Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація

Оперативний економічний аналіз

Бібліографічний опис

Ковальчук Т. М. Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ковальчук Тетяна Миколаївна – Київ, 2004. – 40 с.

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і організаційних засад оперативного економічного аналізу (ОЕА) як функції управління в системі ринкових відносин та розробці методик його проведення щодо різних видів діяльності підприємства як відкритої соціально-економічної системи. Уточнено місце економічного аналізу в системі економічних наук, предмет, модифіковано завдання, обґрунтовано його мету як функції управління з огляду на зміну ролі в управлінні та взаємозв’язки з іншими функціями, наповненими новим змістом. У теоретичному аспекті досліджено еволюцію дефініції “оперативний економічний аналіз”. Для розв’язання завдань, які ставляться перед ОЕА теоретично обґрунтовано типологію його видів. Обґрунтовано методологічні засади ОЕА. Визначено основні структурні компоненти, розкрито їх сутність, архітектоніку. Уточнено систему показників ОЕА, яку структуризовано блоками. Обґрунтовано і запропоновано шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення ОЕА. На основі системного підходу запропоновано гнучкі методики маркетингового, внутрішньогосподарського та фінансового оперативного аналізу щодо різних видів діяльності підприємства як відкритої соціально-економічної системи.

Доведено об’єктивну необхідність створення наскрізної системи економічного аналізу, сформульовано підсистеми, їх зміст, об’єкти, завдання, визначено місце в ній ОЕА. Обґрунтовано концептуальні підходи до раціональної організації ОЕА, побудовано модель організації і запропоновано порядок розподілу функціональних обов’язків між суб’єктами аналізу.

Ключові слова

економічний аналіз, оперативний економічний аналіз, аналітична функція управління, методологія оперативного економічного аналізу, маркетинговий оперативний аналіз, внутрішньогосподарський оперативний аналіз, фінансовий оперативний аналіз, наскрізна система економічного аналізу, організація оперативного економічного аналізу

Оперативний економічний аналіз: актуальність теми

На сучасному етапі трансформації аграрної сфери України до ринкової економіки виникають принципово нові явища, зумовлені її сутністю. Особливо це стосується реформаційних процесів у сфері управління аграрним сектором. Створення системи управління, породженої закономірностями реалізації ринкових принципів господарювання, яка була б здатна вивести економіку АПК на шлях ефективного розвитку і забезпечити вирішення економічних і соціальних проблем, потребує реалізації її аналітичної функції та можливостей оперативного економічного аналізу.

Оперативний аналіз має забезпечити гнучкість у підготовці та прийнятті управлінських рішень, повнішу реалізацію можливостей швидко перебудовуватись і реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, не втрачаючи здатності використовувати умови, що відкриваються інноваціями і ринком.

Проблема оперативного економічного аналізу (ОЕА) є однією з найвагоміших в економічній науці та господарській практиці. Незважаючи на значимість і результативність ОЕА для виробництва й управління, не всі його аспекти достатньо опрацьовані та відповідають вимогам сучасного управління, оскільки за умов повсюдного впровадження економічних методів господарювання ОЕА має на меті: забезпечити органи управління інформацією, яка дає змогу приймати дійові рішення щодо недопущення будь-яких відхилень від передбачених параметрів, зважаючи на зовнішню визначеність, невизначеність та ризик; активно втручатися у хід виробничих процесів і постійно змінюваних господарських ситуацій з метою вдосконалення останніх та ліквідації “вузьких місць”; своєчасно вносити корективи у плани, вибирати оптимальні варіанти розв’язання проблеми; сприяти зменшенню ризику, пов’язаного з невизначеністю та  вибором альтернативних рішень з управління господарськими процесами і непередбачуваними ситуаціями; забезпечувати гнучкість й адаптивність в управлінні, можливості швидкого реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища; використовувати нові можливості, які забезпечують нововведення та ринок і, як результат, підвищувати якість й ефективність управління.

Об’єктивну необхідність ОЕА в системі ринкових відносин зумовлюють:

 • філософія управління підприємством як відкритою соціально-економічною системою, що є ареною зіткнення соціально-економічних інтересів окремих людей, колективів, власників, суспільства;
 • потреба узгодження всієї піраміди інтересів окремих суб’єктів;
 • децентралізація системи управління – перенесення центру ваги на мікрорівень;
 • трансформація внутрішньогосподарських відносин;
 • необхідність діагностування впливу внутрішніх факторів на виникнення кризових явищ;
 • потреба підвищення наукового рівня управління власністю на всіх стадіях життєвого циклу підприємства;
 • наявність ринкових механізмів реалізації відносин власності – конкуренції та кооперації.

ОЕА є важливим засобом формування економічної поведінки суб’єктів, свідомого впливу на досліджувані об’єкти з метою надання їм визначеної спрямованості та одержання бажаних результатів.

Особливо важливе значення має ОЕА і використання його результатів у тих галузях виробництва, де на досягнення визначеної мети впливають природно-кліматичні та інші стохастичні фактори, тобто де процес прийняття рішень пов’язаний з об’єктивним ризиком. Насамперед це стосується рослинництва і тваринництва, де питання забезпечення своєчасних, точних, науково обґрунтованих економічних оцінок й оперативного впливу особливо важливі  через специфічні, тільки їм притаманні особливості перебігу процесів відтворення.

З огляду на вищевикладене вирішення проблем ОЕА набуває актуальності в умовах забезпечення функціонування і розвитку ринкової економіки.

Стан вивчення проблеми

Теоретичні, організаційні та методологічні засади ОЕА знайшли відображення у працях відомих українських і зарубіжних учених-економістів М.І.Баканова, І.І.Каракоза, А.Н.Кашаєва, Л.І. Кравченка, А.І.Муравйова, В.В.Осмоловського, Н.А.Русак, В.І.Самборського, Р.В.Федоровича,  А.Д.Шеремета та інших.

Галузеві  його аспекти теоретичного і прикладного характеру одержали розвиток у працях Є.В.Мниха, Г.В.Савицької, І.Г.Старічкова, В.І.Стражева, М.Г.Чумаченка, С.І.Шкарабана, Л.Д.Яхніна та інших – у промисловості; Ю.А.Бабаєва, П.І.Гайдуцького, Д.Я.Карича, Ю.С.Коваленка, М.І.Ковальчука, Г.Я.Козака, Г.Т.Лещенка, П.Т.Саблука, В.К.Савчука, П.В.Смекалова, Г.О.Ораєвської, В.І.П’янкова, І.Г.Яремчука, М.І.Яцківа та інших – в агропромисловому виробництві. В опублікованих наукових працях розглядаються ключові аспекти ОЕА, проте не дається його вичерпної характеристики, адекватної потребам і сучасним вимогам неоекономіки.

Аналіз концепцій, постулатів і парадигм, присвячених даній проблемі, свідчить про відсутність комплексних досліджень ОЕА в системі ринкових відносин, а найважливіші теоретичні, організаційні та методологічні проблеми ОЕА, незважаючи на їх актуальність, залишаються недостатньо дослідженими, і як, наслідок, він не знайшов належного практичного застосування. Отже, актуальність теми дослідження об’єктивно визначається місцем ОЕА в управлінні та недостатнім ступенем обґрунтування його теоретичних, методологічних й організаційних засад як функції управління в системі ринкових відносин. З другого боку, дисертаційне дослідження спрямовується на пошук шляхів розвитку аналітичної роботи.

У цьому зв’язку дуже важливо з теоретичної і методологічної точок зору своєчасно й адекватно реагувати на об’єктивні потреби сучасного управління в АПК. Наукове обґрунтування і практичне використання ОЕА є актуальною проблемою ефективної господарської діяльності різних організаційно-правових структур АПК України. Необхідність їх розв’язання в сучасних умовах господарювання зумовила вибір теми дисертаційного дослідження.

Оперативний економічний аналіз: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконувалася протягом 1990-2003 рр. відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт кафедри обліку і аудиту Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича.

Виконані дисертаційні дослідження були складовою науково-дослідних тем: “Шляхи підвищення ефективності соціально-економічного розвитку Карпатського регіону” (1990-1995 рр.); “Проблеми обліку, контролю, аналізу і аудиту в умовах ринкової економіки” (1996-1999 рр.) (номер державної реєстрації 0199U001891); “Проблеми обліку, аналізу господарської діяльності і аудиту в системі ринкових відносин” (2001-2005 рр.) (номер державної реєстрації 0102U005303).

Оперативний економічний аналіз: мета і задачі дослідження

Мета дослідження полягає в тому, щоб з урахуванням досягнень світової та вітчизняної аналітичної науки і використанням досвіду національної практики сформувати та розвинути найважливіші положення теорії, методології й організації ОЕА як основи розробки його методик щодо різних видів діяльності підприємства як відкритої соціально-економічної системи.

 Для реалізації поставленої мети в дисертаційній роботі вирішувалися такі завдання:

 • уточнити сутність, предмет і завдання економічного аналізу як науки, визначити її місце у структурі економічних наук;
 • обґрунтувати місце економічного аналізу в управлінні та його функції;
 • дослідити в історичному аспекті та уточнити дефініцію “оперативний економічний аналіз”;
 • розробити типологію видів ОЕА;
 • визначити місце ОЕА в системі регулювання економічних відносин підприємства та його об’єктивну необхідність як вирішальну умову досягнення високих результатів;
 • обґрунтувати об’єктивну необхідність створення наскрізної системи економічного аналізу, її суть і структуру, місце ОЕА в ній;
 • обґрунтувати структурні компоненти ОЕА;
 • розробити блочну модель  системи показників ОЕА;
 • запропонувати шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення ОЕА;
 • розробити методику маркетингового, внутрішньогосподарського та фінансового оперативного аналізу;
 • розробити пропозиції щодо вдосконалення організації  аналітичної роботи на підприємстві та в центрах відповідальності.

Оперативний економічний аналіз: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження визначено систему ОЕА господарських одиниць АПК різних організаційно-правових форм та їх  структурних підрозділів.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні, організаційні  та прикладні проблеми ОЕА як важливішої функції управління в системі ринкових відносин.

Оперативний економічний аналіз: методологія і методика дослідження

Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання господарських операцій діяльності підприємства як відкритої соціально-економічної системи, його зовнішнього середовища, ринкових і соціальних законів, соціально-економічних явищ; сучасна економічна теорія, загальнофілософські та загальноекономічні принципи й методи системного підходу до вивчення господарських процесів.

Методика дослідження ґрунтується на системному підході та науковому апараті методу економічного аналізу (традиційних способах обробки інформації, способах детермінованого і стохастичного факторного аналізу й оптимізації показників), абстрактно-логічному, порівняльно-історичному, монографічному, історико-логічному та інших методах проведення аналітичних досліджень. У дисертації широко використані положення законодавчих і нормативно-правових актів, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з досліджуваної проблеми.

Оперативний економічний аналіз: наукова новизна одержаних результатів

У процесі дисертаційного дослідження обґрунтована цілісна система вдосконалення теорії, методології й організації ОЕА в умовах ринкових відносин. Вона охоплює  наукові результати, ступінь новизни яких полягає у наступному:

 • на сучасному науковому рівні уточнено теоретичні основи ОЕА. Новизною характеризується комплексність розгляду генезису науки “економічний аналіз”, місця цієї науки в складі економічних наук, її сутності, змісту, предмета, завдань; обґрунтовується мета економічного аналізу як функції управління, взаємозв’язки з іншими його функціями, наповненими новим змістом; сформульовано та розкрито зміст функцій економічного аналізу;
 • доведено об’єктивну необхідність посилення ролі ОЕА в управлінні. Наукова новизна у цьому підході притаманна запропонованій на основі визначення соціально-економічних, організаційних та специфічних галузевих особливостей сільськогосподарського виробництва, що обумовлюють об’єктивну необхідність ОЕА, концептуальній інтерпретації поняття “оперативний економічний аналіз”; для розв’язання завдань, що стоять перед ОЕА, вперше теоретично обґрунтована типологія його видів, практичне використання яких забезпечить безперервне, системне вивчення об’єктів з метою вироблення ефективних управлінських рішень;
 • обґрунтовано методологічні засади ОЕА. Виходячи з логіки та методології наукового пізнання, визначено і класифіковано основні структурні компоненти ОЕА (об’єкти, показники, фактори, періодичність здійснення аналітичних оцінок, суб’єкти, джерела вхідної інформації, способи дослідження, джерела вихідної інформації), розкрито їх зміст, архітектоніку, місце в діалектичному методі пізнання;
 • знайшла подальший розвиток система показників ОЕА, яку структуризовано блоками. Обґрунтування блоків і переліку показників у них, встановлення взаємозв’язків між ними дозволяє удосконалювати технологію проведення ОЕА;
 • дістало подальший розвиток інформаційне забезпечення ОЕА. Новизна підходу до організації інформаційного забезпечення полягає у належності авторові ідеї розробки моделі господарської одиниці та її взаємозв’язків із зовнішнім середовищем, на базі якої обґрунтовано зміст інформації та інтерпретація її суті;

також

 • розроблено пропозиції з удосконалення планування й обліку як важливих складових інформаційного забезпечення оперативного аналізу. Новизна пропозицій полягає в обґрунтуванні системи оперативного планування, яку адаптовано до динамічних змін ринку, визначенні її взаємозв’язків з іншими видами планування як реальної бази для проведення порівняльного аналізу. Виходячи з того, що пріоритетним напрямом вдосконалення інформаційного забезпечення ОЕА є впровадження управлінського обліку, обґрунтовано центри виникнення витрат і визначено їх відповідальність, виділено наявні центри відповідальності, обґрунтовано переваги впровадження системи стандарт-кост та розроблено схему організації оперативного аналізу  в системі обліку стандартних витрат;
 • систематизовано класифікаційні ознаки об’єктів маркетингового, внутрішньогосподарського (управлінського) та фінансового оперативного аналізу. Це дозволило на базі системного підходу до організації ОЕА розробити гнучку методику його проведення щодо різних видів діяльності підприємства як відкритої соціально-економічної системи, здатної забезпечити вироблення своєчасних, виважених й обґрунтованих управлінських рішень;
 • доведено об’єктивну необхідність створення наскрізної системи економічного аналізу, сформульовано її суть, побудовано модель, обґрунтовано підсистеми, визначено їх зміст, об’єкти, завдання, взаємозв’язки, місце ОЕА в наскрізній системі аналізу. Такий підхід дозволяє повніше реалізувати можливості методичних прийомів ОЕА та організації його проведення;
 • визначено шляхи вдосконалення організації аналітичної роботи на підприємстві. Обґрунтовані автором нові підходи до раціональної організації ОЕА (маркетинговий, нормативний, програмно-цільовий, системний, комплексний і ситуаційний) дозволили побудувати на принципах дедуктивної логіки модель організації ОЕА й здійснити розподіл функціональних обов’язків між суб’єктами щодо його проведення.

Оперативний економічний аналіз: практичне значення одержаних результатів

Полягає у збагаченні теоретичних і методологічних положень економічного аналізу в цілому та його виду, зокрема оперативного, та практики ОЕА конкретними методиками, які забезпечать активне пізнання об’єктів дослідження в умовах визначеності й невизначеності під дією об’єктивних і суб’єктивних факторів та вироблення узгоджених управлінських рішень на всіх ієрархічних рівнях управління; розробці інформаційно-аналітичної моделі управління підприємством, моделі організації ОЕА та схеми розподілу функціональних обов’язків між службами підприємства. Рекомендації спрямовані на поліпшення якості обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством як відкритою соціально-економічною системою.

Наукові розробки автора дисертації впроваджені у сільськогосподарське виробництво Міністерством аграрної політики України (довідка №37-11-13/10832 від 10.09.2003 р.); Головними управліннями сільського господарства і продовольства Івано-Франківської (довідка Облдержадміністрації № 181/01-18/01 від 22.05.2002 р.); Рівненської (довідка Облдержадміністрації № 12/461 від 7.05.2002 р.); Тернопільської (довідка Облдержадміністрації №10-4/25-31 від 07.05.2002 р.); та Чернівецької облдержадміністрації (довідка Облдержадміністрації № 01/2-32 від 25.04.2002 р.).

Науково-прикладні результати дослідження є складовою частиною методичних розробок: Рекомендації з удосконалення економічних відносин. – К.: ІАЕ УААН, 2002; Внутрішньогосподарські організаційно-економічні механізми забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств. -К.: ІАЕ УААН, 2003.

Результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича при викладанні курсів “Теорія економічного аналізу” та “Економічний аналіз” (довідка № 16/10 від 21.05.2002 р.); у розробці здобувачем навчальних програм курсів “Теорія економічного аналізу” і “Економічний аналіз” та при підготовці методичного забезпечення курсів: Методичні вказівки та завдання для проведення практичних і семінарських занять з теорії аналізу господарської діяльності. – Чернівці: ЧДУ, 1994; Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств – Чернівці, 1994; Теорія аналізу господарської діяльності: Методичні вказівки та завдання до практичних і семінарських занять. – Чернівці: ЧДУ, 1999; у розробці навчальних проектів і наукових тем, виконання яких пов’язане з науково-педагогічною роботою в ЧНУ, у навчально-методичній роботі викладачів для підготовки та перепідготовки фахівців економічного профілю. Вони використовуються також науковцями й аспірантами в науково-дослідній роботі (довідка №15/10 від 22.05.2003 р.).

Оперативний економічний аналіз: особистий внесок здобувача

Наукові результати, висновки, пропозиції, що виносяться автором на захист, одержані ним самостійно. Усі публікації у фахових виданнях одноосібні.

Оперативний економічний аналіз: апробація результатів дисертації

Основні теоретичні й методологічні положення, а також прикладні результати дисертаційного дослідження доповідались автором на двох Всеукраїнських конгресах вчених економістів-аграрників, на 13 міжнародних, 2 Всеукраїнських, 2 обласних і регіональних науково-практичних  та 2 науково-методичних конференціях, семінарах і “круглих столах”.

Зокрема:

 • на обласній науково-практичній конференції “Комплексний аналіз та оцінка господарської діяльності  підприємств області, які працюють в умовах повного госпрозрахунку і самофінансування” (Чернівці, 1989 р.);
 • на міжнародних науково-практичних конференціях:
  • “Напрямки становлення і розвитку господарського механізму в умовах економічної самостійності регіону” (Чернівці, 1990 р.),
  • “Механізм управління у вільних економічних зонах” (Чернівці, 1993 р.),
  • “Реструктуризація  економіки  та інвестиції в Україні” (Чернівці, 1998 р.),
  • “Сучасна інноваційно-промислова політика України: інвестиційні пріоритети та інфраструктура” (Чернівці,   1999 р.),
  • “Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації” (Чернівці, 2000 р.),
  • “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (Житомир, 2000 р.),
  • “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (Київ, 2000 р.),
  • “Механізм господарювання і проблеми економічного росту в агропромисловому комплексі України (Луганськ, 2002 р.),
  • “Творча спадщина Йозефа А. Шумпетера та трансформація сучасної економіки України” (Чернівці, 2003 р.),
 • на Всеукраїнських науково-практичних конференціях:
  • “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (Черкаси, 2002 р.),
  • “Роль регіонів у забезпеченні стійкого розвитку національної економіки України (Чернівці, 2003 р.),
 • на міжнародній науково-методичній конференції “Трансформація  курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства” (Київ, 2002 р.),
 • на Другому Всеукраїнському конгресі економістів-аграрників (Київ, 2000 р.),
 • на Третіх зборах Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (Київ, 2002 р.).

Оперативний економічний аналіз: обсяг і структура дисертації

Дисертація складається із вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел з 359 найменувань, 8 додатків і включає 86 таблиці та 65 рисунків. Повний обсяг дисертації становить 540 сторінок комп’ютерного тексту.

Оперативний економічний аналіз: перелік публікацій за темою дисертації

Основні результати дослідження опубліковані в одноосібній монографії “Оперативний економічний аналіз в управлінні агропромисловим виробництвом “ (30,2 др. арк.), рецензія на яку опублікована в журналі “Економіка АПК”. – 2002. – №6. – С.127-128, в 5 одноосібних брошурах, у 55 статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, підручниках, методичних вказівках, матеріалах і тезах конференцій, в тому числі 26 – у фахових журналах, наукових збірниках і вісниках, 21 – у матеріалах науково-практичних конференцій.

Монографії, підручники

 1. Ковальчук Т.М. Оперативний економічний аналіз в управлінні агропромисловим виробництвом. – К.: ІАЕ, 2001.- 520 с., (30,2 друк. арк.).
 2. Ковальчук Т.М. Організація і методика фінансового оперативного аналізу. – К.: ІАЕ, 1999.- 69 с. (4 друк. арк.).
 3. Ковальчук Т.М. Теоретичні основи економічного аналізу в ринковій системі господарювання. – К.: ІАЕ, 2000.- 98 с.(4,65 друк. арк.).
 4. Ковальчук Т.М. Методологія підприємницького оперативного економічного аналізу. – К.: ІАЕ, 2000.-  106 с. (4,8 друк. арк.).
 5. Ковальчук Т.М. Маркетинговий оперативний аналіз: методика і організація. – К.: ІАЕ, 2001.- 78 с. (4,5 друк. арк.).
 6. Ковальчук Т.М. Внутрішньогосподарський (управлінський) оперативний аналіз: методика та організація. – К.: ІАЕ, 2001.- 203 с. (9 друк. арк.).

Статті у наукових збірниках і журналах

 1. Ковальчук Т.М. Проблеми і передумови створення системи фінансового та управлінського обліку // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 10. Економіка: Зб. наук. праць. – Чернівці: ЧДУ, 1997.- С.80-85 (0,35 друк. арк.).

 2. Ковальчук Т.М. Оперативний аналіз витрат у рослинництві // Економіка АПК. – 1997.- № 2. – С.55-58 (0,33 друк. арк.).

 3. Ковальчук Т.М. Інвестиційний процес як об’єкт кількісного фінансового аналізу // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 28. Економіка: Зб. наук. праць . – Чернівці: ЧДУ, 1998.- С.36-42 (0,41 друк. арк.).

 4. Ковальчук Т.М. Оперативний аналіз ресурсів у переробних підприємствах // Економіка АПК. – 1997.- № 9. – С.40-43 (0,33 друк. арк.).

 5. Ковальчук Т.М. Проблеми створення наскрізної системи економічного аналізу // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 54. Економіка: Зб. наук. праць. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – С.66-73 (0,9 друк. арк.).

 6. Ковальчук Т.М. Типологія видів оперативного економічного аналізу // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 65. Економіка: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2000. – С.79-85 ( 0,8 друк. арк.).

 7. Ковальчук Т.М. Обґрунтування основних елементів оперативного економічного аналізу // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 95. Економіка: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2000. – С.12-18 (0,81 друк. арк.).

 8. Ковальчук Т.М. Оперативний аналіз поточної дебіторської заборгованості в управлінні активами // Економіка АПК.–2000.- № 11. -С. 43-48 (0,53 друк. арк.).

 9. Ковальчук Т.М. Методологічні аспекти економічного аналізу Й.А. Шумпетера та сучасні проблеми їх розвитку: Йозеф Шумпетер та проблеми реформування економіки України. – К.: Таксон. 2000.- С.87-111 (1,16 друк.арк.).

 10. Ковальчук Т.М. Економічний аналіз в системі управління аграрним виробництвом // Проблеми обліку і аналізу в забезпеченні аграрних перетворень: Зб. наук. праць. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – С.15-32 (0,88 друк. арк.).

 11. Ковальчук Т.М. Застосування оперативного аналізу в забезпеченні аграрних перетворень // Економіка АПК.-2001.- № 4. – С.77-80 (0,33 друк. арк.).

 12. Ковальчук Т.М. Концептуальні підходи до організації оперативного економічного аналізу // Агроінком. – 2001.- №7. – С.29-37 (1,05 друк. арк.).

 13. Ковальчук Т.М. Оперативний економічний аналіз в АПК: стан, проблеми, перспективи // Проблеми формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. Вип. Проблеми трансформації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в системі міжнародних стандартів. – К.: КНЕУ, 2001.–С. 194-202 (0,60 друк. арк.).

 14. Ковальчук Т.М. Концепція побудови системи показників оперативного аналізу // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 109-110. Економіка: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 64-73 (1,16 друк. арк.).

 15. Ковальчук Т.Н. Использование материалов планирования в системе оперативного экономического анализа // Вестник Международного Славянского университета (Харьков): Серия “Экономика”. Том IV. № 3, 2001. – С.58-63 (0,79 друк. арк.).

 16. Ковальчук Т.Н. Информационная база оперативного анализа // Вісник Сумського державного аграрного університету. Вип.2. – Суми, 2001.- С.371-375 ( 0,56 друк. арк.).

 17. Ковальчук Т.М. Оперативний аналіз забезпеченості матеріальними оборотними ресурсами сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2001.- № 11.- С.59-64 (0,41 друк. арк.).

 18. Ковальчук Т.М. Оперативний аналіз конкуренції – важлива складова формування поточної стратегії господарської одиниці // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Зб. наук. праць. Вип. 1. Економічні науки. – Чернівці АНТ Лтд, 2002.-С.199-207 (0,60 друк. арк.).

 19. Ковальчук Т.М. Оперативний аналіз виконання технологічного процесу – основа виробництва конкурентоспроможної продукції // Агроінком. – – № 8-12.- С.18-23 ( 0,70 друк. арк.).

 20. Ковальчук Т.М.Урожай можна уберегти від втрат // Зерно і хліб. – 2002.- № 2.- С. 16-17 (0,23 друк. арк.).

 21. Ковальчук Т.М. Оперативний аналіз кон’юнктури ринку // Економіка АПК. – 2002. – № 3. – С. 42-50 ( 0,69 друк. арк.).

 22. Ковальчук Т.М. Оперативний економічний аналіз трудового потенціалу в системі менеджменту персоналу // Науковий вісник Чернівецького університету. Зб. наук. праць. Вип.139. Економіка. – Чернівці: Рута, 2002. – С.123-127 ( 0,58 друк. арк).

 23. Ковальчук Т.М. Оперативний аналіз факторів цінової політики // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.141-142. Економіка: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2002.- С.63-69 (0,84 друк. арк).

 24. Ковальчук Т.М. Методологічні проблеми оперативного економічного аналізу // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє: Щорічник ТАНГ.- Тернопіль “Збруч”, 2002. – С.235-242 (0,54 друк. арк).

 25. Ковальчук Т.М. Теоретико-методологічні підходи до організації оперативного економічного аналізу розвитку АПК // Економіка АПК.-2002.- №8. – С. 44-48 (0,44 друк. арк).

 26. Ковальчук Т.М. Методологічні та організаційні аспекти оперативного економічного аналізу машинно-тракторного парку // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 162. Економіка. – Чернівці: Рута, 2002.- С. 116-124 (1,04 друк. арк).

 27. Ковальчук Т.М. Оперативний аналіз платоспроможності – основа управління фінансовою рівновагою підприємства// Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету: Серія Економічні науки. Вип. 8. – Черкаси: ЧДТУ, 2003. – С. 238-243 (0,69 друк. арк.).

 28. Ковальчук Т.М. Оперативний аналіз прибутку від реалізації продукції // Економіка АПК.-2003.-№7.-С.92-101 (0,78 друк. арк..).

 29. Ковальчук Т.М. Сучасні методологічні аспекти оперативного економічного аналізу // Агроінком. – №5-8.- С.43-48 (0,7 друк. арк.).

Матеріали і тези конференцій

 1. Ковальчук Т.М. Оперативний економічний аналіз якості продукції – дієвий інструмент управління в умовах глобалізації // Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації: Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції-Т1. Чернівці, 4-6 квітня 2000 року. – С.258-262 (0,29 друк. арк.).
 2. Ковальчук Т.М. Реформування бухгалтерського обліку – основа створення інформаційної системи аналізу та управління підприємством // Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ стол./ Матеріали Третіх зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. 29-30 березня 2001року – К.:УААН,2001. – С.543-545 (0,17 друк. арк.).
 3. Ковальчук Т.М. Оперативний аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції промислових виробництв // Зб. наук. праць Луганського національного аграрного університету. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції в 3 х томах/ За ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во „Элтон 2”,2002. – №14 (26), Т3. – С.77-83 (0,47 друк. арк.).
 4. Ковальчук Т.М. Роль фінансового оперативного аналізу в сучасних умовах господарювання // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. Матеріали 1-ї всеукраїнської науково-практичної конференції: 20-22 листопада 2002р., м.Черкаси. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С.90-91 (0,13 друк. арк.).
 5. Ковальчук Т.М. Внутрігосподарський оперативний аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2003 року. – Чернівці: АНТ Лтд, 2003. – Вип.1. – С.345-349 (0,36 друк. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Оперативний економічний аналіз” за посиланням:

РубрикаОперативний аналіз

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог