Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: організація та методика

Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: організація та методика

Бібліографічний опис

Позняковська Н. М. Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: організація та методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Позняковська Наталія Миколаївна – Тернопіль, 2004. – 20 с.

Анотація

В дисертації розкрито теоретичні, методологічні і практичні питання обліку та звітності доходів і видатків місцевих бюджетів України.

 • Запропоновано визначення поняття місцевих бюджетів як економічної категорії.
 • Обґрунтовано визначення категорій доходів і видатків місцевих бюджетів та бюджетних установ як об’єктів бухгалтерського обліку в бюджетній сфері.
 • Вказано напрями вдосконалення бюджетної класифікації доходів і видатків місцевих бюджетів.
 • Розроблено напрями вдосконалення обліку доходів і видатків місцевих бюджетів за рівнями управління.
 • Доповнено ознаки кодування та аналітичні параметри балансових рахунків з обліку коштів, доходів та видатків бюджетів, результатів виконання бюджетів видами діяльності.
 • Запропоновано порядок обліку доходів і видатків, активів і зобов’язань, капіталу сільських, селищних, міських (міст районного значення) бюджетів та бюджетних установ.
 • Вдосконалено зміст та структуру фінансових звітів про виконання місцевих бюджетів.
 • Викладено методику складання звіту про рух грошових коштів місцевих бюджетів.
 • Запропоновано напрями вдосконалення методики контролю доходів і видатків місцевих бюджетів.

Ключові слова

місцеві бюджети, сільські, селищні, міські (міст районного значення) бюджети, доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих бюджетів, витрати місцевих бюджетів, облік доходів і видатків місцевих бюджетів, фінансова звітність про виконання місцевих бюджетів, звіт про рух грошових коштів місцевих бюджетів

Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: актуальність теми

Важливу роль в управлінні бюджетними коштами виконує система бухгалтерського обліку та фінансової звітності бюджетів усіх рівнів, насамперед, місцевих бюджетів як найчисельнішої ланки вітчизняної бюджетної системи.

Дослідженням питань обліку у бюджетній сфері України присвячені роботи: Л.Гуцайлюк, Р.Джоги, С.Зубілевич, Л.Кіндрацької, М.Лучка, С.Свірко, М.Чумаченка, І.Фаріона та інших. Не дивлячись на розробку низки теоретичних і практичних положень щодо формування і виконання місцевих бюджетів, недостатньо уваги приділяється проблемам бухгалтерського обліку та звітності про доходи і видатки місцевих бюджетів.

Питання вдосконалення обліку місцевих бюджетів набувають особливої актуальності з огляду на поширення ринкових відносин у бюджетну сферу України та реформування вітчизняної облікової системи. Водночас, відповідність обліку та звітності бюджетів Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) лише задекларована, тобто фактично не досягнута. Можливість застосування у вітчизняному обліку положень МСФЗ щодо державного сектора, запропонованих Міжнародною федерацією бухгалтерів, практично не досліджується вітчизняними науковцями. Актуальність таких досліджень зумовлена орієнтацією України на вхід до ЄС, країни якого ухвалили перехід на МСФЗ.

Не дивлячись на оновлення нормативної бази та наукові розробки, залишаються нерозв’язаними проблеми обліку доходів і видатків найчисельнішої ланки місцевих бюджетів – сільських, селищних, міських (міст районного значення), які здійснюють інтегрований облік, тобто облік доходів та видатків бюджетів і кошторисів установ, які отримують кошти бюджетів цього рівня.

Реформування облікової системи доходів і видатків місцевих бюджетів України суттєво змінює організацію і порядок контролю місцевих бюджетів. Розширення номенклатури доходів, видатків, активів і зобов’язань бюджетів призвело до збільшення кола об’єктів контролю, що вимагає відповідних методик контролю доходів і видатків місцевих бюджетів. Особливо важливо у цьому зв’язку забезпечити прозорість та достовірність облікової інформації про доходи і видатки місцевих бюджетів України.

Важливість вирішення зазначених питань за сучасних економічних умов зумовила вибір теми дисертаційного дослідження та свідчить про її актуальність.

Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Напрямок дисертаційного дослідження є складовою частиною комплексної науково-дослідної теми кафедри обліку і аудиту Українського державного університету водного господарства та природокористування “Вдосконалення методики обліку, фінансів, статистики, аналізу та аудиту в умовах переходу до ринкових відносин в Україні”. Внесок автора полягає в обґрунтуванні та визначенні шляхів удосконалення обліку та звітності про доходи і видатки місцевих бюджетів України.

Дисертант брала участь у госпдоговірній темі кафедри обліку і аудиту Українського державного університету водного господарства та природокористування “Розробка методики та використання спецкоштів управлінь експлуатації” (номер державної реєстрації 0100U000394). У межах теми автором внесено пропозиції щодо структури платних послуг та розроблено методику обліку операцій із коштами спеціального фонду бюджетних установ.

Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення організації та методики бухгалтерського обліку, фінансової звітності доходів і видатків місцевих бюджетів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку в Україні на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності у державному секторі.

Відповідно до поставленої мети, визначено основні завдання, спрямовані на її досягнення:

 • уточнити економічний зміст понять “доходи місцевих бюджетів” і “видатки місцевих бюджетів” як об’єктів бухгалтерського обліку;
 • проаналізувати та удосконалити класифікацію доходів і видатків місцевих бюджетів України в умовах активізації ринкових відносин в бюджетній системі;
 • дослідити організацію і методику бухгалтерського обліку доходів і видатків місцевих бюджетів та обґрунтувати шляхи їх вдосконалення, запропонувати модель обліку доходів і видатків сільських, селищних, міських (міст районного значення) бюджетів;
 • узагальнити міжнародний досвід формування фінансової звітності суб’єктів державного сектора та розробити рекомендації щодо його застосування у вітчизняній обліковій практиці виконання місцевих бюджетів;
 • обґрунтувати напрями вдосконалення контролю доходів і видатків місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетного процесу.

Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є об’єкти бухгалтерського обліку і звітності місцевих бюджетів.

Предметом дослідження є організація та методика бухгалтерського обліку та фінансової звітності доходів і видатків місцевих бюджетів.

Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: методи дослідження

Методологічною основою дослідження є положення діалектичного методу пізнання економічних явищ і процесів. Використані методи індукції та дедукції (при вивченні сутності та класифікації доходів і видатків місцевих бюджетів) та системного аналізу (при аналізі проблем обліку доходів і видатків місцевих бюджетів). Застосовувались прийоми статистичного і порівняльного аналізу, методи моделювання, планування і прогнозування (для розв’язання виявлених проблем обліку і звітності місцевих бюджетів). На основі вибіркового обстеження, групування і узагальнення проведені аналіз звітності місцевих бюджетів та розробка напрямів її вдосконалення. Інформаційною базою проведеного дослідження послужили показники виконання місцевих бюджетів України за доходами і видатками, зведеного бюджету Рівненської області. У процесі дослідження використані нормативні і методичні матеріали, документи Міжнародної федерації бухгалтерів, професійних організацій США, Великобританії, праці вітчизняних і зарубіжних авторів з питань бухгалтерського обліку та звітності бюджетів і кошторисів установ, які утримуються за рахунок їх коштів.

Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у вдосконаленні теоретичних і методичних засад обліку та звітності доходів і видатків місцевих бюджетів.

Основні положення наукової новизни результатів досліджень полягають у наступному:

 • уточнено економічний зміст поняття “доходи бюджетів/ бюджетних установ” як об’єктів бухгалтерського обліку, яке, на відміну від існуючих визначень, трактується автором як збільшення потенційних послуг або отримання економічної вигоди у вигляді надходження активів протягом звітного періоду, що призводить до зростання чистих активів бюджетів/ капіталу установи, крім внесків до фондів установи; і поняття “витрати бюджетів/ бюджетних установ” як зменшення потенційних послуг або економічної вигоди протягом звітного періоду у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань (для установ), що призводить до зменшення чистих активів бюджетів/ капіталу установи, крім зменшення фондів установи;
 • доповнено існуючу класифікацію доходів і видатків бюджетів через виокремлення у ній групувальної ознаки доходів і видатків бюджетів за видами діяльності, що розширило інформаційну базу аналізу формування і виконання місцевих бюджетів України;
 • запропоновано шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку доходів і видатків місцевих бюджетів України з метою формування достовірної інформації про результати виконання місцевих бюджетів, зокрема обґрунтовано застосування у бюджетній сфері принципів обліку і звітності, доповнено аналітичні параметри обліку коштів, доходів, видатків та результату виконання бюджетів, удосконалено: а) методику обліку доходів і видатків спеціального фонду міських (міст районного значення), селищних, сільських бюджетів, а саме передбачено облік власних надходжень бюджетних установ у складі доходів цих бюджетів, що забезпечить взаємозв’язок доходів, касових і фактичних видатків цих бюджетів, б) порядок обліку доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ (за касовим методом), в) порядок обліку доходів загального фонду підвідомчих установ на рахунках доходів, на відміну від існуючої практики обліку їх як внутрішніх розрахунків;

також

 • розроблено напрями підвищення достовірності показників фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів, а саме визначено обсяг та зміст фінансових звітів з метою гармонізації звітності бюджетів України з міжнародними стандартами; запропоновано форму, визначено зміст і порядок складання звіту про рух грошових коштів місцевих бюджетів та бюджетних установ за видами діяльності (як основного звіту за умови касового методу обліку доходів і видатків);
 • удосконалено методику контролю доходів і видатків місцевих бюджетів: уточнено коло суб’єктів, об’єктів, порядок контролю, враховуючи нові підходи до функціонування системи обліку та використання комп’ютерних інформаційних технологій.

Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: практичне значення одержаних результатів

Реалізація розроблених рекомендацій з удосконалення обліку та звітності доходів і видатків місцевих бюджетів сприятиме покращенню достовірності облікової інформації місцевих бюджетів та забезпечить єдині та стабільні вимоги до регулювання облікового процесу у бюджетній сфері.

 • Рекомендації з обліку та звітності про виконання місцевих бюджетів прийняті до впровадження керівництвом фінансового управління Рівненської обласної державної адміністрації (довідка № 6 від 27.09.2002 р.).
 • Пропозиції автора щодо обліку доходів і видатків місцевих бюджетів рекомендовані до використання в практиці сільських, селищних, міських рад фінансовим управлінням Рівненської державної адміністрації (довідка № 669 від 26.09.2002 р.).
 • Рекомендації щодо формування, використання та обліку платних послуг бюджетних установ впроваджені у практику діяльності бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління Комітету України з водного господарства (довідка № ВЛ/5-972 від 15.12.1999 р.).
 • Методику контролю виконання місцевих бюджетів використано у роботі контрольно-ревізійного відділу у м. Рівне (довідка № 829 від 02.10.2002 р.).
 • Методика складання фінансової звітності місцевих бюджетів доповідалася автором на семінарах для начальників відділів бухгалтерського обліку і звітності – заступників головних бухгалтерів райміськвідділень Державного казначейства Рівненської області (довідка №01-06/263 від 11.09.2003 р.).
 • Розробки з обліку і звітності бюджетів і установ, що утримуються за рахунок їх коштів, використовуються у навчальному процесі Українського державного університету водного господарства та природокористування при вивченні дисциплін “Облік в бюджетних установах”, “Контроль і ревізія”, “Бюджетна система”, “Звітність в бюджетних установах” (акт про впровадження № 1147 від 04.10.2002 р.).

Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Усі наукові результати, що містяться в роботі, отримані автором особисто. З праці, опублікованої у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача.

Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації доповідались автором на:

 • науково-технічній конференції УДАВГ (м. Рівне, 24.03-16.04.1997 р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Управління організацією: діагностика, стратегія, ефективність (м. Київ – м. Трускавець, 08.04-09.04.1999 р.),
 • міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, 23.11-24.11.2000 р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття” (м. Львів, 26.04-27.04.2001 р.),
 • міжнародній науково-технічній конференції “Актуальні проблеми водного господарства та природокористування” (м. Рівне, 30.10-01.11.2002 р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень ‘2003” (м. Дніпропетровськ, 20.10-27.10.2003 р.),
 • на щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу Українського державного університету водного господарства та природокористування за 1997–2003 рр.,
 • на наукових семінарах кафедри обліку і аудиту УДУВГП у 1996 – 2003 рр.

і отримали позитивні відгуки.

Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: обсяг і структура роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг основного змісту роботи – 174 сторінки, включаючи 29 рисунків на 20 сторінках, 28 таблиць на 18 сторінках, 19 додатків на 39 сторінках. Список використаних джерел охоплює 300 найменувань і займає 25 сторінок.

Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дослідження опубліковано 16 робіт загальним обсягом 17,8 д.а. (особисто автору належить 17,75 д.а.), з яких 1 – одноосібна монографія обсягом 14,0 д.а., 6 – у наукових фахових виданнях обсягом 2,25 д.а.

Монографії:

 1. Позняковська Н.М. Облік та контроль доходів і видатків місцевих бюджетів України: Монографія. – Рівне: УДУВГП, 2002. – 230 с.

Публікації у фахових виданнях:

 1. Войтко Н.М. Вдосконалення бюджетної класифікації доходів і видатків як основи організації їх обліку // Вісник УДАВГ. – 1998. – №1. – С. 313-316.
 2. Войтко Н.М. Особливості застосування методу нарахування доходів в бюджетних установах // Вісник ЖІТІ. – 1998. – № 7. – С. 231-233.
 3. Позняковська Н.М. Звіт про рух грошових коштів бюджетних установ відповідно до МСБО у державному секторі // Вісник ТАНГ. – 2001. – № 12. – С.129-134.
 4. Позняковська Н.М. Облік доходів і видатків сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів // Бухгалтерський облік та аудит. – 2002. – №3. – С. 42-45.
 5. Позняковська Н.М. Методика контролю доходів і видатків місцевих бюджетів в нових економічних умовах // Вісник УДУВГП. – 2002. – №5 (18). – С.159-167.
 6. Позняковська Н.М. Трансформація бюджетного процесу в нових економічних умовах та місце бухгалтерського обліку у цьому процесі // Вісник УДУВГП. – 2003. – №4 (23). – С.73-74.

В інших виданнях:

 1. Войтко Н.М. Вдосконалення звітності з урахуванням міжнародних облікових стандартів // Збірник статей за матеріалами ІІІ науково-технічної конференції УДАВГ. – 1997. – № 6. – С. 3-6.
 2. Войтко Н.М. Міжнародний досвід з формування та обліку доходів і видатків місцевих органів влади // Збірник статей за матеріалами ІІІ науково-технічної конференції УДАВГ. – 1997. – № 6. – С. 7-10.
 3. Войтко Н.М., Якобчук Н. Вдосконалення звітності бюджетних установ державного сектора відповідно нової бюджетної класифікації // Вісник Рівненського державного технічного університету. Збірник наукових праць. Випуск 2. – Рівне: РДТУ, 1999. – С.131-135. (автором досліджено вплив запровадження нової бюджетної класифікації доходів і видатків на показники звітності бюджетних установ).
 4. Войтко Н.М. Склад фінансових звітів установ державного сектора відповідно облікових баз за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку // Вісник Рівненського державного технічного університету. Збірник наукових праць. Випуск 2. – Рівне: РДТУ, 1999. – С.136-140.
 5. Войтко Н.М. Застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі // Управління організацією: діагностика, стратегія, ефективність. – 1999. – № 1. – С. 206-209.
 6. Войтко Н.М. Проблеми формування і обліку доходів місцевих бюджетів // Актуальні проблеми водного господарства. – 1997. – № 1. – С. 132-134.
 7. Позняковська Н.М. Міжнародний досвід організації контролю у державному секторі // Розвиток науки про бухгалтерський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С.163-168.
 8. Позняковська Н.М. Реформування обліку доходів і видатків сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів // Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття. – Львів, 2001. – С.112-117.
 9. Позняковська Н.М. Класифікація доходів і видатків місцевих бюджетів як об’єктів бухгалтерського обліку та фінансової звітності // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень ‘2003”. Том 24. Економіка. – Дніпропетровськ: “Наука і освіта”, 2003. – С.33-35.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Доходи та видатки в державному секторі” за посиланнями:

РубрикаДоходи в державному секторі

РубрикаВитрати та видатки в державному секторі

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог