Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: еколого-управлінський аспект

Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: еколого-управлінський аспект

Бібліографічний опис

Замула І. В. Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: еколого-управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Замула Ірина Валеріївна – Київ, 2004. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю операцій з добривами. Встановлено необхідність розробки окремої методики обліку добрив, адже вони можуть забруднювати навколишнє середовище. Удосконалено класифікацію добрив з урахуванням завдань бухгалтерського обліку для покращання організації обліку добрив, що можуть негативно впливати на навколишнє середовище. Обґрунтовано необхідність відображення інформації про природоохоронну діяльність підприємства у фінансовій звітності для задоволення інформаційних потреб користувачів. Запропоновано шляхи удосконалення нормативної бази з обліку добрив з метою покращання обліку запасів у сільськогосподарських підприємствах. Визначено найбільш прийнятний спосіб віднесення вартості добрив до витрат рослинництва за періодом їх позитивної дії на урожайність сільськогосподарських культур для підвищення рентабельності рослинництва. Запропоновано спосіб оцінки гною власного виробництва (за фактично собівартістю виробництва) у бухгалтерському обліку сільськогосподарських підприємств для підвищення достовірності даних бухгалтерського обліку. Удосконалено методику здійснення внутрішньогосподарського контролю операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах для посилення контролю за добривами, що можуть забруднювати навколишнє середовище.

Ключові слова

операції з охорони навколишнього середовища, природоохоронні витрати, природоохоронні доходи, природоохоронні зобов’язання, внутрішньогосподарський контроль

Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: актуальність теми

У господарській діяльності суб’єкти господарювання використовують ряд ресурсів. У їх сукупності значна частина належить матеріальним ресурсам, до складу яких включаються запаси. Добрива є частиною запасів сільськогосподарських підприємств. У структурі собівартості продукції рослинництва вони займають 14,4 %. Агрономічно необґрунтоване застосування добрив, неправильне їх транспортування та зберігання призводить до накопичення побічних продуктів хімізації сільського господарства в ґрунтах і продукції рослинництва, звідки вони потрапляють в організм людини.

Україна є регіоном Європи, в якому навколишнє середовище найбільш трансформоване. Площа земель, забруднених стійкими хлорорганічними препаратами, становить близько 8 млн. га або 20 % орних земель України. Раціональна організація бухгалтерського обліку наявності та руху добрив сприятиме ефективному їх використанню і зменшенню негативного впливу діяльності сільськогосподарських підприємств на навколишнє середовище.

Стан вивчення проблеми

Вченими зроблено значний внесок до методології, теоретичного та практичного обґрунтування питань, пов’язаних з управлінням, обліком, аналізом і контролем наявності та руху добрив. Загальні проблеми теорії і практики обліку запасів висвітлені у працях вітчизняних вчених: О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Н.М. Головка, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука, Г.Г. Кiрейцева, В.Г. Лінника, В.Б. Моссаковського, П.П. Німчинова, С.О. Олійник, П.Т. Саблука, М.О. Снітка, В.В. Сопка, Л.К. Сука, а також зарубіжних вчених: А. Апчерча, А. Віттенберга, Р.Х. Грея, Р.В. Естеса, М.Р. Метьюса, Р. Монтеффела, М.Х.Б. Перери, Я.В. Соколова, Е.Л. Шафера.

Але ряд питань, пов’язаних з обліком і контролем операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах, залишається невирішеним. Так, додаткових досліджень потребують класифікація добрив з урахуванням завдань бухгалтерського обліку, методика ведення обліку операцій з охорони навколишнього середовища та обліку добрив з урахуванням потреб управління, спосіб оцінки гною власного виробництва, розподіл і віднесення до витрат рослинництва вартості використаних добрив за роками їх корисної дії, методика внутрішньогосподарського контролю операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах.

Різні підходи до бухгалтерського обліку і контролю операцій з добривами, дискусійний характер ряду питань, недостатня їх розробленість в економічній літературі та нормативних документах, що регулюють облік і контроль запасів, сприяли вибору теми, зумовили її актуальність та основні напрями дослідження.

Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету № 296 “Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва” (номер державної реєстрації 0104U003516). У межах наукової програми автором здійснено дослідження, пов’язані з удосконаленням методики обліку і контролю операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах.

Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних і методичних положень та розробка практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку і контролю операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах. Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано наступні завдання:

 • уточнити поняття “екологічний облік”, дослідити необхідність розробки методики обліку об’єктів, що можуть забруднювати навколишнє середовище, з метою правильного відображення природоохоронної діяльності підприємства в бухгалтерському обліку;
 • удосконалити класифікацію добрив з урахуванням завдань бухгалтерського обліку для посилення контролю за їх зберіганням і рухом;
 • встановити необхідність відображення інформації про природоохоронну діяльність підприємства у фінансовій звітності для надання такої інформації користувачам;
 • удосконалити методику бухгалтерського обліку добрив у сільськогосподарських підприємствах з метою покращання управління ними та підвищення достовірності даних бухгалтерського обліку;
 • запропонувати шляхи удосконалення нормативної бази з обліку запасів для покращання обліку добрив у сільськогосподарських підприємствах;
 • дослідити облік операцій, що виникають у підприємстві, враховуючи вплив його діяльності на навколишнє середовище, для встановлення контролю за зазначеним впливом;
 • удосконалити методику здійснення внутрішньогосподарського контролю операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах з метою впровадження комплексного дослідження та встановлення контролю за добривами, що можуть забруднювати навколишнє середовище.

Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт дослідження – операції з добривами у сільськогосподарських підприємствах, що підлягають відображенню в системі бухгалтерського обліку та контролю. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань, пов’язаних з обліком і контролем операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах.

Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: методи дослідження

У процесі дослідження використовувалися наукові методи, що базуються на діалектичному методі пізнання та об’єктивних законах економіки. Під час дослідження теоретичних аспектів обліку добрив застосовувалися методи індукції та дедукції, за допомогою яких визначено загальні тенденції розвитку обліку добрив. Методи теоретичного узагальнення, групування і порівняння – для розкриття сутності поняття “облік операцій з охорони навколишнього середовища” як економічної категорії, а також удосконаленню класифікації добрив з урахуванням завдань бухгалтерського обліку. Історико-логічний метод використовувався для розробки рекомендацій з удосконалення нормативної бази з обліку запасів. Використовуючи системний підхід, аналіз і синтез, досліджено способи оцінки гною власного виробництва та розподілу вартості добрив за роками їх корисної дії. Метод спостереження використовувався для визначення стану бухгалтерського обліку та контролю у сільськогосподарських підприємствах і пропозицій із їх покращання.

Теоретичною та методологічною основою дисертації є праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем бухгалтерського обліку та контролю операцій з добривами; законодавчі та нормативні акти з питань бухгалтерського обліку та економічної політики; програмні документи та постанови уряду з економічних питань; методичні матеріали; статистичні дані про показники діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирської області. У роботі використані результати проведеного автором обстеження сільськогосподарських підприємств Бердичівського району Житомирської області.

Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у постановці, уточненні та вирішенні теоретичних і методичних проблем, пов’язаних з обліком і контролем операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах. У процесі дослідження отримано наступні наукові результати:

уперше:

 • доведено недоцільність застосування поняття “екологічний облік”, яке слід замінити поняттям “облік операцій з охорони навколишнього середовища” як системи виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації користувачам про вплив діяльності підприємства на навколишнє середовище. Встановлено необхідність розробки методики обліку добрив у зв’язку з тим, що вони можуть забруднювати навколишнє середовище, що дозволить правильно відображати в бухгалтерському обліку результати впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище;

удосконалено:

 • класифікацію добрив з урахуванням завдань бухгалтерського обліку (дотепер класифікація добрив не передбачала їх поділу за ступенем впливу на навколишнє середовище) з метою посилення контролю за їх зберіганням, рухом і впливом на навколишнє середовище;
 • методику бухгалтерського обліку добрив у сільськогосподарських підприємствах, а саме: запропоновано спосіб віднесення вартості добрив до витрат рослинництва (органічних: у перший рік – 60 % їх вартості, у другий – 30 %, у третій – 10 %; інших видів добрив – 100 % їх вартості у перший рік внесення), а також визначено спосіб оцінки гною власного виробництва (за фактичною собівартістю виробництва), що сприятиме підвищенню достовірності даних бухгалтерського обліку;
 • нормативне забезпечення бухгалтерського обліку в частині скасування можливості застосування способу ЛІФО для оцінки добрив, що вибули, і доповнення транспортно-заготівельних витрат статтею “Витрати на утримання заготівельно-складського апарату”;
 • порядок відображення у фінансовій звітності сільськогосподарських підприємств доходів і витрат іншої операційної діяльності, пов’язаної з охороною навколишнього середовища, що надасть можливість користувачам фінансової звітності отримувати достовірну інформацію про природоохоронну діяльність підприємства;

набули подальшого розвитку:

 • виділення об’єктів бухгалтерського обліку, пов’язаних з охороною навколишнього середовища, а саме операцій, що відображають: діяльність підприємства із запобігання забрудненню; вплив діяльності підприємства на навколишнє середовище; діяльність підприємства з усунення наслідків забруднення. Зазначений поділ дозволить посилити контроль за впливом діяльності сільськогосподарського підприємства на навколишнє середовище;
 • методика внутрішньогосподарського контролю операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах (зокрема, визначено порядок дій внутрішнього контролера під час підготовки та здійснення перевірки, а також оформлення її результатів), яка забезпечує своєчасне виявлення та усунення відхилень в бухгалтерському обліку операцій з добривами та дозволяє знизити можливість негативного впливу добрив на навколишнє середовище.

Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: практичне значення одержаних результатів

Полягає у розробці:

 1. первинних документів, що дозволять покращити облік добрив з урахуванням потреб управління ними (Картки складського обліку добрив, Картки обліку земельної ділянки (поля), Акту обліку гною у гноєсховищах), раніше такі документи не використовувалися;
 2. робочих документів внутрішнього контролера для здійснення контролю операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах;
 3. Методичних рекомендацій з обліку товарно-виробничих запасів (надані до розгляду в Міністерство фінансів України) з метою покращання обліку добрив у сільськогосподарських підприємствах.

Застосування на практиці запропонованих автором рекомендацій дозволило забезпечити правильне відображення в бухгалтерському обліку та здійснення внутрішньогосподарського контролю операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах в частині врахування впливу добрив на навколишнє середовище, своєчасного одержання та аналізу необхідної інформації з урахуванням потреб управління. Запропоновані положення сприятимуть полегшенню процедури відображення операцій з охорони навколишнього середовища у сільськогосподарських підприємствах, оцінки гною власного виробництва, розподілу і віднесення вартості добрив за роками їх корисної дії до витрат рослинництва, контролю операцій з добривами.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в практичну діяльність сільськогосподарських підприємств Бердичівського району Житомирської області (ПСП “Віра”, довідка № 429 від 15.09.2004 р.; СТОВ “Слободищенське”, довідка № 136 від 03.07.2004 р.; СТОВ “Хажинське”, довідка № 502 від 16.08.2004 р.; ПП “Климчук”, довідка № 58 від 10.08.2004 р.). Окремі результати застосовуються в Управлінні сільського господарства та продовольства Бердичівської райдержадміністрації Житомирської області (довідка № 337/8 від 06.09.2004 р.) та у навчальному процесі Житомирського державного технологічного університету у викладанні курсів “Фінансовий облік”, “Облік у сільському господарстві” (довідка № 44-45/1411 від 01.09.2004 р.).

Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, виконані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача, яка полягає у дослідженні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку та контролю операцій з добривами.

Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях:

 • “Совершенствование теории и практики учета, анализа и аудита для становления национальной учетной системы” (м. Севастополь, 27-29 листопада 2002 р.);
 • “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи” (м. Київ, 13-14 листопада 2003 р.);
 • “Динаміка наукових досліджень 2003” (м. Дніпропетровськ, 20-27 жовтня 2003 р.);
 • “Наука і освіта 2004” (м. Дніпропетровськ, 10-25 лютого 2004 р.);
 • науковій конференції “Зимові читання, присвячені ідеям проф. І.В. Малишева та проф. П.П. Німчинова” (м. Житомир, 25 лютого 2004 р.).

Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: структура та обсяг дисертації

Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 169 сторінках друкованого тексту, в тому числі 25 таблиць – на 28 сторінках, 13 рисунків, що займають 13 сторінок. Робота містить 21 додаток – на 46 сторінках, список використаних джерел, що включає 240 найменувань – на 20 сторінках.

Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дисертації у фахових виданнях опубліковано 6 наукових статей загальним обсягом 4,43 друк. арк., 5 тез доповідей загальним обсягом 1,44 друк. арк. З інших публікацій (підручників і посібників), виданих у співавторстві, в дисертації використовувалися лише ті положення, які є результатом особистого дослідження здобувача (2,89 друк. арк.).

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Замула І.В. Оцінка органічних добрив у сільськогосподарських підприємствах // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 21. – С. 113-120 (0,8 друк. арк.).
 2. Замула І.В. Управлінський аспект обліку добрив у сільськогосподарських підприємствах // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 22. – С. 96-101 (0,63 друк. арк.).
 3. ЗамулаІ.В. Облік добрив у системі бухгалтерського обліку // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 4 (26). – С. 112-120 (0,96 друк. арк.).
 4. Замула І.В. Організація обліку і звітність з операцій з охорони навколишнього середовища // Научные труды Крымского государственного аграрного университета. Экономические науки. – 2004. – № 82. – С. 98-103 (0,58 друк. арк.).
 5. Замула І.В. Внутрішньогосподарський контроль добрив: організація та методика // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2004. – № 3 (29). – С. 59-64 (0,79 друк. арк.).
 6. Замула І.В. Облік органічних добрив // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2004. – № 3 (73). – С. 36-41 (0,61 друк. арк.).

Тези доповідей:

 1. Бутинець Ф.Ф., Замула І.В. Підходи до оцінки органічних добрив у аграрних підприємствах // Совершенствование теории и практики учета, анализа и аудита для становления национальной учетной системы: Межвузовская научно-практическая конференция 27-29 ноября 2002 г. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2002. – С. 152-155, у т. ч. автора 0,1 друк. арк. (особисто автором згруповано підходи до оцінки гною власного виробництва аграрними підприємствами).
 2. Замула І.В. Облік операцій з охорони навколишнього середовища в аграрних підприємствах // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень 2003”. Том 24. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 22-24 (0,17 друк. арк.).
 3. Замула І.В. Облік мінеральних добрив // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004”. Том 17. Бухгалтерський облік і аудит. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 34-35 (0,17 друк. арк.).
 4. Замула І.В. Класифікація добрив з урахуванням потреб обліку // Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева. Збірник тез та текстів виступів на Другій всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н, проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – С. 41-43 (0,17 друк. арк.).
 5. Замула І.В. Облік добрив як забруднювача навколишнього середовища у сільськогосподарських підприємствах // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. Частина ІІ. Науково-учбово-методична робота з обліку та звітності в АПК: стан та перспективи. Збірник тез та виступів на міжнародній науково-практичній конференції / За редакцією П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука. – К.: Інститут аграрної економіки, 2003. – С. 161-169 (0,83 друк. арк.).

Підручники та навчальні посібники:

 1. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та к.е.н., доц. М.М. Коцупатрого. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 512 с., у т. ч. автора 0,79 друк. арк. (особисто автором розкрито економічну сутність запасів, документування та бухгалтерське відображення операцій з обліку запасів).
 2. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7,050106 „Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-е вид., доп і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 300 с., у т. ч. автора 0,63 друк. арк. (особисто автором розкрито основні завдання обліку запасів, їх класифікацію, методи оцінки при надходженні та вибутті).
 3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с., у т. ч. автора 1,47 друк. арк. (особисто автором розкрито визнання та оцінку запасів, порівняльну характеристику П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік запасів, поняття, класифікацію та документування операцій з руху виробничих запасів).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Облік виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах” за посиланнями:

РубрикаЗапаси виробничі

РубрикаСільське господарство

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог