Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств хімічної промисловості України

Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств

Бібліографічний опис

Папінко В. З. Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств хімічної промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Папінко Віта Зеновіївна – Тернопіль, 2004. – 20 с.

Анотація

Для практики ведення обліку в Україні характерним є подання обмеженої інформації щодо природоохоронної діяльності, що не може сприяти її ефективному здійсненню. У дисертації досліджено актуальні питання обліку і аналізу природоохоронної діяльності на підприємствах хімічної промисловості.

В роботі удосконалено номенклатуру природоохоронних витрат підприємств хімічної промисловості України, запропоновано їх класифікацію, подано пропозиції щодо формування і функціонування на підприємстві системи екологічного контролінгу. Розвинуто ідею проведення еколого-економічного аналізу підприємства, удосконалено систему показників аналізу природоохоронної діяльності, що дає змогу детально відобразити стан природоохоронної діяльності в системі характеристик основної діяльності.

Ключові слова

хімічна промисловість, природоохоронна діяльність, природоохоронні витрати, фінансовий облік природоохоронної діяльності, управлінський облік природоохоронної діяльності, екологічний контролінг, еколого-економічний аналіз, екологічно безпечне виробництво, аналіз природоохоронної діяльності

Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств: актуальність теми дослідження

Розвиток української економіки і успішна реалізація європейського вибору України вимагають постановки жорстких вимог до екологічної безпеки виробництва та його впливу на природне середовище. Для того, щоб підприємства вели активну природоохоронну діяльність, необхідно удосконалити систему обліку – як основу інформаційного забезпечення будь-якого процесу управління, в тому числі й управління природоохоронною діяльністю. Відсутність рекомендацій з методики обліку природоохоронних витрат не дозволяє належним чином організувати збір даних про природоохоронну діяльність та їх аналіз в окремих галузях економіки.

Питання обліку природоохоронних витрат відносять до числа маловивчених. У системі обліку не передбачено виділення окремого рахунку для узагальнення витрат на природоохоронну діяльність, не розроблені методики їх розподілу між окремими видами продукції. Через відсутність обліку й аналізу витрат на природоохоронну діяльність підприємства не мають достовірної інформації щодо витрат на охорону природи, що не дає змоги достатньо фінансувати природоохоронні заходи, визначати розміри платежів за забруднення, формувати і використовувати кошти екологічних фондів, встановлювати ставки екологічного страхування тощо.

Стан вивчення проблеми

У науковій літературі з питань обліку та аналізу автори достатньо уваги приділяють загальним питанням розвитку та удосконалення облікових систем, а також прогресивним методам обробки і аналізу інформації. Серед них такі відомі науковці: М. І. Баканов, С. Ф. Голов, І. Д. Фаріон, С. І. Шкарабан, Т. П. Карпова, Б. М. Литвин, М. С. Пушкар, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко, Я. В. Соколов та інші. На необхідність обліку природоохоронної діяльності вказували Н. З. Гофман, В. В. Нємченко, Ю. П. Лебединський,  Т. А. Дьоміна, В. К. Тішков, О. Ф. Балацький, С. А. Стуков, В. Ф. Палій та інші економісти. Проте теоретичні й методичні положення, пов’язані з обліком та аналізом природоохоронної діяльності, потребують подальшого поглиблення та доповнення. В результаті проведення критичного аналізу спеціальної літератури та вивчення практики господарювання, зроблено висновок про повну відсутність раціональної побудови системи обліку й аналізу природоохоронної діяльності на вітчизняних підприємствах.

Розробка рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку природоохоронної діяльності на підприємствах-забруднювачах, зокрема на хімічних, є однією з важливих проблем у стимулюванні та здійсненні природоохоронних заходів. Актуальність даного дослідження обумовлена недостатністю теоретичних досліджень вказаних проблем і практичною значущістю обліку витрат природоохоронної діяльності для промислових підприємств та економіки України.

Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану держбюджетної теми кафедри обліку і контролінгу в промисловості Тернопільської академії народного господарства “Методологічні аспекти удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні” (державний реєстраційний номер 0101U003410). Автором запропоновано методику ведення обліку природоохоронних витрат та проведення їх аналізу.

Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств: мета і завдання дослідження

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку і аналізу природоохоронної діяльності.

Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких завдань:

 • вивчити організаційну структуру управління природоохоронною діяльністю та механізм прийняття господарських рішень з урахуванням екологічного фактора, розкрити зміст природоохоронної діяльності та дослідити вплив її технологічних особливостей на побудову моделей обліку й аналізу в хімічному виробництві;
 • удосконалити класифікацію природоохоронних витрат підприємств хімічної промисловості;
 • визначити методичні засади ведення обліку й аналізу витрат на природоохоронну діяльність у системі фінансового й управлінського обліку;
 • розробити форми внутрішньої звітності про природоохоронну діяльність;
 • обґрунтувати необхідність формування та функціонування системи екологічного контролінгу на підприємстві;
 • розробити практичні рекомендації для обліку й документування даних про вплив підприємства на навколишнє середовище;
 • визначити напрями аналізу природоохоронної діяльності в умовах хімічного виробництва.

Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є природоохоронна діяльність підприємств хімічної промисловості України, що підлягає відображенню в обліковій системі підприємства.

Предметом дослідження є методика обліку й аналізу витрат, пов’язаних з природоохоронною діяльністю підприємств України та визначення структури і обсягу інформаційних ресурсів  про природоохоронні витрати на підприємствах хімічної промисловості в системі обліку і економічного аналізу.

Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств: методи дослідження

Дисертаційна робота проведена на основі діалектичного підходу до вивчення теоретичних аспектів та загальних тенденцій розвитку обліку й аналізу природоохоронної діяльності. При розмежуванні природоохоронної та інших видів діяльності, а також при вивченні впливу природоохоронної діяльності на результати роботи підприємства використано метод аналізу і синтезу; для розкриття змісту природоохоронних витрат використовувалися методи теоретичного узагальнення і порівняння; абстрактно логічний метод застосовано для удосконалення класифікації природоохоронних витрат; статистичні методи дослідження – для обґрунтування вибору бази розподілу природоохоронних витрат; метод моделювання – для визначення основних напрямків проведення аналізу природоохоронної діяльності.

За інформаційну базу дослідження взято матеріали статистики, дані аналітичного обліку, управлінського та фінансового обліку, форми звітності окремих підприємств хімічної промисловості.

Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств: наукова новизна отриманих результатів

Полягає в теоретичному обґрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов’язаних з впровадженням підсистеми обліку й аналізу природоохоронної діяльності в хімічній промисловості. Автор пропонує організувати збір інформації про природоохоронну діяльність у системі обліку з метою її аналізу для прийняття управлінських рішень.

У процесі дослідження отримано такі наукові результати:

 • виявлено вплив організаційних і технологічних особливостей хімічної промисловості на побудову обліку природоохоронної діяльності. До таких особливостей віднесено відносну відокремленість природоохоронного процесу від основного, мінливість технології природоохоронної діяльності, її залежність від цілей використання вилучених речовин, поєднання основного виробництва з основними видами природоохоронної технології, що зумовлює виникнення проблем при виділенні витрат на охорону природи з основного технологічного процесу;
 • удосконалено класифікацію природоохоронних витрат підприємств хімічної промисловості шляхом виокремлення групування у ній за такими ознаками як рівень витрат, умови виникнення, часовий фактор, стадії кругообігу, відношення до процесу виробництва, що дасть змогу вирішити проблеми ідентифікації досліджуваних витрат;
 • розроблено моделі фінансового та управлінського обліку природоохоронної діяльності, які дозволять удосконалити методи та напрямки обліку витрат природоохоронного призначення, їх величини і виправданості щодо отриманих результатів. Зокрема, запропоновано ведення рахунку 913 “Витрати на природоохоронну діяльність”, а для розподілу природоохоронних витрат рекомендовано використовувати показник природомісткості, що відображає рівень використаної природної сировини в собівартості продукції;
 • вперше розроблено форми внутрішньої звітності про природоохоронну діяльність, що забезпечуватимуть систему екологічного менеджменту інформацією щодо вартісної оцінки природоохоронних заходів;
 • аргументовано доцільність формування та функціонування системи екологічного контролінгу на підприємстві, яка визначатиме стратегію його екологічних дій та контролюватиме ефективність природоохоронних заходів, а також застосування в процесі екологічного контролінгу екобалансів для виявлення, оцінки та документування впливу підприємства на навколишнє середовище;
 • отримала подальшого розвитку методика проведення еколого-економічного аналізу підприємства, зокрема визначено напрями його проведення в умовах хімічного виробництва у вигляді аналізу організаційно-технічного рівня природоохоронної діяльності та аналізу фінансової діяльності у сфері охорони природи.

Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств: практичне значення отриманих результатів

Практична значущість дослідження полягає у використанні його результатів для формування облікової інформації про природоохоронну діяльність, що дозволить внутрішнім користувачам оптимізувати управлінські рішення й дасть можливість об’єктивно оцінювати роботу підприємства та його структурних підрозділів. Пропозиції й рекомендації автора щодо вдосконалення обліку і контролю природоохоронних витрат впроваджені в практику господарювання підприємств хімічної промисловості України, а саме: ВАТ “Сумихімпром” (довідка від 16. 05. 2003 р. № 08/325); ЗАТ “Лукор” (довідка від 22. 08. 2003 р. № 01/570); ВО “Хімпром” (довідка від 18. 09. 2003 р. № 01/145).

Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств: особистий внесок здобувача

Дисертація – самостійна наукова праця. Усі викладені в ній наукові результати отримано дисертантом особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї й положення, що становлять індивідуальний внесок автора.

Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств: апробація результатів дослідження

Основні положення дисертації були оприлюднені та схвалені на:

 • міжнародній науково-практичній конференції “Економічні проблеми розвитку будівництва в Україні” (Тернопіль, 2001 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Економічний аналіз в Україні на початку ХХІ століття” (Тернопіль, 2001 р.);
 • всеукраїнській науково-практичній конференції “Трансформація системи державного регулювання економіки на завершенні ХХ століття” (Тернопіль, 2001 р.);
 • науково-практичній конференції “Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних форм господарювання” (Чортків, 2002 р.);
 • міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених “Політ 2002” (Київ, 2002 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Економічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої агропромислової продукції” (Суми, 2003 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку аудиторської діяльності в Україні на початку ХХІ століття” (Тернопіль, 2002 р.).

Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств: обсяг і структура роботи

Дисертація складається з вступу, трьох розділів і висновків (обсягом 197 сторінок), списку використаних джерел (290 джерел на 25 сторінках) та 35 додатків (на 40 сторінках), а також містить 16 таблиць, 15 рисунків на 25 сторінках.

Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств: публікації за темою дисертації

За темою дисертаційної роботи опубліковано 19 наукових праць (наукові статті, тези доповідей) загальним обсягом 6,3 друк. арк., з них у фахових виданнях – 12 наукових праць обсягом 4,5 друк. арк.

Публікації у фахових виданнях:

 1. Папінко В. З. Державне регулювання природоохоронної діяльності та роль держави у становленні екологічного обліку // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Випуск 16. – С. 152 – 155.

 2. Папінко В. З. Впровадження концепції стійкого розвитку для підприємств хімічної промисловості: загальнодержавний та регіональний аспекти // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Зб. наук. праць. – Випуск 5 – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 128 – 132.

 3. Папінко В. З. Особливості аналізу природоохоронної діяльності хімічного підприємства // Наукові записки. Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу ТАНГ. – Випуск 10. Частина 1. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 138 – 140.

 4. Тесля Г. В., Папінко В. З. Облік природоохоронної діяльності // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Випуск 18. – С. 116 – 117. (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано доцільність природоохоронної діяльності в системі обліку).

 5. Папінко В. З. Еколого-економічні аспекти управління промисловим підприємством в контексті сталого розвитку регіону // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Зб. наук. праць. – Випуск 6. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – С. 84 – 89.

 6. Папінко В. З. Інформаційне забезпечення екологічного аудиту // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – №3. – С. 184 – 187.

 7. Папінко В. З. Природоохоронна діяльність підприємств хімічної промисловості як об’єкт обліку // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. 3. Економічні науки. – Чернівці: “Ант Лтд”, 2002. – С. 339 – 344.

 8. Папінко В.З. Екологічний контролінг // Наука та наукознавство. – 2003. – №1. – С. 27 – 34.

 9. Папінко В. З. Вдосконалення обліку природоохоронних витрат на хімічних підприємствах // Вісник Житомирського технологічного державного університету. Серія: економічні науки. – 2003. – Випуск 4(26). – С. 202 – 209.

 10. Папінко В. З. Роль обліку природоохоронних витрат в процесі екологізації виробництва // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія економіка та менеджмент. –2003. – № 1-2. – С. 105 – 109.

 11. Папінко В. З. Формування системи екологічної звітності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 183. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 507 – 515.

 12. Папінко В. З. Управлінський облік природоохоронної діяльності // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Випуск 4. Економічні науки. – Чернівці: “Ант Лтд”, 2003. –– С. 398 – 409.

Публікації в інших виданнях:

 1. Папінко В. З., Пилипчук О. Я. Реалізація ідеї стійкого розвитку в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О. Я. Пилипчук. Випуск 4. – Київ, 2001. – С. 157 – 171. (Особистий внесок здобувача: визначено першочергові завдання, напрями і умови переходу до стійкого розвитку в Україні; охарактеризовано реалістичний сценарій напівстійкого розвитку економіки України).

 2. Папінко В. З. Історично-науковий аналіз розвитку екологічного обліку // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О. Я. Пилипчук. Випуск 5. – Київ, 2001. – С. 135 – 140.

 3. Папінко В. З. Суть природоохоронної діяльності та її особливості в хімічному виробництві // Наукові записки за матеріалами науково-практичної конференції: “Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних форм господарювання”. – Випуск 2. – Чортків, 2002. – С. 25 – 28.

 4. Папінко В. З. Природоохоронні витрати в системі бухгалтерського обліку // Наука і молодь. Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених “Політ- 2002”. – Київ: НАУ, 2002. – С. 294.

 5. Папинко В. З. Внедрение курса “Экологический учет” в систему экономического образования Украины // Бизнес информ. – 2002. – № 11-12 – С. 29 – 30.

 6. Папінко В. З. Роль екологічного обліку у процесі екологізації підприємств // Третя міжнародна науково-практична конференція “Економічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої агропромислової продукції” (ЕП-2003) – Суми, 2003. – С. 94 – 96.

 7. Папінко В. З. Фінансовий облік природоохоронної діяльності // Наукові записки за матеріалами науково-практичної конференції “Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку країни (досягнення і перспективи)”. – №4. – Чортків, 2003. – С. 117 – 121.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Природоохоронні витрати підприємств” за посиланням:

РубрикаВитрати екологічні

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог