Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі: організація та методологія

Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі: організація та методологія

Бібліографічний опис

Мисака Г. В. Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі: організація та методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Мисака Ганна Вікторівна – Київ, 2004. – 19 с.

Анотація

Дисертацію присвячено питанням вдосконалення обліку та аналізу витрат обігу. У результаті дослідження обгрунтовано соціально-економічну сутність витрат обігу, уточнено їх склад і класифікацію. Доведено, що значення калькуляції собівартості торговельної діяльності в умовах переходу до ринкової економіки поступово зростає.
Сформульовано функціонально-вартісну концепцію побудови номенклатури витрат обігу відповідно до національних стандартів обліку. Запропоновано нову форму відомості аналітичного обліку витрат обігу. Викладено розроблену автором методику застосування групових коефіцієнтів реагування під час перспективного аналізу та планування витрат обігу за різних обсягів товарообороту, що може сприяти розширенню та інтенсифікації управління витратами обігу. Досліджено теоретичні аспекти моделювання аналітичних процесів, проведено факторний аналіз витрат обігу із застосуванням економіко-математичних методів.

Ключові слова

роздрібна торгівля, витрати обігу, функціонально-вартісна концепція побудови номенклатури витрат обігу, факторний аналіз, групові коефіцієнти реагування витрат обігу

Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі:  актуальність теми дослідження

В умовах формування ринкової економіки одним із найважливіших напрямів ефективної організації фінансово-господарської діяльності підприємств роздрібної торгівлі виступає управління витратами обігу як найбільш доступний механізм зниження собівартості їх послуг, що підвищує конкурентоспроможність цих підприємств.

Об’єктивною інформаційною потребою сучасного управління підприємством торгівлі є розширення методичного забезпечення процесів обліку та аналізу витрат обігу, яке б гарантувало одержання оперативних та достовірних даних необхідного рівня аналітичного узагальнення для прийняття управлінських рішень, спрямованих на пошуки й реалізацію резервів скорочення витрат та підвищення прибутковості господарювання. Велика кількість та різноманітність витрат обігу робить можливим успішний пошук шляхів їх абсолютного та відносного скорочення. Основним питанням на сьогодні залишається неврегульованість складу витрат обігу та методологічна необгрунтованість категорії витрат обігу як показника собівартості послуг торговельного підприємства, пов’язаних з доведенням товарів від виробника до споживача, що ускладнює проведення заходів з оперативного управління ними.

Стан вивчення проблеми

Питання обліку та аналізу витрат у період формування ринкових відносин знайшли своє відображення у працях провідних вітчизняних та закордонних вчених-економістів: М.І.Баканова, Ф.Ф.Бутинця, О.С.Бородкіна, Б.І.Валуєва, С.Ф.Голова, К.Друрі, В.І.Єфіменка, Л.І.Кравченка, М.В.Кужельного, В.Г.Лінника, Ю.Я.Литвина, Є.В.Мниха, Ю.І.Осадчого, В.Ф.Палія, О.Ю.Редька, Г.А.Савицької, Дж.Г.Сігела, Я.В.Соколова, В.В.Сопка, Н.М.Ушакової, М.Г.Чумаченка, А.Д.Шеремета, Дж.К.Шима та ін. Віддаючи належне напрацюванням фахівців у галузі теорії, обліку та аналізу витрат діяльності підприємств, слід зауважити, що багато проблем до цього часу не знайшли свого остаточного розв’язання. Істотна більшість проведених наукових досліджень, результатом яких є розробки методик обліку та аналізу витрат, стосуються особливостей функціонування підприємств виробничої сфери, які суттєво відрізняються від умов діяльності суб’єктів господарювання сфери обігу, що перешкоджає їх ефективному застосуванню в процесі управління торговельним підприємством.

Актуальність обраної теми дисертації зумовлюється:

 • зростанням ролі обліку та аналізу витрат обігу в системі ефективного управління господарською діяльністю підприємства торгівлі в умовах формування ринкових відносин;
 • необхідністю вдосконалення існуючого порядку обліку та аналізу витрат обігу відповідно до нових цілей, завдань і специфіки функціонування сфери обігу;
 • об’єктивною потребою розширення методичного забезпечення процесів планування, обліку та аналізу витрат обігу, яке б гарантувало одержання оперативної та достовірної інформації необхідного рівня аналітичного узагальнення для прийняття управлінських рішень, спрямованих на пошуки та реалізацію резервів скорочення витрат.

Недостатність сучасних комплексних науково-практичних робіт, присвячених висвітленню специфіки функціонування підприємств торгівлі, економічної сутності витрат обігу як собівартості їх послуг, науково-теоретичних і практичних аспектів обліку та аналізу витрат обігу визначили об’єктивну необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень та прикладних розробок з питань методики обліку та аналізу витрат обігу, що зумовило вибір теми дисертації та її основні завдання.

Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі:  зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертація є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка з виконання комплексної держбюджетної теми “Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень” (номер державної реєстрації 01 БФ 040-01). Роль автора у виконанні цієї теми полягає в розробці пропозицій щодо вдосконалення методики обліку та аналізу витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі.

Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі:  мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є теоретична розробка та експериментальне обгрунтування комплексу заходів з удосконалення організації та методики обліку та аналізу витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі в умовах переходу до ринкової економіки. Відповідно до зазначеної мети в роботі поставлено такі завдання:

 • уточнити економічну сутність витрат, що виникають у сфері обігу, в контексті нових умов господарювання;
 • обгрунтувати необхідність вдосконалення діючої методики обліку витрат обігу відповідно до нових інформаційних потреб ефективного управління підприємством роздрібної торгівлі;
 • дослідити особливості організації бухгалтерського обліку витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі в умовах ручної та автоматизованої обробки інформації;
 • уточнити класифікацію витрат обігу та визначити сутність основних принципів їх обліку;
 • розробити науково обгрунтовані практичні рекомендації з удосконалення форм регістрів синтетичного та аналітичного обліку витрат з урахуванням специфіки роботи торговельних підприємств різних за сферами та обсягами діяльності;
 • дослідити зарубіжний досвід організації і ведення обліку витрат обігу на предмет можливості його застосування в діяльності вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі;
 • визначити пріоритетні напрями удосконалення аналітичної роботи на підприємствах роздрібної торгівлі на основі дослідження методології і практичного досвіду організації аналізу витрат обігу;
 • сформувати пропозиції щодо вдосконалення методики перспективного аналізу витрат обігу підприємств роздрібної торгівлі;
 • розробити на основі економіко-математичних та економіко-логічних прийомів і способів комплекс факторних моделей для аналізу витрат обігу з метою визначення шляхів оптимізації управління діяльністю підприємств роздрібної торгівлі.

Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі:  об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження витрати обігу підприємств роздрібної торгівлі м. Києва.

Предметом дослідження виступають теоретико-методологічні та організаційно-практичні аспекти бухгалтерського обліку та економічного аналізу витрат обігу підприємств роздрібної торгівлі в умовах формування ринкових відносин.

Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі:  методи дослідження

Методологічною основою дослідження є положення діалектичного методу пізнання природи, суспільства та економічної теорії відносно проблем обліку та аналізу витрат обігу підприємств торгівлі. Для узагальнення й оцінки сучасного стану організації та ведення обліку витрат обігу на підприємствах торгівлі використано прийоми абстрактно-логічного методу (аналіз, синтез, індукція, дедукція, зіставлення, аналогія), історичний та балансовий методи. Під час проведення аналізу показників витрат обігу підприємств роздрібної торгівлі використовувався кореляційно-регресійний метод, прийоми деталізації, порівняння, групування, середніх та відносних величин, ланцюгових підстановок. Також використано методи схематичного і графічного зображення даних. Головні висновки сформульовано на базі методів системного аналізу та наукової абстракції.

Теоретичну й методичну основу дисертаційної роботи сформовано на системному осмисленні законодавчих та нормативних актів України з питань бухгалтерського обліку; облікових, аналітичних і статистичних даних підприємств роздрібної торгівлі; публікацій у фахових виданнях; матеріалів науково-практичних конференцій та семінарів з питань обліку, аналізу та управління в торгівлі.

Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі:  наукова новизна одержаних результатів

У дисертації здійснено комплексне дослідження процесів формування, обліку та аналізу витрат обігу підприємств роздрібної торгівлі, що грунтується на нових вимогах та завданнях, висунутих перед теорією і практикою управління підприємством в умовах трансформаційної економіки. Це дозволило сформулювати такі теоретичні та практичні положення, які характеризують наукову новизну одержаних результатів і особистий внесок автора у розробку даної проблематики:

 • уточнено економічний зміст категорії “витрати обігу” як собівартості послуг з доведення товарів від виробника до споживача шляхом виділення тих функцій підприємства роздрібної торгівлі, для забезпечення виконання яких здійснюються витрати обігу, що дозволить врегулювати їх склад;
 • удосконалено класифікацію витрат обігу шляхом систематизації та групування ознак за сферою їх практичного застосування у три основні сукупності: теоретико-економічні та організаційні ознаки (1), ознаки, що використовуються при веденні фінансового (2) та управлінського обліку (3), з метою визначення можливостей розширення їх використання в обліковій діяльності підприємств роздрібної торгівлі;
 • запропоновано ввести додаткові реквізити первинних документів для кодування операцій за центрами відповідальності та видами витрат обігу з метою узгодження основ організації документообігу з управлінськими потребами формування інформації про витрати обігу;
 • вперше визначено концепцію побудови номенклатури витрат обігу на основі системного функціонально-вартісного підходу, що забезпечує формування інформації про витрати обігу за функціями підприємств торгівлі для підвищення ефективності управління витратами й пошуку резервів їх скорочення; на основі запропонованої номенклатури розроблено нову форму відомості аналітичного обліку витрат обігу для підприємств роздрібної торгівлі;
 • сформовано рекомендації з удосконалення діючої методики обліку витрат обігу, спрямовані на одержання показника собівартості послуг торговельного підприємства;
 • запропоновано схему розв’язання задачі “Автоматизація обліку витрат обігу” для локальної мережі бухгалтерії підприємства торгівлі для забезпечення раціональної організації обліку витрат обігу та своєчасного формування відомостей про них в умовах автоматизованих систем обробки економічної інформації (АСОЕІ);

також

 • удосконалено методику перспективного аналізу витрат обігу з використанням коефіцієнтів реагування витрат шляхом розробки механізму спрощення її застосування за рахунок поділу усіх витрат обігу за ступенем залежності від змін обсягу товарообороту на три групи (змінні, напівзмінні та постійні) і встановлення меж значення коефіцієнту реагування витрат обігу для кожної сукупності витрат;
 • розроблено комплекс факторних моделей для аналізу причинно-наслідкових зв’язків та змін окремих видів витрат обігу, що дозволить покращити якість аналітичної роботи на підприємствах торгівлі та спростити процес виявлення резервів скорочення витрат обігу.

Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі:  практичне значення одержаних результатів

Теоретичні і практичні положення, висновки та пропозиції, що містяться в роботі, спрямовані на удосконалення організації та методики обліку й аналізу витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі. Впровадження в практику діяльності торговельних підприємств розроблених автором методичних рекомендацій з удосконалення організації та ведення обліку (шляхом застосування номенклатури та відомості аналітичного обліку витрат), планування (завдяки використанню методики групових коефіцієнтів реагування витрат) та економічного аналізу (на основі використання комплексу факторних моделей) забезпечить оперативне формування достовірної інформації про витрати обігу, потрібної для розв’язання поточних та стратегічних цілей управління, дасть можливість покращити організацію та методику обліку та аналізу витрат обігу. На практиці результати дослідження використовуються в роботі Управління з питань регуляторної політики у сфері підприємництва Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції (довідка № 68-47/86 від 12.02.2003 р.) та ВАТ “Московський універмаг” (м. Київ) (довідка № 34 від 12.03.2003 р.).

Окремі результати дослідження використовуються в навчальному процесі при викладанні курсів “Теорія бухгалтерського обліку”, “Облік видів економічної діяльності” в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (довідка №511/168 від 09.06.2003р.) та “Бухгалтерський облік”, “Економічний аналіз” в Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України (довідка №01/06-149 від 11.04.2003р.).

Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі:  особистий внесок здобувача

Дисертація є самостійно виконаною завершеною роботою здобувача. Особистий внесок дисертанта полягає в розробці науково обгрунтованих теоретичних і організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку і аналізу витрат обігу для підприємств роздрібної торгівлі. Наукові положення та пропозиції, що містяться в роботі, одержано автором самостійно. Опубліковані праці підготовлені здобувачем без співавторства.

Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі:  апробація результатів дисертації

Основні наукові положення та результати, викладені в дисертації, доповідалися автором та обговорювалися:

 • на Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м. Київ, жовтень 2000 р.),
 • на Міжвузівській науково-практичній конференції “Проблеми гармонізації та стандартизації обліку та аудиту в Україні” (м. Київ, грудень 2000 р.),
 • на Міжнародній науковій студентсько-аспірантській конференції “Україна в ХХІ ст.: формування економічної системи” (м. Львів, травень 2001р.).

Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі:  структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 143 найменувань і 15 додатків (34 сторінки). Основний зміст роботи викладено на 176 сторінках друкованого тексту, ілюстровано 8 таблицями (9 сторінок), 7 рисунками і схемами (5 сторінок).

Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі:  публікації за темою дисертації

За основними матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових праць, обсягом 3,4 д.а., у тому числі 7 статей обсягом 3,2 д.а. – у наукових фахових виданнях.

У фахових виданнях

 1. Мисака Г.В. Управлінський облік та розподіл непрямих витрат обігу. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2000.– Випуск 41. – С.53–56 (0,45 д.а.).
 2. Мисака Г.В. Особливості методики обліку витрат обігу за національними стандартами. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2000.– Випуск 44. – С.57–60 (0,4 д.а.).
 3. Мисака Г.В. Принципи обліку витрат обігу. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2001.– Випуск 47. – С.64–66 (0,4 д.а.).
 4. Мисака Г.В. Удосконалення обліку витрат обігу. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2001.– Випуск 51. – С.67–70 (0,35 д.а.).
 5. Мисака Г.В. Функціонально-вартісний аналіз як інструмент управління витратами обігу. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2002.– Випуск 55. – С.51–54 (0,4 д.а.).
 6. Мисака Г.В. Методичні підходи до аналізу та планування витрат обігу. // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 2003. – №1 (20). – С.82–89 (0,6 д.а.).
 7. Мисака Г.В. Міжнародний досвід обліку витрат обігу як орієнтир вдосконалення національних стандартів. // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 2003. – №3 (22). – С.102–108 (0,6 д.а.).

В інших виданнях

 1. Мисака Г.В. Нові аспекти обліку витрат обігу за національними стандартами. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових ПСБО в Україні”. КНЕУ. Київ, 16-18 жовтня 2000 р. – С.74-76 (0,1 д.а.)
 2. Мисака Г.В. Організаційно-методичні аспекти інформаційного забезпечення обліку витрат обігу. Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції “Україна в ХХІ ст.: формування економічної системи”. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 3-5 травня 2001 р. – С.204-206 (0,1 д.а.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати обігу” за посиланням:

РубрикаВитрати обігу

Всі матеріали на тему “Витрати операційні” за посиланням:

РубрикаВитрати операційні

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог