Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі

Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі

Бібліографічний опис

Бєляков О. О. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бєляков Олексій Олександрович – Київ, 2004. – 22 с.

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і методичних основ бухгалтерського та податкового обліків і аудиту експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі. Проведено аналіз стану експортно-імпортних операцій суб’єктів зовнішньоторговельної діяльності України, визначено недоліки нормативно-правового забезпечення, обґрунтовано необхідність удосконалення методики бухгалтерського і податкового обліків та аудиту експортно-імпортних операцій.

Розглянуто методологію бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій, удосконалено методику визнання результатів експортно-імпортних операцій за видами договорів, уточнено методику відображення цих операцій у бухгалтерському обліку, запропоновано шляхи узгодження положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства, розроблено модель узгодження бухгалтерського і податкового обліків. Обґрунтовані нові методичні підходи до проведення аудиту експортно-імпортних операцій, параметризовано експортно-імпортні операції і визначено контрольні моменти їх здійснення, на основі яких розроблено комплексну методику аудиту експортно-імпортних операцій за видами договорів. Результати дослідження у вигляді методичних рекомендацій впроваджені у практику бухгалтерського обліку і незалежного аудиту.

Ключові слова

зовнішньоторговельна діяльність, експорт, імпорт, бухгалтерський облік, податковий облік, комісія, бартер, аудит, методика аудиту

Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі: актуальність теми

Для інтеграції економіки України у світове співтовариство важливим кроком є реформування системи бухгалтерського обліку і аудиту у відповідності зі світовими стандартами. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств торгівлі відіграє значну роль у розвитку економіки України, насиченні споживчого ринку товарами належної якості, просуванню товарів вітчизняних виробників на зовнішні ринки. Разом з тим, неузгодженість бухгалтерського і податкового законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності, і як наслідок цього, значний розмір тінізації економіки у цій сфері, викликає багато проблем щодо реальності відображення експортно-імпортних операцій у бухгалтерському обліку і побудови ефективної системи їх контролю.

У дослідження питань теорії та методології обліку зовнішньо-економічної діяльності, адаптації методики бухгалтерського обліку у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності, вагомий внесок внесли такі вітчизняні вчені, як Ф.Ф.Бутинець, С.Ф.Голов, В.М.Костюченко, Ю.А. Кузьмінський, В.М.Пархоменко, В.В.Сопко, Г.М.Сторожук, В.Г. Швець. Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних вчених, слід відмітити, що проблеми методики бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій за різними видами договорів та її удосконалення недостатньо досліджені. В значній мірі це обумовлено перманентним процесом реформуванням бухгалтерського обліку і оподаткування в Україні.

Стан вивчення проблеми

В монографіях і наукових працях вітчизняних і зарубіжних фахівців, таких як М.Т.Білуха, Я.А.Гончарук, В.С.Рудницький, В.В.Сопко, В.Я.Савченко, В.Д.Андрєєв, В.В.Скобара, Р.Адамс, Е.А.Аренс, Дж.К.Лоббек, присвячених проблемам незалежного контролю,  детально розкриваються процес аудиту та його планування, окремі елементи методики аудиту, документування результатів перевірки, методика аудиту основних статей фінансової звітності. Водночас рекомендації по проведенню аудиту експортно-імпортних операцій, запропоновані вітчизняними та іноземними науковцями, орієнтовані переважно на визначення окремих завдань та методів перевірки за окремими видами договорів і не передбачають системного підходу до аудиту експортно-імпортних операцій  в цілому.

Недостатність наукової розробки і обґрунтування методології бухгалтерського обліку і аудиту експортно-імпортних операцій, зокрема теоретична нерозробленість проблеми узгодження показників бухгалтерського і податкового обліку цих операцій та її практична цінність для розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні обумовили актуальність і науково-практичне значення проведеного дослідження, обумовили вибір мети, завдань та визначили напрямки дисертаційного дослідження.

Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрям дослідження визначається законодавством, яке регулює зовнішньоекономічну діяльність, Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, Державною програмою реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 20 жовтня 1998 р. №1706, Указом Президента “Про заходи щодо детінізації економіки України на 2002-2004 роки” та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють експортно-імпортні операції в Україні. Тема дисертаційного дослідження має зв’язок із загальною тематикою наукових досліджень кафедр бухгалтерського обліку та фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету, передбачена планом науково-дослідної роботи університету.

Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розробка рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення методики бухгалтерського обліку і аудиту експортно-імпортних операцій з урахуванням сучасного стану організації обліку і контролю в Україні, у напрямку узгодження бухгалтерського і податкового обліку експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі. Відповідно до цільової спрямованості дисертаційного дослідження в роботі поставлені наступні задачі:

 • визначення тенденцій розвитку експортно-імпортних операцій в Україні в умовах становлення ринкової економіки;
 • систематизація і удосконалення понятійного апарату для цілей обліку і аудиту зовнішньоторговельної діяльності підприємства;
 • вивчення і критичний аналіз вітчизняної та зарубіжної методології бухгалтерського обліку і аудиту операцій з товарами у зовнішньоекономічній сфері;
 • оцінка існуючих методик відображення експортно-імпортних операцій у бухгалтерському обліку за видами договорів;
 • аналіз та надання пропозицій щодо удосконалення методики податкового обліку експортно-імпортних операцій і розробка моделі узгодження бухгалтерського і податкового обліку;
 • розробка комплексної методики проведення аудиторської перевірки експортно-імпортних операцій за видами договорів.

Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є експортно-імпортні операції підприємств оптової торгівлі України – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Предметом дослідження є методологія бухгалтерського і податкового обліку, організація і методика аудиту експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі.

Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою дослідження є:

 • діалектичний метод наукового пізнання,
 • загальнонаукові та емпіричні методичні прийоми економічних наук – синтез, індукція, дедукція та ін.,
 • законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують зовнішньоекономічну діяльність, бухгалтерський облік та фінансову звітність підприємств торгівлі, аудит.

У процесі дослідження використовувалися такі методи:

 • порівняння (для визначення спільних рис і відмінностей окремих дефініцій бухгалтерського і податкового обліку, відповідних методик),
 • абстрагування (для визначення факторів впливу на оцінку аудиторського ризику),
 • аналіз (для дослідження стану і динаміки експортно-імпортних операцій в Україні),
 • конкретизація (для визначення параметрів експортно-імпортних операцій, формування організаційно-інформаційних моделей).

Обробка даних здійснювалась за допомогою сучасних інформаційних технологій на основі методів:

 • математичного моделювання,
 • документування,
 • спостереження,
 • розрахунково-аналітичних прийомів,
 • впровадження результатів у практичну діяльність.

Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі: наукова новизна одержаних результатів

Відповідно до мети і задач проведеного дослідження в дисертації містяться нові науково-обґрунтовані рекомендації та пропозиції, які є особистим внеском здобувача. Основними положеннями, які виносяться на захист, є:

 • уточнено інформаційно-правові характеристики експортно-імпортних операцій для цілей бухгалтерського обліку, шляхом розкладання їх на складові і виділення властивих кожній операції етапів, на основі чого розроблено організаційно-інформаційну модель аудиту експортно-імпортних операцій;
 • вперше запропоновано інформаційну модель контрольних моментів аудиту експортно-імпортних операцій у вигляді комбінації інформаційних потоків;
 • уточнено перелік витрат, які відносяться до первісної вартості товарів, придбаних за імпортом на основі різних видів договорів, обґрунтовано методичні підходи до віднесення транспортно-заготівельних витрат та комісійної винагороди при імпорті товарів до первісної вартості товарів; удосконалено методику визнання доходів і активів шляхом адаптації зарубіжних теорій бухгалтерського обліку у відповідності з нормативно-правовим полем України;
 • отримало подальший розвиток застосування правил ІНКОТЕРМС для визнання у бухгалтерському обліку результатів експортно-імпортних операцій у момент передачі ризиків та вигод, пов’язаних з товаром. На основі використання правил ІНКОТЕРМС і розробленого робочого плану рахунків удосконалено методику відображення на рахунках бухгалтерського обліку експорту та імпорту товарів з розрахунками у іноземній валюті, за бартером, на основі комісії, що дозволяють відображати товари на різних етапах товароруху;
 • розроблено порядок відображення повернення експортованих та імпортованих товарів у бухгалтерському і податковому обліку шляхом адаптації методики обліку повернення товарів на митній території України;
 • вперше запропоновано методику бухгалтерського обліку витрат за окремими видами фрахту (тайм-чартер, бербоут-чартер, димайз-чартер) і перевитрат, здійснених при простої судна у портах (демередж і диспач), дано відповідні рекомендації до формування облікової політики підприємства;

також

 • отримало подальший розвиток застосування методу оцінки середньозваженої собівартості товарів для визначення балансової вартості іноземної валюти, у відповідності з чим удосконалено процедуру визначення балансової вартості іноземної валюти при здійсненні імпорту товарів (робіт, послуг);
 • дістало подальшого розвитку удосконалення порядку оподаткування експортно-імпортних операцій. Запропонована модель узгодження бухгалтерського обліку і оподаткування експортно-імпортних операцій, для наочного відображення якої запропоновано структурно-логічну схему формування показників податкового обліку;
 • отримало подальший розвиток удосконалення методики планування аудиту експортно-імпортних операцій: визначено фактори, які впливають на оцінку аудиторського ризику, обґрунтовано проводити його оцінку виходячи з високої оцінки властивого ризику і ризику контролю; вперше визначено послідовність здійснення процедур перевірки експортно-імпортних операцій, яка полягає у стратифікації сукупності за ступенем ризикованості операцій і за вартісною ознакою;
 • удосконалено методику аудиту експортно-імпортних операцій, надано табличну форму і конкретні рекомендації щодо аудиторської перевірки експортно-імпортних операцій за видами договорів, встановлено оцінку суттєвості за можливими викривленнями і рекомендовано напрямки модифікації висновку у відповідності з міжнародними стандартами аудиту, що дозволило вперше сформувати комплексну методику аудиту експортно-імпортних операцій.

Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що рекомендації і пропозиції, наведені у дисертації, сформульовані як результат проведеного дослідження, удосконалюють методику бухгалтерського обліку і аудиту експортно-імпортних операцій з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності і аудиту, підвищують достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що сприяє розвитку зовнішньоторговельної діяльності в Україні.

Розроблені під час дослідження рекомендації з удосконалення методики бухгалтерського і податкового обліку та аудиту експортно-імпортних операцій експериментально були впроваджені на підприємствах торгівлі:

 • ТОВ “Belleville” (довідка від 27.03.2003 р.),
 • ТОВ “Укрпромпоставка” (довідка від 10.06.2003 р.),
 • ТОВ “Герд Біллербек” (довідка від 18.03.2003 р.),
 • ТОВ “Київтехноінформ” (довідка від 05.03.2003 р.),
 • ТОВ “Авіаремонт” (довідка від 16.04.2003 р.),
 • ТОВ “ТезТур” (довідка від 15.08.2003 р.)

та у практику суб’єктів аудиторської діяльності:

 • МПП “Аудиторська фірма “Пакт” (довідка № 03/03 від 03.04.2003 р.),
 • Аудиторська фірма “ТАВІ” (довідка від 23.05.2003 р.).

Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі: особистий внесок здобувача

Полягає у одноосібно виконаному науковому дослідженні, в якому викладено авторський підхід до вирішення важливого наукового завдання – удосконалення методики обліку і аудиту експортно-імпортних операцій торговельних підприємств.

Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі: апробація результатів дисертації

Результати наукових досліджень, що викладені в дисертації апробуються шляхом експериментального впровадження в практиці суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і аудиторських фірм України. Основні положення дисертації доповідалися на:

 • Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми теорії і практики аудиту в Україні” (ЗІДМУ, м. Запоріжжя, 2002 р.),
 • Всеукраїнській науковій конференції “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи” (ХДТУСГ, м. Харків, 2003 р.),
 • Міжнародній науковій конференції “Розвиток підприємницької діяльності на Україні: історія та сьогодення” (м. Тернопіль, 2003 р.),
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Незалежний аудит в Україні та міжнародний досвід” (м.Київ, 2003 р.),
 • науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу КНТЕУ (КНТЕУ, Київ, 2003 р.).

Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі: структура та обсяг роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації 311 сторінок, у тому числі основного тексту 171 сторінка, 15 таблиць, 17 рисунків, 4 формули, 32 додатка та список з 288 використаних джерел.

Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі: список опублікованих праць за темою дисертації

Основні результати проведеного дисертаційного дослідження опубліковані у 7 роботах, загальним обсягом 1,92 друкованих аркушів, з них у фахових виданнях 4 роботи, загальним обсягом 1,28 друкованих аркушів.

 1. Бєляков О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств торгівлі в Україні // Держава та регіони. -2002. – №4. – с.17-19.
 2. Бєляков О.О. Зовнішня торгівля: бухгалтерський та податковий облік операцій в іноземній валюті // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2003. – № 3. – с.79-86.
 3. Бєляков О.О. Методичні аспекти внутрішнього аудиту експортно-імпортних операцій // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – Спецвипуск. – с. 22-24.
 4. Бєляков О.О. Зовнішня торгівля: зміни в оподаткуванні // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003.- Вип.6 – с.53-57.
 5. Бєляков О.О. Зовнішня торгівля: зміни у оподаткуванні // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції “Розвиток підприємницької діяльності на Україні: історія та сьогодення”. – Тернопіль: СТАРОДУБЕЦЬ, 2003. – с.135.
 6. Бєляков О.О. Аналіз розбіжностей між бухгалтерським і податковим обліком експортно-імпортних операцій та напрямки їх узгодження // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи. – Том 2. – К: ІАЕ УААН, 2003. – с.170-172.
 7. Бєляков О.О. Експортно-імпортні операції як об’єкт аудиту // Збірник тез і текстів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Незалежний аудит в Україні та міжнародний досвід”. – К., 2003. – с.102-105.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Зовнішньоекономічна діяльність” за посиланням:

РубрикаЗовнішньоекономічна діяльніть

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог