Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування

Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування

Бібліографічний опис

Годованець О. В. Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Годованець Олександр Віталійович – Тернопіль, 2005. – 20 с.

Анотація

У дисертації досліджено методичні та організаційні проблеми ведення бухгалтерського обліку та аналізу фінансового лізингу як форми інвестування підприємствами України.

 • Для потреб обліку запропоновано ряд критеріїв визнання лізингу фінансовим, що дозволило встановити єдиний підхід для розмежування фінансового та операційного лізингу.
 • Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення методики обліку фінансового лізингу, окремих регістрів аналітичного обліку та структурних елементів приміток до річної фінансової звітності, що розширює інформаційне поле за окремими класифікаційними ознаками, видами витрат та зобов’язань.
 • Запропоновано основні етапи проведення аналізу фінансового лізингу підприємствами та методику порівняльного аналізу ефективності лізингу та кредиту на придбання основних засобів, якою передбачено поетапне вивчення від загальної оцінки кожного джерела до їх конкретного аналізу.

Ключові слова

лізинг, інвестиції, бухгалтерський облік, аналіз, інвестиційний проект, ефективність, оцінка, ризик

Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування: актуальність теми дослідження

Становлення економіки ринкового типу в Україні визначає нові напрямки у розбудові системи бухгалтерського обліку та аналізу інвестицій. Це стосується формування та використання  в обліку та аналізі сучасного методичного інструментарію, який відповідає потребам управління. Проте, реальність ставить все складніші завдання, розв’язання яких вимагає великого обсягу інформації системного характеру, переважна частина якої формується завдяки процедурі бухгалтерського обліку та аналізу.

Результативність управлінських рішень щодо оновлення, реконструкції і модернізації техніко-технологічної бази спонукає українські підприємства до активного пошуку оптимальних форм інвестування. Тому, особливого значення в оновленні застарілої технічної бази виробництва набуває фінансовий лізинг.

Запровадження у вітчизняну практику здійснення лізингових операцій міжнародновизнаних принципів, методик обліку та аналізу ефективності передбачає необхідність врахування специфіки вітчизняного підприємництва. У цьому зв’язку важливо науково обґрунтувати всі можливі напрями розширення сфери лізингового бізнесу та вдосконалення його механізмів.

Стан вивчення проблеми

Дослідженню організації облікового процесу та аналізу діяльності на основі лізингу присвячено праці багатьох провідних вчених, зокрема В. Батіщева, Ф. Бутинця, В. Верби, Н. Внукової, С. Голова, З. Задорожного, Л. Кіндрацької, Я. Крупки, О. Лубяницького, В. Міщенка, В. Ольховікова, А. Пересади, М. Пушкаря, П. Савчука, Я. Усенка. Належне місце в дослідженні цих проблем займають також роботи відомих західних вчених: Х. Андерсона, Г. Бірмана, В. Беренса, М. Ван Бреда, Дж. К. Ван Хорна, А. Гроппеллі, Д. Колдуелла, В. Мак Грегора, Д. Міддлтона, Б. Нідлза, Е. Нікбахта, Дж. А. Томаса, П. Хавранека, Е. Хелферта, Е. Хендріксена, а також російських економістів – А. Богомолова, В. Бочарова, В. Газмана, В. Горемикіна, В. Жукова, Н. Карпа, В. Коссова, М. Лещенко, І. Лукасевича, М. Прилуцького, С. Сусєкова.

У наукових працях вчених розглядаються питання загальної методології обліку лізингових операцій, проте недостатньо досліджуються правила ведення бухгалтерського та податкового обліку фінансового лізингу в одержувача активів. Описані методики аналізу ефективності використання інвестицій стосуються тільки реальних інвестицій. Особливості обліку та аналізу такого інструмента фінансування як лізинг залишаються поза увагою.

Недостатність теоретичних і практичних досліджень зазначених питань, зокрема, відсутність ґрунтовно опрацьованої методики аналізу діяльності лізингоодержувачів визначає актуальність дисертаційного дослідження, а також вибір його мети і визначення задач на етапі економічних реформ в Україні.

Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства і належить до держбюджетної теми “Організація оперативного економічного аналізу діяльності підприємств і об’єднань в умовах ринкової економіки” (державний реєстраційний номер 0101U002352). Особисто автором розроблено питання вдосконалення оперативного економічного аналізу інвестиційної діяльності.

Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційної роботи – обґрунтувати цілісну систему науково-методичних положень і практичних рекомендацій з організації обліку та аналізу ефективності фінансового лізингу як форми інвестування на рівні підприємств лізингоодержувачів, шляхом теоретичного осмислення та практичного вирішення проблеми.

Реалізація поставленої мети обумовила такі задачі дослідження:

 • дослідити економічну природу лізингу як альтернативного способу отримання засобів виробництва в процесі здійснення капітальних інвестицій для визначення оптимальної системи лізингових відносин та його ролі в економіці країни;
 • проаналізувати норми законодавчого регламентування лізингових операцій та їх обліку з точки зору ефективності дії для виконання практичних задач;
 • дати оцінку діючої системи організації бухгалтерського обліку фінансового лізингу на підприємстві та розробити рекомендації щодо її вдосконалення з метою повного задоволення потреб основних користувачів інформацією;
 • узагальнити методичні засади податкового обліку операцій, пов’язаних із фінансовим лізингом, для його наближення до принципів бухгалтерського обліку;
 • визначити основні критерії оцінки ефективності фінансового лізингу та запропонувати напрями удосконалення чинної методики аналізу ефективності інвестицій і способів розрахунку основних її показників в контексті здійснення лізингових операцій;
 • обґрунтувати економічні критерії порівняльної ефективності фінансового лізингу та банківського кредиту, вибір інструментарію оцінки фактора ризику з метою уникнення впливу негативних факторів на кінцевий підсумок діяльності.

Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є фінансовий лізинг як форма інвестування.

Предметом дослідження є організація та методика обліку та аналізу фінансового лізингу на підприємствах сфери матеріального виробництва.

Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування: методи дослідження

В процесі дослідження у роботі використовувалися методи теоретичного узагальнення, діалектичного і системного підходу (при визначенні системи лізингових відносин);  метод системного аналізу, синтезу та моделювання (при розробці моделей обліку фінансового лізингу лізингоодержувачем); методи причинно-наслідкового зв’язку і порівняння (при встановленні відмінностей в обліку фінансового лізингу в Україні та за кордоном, критичному аналізі змісту вітчизняних положень (стандартів) бухгалтерського обліку); застосо-вано систему показників та оціночний метод (при аналізі ефективності фінансового лізингу як форми інвестування).

Теоретичну та інформаційну базу роботи складають: законодавчі акти України та нормативні документи з питань бухгалтерського обліку та оподаткування; чисельні роботи вітчизняних та зарубіжних учених щодо проблем обліку та аналізу; статистичні дані, що стосуються лізингових операцій; звітна інформація досліджуваних підприємств, відомості їх первинного, аналітичного та синтетичного обліку.

Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в удосконаленні теоретичних і методичних засад обліку та аналізу ефективності використання фінансового лізингу на підприємствах. У процесі дослідження автором одержані такі найбільш суттєві наукові результати, які характеризують новизну роботи.

Вперше:

 • виокремлено можливі варіанти обліку фінансового лізингу з метою оптимізації облікового процесу та виявлено фактори впливу на побудову обліку лізингових операцій, до яких віднесено: форму одержання активів; систему критеріїв визнання лізингу фінансовим; систему оцінки об’єкта лізингу; систему формування фінансових ресурсів.

Набули подальшого розвитку:

 • визначення економічної сутності лізингу у період трансформаційних перетворень, зокрема, поглиблено розуміння фінансового лізингу, як дефініції, під якою слід розуміти діяльність підприємства, спрямовану на розширення виробничого потенціалу або оновлення основних засобів;
 • критерії визнання лізингу фінансовим для потреб бухгалтерського та податкового обліку. В контексті цього, запропоновано додатковий критерій – відповідність технічних характеристик активу вимогам виробництва продукції;
 • методичні засади обліку лізингових операцій в частині уточнення головних ознак витрат, які підлягають капіталізації за фінансовим лізингом, що забезпечує виконання практичних задач, зокрема, чітке виокремлення компонент лізингового платежу та структуризації подальших витрат, пов’язаних з використанням лізингового майна, на операційні та капітальні;
 • методичний інструментарій аналізу ефективності інвестицій в частині визначення основних етапів проведення аналізу операцій фінансового лізингу на підприємствах, у зв’язку з чим запропоновано методи оцінки інвестицій, що характеризують ефективність лізингу;
 • методика порівняльного аналізу джерел фінансування основних засобів, в якій уточнено процедури загальної оцінки інвестиційних обмежень кожного джерела, розрахунок ефективності інвестиційних ресурсів та вибір оптимального способу фінансування;
 • аналітичні методи кількісного аналізу фактора ризику. Їх поширено на розрахунок оптимального значення рентабельності при розширенні виробничих потужностей з метою уникнення можливих фінансових втрат.

Удосконалено:

 • структуру регістрів бухгалтерського обліку шляхом: розширення пооб’єктного обліку капітальних інвестицій в розрізі субрахунків; введення окремої відомості аналітичного обліку зобов’язань за фінансовим лізингом, яку деталізовано за напрямками розрахунків; доповнення приміток до річної фінансової звітності окремим розділом “Фінансова оренда”, що розширить інформаційне поле за окремими класифікаційними ознаками, видами витрат та зобов’язань.

Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування: практичне значення одержаних  результатів

Полягає у сформульованих та обґрунтованих наукових положеннях та виробничій спрямованості розробок, які придатні для використання у діяльності суб’єктів господарювання, що уможливлює підвищення ефективності облікових робіт і методики аналізу операцій фінансового лізингу.

Окремі положення та висновки дисертації, а також практичні результати роботи застосовуються у діяльності підприємств-лізингоодержувачів: у ВАТ “Плодорозсадник” Скала-Подільський”, ТОВ МТС “Тернопільагромаш” та СП “ДІАНА Інтернаціональ” ЛТД при організації облікових процесів за лізинговими операціями та аналізу ефективності використання фінансового лізингу (довідки № 143/2 від 17.11.2004 р., № 25 від 29.10.2004 р. і № 113 від 10.11.2004 р.).

Матеріали дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Тернопільської академії народного господарства при викладанні дисциплін “Спецпрактикум з обліку і аудиту”, “Фінансовий облік І”, “Фінансовий облік ІІ” та “Облік комерційної діяльності” (довідка № 126-06/30 від 05.11.2004 р.), а також “Економічний аналіз”, “Проектний аналіз”, “Фінансовий аналіз”  та “Стратегічний аналіз” (довідка № 126-06/39 від 19.11.2004 р.).

Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування: особистий внесок здобувача

Дисертація є одноосібно виконаною науковою працею. Наукові положення роботи, висновки та пропозиції, що виносяться дисертантом на захист, одержані самостійно.

Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування: апробація результатів дисертації

Основні науково-практичні результати дисертаційного дослідження доповідались і обговорювались на:

 • Міжнародній науково-практичній конференції “Економічний аналіз в Україні на початку XXI століття” 23-24 жовтня 2001 р. у м. Тернополі,
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік та фінансова звітність як інструмент контролю” 27 лютого 2003 р. у м. Дніпропетровську,
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Розвиток ринкової економіки на Поділлі: здобутки, проблеми, перспективи” 23 жовтня 2003 р. у м. Хмельницькому,
 • Міжнародній науково-теоретичній конференції “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть” 12 березня 2004 р. у м. Тернополі,
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Облік, аудит і аналіз: економічна база, стратегія, концепції” 28-29 травня 2004 р. у м. Тернополі.

Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування: структура дисертаційної роботи

Відповідно до мети, завдань та логіки дослідження визначено структуру роботи, яка складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст дисертації становить 188 сторінок комп’ютерного тексту. У дисертації наведено: 12 таблиць на 5 сторінках, 5 рисунків на 3 сторінках, 21 додаток на 119 сторінках. Список використаних джерел налічує 252 найменування і розміщений на 22 сторінках.

Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дослідження опубліковано 11 наукових праць загальним обсягом 3,38 д.а., з них 8 – у наукових фахових виданнях обсягом 2,81 д.а.

У наукових фахових виданнях:

 1. Годованець О.В. Вибір критеріїв оцінки ефективності інвестицій при використанні лізингових операцій як форми фінансування інвестицій // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 8.– Тернопіль: Економічна думка. — 2000. – С. 159-163 (0,23 д.а.)
 2. Годованець О.В. Порівняльний аналіз лізингової та кредитної угоди // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 9.– Тернопіль: Економічна думка. — 2001. – С. 140-143 (0,2 д.а.)
 3. Годованець О.В. Трактування фінансової оренди і особливості її обліку // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 10. Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка. — 2001. – С. 30-35 (0,3 д.а.)
 4. Годованець О.В. Оподаткування операцій фінансового лізингу // Науковий вісник академії Державної податкової служби України. – – № 4 (14). –                        С. 42-48 (0,28 д.а.)
 5. Годованець О.В. Контроль за здійсненням операцій фінансового лізингу у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Вісник податкової служби України. – 2002. – № 19. – С. 36-40 (0,4 д.а.)
 6. Годованець О.В. Податок на прибуток при здійсненні операцій з міжнародного лізингу та відображення сплати податку в бухгалтерському обліку // Вісник податкової служби України. – 2002. – № 32. – С. 14-19 (0,45 д.а.)
 7. Годованець О.В. Особливості бухгалтерського та податкового обліку фінансового лізингу // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск № 177: В 2т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. Том ІІ. – С. 494-503 (0,45 д.а.)
 8. Годованець О.В. Порівняння фінансового лізингу та банківського кредиту на придбання основних фондів // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 12. Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка. — 2003. – С. 97-107 (0,5 д.а.)

В інших виданнях:

 1. Годованець О.В. Лізинг – як форма фінансування капіталовкладень // Розвиток ринкової економіки на Поділлі: здобутки, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Хмельницького інституту економіки і підприємництва 23 жовтня. – Хмельницький: ХІЕП, 2003. – С. 97-100 (0,2 д.а.)
 2. Годованець О.В. Аналіз ефективності лізингу на промислових підприємствах // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції 12 березня 2004 р. – Тернопіль: ТІЕП, 2004. – С. 33-34 (0,1 д.а.)
 3. Годованець О.В. Облік та аналіз операцій фінансового лізингу на промислових підприємствах // Облік, аудит і аналіз: економічна база, стратегія концепції: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 травня 2004 р. – Тернопіль: ТАНГ, 2004. – С. 62-67 (0,27 д.а.)

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Лізинг” – за посиланням:

РубрикаОренда фінансова (лізинг)

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог