Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти

Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні

Бібліографічний опис

Петрик О. А. Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Петрик Олена Анатоліївна – Київ, 2004. – 34 с.

Анотація

Дисертацію присвячено вдосконаленню теоретико-методологічних та організаційних засад аудиту на основі МСА та визначенню пріоритетних напрямів його розвитку в Україні. Уточнено сутність аудиту, обгрунтовано його організаційні форми та класифікацію. Запропоновано цілісну систему регулювання аудиторської діяльності, виокремлено принципи методології та організації аудиту, доведено необхідність активізації процесу інтеграції та гармонізації аудиту в Україні. Розроблено класифікацію методик аудиту та визначено основні напрями їх удосконалення. Удосконалено і поглиблено організаційні засади незалежного аудиту через обгрунтування його інформаційного забезпечення, створення комплексного підходу до організації діяльності аудиторських фірм, роботи аудиторів та контролю її якості. Отримало подальшого розвитку теоретичне обгрунтування необхідності запровадження внутрішнього аудиту на підприємствах України. Уточнено сутність внутрішнього аудиту та визначено особливості його методики та організації порівняно із зовнішнім.

Ключові слова

зовнішній і внутрішній аудит, аудитор, аудиторська фірма, принципи аудиту, методологія, організація, методика, інформаційне забезпечення, етапи аудиторської перевірки

Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: актуальність теми

Розвиток ринкових відносин, виникнення недержавної форми власності  суттєво змінили систему фінан­сового контролю в Україні. Потреба у гарантії достовірності, об’єктивності та законності фінансової звітності для широкого кола її користувачів зумовила виникнення  і подальший розвиток в Україні аудиту як незалежної форми контролю. Аудит має тривалу історію у розвинених зарубіжних країнах і запозичений у вітчизняну практику. У той же час за десять років  становлення аудиторської діяльності на законодавчій основі виокремилась низка проблем, які потребують першочергового розв’язання.

Аудит в Україні вже набув чітких ознак  невід’ємного елемента інфраструктури ринкової економіки.  Діяльність Аудиторської палати України (АПУ) та Спілки аудиторів України (САУ) спрямовані на подальший розвиток аудиторської діяльності, удосконалення її нормативного регулювання. Проте заходи, що ними вживаються, не повною мірою вирішують проблеми у сфері аудиту, мають не системний характер, а прийняті рішення не завжди знаходять практичну реалізацію.

Формування цілісної системи аудиту в Україні не завершено і потребує удосконалення методологічних і організаційних засад, адекватного нормативного регулювання. На етапі становлення  в Україні (90-ті роки ХХ ст.) аудит характеризувався  практичним спрямуванням. Тому аудиторам-практикам сьогодні бракує теоретичних знань з питань методології й організації ауди­ту, без яких його розвиток  унеможливлюється. Важливо сформувати уточнений понятійний апарат аудиту, який нині ґрунтується на недосконалому перекладі  іноземних джерел, що не завжди відповідає національним особливостям облікової та аудиторської практики, положенням чинних законодавчо-нормативних актів, які у свою чергу, іноді є суперечливими між собою. Не створено єдиної концепції визначення суті аудиту, окреслення його цілей та завдань, не існує цілісної класифікації аудиту, не достатньо досліджено питання його інформаційного забезпечення.

Стан вивчення проблеми

Значний внесок у наукове та практичне дослідження проблем аудиторської діяльності зробили українські вчені та практики, зокрема: М. Т. Білуха, О. С. Бородкін, Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, В. В. Го­ловач, З. В. Гуцайлюк, Н. І. До­рош, С. Я. Зу­біле­вич, Л. М. Кра­ма­ров­ський, А. М. Кузьмінський, М. В. Кужельний, Л. П. Кулаков­ська, О. Ю. Редь­ко, В. С. Рудницький, В. Я. Савченко, В. В. Сопко, Л. О. Сухарєва, Б. Ф. Усач, Л. С. Шатковська, В.О. Шевчук. Дослідження різноманітних аспектів теорії і практики аудиту провели російські практики та науковці: В. Д. Андреєв, С. Б. Барнгольц, С. М. Бичкова, О. О. Вєтров, В. І. Видяпін, Л. Т. Гиляровська, Ю. О. Да­нилевський, З. В. Кирьянова, Н. П. Кондратов, А. В. Крикунов, А. Д. Ново­двор­ський, О. Д. Ларіо­нов, В. І. Петрова, В. І. Подольський, В. В. Ско­бара, Я. В. Со­колов, В. П. Суйц, О. О. Терехов, В. О. Терехова, А. Д. Шеремет.

Застосування розробок російських фахівців  в українській практиці аудиту потребує уточнення з огляду на розбіжності законодавчого та нормативного регулювання аудиту, визначених  пріоритетів та напрямів його розвитку. Заслуговує на увагу досвід аудиторської діяльності у розвинених країнах Європи та США, викладений у працях Р. Адамса, Е. А. Аренса, М. Беніса, М. Готліба, Р. Доджа, Д. Карл­майкла,  Дж. Л. Лоб­бека, Р. Монтгомері, Дж. К. Ро­бертсона.

Слід підкреслити що, в опублікованих роботах переважна більшість авторів  недостатньо уваги приділяє дослідженню теорії аудиту, а основну увагу зосереджує на висвітленні  методики аудиторських перевірок. Питання методології та організації аудиту якщо і розглядаються, то досить стисло, що зумовлено недостатністю наукових досліджень віт­чизняних та зарубіжних фахівців у сфері аудиту.

Наукові аспекти аудиторської діяльності в Україні  опрацьовані  недостатньо.

Зокрема,  постулати тео­рії аудиту лише коротко згадуються у працях кількох вітчизняних науковців, потребує вирішення проблема аудиторського інструментарію (йдеться про методи, способи і прийоми аудиту та  їх розмежування). Недостатньо досліджено вплив міжнародних та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку  на завдання та методику аудиторської перевірки,  шляхи її вдосконалення, оскільки реформування системи бухгалтерського обліку в Україні значно випереджає аналогічний процес у сфері аудиту.

Особливої актуальності набуває питання здійснення процедур аудиту з використанням інформаційних систем і комп’ютерних технологій, а також розробка практичних рекомендацій з їх застосування. Спеціальні комплексні, науково обґрунтовані дослідження інформаційного забезпечення аудиту відсутні, а у спеціальній літературі наведено лише фрагментарне його висвітлення. В той же час, якість аудиторської перевірки, обґрунтованість її результатів повною мірою залежать від повноти та правильності вибору аудитором даних  з усієї можливої їх сукупності.

Слабо вивчені вітчизняними вченими питання організації діяльності аудиторських фірм і роботи аудиторів, про що свідчить недостатність відповідних наукових праць. Вважаючи  це питання другорядним, науковці та практики на перший план висувають методику перевірки. Однак, як свідчить досвід, якісне проведення аудиту передбачає наукову організацію праці його виконавців і контроль за їх діяльністю.

У дисертації досліджено питання удосконалення теорії і практики аудиту підприємств та господарських товариств, за винятком банків. Це зумовлено тим, що існують особливості банківської діяльності і ведення її бухгалтерського обліку, а отже і аудиторської перевірки. Тому аудит банків є самостійним напрямом наукових досліджень і виходить за межі даної роботи.

Необхідність  у своєчасній та достовірній інформації для прийняття управлінських рішень зумовили потребу в запровадженні на великих підприємствах, особливо в акціонерних товариствах, а не тільки у комерційних банках, внутрішнього аудиту. Його концептуальні основи, ключові питання методики та організації  вивчені й регламентовані в Україні ще меншою мірою,  ніж незалежний аудит, і в основному стосуються банківської сфери. Наукові дослідження здійснення внутрішнього аудиту на підприємствах лише започатковуються.

Таким чином,

недостатній рівень дослідження теоретичних, методологічних, організаційних і практичних питань аудиту в Україні обумовили вибір теми дисертаційної роботи та свідчать про її актуальність.

Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри аудиту Київського національного економічного університету за темою “Проблеми розвитку аудиту, державного контролю та інформаційних технологій як важливих інструментів ринкової економіки” (державний реєстраційний номер 0101U007344).  У межах нау­кової програми автором досліджено концептуальні засади аудиту, його теоретико-методологічні та організаційні аспекти в умовах розвитку  ринкових відносин в Україні.

Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: мета та завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є уточнення та вдосконалення теоретичної концепції аудиту, комплексне вирішення основних методологічних і організаційних проблем аудиту в Україні із урахуванням вимог Міжнародних стандартів аудиту (МСА), розробка рекомендацій щодо вдосконалення законодавчого і нормативного врегулювання аудиту, практичної діяльності аудиторів та аудиторських фірм.

Відповідно до поставленої мети у дисертації визначено такі основні завдання:

 • уточнити сутність аудиту, його предмет, об’єкти, метод та завдання;
 • вдосконалити класифікацію організаційних форм і видів аудиту;
 • розробити систему регулювання професійної діяльності аудиторів та визначити її принципи, а також основні заходи  до проекту Програми інтеграції та гармонізації аудиту в Україні, обґрунтувати сутність і взаємозв’язок  понять “інтернаціоналізація”, “інтеграція”, “гармонізація”, “стандартизація” та “уніфікація” аудиту;
 • поглибити методологічні і організаційні засади аудиту, визначити їх складові, та взаємозв`язок, розробити методичні засоби їх практичної реалізації;
 • обґрунтувати напрями вдосконалення методики аудиту;
 • визначити та обґрунтувати цілісну концепцію інформаційного забезпечення аудиту;
 • узагальнити досвід діяльності аудиторських фірм і роботи аудиторів, розробити пропозиції щодо підвищення їх ефективності та удосконалення нормативно-правового регулювання;
 • визначити головні аспекти контролю якості роботи аудиторів (аудиторських фірм) і запропонувати практичні рекомендації щодо його здійснення;
 • уточнити концептуальні основи внутрішнього аудиту та особливості його методики й організації.

Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: об’єкт і предмет досліджння

Об’єктом дослідження є діяльність аудиторів та аудиторських фірм в Україні,  її регулювання та контроль аудиторської роботи.

Предметом дослідження є теорія, методологія та організація аудиту.

Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методи дослідження

Теоретико-методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування, системність, комплексність, конкретизація), методичні прийоми (огляд, документальна перевірка, тестування, аналітичні процеду­ри, підрахунок,   економічне моделювання, вибірка, узагальнення), системний підхід, аналіз змісту Міжнародних стандартів аудиту, Національних нормативів аудиту та інших законодавчих і нормативних актів.

У про­цесі дослідження використано наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з теорії, методології, методики та організації аудиту, матеріали науково-прак­тичних конференцій, статистичні довідники, внутрішньофірмову документацію аудиторських фірм, періодичні видання, власні публікації автора. Виконане дослідження ґрунтується на спостереженні, характеристиці та інтерпретації аудиторської діяльності, виявленні тенденцій її розвитку, аналізі й узагальненні отриманих результатів, розробці конкретних рекомендацій щодо вдосконалення методології та організації аудиту.

Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: наукова новизна одержаних результатів

Визначається такими положеннями:

 • поглиблено поняття сутності та ролі аудиту в суспільстві, уточнено чинники, які впливають на розвиток аудиту в Україні, до яких віднесено: розбіжність цілей та інтересів суб’єктів підприємництва та зовнішніх користувачів звітності, необхідність стабілізації економічного розвитку держави в цілому і підприємств, зокрема; вперше систематизовано організаційні зв`язки у процесі аудиторської діяльності як складової частини управління соціально-економічними процесами; виокремлено та узагальнено історичні етапи розвитку аудиту в Україні та зарубіжних  країнах. Доведено, що загальний процес становлення аудиту в Україні пройшов чотири етапи, останній з яких характеризується посиленням нормативного регулювання аудиту, переходом його на Міжнародні стандарти, активізацією контролю за якістю аудиторських робіт, розвитком міжнародного співробітництва в сфері аудиту;
 • поглиблено теоретичні засади аудиту: уточнено його предмет, метод, завдання, об’єкти та їх класифікацію. Обґрунтовано, що предметом аудиту є фінансова бухгалтерська звітність господарюючого суб’єкта, а об’єктами – вся сукупність інформації, на основі якої цю звітність складають і перевіряють;
 • обґрунтовано необхідність окремого виділення організаційних форм і видів аудиту, уточнено та доповнено їх класифікацію,  розширено поняття притаманних аудиту функцій (через виокремлення інформаційної, запобіжної, дорадчої, оціночної). Під організаційними формами аудиту слід розуміти зовнішній та внутрішній аудит, а організаційними формами зовнішнього є незалежний (суспільно організований), державний, міжнародний аудит;
 • розроблено цілісну систему регулювання аудиторської діяльності, в основу якої покладено відповідні концепції та постулати аудиту, загальну етику аудиторів і вимоги суспільства до аудиту, Міжнародні та Національні стандарти (нормативи) аудиту;

також

 • удосконалено методологічні та організаційні засади аудиту в умовах ринкових відносин: обґрунтовано склад основних елементів, які формують методологію та організацію аудиту; виокремлено та обґрунтовано принципи методології й організації аудиту;  уточнено визначення понять “методологія” та “організація” аудиту;  подано критичну оцінку існуючих постулатів аудиту та сформульовано три власних.  Обґрунтовано ознаки і критерії  перевірки  фінансової звітності (повнота, оцінка, фактична наявність, належність, правильність відображення, законність, обережність, постійність, відповідність);
 • визначено сутність та обґрунтовано взаємозв’язок понять “інтернаціоналізація”, “інтеграція”, “гармонізація”, “стандартизація” і “уніфікація” аудиту, які системно в літературних джерелах раніше не розглядались. Це дало змогу розробити заходи та напрями дій Уряду, професійних організацій, аудиторських фірм щодо поглиблення процесу інтеграції та гармонізації аудиту в Україні;
 • запропоновано цілісну класифікацію методик незалежного аудиту, серед яких виділено п’ять основних груп: 1) загальна методика аудиту фінансових звітів, 2) спеціальні методики, 3) галузеві методики, 4) методики операційного аудиту, 5) методики аудиту на відповідність; розроблено типову структуру методики аудиту; обґрунтовано шляхи вдосконалення методики аудиторської перевірки фінансової звітності. Розроблено критерії оцінки суттєвості помилок у бухгалтерському обліку і впливу останніх на фінансову звітність, уточнено модель визначення аудиторського ризику та його складові; вперше запропоновано структуру роз’яснень і методичних рекомендацій щодо застосування МСА 401 “Аудит у середовищі комп’ютерних інформаційних систем”;

також

 • уточнено визначення терміна “інформаційне забезпечення аудиту”, обґрунтовано його склад і розроблено класифікацію; наведено узагальнене визначення аудиторських номенклатур і розроблено їх класифікацію;
 • удосконалено цілісну концепцію організації діяльності аудиторських фірм: визначено основні елементи державного, громадського та внутрішньофірмового регулювання аудиторської діяльності; запропоновано виділити серед внутрішньофірмових стандартів такі їх види: методика аудиторських перевірок; етика поведінки аудиторів; внутрішньфірмовий документооборот; виявлено основні тенденції діяльності аудиторських фірм в Україні; доведено, що проблема ціноутворення в аудиті може бути вирішена оптимізацією співвідношення “ціна – якість”, запропоновано систему показників, які характеризують аудиторську діяльність в Україні, та доведено необхідність визначення економічного ефекту діяльності аудиторських фірм, запропоновано вдосконалену форму річного Звіту аудиторської фірми;
 • обґрунтовано основні елементи системи організації роботи аудиторів (як представників аудиторської професії, як працівників аудиторської фірми, як виконавців аудиторської перевірки) та викладено шляхи їх реалізації й удосконалення; вперше розроблено цілісну класифікацію робочих документів аудитора, запропоновано їх нові форми;
 • уточнено визначення “контроль якості роботи аудитора” та обгрунтовано необхідність здійснення зовнішнього контролю якості на трьох рівнях – державному (національному), регіональному, громадському; сформульовано перелік питань, які потребують нагального вирішення в Україні щодо контролю якості роботи аудиторів і запропоновані шляхи їх вирішення;   розроблено пропозиції щодо внесення доповнень до Закону України “Про аудиторську діяльність” в частині прав, обов’язків і відповідальності аудитора;
 • набуло подальшого розвитку теоретичне обґрунтування необхідності обов’язкового впровадження внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах та підприємствах із розгалуженою структурою; визначено та виокремлено функції та завдання внутрішнього аудиту, його об’єкти; обґрунтовано необхідність розробки Національних стандартів внутрішнього аудиту (для підприємств) на основі міжнародних; вперше сформульовано визначення поняття “ризик роботи внутрішнього аудитора” як можливості невиявлення суттєвих помилок, що містяться у фінансових і нефінансових звітах, неадекватності оцінки ситуації чи певного об’єкта перевірки, розробки неправильних пропозицій, нанесення шкоди підприємству своїми діями чи бездіяльністю. Розроблено модель визначення ризику внутрішнього аудиту; уточнено і обґрунтовано принципи організації праці внутрішніх аудиторів, запропоновано шляхи вдосконалення роботи служби внутрішнього аудиту на підприємствах України.

Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що їх використання дасть змогу удосконалити чинне законодавство та нормативні акти, які регламентують аудиторську діяльність, підвищити ефективність та якість аудиторських перевірок, удосконалити організацію діяльності аудиторських фірм і роботи аудиторів, піднести на якісно новий рівень розвитку аудит в Україні.

Наукові розробки автора та отримані результати використані Комісією Верхов­ної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності при підготовці проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про аудиторську діяльність” (довідка № 06-10/142 від 20.03.2002 р.), Аудиторською палатою України (довідка № 2-363 від 12.08.2003 р.), Рахунковою палатою України (довідка № 08-20/122 від 20.10.2003 р.), Державним ощадним банком України (довідка № 13/1-11/04 від 05.06.2002 р.).

Основні результати дослідження використані у процесі реалізації проекту “Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні”, що виконувався компанією ІВТСІ за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID (довідка № 01/3 від 21.01.2002 р.) та в процесі діяльності Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME) за підтримки  USAID (довідка № 17/21 від 15.03.2002 р.).

Результати дисертаційної роботи застосовують у навчальному процесі Київського національного економічного університету для розробки методичного забезпечення та викладання навчальних дисциплін “Аудит у зарубіжних країнах”, “Аудит”, “Основи аудиту”, “Організація і методика аудиту підприємницької діяльності” (довідка від 03.03.2003 р.). Практичні рекомендації взято до впровадження аудиторською фірмою “Аналітик” (довідка № 251 від 11.07.2003 р.).

Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: апробація результатів дисертації

Результати дослідження доповідались та були схвалені на 16 наукових конференціях:

 • Міжвузівській науково-практичній конференції “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання” (м. Львів, 15–16 травня 1997 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки” (м. Полтава, 22 січня 1999 р.);
 • Республіканській науково-практичній конференції “Аудит як важливий інструмент ринкової економіки” (м. Київ, 5–6 жовт­ня 2000 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м. Київ, 16–18 жовтня 2000 р.);
 • Міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, 23–24 листопада 2000 р.);
 • Міжвузівській науково-практичній конференції “Проблеми гармонізації і стандартизації обліку та аудиту в Україні” (м. Київ, 26 грудня 2000 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття” (м. Львів, 26–27 квітня 2001 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конфе­ренції “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі” (м. Ірпінь, 4–5 травня 2001 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку бухгал­терського обліку в умовах реформування економіки України” (м. Полтава, 11–12 травня 2001 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Теорія і практика незалежного аудиту в Україні” (м. Київ, 25–26 жовтня 2001 р.);
 • Всеукраїнській конференції “Становлення та розвиток внутрішнього аудиту в умовах трансформації ринкових відносин” (м. Київ, 21 листопада 2001 р.);
 • Міжнародній науково-методичній конференції “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства” (м. Київ, 16–17 травня 2002 р.);
 • Ювілейній науково-практичній конференції аудиторів України “10 років професійного аудиту в Україні” (м. Київ, 17 жовтня 2002 р.);
 • Міжрегіональній науково-практичній конференції “Роль аудиту в трансформаційних процесах економіки України” (м. Луганськ, листопад 2002 р.);
 • Науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік і контроль в управлінні підприємством” (м. Полтава, 24–25 квітня 2003 р.);
 • Міжнародній нау­ково-практичній конференції “Незалежний аудит в Україні та міжнародний досвід” (м. Київ, 23–24 жовтня 2003 р.).

Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: структура та обсяг дисертації

Визначаються метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку  використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 395 сторінок друкованого тексту. Дисертаційна робота вміщує 4 таблиці на 3 сторінках, 20 рисунків на 12 сторінках. Список використаних джерел містить 401 найменування на 33 сторінках. Дисертація має  67 додатків на 104 сторінках.

Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: список опублікованих праць за темою дисертації

Основні положення та найважливіші підсумки дисертаційного дослідження опубліковані автором у 42 наукових працях. З них одна монографія, два навчально-методичних посібники,  один практичний посібник, 27 статей у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць, 11 – у матеріалах і тезах конференцій, інших виданнях. Загальний обсяг публікацій  – 78,44  друк. арк., з яких особисто здобувачеві належить 46,83 друк. арк.

Монографія:

 1. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 260с. – 15,11 друк. арк.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Петрик О.А. Ознаки, критерії і методи аудиторської оцінки фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 1994. – №  10. – С.10-13.– 0,51 друк. арк.

 2. Петрик О.А. Аудиторський ризик // Бухгалтерський облік і аудит. – 1994. – № 11. – С. 20–23. – № 12. – С. 21-23. – 0,72 друк. арк.

 3. Петрик О.А. Робочі документи аудитора // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 1. – С.16-20. – № 2. – С.14-17. – 1,05 друк. арк.

 4. Петрик О.А. Аудит в Україні за 1995 рік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 12. – С.24-28. – 0,65 друк. арк.

 5. Петрик О.А. Коментарі до національного нормативу № 3 “Основні принципи, що регулюють аудит”// Бухгалтерський облік і аудит. – 1996. – № 10. – С.33-36. – 0,46 друк. арк.

 6. Петрик О.А. Коментарі до національних нормативів № 1 “Мета та задачі проведення аудиту” та № 2 “Договір на проведення аудиту”// Бухгалтерський облік і аудит. – 1996. – № 4. – С.15-18. – 0,52 друк. арк.

 7. Петрик О.А. Подальші події та оцінка їх аудитором відповідно до міжнародних і національних нормативів аудиту // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. – № 5. – С.31-36. – 0,78 друк. арк.

 8. Петрик О.А. Аудит дебіторської заборгованості відповідно до національних нормативів аудиту та положень (стандартів) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 7. – С.10-19. – 1,6 друк. арк.

 9. Петрик О.А., Чумакова І.Ю. Облік, аналіз і аудит капітальних інвестицій відповідно до міжнародних і національних стандартів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 9. – С.24-34. – 1,3 друк. арк.(Особистий внесок: викладено концепцію інформаційного забезпечення обліку та аудиту капітальних інвестицій, суть та завдання перспективного та ретроспективного аудиту інвестиційних проектів (0,5 друк. арк)).

 10. Петрик О.А. Основні аспекти аудиту при реструктуризації аграрних підприємств // Проблеми реформування ринкової економіки. Спеціальний випуск. Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи. Міжвідомчий науковий збірник. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 405-406. – 0,2 друк. арк.

 11. Петрик О.А. Проблеми перевірки аудитором початкових залишків за рахун­ками обліку і статтями балансу підприємств в період реформування системи бухгалтерського обліку та звітності в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 11. – С. 55-62. – 0,87 друк. арк.

 12. Петрик О.А. Реєстрація та звітність аудиторських фірм в Україні: стан, проблеми, коментарі // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 12. – С.29-37. – 1,15 друк. арк.

 13. Петрик О.А. Методологічні аспекти аудиту основних засобів підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 3. – С.33-39. – 1,05 друк. арк.

 14. Петрик О.А. Аудит Звіту про рух грошових коштів // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. Спец. вип. 7. Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України / За ред. проф. Є.В.Мниха. – Львів: “Інтереко”, 2001. – С.188-195. – 0,5 друк. арк.

 15. Петрик О.А. Концептуальні основи внутрішнього аудиту на підприємствах України // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2-3. – С.197-200. – 0,5 друк. арк.

 16. Петрик О.А. Планування аудиторської перевірки // Вчені записки: Наук. збірник. – Вип.3 / Відп. ред. В.С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2001. – С.218-227. – 0,52 друк. арк.

 17. Петрик О.А. Основні напрями гармонізації та розвитку аудиту в Україні // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. Вип. 53. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. – С.23-25. – 0,31 друк. арк.

 18. Петрик О.А. Методика аудиту операцій з цінними паперами в умовах реформування системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні // Економіка та підприємництво : Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 7/ Відп. ред. С.І. Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2001. – С.222-233. – 0,65 друк. арк.

 19. Петрик О.А. Застосування методу прямого підтвердження в процесі аудиторської перевірки // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 2. – С.33-39. – 0,97 друк. арк.

 20. Петрик О.А. Прийняття замовлення на аудит, лист-зобов’язання та процедури аудиторської перевірки // Вісник податкової служби України. – 2002. – № 17. – С.56-62. – 0,95 друк. арк.

 21. Петрик О.А., Кілару Ю.О. Аудиторська оцінка можливості подальшого функціонування підприємства // Вісник податкової служби України. – 2002. – № 32. – С.59-64. – 0,6 друк. арк.(Особистий внесок: обгрунтовано три групи ознак, які свідчать про можливість припинення діяльності підприємством, викладено суть аудиторських процедур, які виконуються для їх оцінки; розкрито порядок документування отриманих результатів (0,5 друк. арк.)).

 22. Петрик О.А. Організаційні аспекти сертифікації та підвищення кваліфікації аудиторів в Україні: стан, проблеми, коментарі // Вісник податкової служби України. – 2002. – № 28. – С.59-62. – 0,5 друк. арк.

 23. Петрик О.А. Аудиторська перевірка підприємств малого бізнесу // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія “Економічні науки” (випуск 2-й). – 2001. – № 4(2). – Полтава: ПУСКУ, 2001. – С.100-104. – 0,61 друк. арк.

 24. Петрик О.А. Методика та організація розробки пропозицій щодо проведення аудиту і надання консультаційних послуг у міжнародній практиці // Вісник податкової служби України. – 2002. – № 40. – С.54-58. – 0,69 друк. арк.

 25. Петрик О.А. Процедури вибіркового дослідження в процесі аудиту// Вчені записки : Наук. збірник. – Вип. 4 / Відп. ред. В.С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2002. – С.274-279. – 0,5 друк арк.

 26. Петрик О.А. Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства у процесі незалежної аудиторської перевірки // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 19. – С.59-63. – 0,8 друк. арк.

 27. Петрик О.А. Особливості аудиту акціонерних товариств та основні напрями вдосконалення його методики й організації // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 34. – С.58-64. – 1,0 друк. арк.

Публікації в інших виданнях:

 1. Петрик О.А., Фенченко М.Т. Аудит у зарубіжних країнах : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ За заг. ред. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2002. – 168с. – 9,77 друк. арк. ( Особистий внесок : вступ, розділи 1, 2 ( теми 1-6 ),  розділи 3-8 (5,35 друк. арк.)).

 2. Аудит: Практическое пособие / А.Кузьминский, Н.Кужельный, Е Петрик, В.Савченко и др.; Под ред А. Кузьминского. – К.: “Учетинформ”,1996. – 283с. – 15,12 друк. арк. ( Особистий внесок : розділи 3,4,8 ( 3,4 друк. арк.)).

 3. Аудит : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В.Я. Савченко, В.О. Зотов, С.А. Кириленко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – 268с. – 15,57 друк. арк. ( Особистий внесок: тема 5 – викладено методику визначення величини ризику вибіркового методу та суть стадій аудиторської вибірки; тема 15 – викладено суть стандартів внутрішнього аудиту, типи внутрішнього аудиту та методику його здійснення     (1,0 друк. арк.)).

 4. Петрик О.А. Проблеми організації управлінського обліку, внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту на підприємствах України // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання”, м. Львів, 15-16 травня 1997 року. – Львів, Львівська комерційна академія, 1997. – С.27-29. – 0,15 друк. арк.

 5. Петрик О.А. Оцінка аудитором подій, що сталися після складання фінансової звітності // Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 22 січня 1999року / Під ред. Ю.А. Вериги. – Полтава: ПКІ, 1999. – С.309-312. – 0,17 друк. арк.

 6. Петрик О.А. Підтвердження керівництвом підприємства – клієнта наданої аудитору інформації // Аудит як важливий інструмент ринкової економіки. Збірник тез та текстів виступів на науково-практичній конференції з аудиту (м. Київ, 5-6 жовтня 2000 р.). – Житомир : ЖІТІ, 2000. – С. 101-103. – 0,14 друк. арк.

 7. Петрик О.А. Роль аудиту в період реформування системи бухгалтерського обліку в Україні // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. 16-18 жовт. 2000р./ Відп. за вип.       В.М. Івахненко. – К.: КНЕУ, 2000. – С.94-96. – 0,2 друк. арк.

 8. Петрик О.А. Деякі аспекти історичного розвитку аудиту та професії аудитора // Розвиток науки про бухгалтерський облік. Збірник текстів доповідей на міжнародній науковій конференції 23-24 листопада 2000 р., м. Житомир. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – С.215-217. – 0,23 друк. арк.

 9. Петрик О.А. Перспективи використання комп’ютерних систем при проведенні аудиту в Україні // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі. Тези доповідей II міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, травень 2001 р.). – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – С.303-305. – 0,18 друк. арк.

 10. Петрик О.А. Умови домовленості на проведення аудиту та підготовка аудиторської перевірки // Теорія і практика незалежного аудиту в Україні : Зб. тез і текстів виступів на Всеукраїнській науково-практичній конференції, м. Київ, 25-26 жовтня 2001 р. – Київ, 2001. – С. 76-81. – 0,5 друк. арк.

 11. Петрик О.А. Роль та функції служби внутрішнього аудиту підприємства // Матеріали Всеукраїнської конференції “Становлення та розвиток внутрішнього аудиту в умовах трансформації ринкових відносин”, м. Київ, 21 листопада 2001 р. – Київ, 2001. – С. 13-14. – 0,2 друк. арк.

 12. Петрик О.А. Місце економічного аналізу в процесі аудиту // Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства” : Тези доповідей міжнар. наук.-метод. конф. 16-17 травня 2002 р. / Відп. за вип. Л.М. Кіндрацька. – К.: КНЕУ, 2002. – С.388-392. – 0,25 друк. арк.

 13. Петрик О.А. Основні напрями та завдання аудиторської перевірки розрахунків з бюджетом // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Збірник наукових праць. Тексти виступів учасників міжрегіональної науково-практичної конференції “Роль аудиту в трансформаційних процесах економіки України”. – Луганськ, Східноукраїнський національний університет, 2002. – №9. – С.79-81. – 0,2 друк. арк.

 14. Петрик О.А. Перспективи екологічного аудиту в Україні // Незалежний аудит в Україні та міжнародний досвід. Збірник тез і текстів доповідей на міжнародній науково-практичній    конференції  з  аудиту,  м. Київ,  23-24  жовтня 2003 р. – Київ, 2003. – С. 26-29. – 0,15 друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Методологія та організація аудиту” за посиланням:

РубрикаАудит

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог