Облік оперативної оренди в сільському господарстві України

Облік оперативної оренди в сільському господарстві

Бібліографічний опис

Кондрюк Л. В. Облік оперативної оренди в сільському господарстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кондрюк Леся Василівна – Київ, 2004. – 23 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням обліку та контролю оперативної оренди в сільськогосподарських підприємствах України. Об’єктом дослідження обрано облік оперативної оренди землі та майна в сільськогосподарських формуваннях Чернівецької області, предметом – сукупність теоретичних, методичних і практичних питань обліку оперативної оренди.
Обґрунтовано і запропоновано шляхи удосконалення обліку та контролю оперативної оренди в умовах розвитку відносин власності в сільському господарстві України, які полягають в уточненні категорій “орендна операція” та “облік оренди”; обґрунтуванні пропозиції класифікувати оренду на “оперативну” та “операційну”; доповненні принципів оренди і класифікаційних ознак орендної плати для реалізації функцій та потреб бухгалтерського обліку; визначенні етапів проведення робіт з обліку оренди; розробці первинних документів та загальної схеми документування обліку оперативної оренди землі та майна. Внесено пропозиції щодо порядку проведення контролю оперативної оренди об’єктів та створення АРМ обліку оперативної оренди в сільськогосподарських підприємствах України.

Ключові слова

оперативна оренда, орендні операції, облік, земля, майно, контроль

Облік оперативної оренди в сільському господарстві: актуальність теми

В ході аграрної реформи відбулася трансформація сільськогосподарських підприємств в господарські формування ринкового типу, метою якої є підвищення ефективності їх роботи на засадах приватної власності на засоби виробництва, в тому числі на землю. Для досягнення цього слід якомога чіткіше визначитися зі складовими економічної діяльності підприємств в нових умовах, важливішими серед яких є орендні відносини.

У сучасних умовах оренда землі виступає основною складовою реалізації прав власності та формою землекористування, слугує для подальших трансакцій із земельними ділянками. Вона є і одним з основних джерел залучення майна до виробничої діяльності, як це відбувається в країнах з розвинутою ринковою економікою.

В цьому контексті відбувається уніфікація національної системи бухгалтерського обліку відповідно до положень міжнародних облікових стандартів, які передбачають регулювання обліку оренди. Здійснення цих заходів відбувається в умовах невирішеності багатьох питань, у тому числі щодо методологічного забезпечення обліку оперативної оренди.

Економічну природу теоретичних, методичних і прикладних аспектів становлення та розвитку орендних відносин в Україні розкрили у своїх працях: В.Г. Андрійчук, П.І. Гайдуцький, В.В. Зіновчук, В.І. Криворучко, О.В. Крисальний, М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, Л.В.Молдаван, О.М. Онищенко, Б.Й. Пасхавер, С.М. Плетенецька, В.А. Пулім, О.А. Роєнко, П.Т. Cаблук, М.М. Федоров, О.М. Шпичак, А.А. Фесина, В.В. Юрчишин та інші.

Питання обліку оренди досліджували: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, К.П. Дудка, В.М. Жук,  Г.Г. Кірейцев, В.Г. Макаров, М.Ф. Огійчук, Я.В. Соколов та інші вчені. Однак осо­бливості формальних і неформальних інститутів у сільському господарстві України та їх зв’язок із розвитком відносин власності  потребують постійного удосконалення стосовно організації та методів відображення в обліку оренди.

Облік оперативної оренди в сільському господарстві: зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами

Дисертаційна робота виконана у відповідності із програмою наукових досліджень, що проводились на економічному факультеті Подільського державного аграрно-технічного університету в межах виконання науково-технічної програми  ННЦ “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук “Трансформування організаційно-економічних відносин до соціально-орієнтованих  ринкових умов в АПК”, завдання “Формування системи та механізмів обліково-аудиторського та інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U000267).

Облік оперативної оренди в сільському господарстві: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є теоретико-методичне обґрунтування та вирішення комплексу питань, пов’язаних із удосконаленням обліку та контролю оперативної оренди в сільськогосподарських підприємствах України. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

 • встановити економіко-правову сутність орендних відносин та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку оренди;
 • визначити особливості обліку об’єктів оренди в сільському господарстві України;
 • уточнити класифікацію орендної плати з метою поліпшення раціональної побудови обліку операцій із нею;
 • удосконалити порядок обліку операцій, які виникають у результаті виконання умов договору оренди та покращити їх документування;
 • визначити основні напрямки посилення контролю за здійсненням операцій з оперативної оренди в сільськогосподарських підприємствах орендарів.

Облік оперативної оренди в сільському господарстві: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є облік оперативної оренди землі та майна в сільськогосподарських підприємствах Чернівецької області.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань обліку оперативної оренди.

Облік оперативної оренди в сільському господарстві: методи дослідження

Методологічною основою є діалектичний метод пізнання, основні положення економічної теорії та теорії бухгалтерського обліку.

Використовуючи методи індукції та дедукції, визначено загальний напрям розвитку орендних відносин в Україні. Методи причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний застосовувались для уточнення класифікаційних ознак орендної плати та їх впливу на побудову обліку оренди. Методом порівняння було встановлено відмінності розвитку оренди та її обліку в Україні й інших країнах. Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження використовувались також методи: опитування, монографічний, графічний, розрахунково-конструктивний та інші загальноприйняті статистичні методи.

Інформаційною базою послужили  Закони України, Укази Президента України, матеріали Міністерства аграрної політики України, Державного комітету статистики України, Державного комітету України по земельних ресурсах, Державної податкової адміністрації України, звітність, розробки вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, оперативна інформація сільськогосподарських підприємств і особисті спостереження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретико-методичному обґрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку та контролю оперативної оренди в сільськогосподарських підприємствах України.

Облік оперативної оренди в сільському господарстві: наукова новизна результатів дослідження

Наукову новизну дослідження складають такі результати.

Вперше:

 • систематизовано функції оренди: економічну, організаційну, соціальну, регулятивну та фінансову;
 • визначено поняття “облік оренди” як сукупність господарських операцій, що підлягають системному обліковому відображенню виконання всіх умов договору оренди;
 • встановлено, що передача правовідносин “володіння” та “користування” обумовлює необхідність постановки об’єкта в обліку на рахунках позабалансового обліку; тим самим виконується вимога відображення юридичного змісту операцій за договором оренди. Відповідно, за умови передачі лише правомочності “користування” облік орендованого об’єкта в орендаря відсутній. Запропоновано класифікувати оренду на “оперативну” та “операційну” із певним переліком ознак кожної;
 • розроблено та запропоновано форми документів і регістрів обліку оренди сільськогосподарських угідь та майна, а саме:
 • “Журнал надходження та вибуття орендованої землі” (до субрахунку 011 “Орендовані земельні ділянки”) та “Журнал надходження та вибуття орендованих основних засобів” (до субрахунку 012 “Орендовані основні засоби”) з метою формування на позабалансових рахунках необхідної інформації для аналізу та прийняття обґрунтованих рішень на різних рівнях управління;
 • “Розрахунок орендної плати до видачі в натуральній формі”, що спростить процедуру підрахунку розміру орендної плати у натуральній формі та дозволить проконтролювати дотримання вимог законодавства щодо її розміру;
 • “Журнал особових рахунків орендодавців основних засобів” та “Журнал особових рахунків орендодавців землі” сприятиме поліпшенню аналітичного обліку розрахунків із орендодавцями;
 • запропоновано схему документування оперативної оренди в сільськогосподарських формуваннях орендарів;
 • доведено доцільність використання субрахунку 686 “Облік розрахунків за оперативною орендою” та  розроблено до нього форму “Відомості аналітичного обліку розрахунків за оперативною орендою 8г с.-г.” ;

Дістали подальший розвиток:

 • побудова позабалансового рахунку обліку оперативної оренди в орендаря з урахуванням юридичного аспекту, а саме необхідність відображення не лише кількості та вартості орендованих об’єктів, а й прав по використанню та зобов’язань по поверненню таких об’єктів;
 • пропозиції щодо необхідності поетапних змін законодавства та періодичного перегляду підходів до методики обліку оренди. В результаті проведеної оцінки сучасного стану оренди землі та майна в період розвитку нових відносин власності в сільському господарстві України виявлено основні тенденції оренди та вплив сучасного обліку оренди на дієвість контролю за раціональним використанням орендованих об’єктів;
 • організаційні форми контролю оперативної оренди, а саме запропоновано створення спеціальних комісій з метою посилення державного контролю щодо виконання вимог орендного законодавства;

Доповнені раніше сформульовані положення:

 • щодо переліку сучасних принципів оренди. Їх доповнено принципами “законності та відповідальності” і “достовірної й об’єктивної оцінки”, та виконання яких забезпечується системою бухгалтерського обліку;
 • економічної класифікації орендної плати. З урахуванням потреб бухгалтерського обліку запропоновано доповнити перелік ознак: за “періодичністю сплати” та за “юридичним статусом суб’єктів оренди”;
 • оформлення орендних операцій у системі АРМ з обліку оренди в частині складу реквізитів.

Облік оперативної оренди в сільському господарстві: практичне значення одержаних результатів

Основні положення дисертаційного положення і пропозиції автора доведено до рівня методичних та практичних розробок.

Результати дисертаційного дослідження використовуються Міністерством аграрної політики України, сільськогосподарськими підприємствами орендарів Чернівецької області, органами регіонального управління при розробленні рекомендацій з обліку оперативної оренди в сільському господарстві України. Матеріали дослідження використовуються у навчальному процесі Подільського державного аграрно-технічнго університету у ході практичних та семінарських занять із студентами економічного факультету. Окремі пропозиції знайшли практичне застосування у господарствах Хотинського району Чернівецької області. Практична спрямованість одержаних результатів підтверджується відповідними довідками: з Міністерства аграрної політики України (24-2-09/145 від 22.11.04 р.),  Подільської державної аграрно-технічної академії (довідка № 70-08-178 від 5.04.04р.);Управління сільського господарства та продовольства Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області (довідка № 3/36 від 5.04.04р.); ПП “Лілія” Хотинського району Чернівецької області (довідка № 48 від 5.04.04р.); ТзОВ “Мир” Хотинського району Чернівецької області (довідка № 798 від 5.04.04р.).

Облік оперативної оренди в сільському господарстві: особистий внесок здобувача

Наукові результати, висновки та пропозиції, наведені в дисертаційній роботі та публікаціях з удосконалення обліку оперативної оренди в сільському господарстві, одержані автором особисто.

Облік оперативної оренди в сільському господарстві: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні теоретичні положення, висновки та практичні рекомендації дисертаційного дослідження доповідались і обговорювались на:

 • науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу ПДАТУ (м. Кам’янець-Подільський, березень 2001року, березень 2002року, березень 2003року);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання”(м. Харків, квітень 2001року);
 • Всеукраїнській конференції молодих вчених-аграрників “Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК” (м. Київ, листопад 2001року);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Механізм господарювання і проблеми економічного росту в агропромисловому  комплексі України” (м. Луганськ, 2002 рік).

Облік оперативної оренди в сільському господарстві: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел із 224 позицій; виконана на 186 сторінках комп’ютерного тексту, містить 17 таблиць, 17 рисунків та 8 додатків.

Облік оперативної оренди в сільському господарстві: публікації за темою дисертаційного дослідження

Результати дисертаційного дослідження опубліковані у 8 наукових працях загальним обсягом 1,57 друкованих аркуша, з них 3 у фахових виданнях.

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Проблеми орендних відносин в аграрному секторі економіки // Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії “Аграрна наука –селу”. – 2001. – №9. – С.347–348. (0,12 др. арк.).
 2. Відображення в обліку якісних змін орендованих сільськогоспо­дарських ділянок // Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії “Аграрна наука –селу”. – 2002. – №10. – С.184-187 (0,16 др. арк.).
 3. Документування обліку операційної оренди в сільськогосподарських формуваннях України // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2004. – № 1(16). – С.54-58 (0,27 др. арк.).

Публікації в інших виданнях:

 1. Орендні відносини в сільському господарстві: стан, шляхи розвитку // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол. монографія в двох томах. Т. 2.– К.: ІАЕ, 2001. – С.204–207, (0,16 др. арк.).

Конференції:

 1. Проблеми розрахунків за оренду земельних і майнових паїв // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. – К.: 2001.– С. 246–249, (0,14 др. арк.).
 2. Аспекти обліку орендних операцій // Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету, Вид-во “Элтон”, 2002. – №14 (26).– С.230–234, (0,28 др. арк.).
 3. Особливості відображення в обліку активів в оперативній та фінансовій оренді // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи: У двох томах. – Т.2 – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.232-234, (0,18 др. арк.).
 4. Удосконалення документування обліку оренди в сільськогосподар­ських підприємствах України // Реформування обліку, звітності і аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. Ч. 2. К.: ІАЕ, 2003. – С.75–80, (0,26 др. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Оренда оперативна” за посиланням:

РубрикаОренда оперативна

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог