Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств громадського харчування

Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств

Бібліографічний опис

Калайтан Т. В. Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств громадського харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Калайтан Тетяна Вікторівна – Львів, 2004. – 20 с.

Анотація

У дисертації досліджено актуальні проблеми розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємств громадського харчування. Адаптовано моделі маржинального аналізу та оцінки меж беззбитковості до умов галузі. Розроблено пропозиції щодо організації внутрішньогосподарського обліку та аналізу фінансових результатів в умовах запровадження у громадському харчуванні трансфертного ціноутворення. Проведено функціональне та інформаційне структурування центрів відповідальності. Запропоновано алгоритм неперервного самооцінювання центрами відповідальності можливостей зростання їх вкладів у загальний фінансовий результат. Розроблено концепцію побудови інтегрованої інформаційної системи обліку та аналізу фінансових результатів для підприємств і об’єднань громадського харчування.

Ключові слова

фінансові результати, прибуток, збиток, доходи, витрати, факторний аналіз, маржинальний дохід, трансфертне ціноутворення, внутрішньогосподарський (управлінський) облік, центр відповідальності

Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств: актуальність теми

В умовах трансформації економіки України значно підвищуються вимоги до повноти і якості обліково-аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю суб’єктів господарювання. Облік і аналіз повинні забезпечувати прозорість у формуванні фінансових результатів діяльності підприємств та об’єктивну оцінку вкладів їх структурних підрозділів у загальний результат.

На сьогоднішній час відсутні наукові розробки та методичні рекомендації щодо організації внутрішньогосподарського обліку фінансових результатів в умовах запровадження у громадському харчуванні трансфертного ціноутворення, впровадження яких значно підсилює обліково-аналітичне супроводження процесу управління фінансовими результатами і сприяє його децентралізації. Потребують адаптації до специфіки галузі моделі маржинального аналізу та оцінки меж беззбитковості. Зазначене вище визначає актуальність та практичну значущість теми дисертаційної роботи.

Досліджуючи актуальні проблеми розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємств громадського харчування, автор опирався на авторитетну думку провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів: М.Т.Білухи, І.О.Бланка, Ф.Ф.Бутинця, Б.І.Валуєва, Ю.А.Вериги, С.Ф.Голова, З.В.Гуцайлюка, В.П.Завгороднього, В.О.Ластовецького, О.І.Кочерги, Я.Д.Крупки, М.В.Кужельного, Є.В.Мниха, Л.В.Нападовської, М.С.Пушкаря, В.С.Рудницького, В.В.Сопка, Б.Ф.Усача, М.Г.Чумаченка, В.Г.Швеця, В.О.Шевчука, С.І.Шкарабана, К.Друрі, О.С.Стоянової, Дж.Фостера, Ч.Хорнгрена, А.Д.Шеремета та інших, які в своїх працях приділяли увагу дослідженню теоретичних і прикладних аспектів обліку та аналізу фінансових результатів.

Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівської комерційної академії з теми “Перспективи розвитку споживчої кооперації України у ринковому середовищі” (номер державної реєстрації 0197U017310) та кафедральних тем “Шляхи розвитку аудиту в умовах формування ринкових структур” і “Удосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах споживчої кооперації”, затверджених вченою радою Львівської комерційної академії 24 січня 1997 р.; “Аналіз і аудит у системі господарсько-фінансового контролю діяльності суб’єктів господарювання”, затвердженою вченою радою Львівської комерційної академії 26 березня 1999 р.

Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами і вироблення напрямів удосконалення обліку та аналізу фінансових результатів у громадському харчуванні.

Для досягнення поставленої мети у дисертаційному дослідженні визначено такі завдання:

 • дослідити суть прибутку як економічної категорії та її особливості у громадському харчуванні в сучасних умовах господарювання;
 • визначити основні напрями вдосконалення функцій обліку та аналізу в управлінні фінансовими результатами діяльності підприємств громадського харчування;
 • обґрунтувати рекомендації з удосконалення обліку поточних витрат, торгових націнок, прибутку;
 • сформувати пропозиції з організації внутрішньогосподарського обліку та аналізу фінансових результатів за центрами відповідальності;
 • адаптувати комплекс економіко-математичних моделей маржинального аналізу фінансових результатів до умов діяльності підприємств громадського харчування;
 • визначити концептуальні основи побудови інтегрованої інформаційної системи обліку та аналізу фінансових результатів у громадському харчуванні.

Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є обліково-аналітичне супроводження процесу управління фінансовими результатами підприємств громадського харчування.

Предметом дослідження є організація і методика обліку та аналізу фінансових результатів підприємств громадського харчування системи споживчої кооперації України.

Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств: методи дослідження

Теоретичну та методологічну основу дослідження склали праці вітчизняних і зарубіжних вчених з окресленої проблеми, законодавчі акти, нормативні документи з організації обліку та контролю доходів, витрат і фінансових результатів як загальногалузевого призначення, так і для підприємств громадського харчування, а також статистична інформація, облікові та звітні дані підприємств.

У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові методи пізнання економічних процесів (системного аналізу, індукції, дедукції, наукової абстракції), так і спеціальні методи факторного аналізу, економіко-математичного моделювання, проектування інформаційних систем.

Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у комплексному дослідженні питань організації внутрішньогосподарського обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємств громадського харчування з метою вдосконалення інформаційного забезпечення управління прибутком за центрами відповідальності.

Найбільш вагомими результатами, що характеризують наукову новизну дисертації є такі:

 • обґрунтовано необхідність та визначено шляхи вдосконалення облікової моделі формування фінансових результатів підприємств громадського харчування з метою її належної гармонізації до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО);
 • адаптовано моделі маржинального аналізу та оцінки меж беззбитковості до умов діяльності підприємств громадського харчування;
 • запропоновано концепцію організації обліку та аналізу фінансових результатів за центрами відповідальності в умовах застосування в громадському харчуванні трансфертного ціноутворення;
 • проведено функціональне та інформаційне структурування центрів відповідальності;
 • запропоновано алгоритм неперервного самооцінювання центрами відповідальності можливостей зростання їх вкладів у загальний фінансовий результат;
 • розроблено концепцію побудови інтегрованої інформаційної системи обліку та аналізу фінансових результатів для підприємств і об’єднань громадського харчування.

Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що реалізація рекомендацій і пропозицій, поданих у дисертації, забезпечить прозорість процесу формування фінансових результатів підприємств громадського харчування та оцінки вкладів структурних підрозділів у загальний фінансовий результат, активізує дію мотиваційних важелів та сприятиме своєчасному прийняттю обґрунтованих управлінських рішень у процесі виробничо-торговельної діяльності.

Результати дослідження впроваджені на підприємствах громадського харчування Самбірської райспоживспілки (довідка № 76 від 3.03.2004), Великомостівському об’єднанні громадського харчування Сокальської райспоживспілки системи Львівської облспоживспілки (довідка № 11 від 4.03.2004), на підприємствах Новотроїцької райспоживспілки Херсонської облспоживспілки (довідка № 6 від 30.03.2004), Первомайського районного споживчого товариства Миколаївської облспоживспілки (довідка № 295 від 16.04.2004), а також використовуються у навчальному процесі Львівського державного техніко-економічного коледжу під час викладання курсів “Управлінський облік”, “Фінансовий аналіз” (довідка № 52 від 11.03.2004).

Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств: особистий внесок здобувача

Усі наукові результати, викладені у дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих здобутків дисертанта.

Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідалися на: конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівської комерційної академії (м. Львів, 1997р.), міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки” (м.Полтава, 1999р.); міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік в Україні на початку XXI століття” (м.Львів, 2001р.); міжнародній науково-практичній конференції “Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів” (м.Львів, 2002 р.); міжнародній науково-практичній конференції: “Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи” (м. Львів, 2003р.); міжнародній науково-практичній конференції: “Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі” (м.Львів, 2004р.). Основні положення і висновки дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри бухгалтерського обліку і кафедри аудиту Львівської комерційної академії.

Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств: обсяг та структура дисертаційної роботи

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 174 сторінки комп’ютерного тексту. Робота містить 6 таблиць, 58 формул, 18 рисунків на 19 сторінках, список використаних джерел (223 позиції) на 20 сторінках, 10 додатків на 25 сторінках.

Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств: публікації за темою дисертації

Результати дослідження опубліковані у 16 наукових працях загальним обсягом 4,57 др. арк., з яких особисто автору належать 3,51 др.арк. У тому числі у фахових виданнях опубліковано 9 наукових праць загальним обсягом 3,47 др. арк., з яких особисто автору належать 2,7 др.арк.

У фахових наукових виданнях:

 1. Калайтан Т.В. Питання оперативного аналізу фінансових результатів діяльності підприємств громадського харчування // Торгівля, комерція, підприємництво: Зб. наук. праць. – Львів: вид-во “Коопосвіта” ЛКА, 1998. – С.198-199. (0,12 др. арк.)

 2. Аніловська Г.Я., Калайтан Т.В., Цікало Є.І. Про попередній етап організації проектування автоматизованих робочих місць управлінського персоналу // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Випуск 6.- Львів: вид-во ЛКА, 1999. – С.209-214. (0,44 др. арк., особистий внесок здобувача: досліджено методику обстеження робочих місць управлінського персоналу з метою виділення і постановки задач – 0,15 др. арк.)

 3. Цікало Є., Калайтан Т. Методологічні елементи форми автоматизованого обліку // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 29.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 1999.- С.150-152. (0,3 др. арк., особистий внесок здобувача: визначено елементи діалогового процесу розв’язання задач у формі автоматизованого обліку – 0,15 др. арк.)

 4. Калайтан Т., Проць А., Цікало Є. Моделювання методологічних елементів облікового, контрольного і аналітичного процесів // Формування ринкової економіки України: Наук. збірник. – Спец. вип. 7. – Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України. – Львів: Інтереко, 2001. – С.290-298. (0,48 др. арк., особистий внесок здобувача: визначено інформаційно-технологічний зміст облікового, контрольного і аналітичного процесів, що передбачає використання в процесах елементів баз знань – 0,15 др. арк.)

 5. Калайтан Т.В. Інтерпретація категорії прибутку в обліково-аналітичному забезпеченні управління на мікрорівні // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник. Спец. вип. 8. – Формування нової парадигми економічної теорії в Україні. – Львів: Інтереко, 2001. – С.447-451. (0,34 др. арк.)

 6. Калайтан Т.В. Функціональна роль обліку та аналізу фінансових результатів у фінансовому менеджменті системи підприємств громадського харчування // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник. – Спец. вип. 11. – Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів. – Львів: Інтереко, 2002. – С.260-266. (0,47 др.арк.)

 7. Калайтан Т. Дослідження теоретико-методичних і практичних аспектів обліку фінансового результату від операційної діяльності у громадському харчуванні // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 32. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С.182-191. (0,67 др. арк.)

 8. Калайтан Т. Використання міжнародного досвіду трансфертного ціноутворення у громадському харчуванні // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 11. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С.207-210. (0,28 др. арк.)

 9. Калайтан Т. Формування сегментної звітності у громадському харчуванні з використанням міжнародних стандартів обліку // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 12. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – С.266-270. (0,37 др. арк.)

В інших виданнях:

 1. Гринів Б.В., Калайтан Т.В. Маржинальний підхід до аналізу прибутковості підприємств громадського харчування // Матеріали конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів академії за підсумками науково-дослідної роботи у 1996 році. – Львів: вид-во “Коопосвіта” ЛКА, 1997. – С.153-156. (0,15 др. арк., особистий внесок здобувача: виділено особливості формування прибутку в громадському харчуванні – 0,07 др. арк.)

 2. Калайтан Т.В., Цікало Є.І. Організаційно-методичні передумови автоматизації аудиту // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах формування ринкової економіки”. – Полтава: ПКІ, 1999. – С.220-224. (0,24 др. арк., особистий внесок здобувача: визначено функції внутрішнього аудитора у проектуванні задач, що реалізовуватимуться в автоматизованій системі обробки економічної інформації – 0,12 др. арк.)

 3. Калайтан Т. Проблемні завдання обліку і аналізу фінансових результатів підприємств громадського харчування та напрямки їх вирішення // Тези доповідей між нар. наук.-практ. конф. “Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С.175-178. (0,21 др. арк.)

 4. Калайтан Т.В. Основні функції центрів відповідальності в управлінні фінансовими результатами діяльності системи підприємств громадського харчування // Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. “Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів”. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – С.38-41. (0,18 др. арк.)

 5. Калайтан Т.В. Обліково-аналітична основа прийняття рішень в управлінні фінансовими результатами діяльності підприємств громадського харчування // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи”. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С.101-102. (0,09 др. арк.)

 6. Цікало Є.І., Калайтан Т.В. Напрямки вдосконалення аналітичної роботи в системі фінансового менеджменту виробничо-торгівельної діяльності підприємств // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи”. – Львів: ЛНУ, 2003. – С.296-297. (0,09 др. арк., особистий внесок здобувача: визначено напрямки вдосконалення аналітичної роботи в умовах збиткової діяльності – 0,04 др. арк.)

 7. Калайтан Т.В., Гринів В.Б. Структурування інформаційного середовища центрів відповідальності // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі”. – Львів: Компакт-ЛВ, 2004. – С.132-133. (0,14 др. арк., особистий внесок здобувача: запропоновано підхід до формування інформаційного забезпечення, яке дозволятиме здійснювати оцінку вкладів центрів відповідальності у загальносистемний результат – 0,1 др. арк.)

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові результати” за посиланням:

РубрикаФінансові результати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог