Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств пивоварної промисловості України)

Облік та аналіз витрат на виробництво

Бібліографічний опис

Бойчук А. А. Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств пивоварної промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бойчук Антоніна Анатоліївна – Київ, 2004. – 21 с.

Анотація

Досліджено актуальні проблеми обліку та аналізу витрат на виробництво на пивоварних підприємствах. Запропоновано перелік класифікаційних ознак сукупності витрат, обґрунтовано номенклатуру калькуляційних статей з урахуванням технолого-організаційних особливостей галузі. Запропоновано схему обліку витрат на виробництво за нормативно-попередільним методом. Удосконалено методику обліку прямих та непрямих витрат та форми облікових регістрів в умовах автоматизації. Розроблено модель витрат на виробництво та засоби її реалізації. Запропоновано напрями вдосконалення аналізу витрат на виробництво для підприємств галузі. Удосконалено методику й організацію оперативного обліку та аналізу витрат на виробництво.

Ключові слова

пивоварне виробництво, витрати, центри відповідальності, нормативно-попередільний метод обліку витрат

Облік та аналіз витрат на виробництво: актуальність теми

В умовах конкурентного середовища вирішення проблеми ефективного розвитку та економічного зростання пивоварних підприємств потребує удосконалення перш за все системи управління витратами.

Витрати на виробництво пивоварної продукції в Україні невпинно зростають і становлять понад 1800 млн. грн. за рік, що пов’язано зі зростанням виробництва пива, річний обсяг якого сягає до 160 млн. дал.

З метою прийняття своєчасних управлінських рішень в умовах постійної динаміки ринкової кон’юнктури вкрай потрібна достовірна інформація щодо формування витрат виробництва і собівартості продукції, котру якраз і надає облік та аналіз.

Проблеми обліку та аналізу витрат виробництва знайшли відображення в наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених: А.Ф. Аксененка, І.А. Басманова, П.С. Безруких, М.Т. Білухи, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Б.І. Валуєва, З.В. Гуцайлюка, М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, В.Г. Лінника, Б.М. Литвина, Ю.Я. Литвина, Є.В. Мниха, В.Ф. Палія, С.О. Стукова, В.В. Сопка, Р.В. Федоровича, М.Г. Чумаченка, С.І. Шкарабана.

Питання обліку та аналізу витрат за сучасних умов у пивоварній промисловості, проте, носять дискусійний характер, про що свідчить наявність таких проблем: чинна нормативна база з питань обліку витрат не враховує технолого-організаційних особливостей досліджуваної галузі; групування витрат за сукупністю класифікаційних ознак та номенклатура калькуляційних статей потребують подальшого вдосконалення для посилення контрольних функцій обліку за центрами відповідальності; визначення бази розподілу загальновиробничих витрат між об’єктами обліку не обґрунтовується; використовуються форми регістрів обліку витрат, аналітичних таблиць, які потребують подальшого вдосконалення в умовах використання автоматизованих систем обробки економічної інформації; аналіз витрат, який виявляв би ефективність витрачання виробничих ресурсів, не застосовується; оперативний облік і аналіз витрат виробництва ще не став основою для прийняття тактичних управлінських рішень;  достатньою мірою не використовуються можливості інформаційної бази перспективного аналізу для розрахунку беззбитковості пивоварного виробництва.

Недостатня опрацьованість проблеми та потреба в оновленні організації, удосконаленні методики обліку і аналізу витрат на виробництво на підприємствах пивоварної промисловості обумовлюють її актуальність, що й спричинило вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання та основні напрями дослідження.

Облік та аналіз витрат на виробництво: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт ка­­федри обліку підприємницької діяльності Київського національного економічного університету за темою “Організація і методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, державний реєстраційний номер 019U000785. Відповідно до наукової програми автором проведені дослідження стану обліку та аналізу витрат на виробництво на підприємствах пивоварної промисловості і надані конкретні пропозиції щодо вдосконалення їх методики та організації.

Облік та аналіз витрат на виробництво: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розроблення рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення методики та організації облікової й аналітичних систем в умовах автоматизованої обробки економічної інформації з урахуванням міжнародного досвіду і національних стандартів на основі вивчення проблемних питань теорії і практики обліку та аналізу витрат на виробництво пивоварної продукції для покращення інформаційної бази системи управління пивоварних підприємств.

Виходячи з мети дослідження автором поставлені завдання:

 • на основі чинних класифікацій обґрунтувати перелік класифікаційних ознак усієї сукупності витрат та  номенклатуру калькуляційних статей, що включаються в собівартість пивоварної продукції з урахуванням технолого-організаційних особливостей і матеріально-речового результату пивоварного виробництва;
 • дослідити сучасні концепції облікових і аналітичних систем та з’ясувати можливості їх застосування на підприємствах пивоварної промисловості на підставі критичної оцінки чинної системи обліку і аналізу витрат на виробництво;
 • надати пропозиції щодо вдосконалення методики обліку прямих та непрямих витрат на виробництво в разі застосування нормативно-попередільного методу обліку витрат, запропонувати  систему носіїв первинної і зведеної інформації щодо обліку витрат в умовах автоматизації;
 • використати економіко-математичні залежності для обґрунтування вибору бази розподілу загальновиробничих витрат, побудови функції витрат та аналізу беззбитковості пивоварного виробництва;
 • обґрунтувати рекомендовану методику обліку та аналізу витрат за центрами відповідальності, виявлення та документування відхилень на основі удосконалених кодифікаторів їх причин та ініціаторів;
 • розробити модель витрат для з’ясування взаємозв’язку між вхідними і вихідними параметрами та запропонувати засоби її реалізації для підприємств досліджуваної галузі;
 • удосконалити методику та механізм організації оперативного обліку і аналізу витрат пивоварного виробництва;
 • визначити шляхи вдосконалення методики аналізу витрат на пивоварних підприємствах, аналітичних таблиць та напрями використання аналітичної інформації для прийняття тактичних та прогнозних управлінських рішень.

Облік та аналіз витрат на виробництво: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес формування витрат на виробництво на підприємствах пивоварної промисловості.

Предметом дослідження є наявна методика і практика обліку та аналізу витрат на виробництво на пивоварних підприємствах.

Облік та аналіз витрат на виробництво: методи дослідження

Під час проведення дисертаційного дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи, а саме:  групування і порівняння – у процесі дослідження технолого-організаційних особливостей пивоварного виробництва та їх впливу на побудову системи обліку і аналізу витрат; абстрактно-логічний – у ході вивчення особливостей формування і розподілу загальновиробничих витрат; аналіз і синтез, економіко-математичне моделювання – для дослідження факторів впливу на виробничі витрати, а також інші економіко-статистичні методи. Для достовірності та оперативності одержання результатів реалізація окремих методів здійснювалась в автоматизованому режимі.

Облік та аналіз витрат на виробництво: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в наступному.

Уперше:

 • розроблено кодифікатор причин та винуватців низького виходу екстракту в варильному цеху, що посилює оперативний контроль за додержанням технологічного процесу;
 • розроблено модель витрат виробництва та засоби її реалізації, що дозволяє визначити взаємозв’язок між факторами виробництва і кінцевим результатом та проводити оперативний аналіз витрат за кожною  стадією виробництва пива.

Удосконалено:

 • групування витрат виробництва за сукупністю класифікаційних ознак і уточнено номенклатуру калькуляційних статей витрат як методичну базу їх обліку та аналізу для пивоварного виробництва;
 • кодифікатори причин та винуватців відхилень від норм матеріальних та трудових витрат для підприємств пивоварної промисловості, які доповнені кодифікатором центрів відповідальності за витратами, що посилює контроль за витрачанням виробничих ресурсів;
 • перелік статей загальновиробничих витрат і обґрунтовано вибір бази їх розподілу з використанням економіко-математичних залежностей в автоматизованому режимі;
 • методику обліку та аналізу витрат за центрами відповідальності, зокрема запропоновано проводити дослідження періодичності виникнення відхилень за калькуляційними статтями та центрами відповідальності в розробленій дисертантом формі;

Одержали подальшого розвитку:

 • методика аналізу витрат на виробництво для підприємств пиво­варної галузі, яку пропонується доповнити методикою перспективного аналізу, зокрема запропоновано методику проведення аналізу альтернативних варіантів рішень проблемної ситуації “виробляти чи купувати солод?” і зроблено висновок на користь виробництва солоду з використанням власних потужностей;
 • методика оперативного аналізу витрат на виробництво пивоварних підприємств; запропоновано зокрема доповнити чинну методику оперативним аналізом заміни солоду несолодженими матеріалами, витрат допоміжних матеріалів та гірких речовин, об’ємних виходів і втрат за сортами пива відповідно до розроблених дисертантом форм аналітичних таблиць на основі обґрунтування системи показників за центрами відповідальності  з визначенням причин та винуватців відхилень.

Облік та аналіз витрат на виробництво: практичне значення одержаних результатів

Пропозиції, викладені у дисертаційній роботі, застосовуються в практиці обліку і аналізу пивоварних підприємств, що підтверджується довідками про впровадження: Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод ЗАТ “Укрпиво” – пропозиції щодо вдосконалення методики оперативного і перспективного аналізу витрат (довідка № 20/04-165 від 20.11.02); ВАТ “Хмельпиво”, м. Хмельницький – окремі рекомендації щодо застосування нормативно-попередільного методу обліку витрат виробництва та облікових регістрів (довідка № 536 від 23.10.02); ВАТ “Опілля”, м. Тернопіль – пропозиції щодо застосування методики аналізу ефективності використання ресурсів у виробництві, регістрів з обліку матеріальних і трудових витрат (довідка № 258 від 30.10.02); ВАТ “Бровар”, смт. Микулинці Тернопільської обл. – окремі рекомендації з  удосконалення методики нормативно-попередільного обліку витрат пивоварного виробництва, обґрунтування вибору бази розподілу загальновиробничих витрат з використанням економіко-математичних залежностей та використанням автоматизованих систем обробки економічної інформації (довідка № 12 від 30.01.03).

Основні положення наукового дослідження використовуються у навчальному процесі кафедри обліку і аудиту Хмельницького економічного університету під час викладання дисциплін “Фінансовий облік” та “Управлінський облік” (довідка № 289 від 8.07.04). Матеріали дисертації були використані для написання навчального посібника “Бухгалтерський облік і прийняття рішень”.

Облік та аналіз витрат на виробництво: особистий внесок здобувача

Усі подані в дисертаційній роботі наукові результати і пропозиції щодо вдосконалення обліку та аналізу виробничих витрат у пивоварному виробництві розроблено автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача. Конкретний внесок здобувача у ці праці зазначено у переліку публікацій за темою.

Облік та аналіз витрат на виробництво: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації доповідались, обговорювались і дістали позитивну оцінку на:

 • Міжнародній науково-практичній конференції “Фінансові важелі зростання України на сучасному етапі” (м. Чернівці, БДФЕІ, 26-27 жовтня 2000 р.);
 • Міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, ЖІТІ, 2000 р.);
 • Всеукраїнській науковій конференції “Бізнес на Поділлі: стратегія, організація, ефективність” (м. Хмельницький, ХІБ, 23 листопада 2001 р.);
 • IІI Міжнародній науково-практичній конференції “Исследование и оптимизация экономических процессов “Оптимум – 2001” (м. Харьків, НТУ “ХПИ”, 15-16 листопада 2001 р.);
 • Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених “Проблеми та перспективи розвитку фінансів, кредиту і бухгалтерського обліку”  (м. Донецьк, 21 березня 2002р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємств” (м. Київ, КНЕУ, 16-17 травня 2002 р.);
 • V Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта – 2002” (м. Дніпропетровськ, ДНІ, 2002 р.);
 • Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть” (20 лютого 2003 р., м. Тернопіль);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, магістрів та аспірантів “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи” (м. Харків, ХДТУСГ, 2003 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період” (м. Хмельницький, ХІБ, 15 травня 2003 р.);
 • II Всеукраїнській науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік та фінансова звітність як інструменти контролю” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.);
 • ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період”(м. Хмельницький, ХІБ, 22-23 травня 2004 р.).

Облік та аналіз витрат на виробництво: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст дисертації становить 158 сторінок друкованого тексту. Робота містить 22 таблиці на 23 сторінках, 22 рисунки на 20 сторінках, 62 додатки на 65 сторінках. Список використаних джерел включає 185 найменувань на 17 сторінках.

Облік та аналіз витрат на виробництво: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових статей у фахових виданнях загальним обсягом 4,04 друк. арк., 11 тез доповідей загальним обсягом 1,06 друк. арк. В інших виданнях (навчальних посібниках), виданих у співавторстві, в дисертації використані лише ті положення, які є результатом особистого дослідження здобувача (1,68 друк. арк.).

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Бойчук А.А. Аналіз витрат на виробництво за узагальнюючими показниками (на прикладі підприємств пивоварної галузі промисловості) // Наукові записки: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства. – Вип. 10. Час. І. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 128-132 (0,27 друк. арк.).

 2. Бойчук А.А. Вплив організаційно-технологічних особливостей пивоварного виробництва на побудову обліку витрат // Науково-практичний журнал “Регіональні перспективи”. – 2001. – № 2-3 (15-16). – С. 142-144 (0,31 друк. арк.).

 3. Бойчук А.А., Головко Т.В. Деякі аспекти обліку матеріальних витрат на пивоварних підприємствах // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – № 6. – С.76-80. Особисто здобувачеві належать пропозиції стосовно вдосконалення методики та організації обліку матеріальних витрат. (0,40 друк. арк.).

 4. Бойчук А.А. Шляхи вдосконалення економічного аналізу витрат виробництва на підприємствах пивоварної галузі промисловості // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Збірка наукових праць. – Вип. 24. –Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. – С. 174-177 (0,21 друк. арк.).

 5. Бойчук А.А. Проблеми оперативного економічного аналізу витрат виробництва на підприємствах пивоварної промисловості та можливі шляхи їх вирішення // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. Спец. вип. Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 55-77 (1,00 друк. арк.).

 6. Бойчук А.А. Облік загальновиробничих витрат (на прикладі підприємств пивоварної промисловості) // Наукові записки: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства. – Вип. 11 Ч. І. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – С. 122-130 (0,49 друк. арк.).

 7. Бойчук А.А. Стратегічний облік витрат на виробництво та його місце в системі фінансів пивоварних підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Вип. 121. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 4-10 (0,34 друк. арк.).

 8. Бойчук А.А. Аналіз беззбитковості виробництва // Наукові записки: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Вип. 2. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – С. 135-139 (0,23 друк. арк.).

 9. Бойчук А.А. Деякі проблеми аналізу витрат виробництва на підприємствах пивоварної промисловості // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003 . – Ч. 2, Т. 1. – С. 251-256 (0,42 друк. арк.).

 10. Бойчук А.А. Деякі аспекти обліку за центрам витрат і відповідальності на пивоварних підприємствах // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Вип. 192. – В 4 т. – Т. IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. С. 995-1002 (0,37 друк. арк.).

Тези доповідей:

 1. Бойчук А.А. Проблеми обліку та оцінки виробничих запасів в умовах реформування методології обліку в Україні // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту: Збірник наукових статей міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові важелі зростання України на сучасному етапі”: У 2 ч. – Вип. 1., Ч. ІІ. – Чернівці, 2000. – С. 90-92 (0,10 друк. арк.).

 2. Бойчук А.А. Оцінка та облік запасів підприємства при їх надходженні на сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку // Матеріали міжнародної наукової конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”: Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції. – Ч. I. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 24-27 (0,10 друк. арк.).

 3. Бойчук А.А. Деякі аспекти автоматизації обліку витрат на пивоварних підприємствах // Труды ІІІ-й Международной научно-практической конференции. 15-16 ноября 2001г. “Исследование и оптимизация экономических процессов “Оптимум – 2001”. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2001. – С. 24-25 (0,10 друк. арк.).

 4. Бойчук А.А. Собівартість продукції: склад та види в умовах трансформації бухгалтерського обліку в Україні // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 23 листопада “Бізнес на Поділлі: стратегія, організація, ефективність”/ Хмельницький інститут бізнесу. – Хмельницький: НВП “Евріка” ТОВ, 2001. – С. 202-210 (0,10 друк. арк.).

 5. Бойчук А.А., Головко Т.В. Проблеми оперативного обліку та аналізу витрат на виробництво на пивоварних підприємствах // Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Проблеми та перспективи розвитку фінансів, кредиту і бухгалтерського обліку”. – Донецьк: 21 березня 2002 р. – С. 159-160 Особисто здобувачеві належать пропозиції щодо напрямів вирішення проблем оперативного обліку та аналізу витрат на виробництво на пивоварних підприємствах. (0,06 друк. арк.).

 6. Бойчук А.А. Деякі аспекти обліку витрат на оплату праці на підприємствах пивоварної галузі промисловості // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2002”. Т. 7. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 45-46 (0,10 друк. арк.).

 7. Бойчук А.А. Облік матеріальних витрат з використанням автоматизованих систем обробки економічної інформації // Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”, 20 лютого 2003 р. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – С. 211 (0,10 друк. арк.).

 8. Бойчук А.А. Використання інформаційної бази управлінського обліку для управління витратами та прийняття рішень на підприємствах пивоварної промисловості // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи”: У 2 т. – Т.2. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С. 177-179 (0,10 друк. арк.).

 9. Бойчук А.А. Проблеми аналізу витрат виробництва за економічними елементами та статтями витрат на підприємствах пивоварної промисловості // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2003 року / Хмельницький інститут бізнесу. – Хмельницький: НВП “Евріка” ТОВ, 2003. – С. 202 -204 (0,10 друк. арк.).

 10. Бойчук А.А. Щодо питання про визначення методу обліку витрат на виробництво та методу калькулювання собівартості продукції Бухгалтерський облік та фінансова звітність як інструменти контролю // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 4-5 (0,10 друк. арк.).

 11. Актуальні проблеми розвитку пивоварних підприємств різних форм власності // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період: Збірник наукових праць другої Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2004 р. / Хмельницький інститут бізнесу. – Хмельницький: НВП“Еврика” ТОВ, 2004. – С. 272-274 (0,10 друк. арк.).

Навчальні посібники:

 1. Смоленюк П.С, Бойчук А.А., Баран В.П. та ін. Бухгалтерський облік і прийняття рішень: Навч. посіб. / За ред. П.С. Смоленюка. – Хмельницький: НВП “Евріка” ТОВ, 2001. – 489 с. Особистий внесок здобувача – розд. VII “Облік витрат на виробництво” – С. 223-259 (1,68 друк. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог