Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній

Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній

Бібліографічний опис

Лозовицький С. П. Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лозовицький Сергій Павлович – Львів, 2004. – 20 с.

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню актуальних проблем організації і методики бухгалтерського обліку і аудиту в холдингових компаніях. У дисертації визначено особливості організації і методики фінансового обліку в холдингових компаніях та сформовано методику організації фінансового обліку холдингової компанії у формі організаційно-нормативної моделі. Сформовано концептуальну модель побудови системи управлінського обліку в холдингах на основі бізнес – процесу холдингового управління. Досліджено особливості процесу аудиту консолідованої фінансової звітності і розроблено модель аудиторського ризику для холдингових компаній. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання теоретичних розробок і практичних рекомендацій з організації системи бухгалтерського обліку в холдингових компаніях різних галузей промисловості.

Ключові слова

холдингова компанія, материнське і дочірні підприємства, система бухгалтерського обліку, обліковий процес фінансовий облік, управлінський облік, модель, бюджети, аудиторський ризик

Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній: актуальність теми дослідження

Перехід економіки України на принципи ринкового господарювання викликав розвиток корпоративних форм управління підприємствами. Сам факт існування дочірнього або контрольованого підприємства свідчить про те, що компанія стала холдингом. У формі холдингів функціонує велика кількість компаній різних організаційно–правових форм, що швидко розвиваються.

Прийняття Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову  звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV, затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та нового Плану рахунків позитивно вплинуло на організацію обліку в холдингових компаніях.

Проблеми організації і методології бухгалтерського обліку та аудиту розглядаються у роботах багатьох провідних вітчизняних вчених М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, Г.М. Давидова, В.П. Завгороднього, С.Я. Зубілевич, В.І. Єфіменка, Я.Д. Крупки, М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, В.О. Ластовецького, В.Г. Лінника,   Ю.Я. Литвина,  Є.В. Мниха, Л.В. Нападовської, О.А. Петрик,  М.С. Пушкара, В.С. Рудницького, В.В. Сопка,  Б.Ф. Усача,   М.Г. Чумаченка,  С.І. Шкарабана,  а   також   зарубіжних авторів Р. Адамса, Х. Андерсена, А. Аренса, С.М. Бичкової, Г. Велша, І.Є. Глушкова, Ю.А. Данилевського, Д. Колдуелла, Дж Лоббека, Б. Нідлза, В.Ф. Палія, В. О’Рейлі,  Дж.К. Робертсона, Я.В. Соколова, В.П. Суйца, А.А. Терехова, Л. Чедвіка, Д. Шорта, А.Д. Шеремета та інших.

Однак, у працях цих вчених недостатньо уваги приділяється питанням обліку і  аудиту діяльності холдингових структур, що є одними з найбільш складних і мало досліджених. З вітчизняних вчених окремі проблеми обліку і аудиту в холдингових компаніях розглядаються С.Ф. Головим, Г.В. Уманців, з іноземних – С.І. Пучковою. і В.Д. Новодворським. Тому нагальною потребою є розгляд насамперед  методологічних і організаційних аспектів обліку в холдингу та його облікової політики з урахуванням галузевої специфіки. Не менш важливим є питання щодо вдосконалення методики проведення аудиту фінансової звітності холдингових компаній. Це підтверджує актуальність теми дисертаційної роботи.

Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна  робота  виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівської комерційної академії з теми „Перспективи розвитку споживчої кооперації України у ринковому  середовищі” (номер державної реєстрації 0197U017310) та теми кафедри аудиту: „Аналіз і аудит у системі контролю господарсько-фінансової діяльності суб’єктів господарювання” (затверджена вченою радою Львівської комерційної академії 26 березня 1999 року). В межах науково-дослідної теми автором проведені дослідження, пов’язані з розробкою та запровадженням системи управлінського (внутрішньо-господарського) обліку у холдинговій компанії ВАТ „Південьзахіделектромережбуд” та її дочірніх підприємств, а також удосконаленням  організації і методики аудиту консолідованої фінансової звітності холдингів.

Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній: мета і завдання дисертаційного дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає в обгрунтуванні  методичних і організаційних підходів щодо формування концепції бухгалтерського обліку й аудиту  холдингових компаній; розробці моделей організації фінансового та управлінського обліку та  рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення методики аудиту фінансової звітності холдингів  енергобудівельної галузі для забезпечення їх ефективного функціонування в умовах ринкових відносин.

Для досягнення цієї мети в дисертації передбачено вирішити такі  завдання:

 • дослідити особливості холдингових компаній, що визначають організацію і методику бухгалтерського обліку та аудиторського контролю їх консолідованої фінансової звітності;
 • розкрити теоретичні, методично-організаційні підходи щодо бухгалтерського обліку та аудиту  холдингових компаній;
 • дослідити проблеми формування системи управлінського обліку в холдингових компаніях;
 •  розкрити зміст аудиторського процесу, стадій  та етапів організації аудиту консолідованої фінансової звітності холдингових компаній;
 • дослідити  особливості  планування аудиту і визначення ризику аудиторського контролю консолідованої фінансової звітності холдингів;
 • визначити методологічні особливості розробки програм аудиту консолідованої фінансової звітності холдингів.

Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є  облік і аудит у холдингових компаніях.

Предметом дослідження є організаційні і методичні аспекти  бухгалтерського обліку і аудиту  в холдингових компаніях.

Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній: методи дослідження

В основу дослідження покладено принципи діалектич-ного методу пізнання явищ і процесів. У межах цього загального методу використано конкретні наукові методи: абстрагування,  аналогію,  індукцію, дедукцію, синтез, аналіз. Для розкриття змісту  системи обліку і аудиту застосовано метод системного підходу. У визначенні  особливостей організації і методики обліку в холдингових компаніях використано також методи: графічний, моделювання, порівняння, узагальнення, оптимізації.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти Верховної Ради, укази Президента і постанови Кабінету Міністрів України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, дані статистики, бухгалтерська та оперативна звітність холдингових компаній.

Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній: наукова новизна отриманих результатів

Полягає у теоретичному узагальненні й комплексному підході до вирішення наукової проблеми з розробки системи бухгалтерського обліку холдингових компаній та особливостей організації аудиту їх фінансової звітності. Основні результати дослідження, що складають наукову новизну, характеризуються наступним:

 • уточнено економічну суть і понятійний апарат холдингу, як форми організації сучасних компаній у ринкових умовах, запропоновано вирішення ряду проблем з формування системи бухгалтерського обліку та розроблено моделі фінансової звітності та облікової політики  холдингових компаній;
 • запропоновано організаційно–нормативну модель фінансового обліку в холдингових компаніях із врахуванням особливостей їх діяльності;
 • розроблено концептуальну модель побудови системи управлінського обліку в холдингах  на основі бізнес–процесу холдингового управління;
 • запропоновано модель процесу аудиту фінансової звітності холдингових компаній та уточнено класифікацію його процедур;
 • удосконалено процес планування аудиту, уточнено визначення суттєвості і запропоновано нову модель визначення ризику для аудиторського контролю холдингової компанії;
 • розроблено методику складання аудиторських програм за циклами господарських операцій для аудиту консолідованої фінансової звітності  холдингової компанії.

Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній: практичне значення одержаних результатів

Полягає у можливості використання теоретичних розробок і практичних рекомендацій щодо організації  системи бухгалтерського обліку в холдингових компаніях різних галузей народного господарства. Методичні розробки автора впроваджені у роботу холдингової компанії ВАТ „Південьзахіделектромережбуд” (м. Львів, довідка № 11-630 від 31.10.2003 р.) та її дочірніх підприємств: „Механізована колона № 25” (м.Одеса, довідка № 382 від 29.10.2003 р.),  „Механізована колона № 35” (м.Київ, довідка № 292 від 28.10.2003 р.), „Механізована колона № 62” (м.Вінниця, довідка №193 від 24.10.2003 р.). Крім того, теоретичні та практичні розробки, запропоновані у дисертації, використовуються у навчальному процесі Львівської комерційної академії.

Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній: особистий внесок здобувача

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, у якій узагальнено теоретичні основи поставленої проблеми та розроблено практичні пропозиції з удосконалення організації і методики обліку та аудиту в холдингових компаніях енергобудівельної галузі. Наукові положення, розробки, висновки  і рекомендації одержані самостійно.

Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній: апробація результатів дисертації

Основні положення та результати дослідження апробовані на практиці в діяльності холдингової компанії  ВАТ „Південьзахіделектромережбуд” та її дочірніх підприємств. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на науково-практичних конференціях:

 • конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівської комерційної академії “Стратегія соціально-економічного розвитку України і формування механізмів зростання” (м.Львів, 15-16 квітня 2003 р.),
 • Перша всеукраїнська науково-практична конференція „Облік та контроль в управлінні підприємницькою діяльністю” (м.Кіровоград, 20-21 квітня 2003 р.),
 • VII Міжнародна науково-практична конференція „Наука і освіта” (м. Дніпропетровськ, 10-20 лютого 2004 р.),
 • Міжнародна науково-практична конференція “Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі” (м.Львів, 27-28 травня 2004 р.).

Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній: структура і обсяг дисертаційної  роботи

Дисертація складається із вступу, трьох  розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг роботи – 246 сторінок, у тому числі 11 таблиць на  14 сторінках,  21 рисунок – на 21 сторінці,  16  додатків  – на 84 сторінках. Список використаних літературних джерел становить 208 найменувань і займає 19 сторінок.

Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній: публікації за темою дисертації

За результатами досліджень опубліковані 6 наукових праць загальним обсягом  2,1 друк. арк.,  з них  6 – у наукових фахових виданнях. По публікаціях виданих у співавторстві (одна стаття) у дисертації використано тільки ті положення, які є результатом особистого дослідження здобувача.

У наукових фахових виданнях:

 1. Рудницький В.С., Лозовицький С.П. Теоретико-методологічні аспекти обліку в холдингових компаніях // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.- вип.4. – Вид-во КДТУ, 2003.- С.23 – 33. – 0,3 д.а.
 2. Лозовицький С.П. Особливості формування облікової політики в холдингових компаніях / Зб. наук. праць. Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровсь-кий національний університет. Випуск 184. – Вид-во ДНУ, 2003.- С.618-627.- 0,4 д.а.
 3. Лозовицький С.П. Методичні аспекти фінансового обліку холдингових компаній // Зб. наук. праць. Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровський національний університет. Випуск 185. – Вид-во ДНУ, 2003.- С.637- 651.- 0,6 д.а.
 4. Лозовицький С.П. Особливості процесу організації аудиту холдингових компаній // Зб. наук. праць Кіровоградського державного технічного університету: Економічні науки. 2004.  Випуск 5, ч. ІІ. – Вид-во КДТУ.- С. 241-249.- 0,3 д.а.
 5. Лозовицький С.П. Оцінка суттєвості і ризику аудиту консолідованої фінансової звітності холдингових компаній // Збірник наукових праць. Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровський національний університет. Випуск188. Вид-во ДНУ, 2004. – С. 213-219. – 0,3 д.а.
 6. Лозовицький С.П. Особливості організації системи бухгалтерського обліку у холдингових компаніях // Вісник Львівської комерційної академії.  Серія економічна. Випуск 16 – Львів: Львівська комерційна академія, 2004 – С.229-232. -0,2 д.а.

Тези доповідей:

 1. Лозовицький С.П. Оцінка суттєвості і ризику аудиту консолідованої фінансової звітності холдингової компанії // Міжнародна науково-практична конференція. Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі. – Львів: ПП “Компакт-ЛВ”, 2004, 398 с. – 0,2 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Група підприємств” за посиланням:

РубрикаГрупа підприємств

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог