Облік і контроль витрат в системі управління підприємством (на прикладі підприємств м’ясоконсервної промисловості)

Облік і контроль витрат в системі управління підприємством

Бібліографічний опис

Тринька Л. Я. Облік і контроль витрат в системі управління підприємством (на прикладі підприємств м’ясоконсервної промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Тринька Людмила Ярославівна – Харків, 2004. – 20 с.

Анотація

У дисертації розглядаються актуальні питання удосконалення управлінського обліку і внутрішньогосподарського контролю виробничих витрат у системі управління підприємством.

 • Досліджено організаційно-технологічні особливості м’ясоконсервного виробництва та їх вплив на побудову управлінського обліку витрат.
 • Розкрито якісний взаємозв’язок понять “затрати” і “витрати” в системі економічних категорій.
 • Визначено класифікаційні ознаки витрат в управлінському обліку, де основний акцент зроблено на групуванні витрат за операціями, видами продукції та ступенем керованості.
 • Висвітлено питання організації та методики обліку прямих, загальновиробничих та інших непрямих витрат.
 • Удосконалено аналітичний облік загальновиробничих витрат в умовах м’ясоконсервного виробництва.
 • Обґрунтовано необхідність визначення неповної собівартості продукції за системою “директ-костинг” з елементами нормативного методу за центрами виникнення витрат.
 • Доведено доцільність впровадження АСУ “МЕЛВІС” на підприємствах м’ясоконсервної промисловості.
 • Запропоновано модель внутрішньогосподарського контролю прямих, загальновиробничих та інших непрямих витрат за центрами виникнення і центрами відповідальності.

Ключові слова

витрати, прямі витрати, непрямі витрати, центри виникнення витрат, центри відповідальності, зведений облік витрат, калькулювання собівартості продукції, управлінський облік, внутрішньогосподарський контроль, м’ясоконсервна промисловість

Облік і контроль витрат в системі управління підприємством: актуальність теми

Ринкові відносини в Україні логічно пов’язані з якісно новими підходами до системи управління як на макрорівні, так і на рівні підприємства. Функціонування кожного суб’єкта економіки можливе лише при наявності достовірної та об’єктивної інформації про фактичні результати його діяльності, яку забезпечує бухгалтерський облік.

Введення положень (стандартів) бухгалтерського обліку зумовило в ньому своєрідну “революцію” – від оцінки запасів до визначення фінансового результату. Обов’язковий характер національних положень призвів до того, що практикуючі бухгалтери змушені відмовитися від надбань вітчизняної науки і практики, де, крім низки недоліків, було й чимало цікавих ідей та напрацювань.

Серйозною проблемою сьогодення є переорієнтація обліку і контролю на внутрішні потреби управління підприємством, яка не повинна суперечити чинному законодавству і, по можливості, зберегти в собі кращі традиції вітчизняної бухгалтерської школи. Водночас, таке спрямування обліку та контролю окреслює велике коло необхідних для вирішення проблем методичного, організаційного та управлінського характеру.

Загострення кризових явищ на промислових підприємствах підтверджує неспроможність чинної системи обліку і контролю сприяти підготовці ефективних варіантів управлінських рішень, своєчасно передбачати виникнення несприятливих ситуацій і спрямовувати  діяльність фінансово-господарської системи на досягнення позитивних кінцевих результатів. Такий стан облікової системи, на жаль, характерний для харчової промисловості, зокрема, для м’ясопереробних виробництв, де з року в рік зростає собівартість продукції, знижуються обсяги виробництва та рівень рентабельності. Недоліки в чинній методиці обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на підприємствах м’ясоконсервної промисловості зумовлені насамперед тим, що при її побудові не враховані особливості сировинної бази, специфіка організації і технологія окремих виробництв. За таких обставин необхідна більш оперативна та гнучка, пристосована до ринкових умов і надійна обліково-контрольна система, яка б стала фундаментом оновленого управління.

Стан вивчення проблеми

Вагомий внесок у дослідження проблем обліку витрат на виробництво зробили такі вітчизняні науковці як І. О. Белебеха, О. С. Бородкін, Б. І. Валуєв, З. В. Гуцайлюк, Л. В. Жилкіна, Г. Г. Кірейцев, М. В. Кужельний, А. М. Кузьмінський, В. Г. Линник, Б. М. Литвин, Ю. Я. Литвин, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко та інші. Із зарубіжних економістів ці питання досліджували: А. Ф. Аксененко, І. О. Басманов, П. С. Безруких, І. А. Белобжецкий, К. М. Гарифулін, К. Друрі, М. Х. Жебрак, В. Б. Івашкевич, М. Г. Зайцева, М. П. Кондраков, Г. С. Лазаревич, Л. І. Левіна,  Й. С. Мацкевічюс, С. А. Ніколаєва,  В. Ф. Палій, І. І. Поклад, Я. В. Соколов, С. А. Стуков та інші.

Вивчення економічної літератури з досліджуваної тематики показало, що серед наявних наукових видань з обліку витрат та собівартості продукції, присвячених винятково м’ясоконсервній промисловості практично нема. Як правило, проблема виробництва м’ясних консервів розглядається у контексті з м’ясною чи консервною промисловістю, які мають суттєві відмінності. Останні, в свою чергу, визначають вибір найбільш раціональних форм організації обліку витрат,  методів групування витрат, зокрема їх систематизацію за рівнями управління, центрами формування й центрами відповідальності.

Таким чином, недостатнє теоретичне і практичне опрацювання, дискусійність питань побудови організації цільових структур з управління витратами, а також зростаюча актуальність вдосконалення обліку витрат на підприємствах м’ясоконсервної промисловості обумовили вибір теми дисертаційної роботи та основні напрямки дослідження.

Облік і контроль витрат в системі управління підприємством: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана згідно з планами науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства і належить до держбюджетної теми “Дослідження та розробка методологічних і організаційних основ управлінського обліку і внутрішнього аудиту в Україні” (номер державної реєстрації – 0100U000271) і Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя – “Дослідження проблем і можливостей регіональних ринків в умовах переходу до ринкової економіки” (номер державної реєстрації – 0101U000993).

Облік і контроль витрат в системі управління підприємством: мета та завдання дослідження

Мета роботи – виявити тенденції розвитку управлінської орієнтації обліку,  теоретично обґрунтувати методику та організацію базових (нормативних) обліково-контрольних систем витрат і розробити пропозиції щодо їх удосконалення.

Для реалізації цієї мети у дисертаційному дослідженні були поставлені і розв’язувались такі завдання:

 • визначити основні організаційні й технологічні особливості м’ясоконсервного виробництва та їх вплив на побудову обліку  і контролю витрат на виробництво;
 • дослідити управлінські аспекти організації обліку і  контролю витрат на виробництво м’ясних консервів,  науково обґрунтувати їх склад та уточнити номенклатуру статей для забезпечення єдності методології обліку і калькулювання собівартості продукції;
 • удосконалити облікову документацію для відображення матеріальних витрат і запропонувати звітні форми управлінського обліку;
 • розробити оптимальний перелік статей витрат на управління виробництвом і визначити бази їх розподілу за центрами виникнення та центрами відповідальності; вдосконалити методику обліку загальновиробничих витрат;
 • обґрунтувати можливість використання системи “директ-костинг” і виробити методику зведеного обліку витрат для визначення собівартості м’ясних консервів;
 • дати рекомендації щодо вдосконалення методики обліку витрат в умовах автоматизованої системи управління виробництвом;
 • запропонувати удосконалену концепцію організації  внутрішньогосподарського контролю витрат, максимально адаптовану до умов м’ясоконсервного виробництва.

Облік і контроль витрат в системі управління підприємством: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є обліково-аналітичний процес формування виробничих витрат на підприємствах м’ясоконсервної промисловості.

Предметом дослідження є теоретичні основи та методика обліку і внутрішньогосподарського контролю виробничих витрат на підприємствах м’ясоконсервної промисловості в умовах ринку.

Облік і контроль витрат в системі управління підприємством: методи дослідження

Для вирішення зазначених завдань в роботі застосовано загальні наукові методи пізнання, теорії ринкової економіки і принципи системного аналізу. Крім цього, у дисертації використано такі методи дослідження: спостереження, системний підхід, логічний аналіз, моделювання, порівняльний аналіз, групування, оптимізація, синтез. Для удосконалення класифікації витрат й дослідження  взаємозв’язку між методами обліку витрат і методами калькулювання собівартості використовувались методи причинно-наслідкового й абстрактно-логічного зв‘язку.

Облік і контроль витрат в системі управління підприємством: наукова новизна отриманих результатів

Полягає у теоретичному обґрунтуванні наявних облікових теорій, визначенні основних напрямів та розробці удосконаленої методики обліку і контролю витрат на підприємствах м’ясоконсервної промисловості.

За підсумками дослідження отримано такі наукові результати:

 • рекомендовано нову класифікаційну модель витрат у виробництві м’ясних консервів, уточнено об’єкт обліку витрат та об’єкт калькулювання, обґрунтовано склад виробничих витрат та приведено номенклатуру статей витрат для забезпечення єдності методології обліку і калькулювання собівартості продукції (на відміну від тих, що використовуються нині, укрупнених та неефективних для прийняття управлінських рішень);
 • сформовано нові методичні підходи до обліку загальновиробничих витрат у виробництві м’ясних консервів з метою поліпшення його аналітичності на основі запропонованих субрахунків;
 • обґрунтовано доцільність використання на вітчизняних підприємствах системи обліку “директ-костинг” у поєднанні з елементами нормативного методу за центрами виникнення витрат та удосконалено діючу методику їх зведеного обліку;
 • для організації дієвого оперативного контролю за прямими, загальновиробничими та іншими непрямими витратами запропоновано принципову модель процесу внутрішньогосподарського контролю виробничих витрат у системі управління підприємством за центрами виникнення витрат і центрами відповідальності.

Облік і контроль витрат в системі управління підприємством: практичне значення отриманих результатів

Полягає в їх спрямуванні на вирішення актуальних проблем, пов’язаних з порядком формування операційних витрат в умовах переходу підприємств м’ясоконсервної промисловості на ринкові відносини. Впровадження пропозицій і рекомендацій щодо організації й подальшого вдосконалення обліку та контролю витрат дозволить суттєво підвищити оперативність і достовірність облікової інформації, дасть змогу посилити контроль за витратами, оперативно впливати на їх рівень, створити необхідну інформаційну систему для прийняття управлінських рішень.

У результаті теоретичного дослідження і вивчення автором практичних аспектів господарської діяльності підприємств м’ясоконсервної промисловості України вироблено рекомендації щодо вдосконалення чинної методики обліку та контролю витрат у системі управління підприємствами.

Окремі рекомендації, представлені у дисертаційному дослідженні, впроваджені у практику ряду підприємств, зокрема: ТОВ МПЗ “Тернопіль” (довідка № 768), ВАТ “Сатанівський консервний завод” (довідка № 232), при викладанні дисциплін “Бухгалтерський облік” та “Фінансовий аналіз” у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя (довідка № 1801).

Облік і контроль витрат в системі управління підприємством: особистий внесок здобувача

Всі  наукові результати, одержані в процесі дисертаційного дослідження і винесені на захист,  дисертантка отримала особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використано лише ті ідеї та положення, які становлять індивідуальний внесок автора.

Облік і контроль витрат в системі управління підприємством: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження висвітлювалися у доповідях і були схвалені на:

 • міжвузівській конференції “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку” (м. Львів, 2000 р.);
 • республіканській науково-практичній конференції з аудиту “Удосконалення національних нормативів аудиту” (м. Житомир, 2000 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми бухгалтерського обліку та фінансів в Україні” (м. Вінниця, 2000 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м. Київ, 2000 р.);
 • всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих вчених (м. Тернопіль, 2000 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Економічні проблеми розвитку будівництва в Україні” (м. Тернопіль, 2001 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Счетоводство в начале 21-го столетия” (м. Свіщов, Болгарія, 2001 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Економічний аналіз в Україні на початку ХХІ століття” (м. Тернопіль, 2001 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Механізм господарювання і проблеми економічного росту в агропромисловому комплексі України” (м. Луганськ, 2002 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку аудиторської діяльності в Україні на початку ХХІ століття” (м. Тернопіль, 2002 р.),
 • сьомій науковій конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (м.Тернопіль, 2003 р.).

Облік і контроль витрат в системі управління підприємством: структура та обсяг дисертації

Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох розділів і висновків (обсягом – 179 сторінок), переліку використаних джерел (238 найменувань на 20 сторінках) і 26 додатків (на 49 сторінках), а також містить 14 таблиць та 28 рисунків на 34 сторінках.

Облік і контроль витрат в системі управління підприємством: публікації за темою дисертації

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 22 наукові праці (наукові статті, тези доповідей) загальним обсягом 9,4 друк. арк., з них особисто автору належить 7,3 друк. арк. У фахових виданнях опубліковано 15 статей загальним обсягом 6,7 друк. арк., з них 4,7 друк. арк. належить автору.

У фахових виданнях:

 1. Тринька Л. Я. Групування витрат в системі управлінського обліку // Наукові записки. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. – Випуск 8. – Тернопіль, 2000. – С. 107–109. – 0,3 д.а.

 2. Тринька Л. Я. Стан і тенденції розвитку обліку та контролю в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Випуск № 16. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 13–14. – 0,4 д.а.

 3. Тринька Л. Я., Тріль С. Р. Облік витрат за національними стандартами бухгалтерського обліку // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. – 2000. – № 6. – 136 с. – С. 111–116. Особистий внесок автора: визначено суть витрат як об’єкта бухгалтерського обліку, їх класифікацію та оцінку згідно з чинним законодавством (0,4/0,2 д.а.).

 4. Щирба М. Т., Тринька Л. Я. Вплив бухгалтерського обліку на реформування економіки України // Вісник ЖІТІ – економічні науки. – 2000. – № 13.– С. 59–60. Особистий внесок автора: обґрунтовано доцільність трансформації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів як одна з передумов реформування економіки України (0,3/0,2 д.а.).

 5. Тринька Л. Я. Організація управління витратами // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Випуск № 8. – Тернопіль: Економічна думка. – 2001. – 0,2 д.а.

 6. Тринька Л. Я. Місце управлінського обліку в процесі управління виробництвом // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 9. – Тернопіль: Видавництво “Економічна думка”, 2001. – С. 187–190. – 0,2 д.а.

 7. Тріль С. Р., Тринька Л. Я. До питання класифікації витрат в сучасних умовах господарювання // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. – № 7. – 2001. – 221 с. – С. 166–169. Особистий внесок автора: обґрунтовано концептуальні підходи до класифікації витрат (0,4/0,2 д.а.).

 8. Щирба М. Т., Тринька Л. Я. Стандартизація бухгалтерського обліку // Вісник. Економіка. Випуск 53. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ: Київський університет, 2001. – С. 40–44. Особистий внесок автора: відображена роль міжнародної стандартизації обліку в гармонізації національних облікових систем (0,8/0,4 д.а.).

 9. Тринька Л. Я., Прибега І. Є. Роль аналізу собівартості продукції в управлінні виробництвом // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 10. – Тернопіль: Видавництво “Економічна думка”, 2001. – С. 88–91. Особистий внесок автора: зроблена оцінка витрат за їх функціональною роллю у виробничому процесі та показано її вплив на методику аналізу собівартості продукції. (0,3/0,2 д.а.).

 10. Щирба М. Т., Тринька Л. Я. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Випуск № 1. Тернопіль: Економічна думка, 2002. – С. 83–89. Особистий внесок автора: визначено структуру нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні відповідно до МСБО (0,9/0,4 д.а.).

 11. Прибега І. Є., Тринька Л. Я. Сучасні напрямки вдосконалення інформаційної функції бухгалтерського обліку та аналізу // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 11. – Тернопіль: Видавництво “Економічна думка”, 2002. – С. 81–83. Особистий внесок автора: сформульовано основні напрямки вдосконалення інформаційної функції бухгалтерського обліку й аналізу (0,3/0,2 д.а. ).

 12. Тринька Л. Я. Місце оцінки системи внутрішнього контролю в аудиторському процесі // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Випуск № 3. Тернопіль: Економічна думка, 2002. – С. 39–42. – 0,6 д.а.

 13. Тринька Л. Я. Управлінські аспекти обліку і контроль рівня прямих витрат на виробництво // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. – 2002. – № 13. – 221 с. – С. 132–135. – 0,44 д.а.

 14. Тринька Л. Я. Адміністративні витрати: їх зміст та роль в управлінні підприємством // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 12. – Ч. 1. – Тернопіль: Видавництво “Економічна думка”, 2003. – С. 123–124. – 0,12 д.а.

 15. Тринька Л. Я. Облік зведення виробничих витрат в системі управлінського обліку // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Випуск № 1. Тернопіль: Економічна думка. – 2003. – С. 129–135. – 0,8 д.а.

В інших виданнях:

 1. Щирба М. Т., Тринька Л. Я. Об’єктивна необхідність управлінського обліку в умовах реформування економіки України // Проблеми розвитку фінансової системи та обліку. Збірник тез доповідей. – Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 2000. – 70 с. – С. 50–51. – Особистий внесок автора: обґрунтовано роль управлінського обліку в умовах реформування економіки України (0,2/0,1 д.а.).

 2. Щирба М.Т., Тринька Л.Я. Внутрішньофірмові нормативи аудиту // Удосконалення національних нормативів аудиту. Збірник тез та текстів виступів на науково-практичній конференції з аудиту. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 206 с. – С. 53–55. Особистий внесок автора: дано критичну оцінку законодавчо-нормативної бази аудиторської діяльності в Україні. (0,3/0,1 д.а.).

 3. Тринька Л.Я. Облік браку у виробництві згідно з національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. 16–18 жовтн. 2000 р. / Відп. за вип. В. М. Івахненко. – К.: КНЕУ, 2000. – 286 с. – С. 111–113. – 0,3 д.а.

 4. Тринька Л. Я. Концепция логистики и ее место в управлении материальными запасами // Научно-практическая конференция. “Счетоводството в началото на ХХІ-то столетие.  Доклади”. Том 1. 17–18 мая 2001 г., Свищов (Болгария). – С. 312–317. – 0,5 д.а.

 5. Тринька Л. Я. Поняття “об’єкти обліку витрат” та “об’єкти калькулювання” як інструменти побудови управлінського обліку // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць: Випуск 8 / Відповідальний за випуск проф. М. С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 180 с. – С. 97–100. – 0,3 д.а.

 6. Тринька Л. Я. До питання організації контролю на підприємстві // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. В 3-х томах / За ред. В. Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во “Елтон-2”, 2002. – № 14 (26). – 446 с. – С. 437–441. – 0,5 д.а.

 7. Тринька Л. Я. Економічний контроль у системі управління підприємством // Матеріали сьомої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 22–24 квітня 2003 р.), Тернопіль: ТДТУ, 2003. – 267 с. – С. 225. – 0,12 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог