската икономика // Сборник: “Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика” – Сливен – Болгария.- 1996.- С. 73-79. – 0,32 друк. арк.

 6. Дорош Н.І. Міжнародна практика відображення результатів аудиторської перевірки // Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Тернопіль, 1996. – Ч. 1. С. 64 – 65. – 0,14 друк. арк.

 7. Дорош Н.І. Документальне оформлення результатів аудиторської перевірки // Проблеми і напрямки реформування аграрного сектора України: Зб. наук. статей. Вип. 1. – Тернопіль: ТІАБ, 1996. – С. 31 – 33. – 0,14 друк. арк.

 8. Дорош Н.І. Міжнародний досвід аналізу фінансової звітності // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25 – річчю кафедри економічного аналізу і 30- річчю інституту обліку і аудиту ТАНГ – Тернопіль, 1996. – С. 53 – 55. – 0,15 друк. арк.

 9. Дорош Н.І. Сучасна система господарського контролю в Україні // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки: Зб. наук. праць викладачів, студентів, аспірантів. – Тернопіль: ТАНГ, 1996. – С. 50-51. – 0,12 друк. арк.

 10. Дорош Н.І. Податкова система України і податковий облік // Ринкові реформи та економічний розвиток перехідних суспільств: приклад України: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1997.-  С. 11-19. – 0,24 друк. арк.

 11. Дорош Н.І. Використання методів вибіркової перевірки при проведенні аудиторського контролю // Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку: Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТАНГ. – 1997.- С. 116-117. – 0,16 друк. арк.

 12. Dorosh Nina. The national system of taxation as a factor promoting the access of Ukraine into world economy // The problems of economic integration of Ukraine into the European Union: microeconomic aspects. The  herald of Ternopil Academу of  National Economy. – Special issue № 2 – Ternopil, 1997.- Р. 109-111. – 0,3 друк. арк.

 13. Дорош Н.І. Основни насоки за усъвършенстване на одиторския контрол в аграрния сектор на Украйна // Сборник: Аграрната реформа, нови проекции – век ХХІ – Свищев – Болгария. – 1998. – С. 50-54. – 0,29 друк. арк.

 14. Дорош Н.І. Міжнародний досвід аналізу господарської діяльності // Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України: Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С. 174-177. – 0,19 друк. арк.

 15. Дорош Н.І. Деякі аспекти аудиторського контролю використання векселів // Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України): Матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ, 1998. С. 85-88. 0,36 друк. арк.

 16. Дорош Н.І. Бухгалтерський облік векселів // Навігатор бухгалтера. – 1998.-№ 9.-С. 73-76. – 0,44 друк. арк.

 17. Дорош Н.І. Внутрішній аудит: поняття і призначення // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції – Київ: КНЕУ – 2000. – С. 188-191. – 0,17 друк. арк.

 18. Дорош Н.І. Державне регулювання економіки та податкова політика // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: Європейські студії / Вісник ТАНГ. – № 15-2. Спец. вип. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. С. 32-38 – 0,97 друк. арк.

 19. Дорош Н.І. Міжнародний досвід аудиторської діяльності, інтернаціоналізація аудиторських фірм // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. Науковий журнал ТАНГ. – Випуск 3. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 90-96. – 0,35 друк. арк.

 20. Дорош Н.І. Державне регулювання якості проведення аудиторської перевірки // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. Науковий журнал ТАНГ. – Випуск 4. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 64-80. – 1,05 друк. арк.

 21. Дорош Н.І. Стандартизація бухгалтерського обліку в Україні // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: Європейські порівняльні студії / Вісник ТАНГ. – 18. Спец. вип. – – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 110-119. – 1,13 друк. арк.

 22. Дорош Н.І. Внутрішній контроль в комп’ютерному середовищі // Бухгалтерський облік в Україні на початку XXI століття: – Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Україна. – 2001. – С. 341-347. – 0,38 друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Методика та організація аудиту” за посиланням:

РубрикаАудит

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *