Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності

Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності

Бібліографічний опис

Глущук О. М. Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Глущук Олена Миколаївна – Київ, 2005. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню основних понять з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності з урахуванням завдань бухгалтерського обліку.

 • Досліджено понятійний апарат і класифікацію основних процедур припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності з метою правильного відображення їх в обліку.
 • Розглядаються теоретичні та практичні засади порядку відображення в бухгалтерському обліку операцій з припинення та відновлення діяльності підприємств промисловості.
 • Запропоновано ряд первинних документів, що у найбільшій мірі забезпечують виконання завдань бухгалтерського обліку на етапі припинення діяльності підприємства або відновлення його платоспроможності.
 • У результаті дослідження запропоновано форми звітності (проміжний ліквідаційний баланс, передліквідаційний баланс, ліквідаційний баланс, розподільчий баланс) та методика їх складання для підприємств, які припиняють діяльність або її відновлюють.

Ключові слова

банкрутство, реорганізація, санація, мирова угода, ліквідаційна комісія, ліквідаційний баланс, розподільчий баланс

Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності: актуальність теми

Банкрутство з’явилося одночасно з виникненням банківської системи та торговельних відносин. Проте відродження інституту банкрутства пов’язане, передусім, з початком ринкових перетворень в економіці України. Цей інститут покликаний у добровільному чи примусовому порядку сприяти оздоровленню або ліквідації неплатоспроможних підприємств. Навіть у країнах з розвинутою економікою процес банкрутства є досить поширеним. Так, протягом останніх двох років відбулося сім з десяти найбільших банкрутств у історії США. Найбільшим банкрутом стала компанія WorldCom з активами в $ 107 млрд., яка відмовилася виконувати свої зобов’язання перед кредиторами у липні 2002 року. В Україні за три останні роки 69816 підприємств припинили своє існування, а 17833 збанкрутували.

Шляхи відновлення платоспроможності підприємств ще недостатньо використовуються через недосконалість судового процесу, господарського, цивільного та трудового права, у т.ч. законодавства з бухгалтерського обліку. Практичний досвід показує, що вирішення проблем щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з ліквідації, реорганізації або санації юридичної особи вимагає детального теоретичного дослідження та розробки специфічних методичних підходів. Методологічною основою дослідження є погляди вітчизняних та зарубіжних вчених, які досліджують питання обліку та аналізу операцій з припинення діяльності підприємств і відновлення їх платоспроможності.

Стан вивчення проблеми

За останні роки питанню оцінки фінансово-економічного стану підприємства приділяли увагу в своїх працях М.І. Баканов, О.В. Єфімова, А.М. Ковальов, М.І. Комнін, А.Д. Шеремет та інші. Різним аспектам оздоровлення підприємств та антикризовим заходам присвячено праці Л. Абалкіна, В. Артюхова, П. Буніча, В. Кришталева, Є. Куличкова, І. Лаврушенкової, Б. Мільнера, С. Моісєєва та інших. Відображення в обліку операцій з припинення діяльності підприємств та відновлення їх платоспроможності висвітлено в працях І.О. Астраханцевої, А.П. Бархатова, Ф.Ф. Бутинця, В.І. Валетова, М.Я. Дем’яненка, М.М. Клінова, С.Ю. Козлова, Ю.Ю. Козлова, С.Л. Коротаєва, Т.О. Кубасової, І.Г. Кукукіної, О.М. Малигіної, Д.В. Назарова, О.М. Назаряна, В.М. Пархоменка, О. Примакової, В.І. Ткача, О.П. Шуміліна та інших.

Існуючі методики відображення в обліку та проведення економічного аналізу операцій з припинення діяльності підприємства, що застосовуються сьогодні, недостатньо ефективні. У зв’язку з цим виникла необхідність у зміні теоретичних аспектів відображення в бухгалтерському обліку операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності, методологічних і практичних розробок діагностики можливості проведення відновлювальних заходів до підприємства-боржника.

Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету № 293 “Розробка стратегії соціально-економічного розвитку регіону” (номер державної реєстрації 0102U006355). У межах наукової програми автором виконано дослідження, пов’язані з удосконаленням бухгалтерського обліку і аналізу операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності.

Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка загальнометодологічного апарату та вироблення на цій основі пропозицій щодо подальшого удосконалення облікового відображення процедур з припинення діяльності промислових підприємств і відновлення їх платоспроможності, а також методики проведення аналізу таких процедур.

Для досягнення зазначеної мети у роботі поставлено наступні завдання:

 • уточнити понятійний апарат процедур припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності з метою правильного відображення цих операцій в бухгалтерському обліку та проведення аналізу їх результатів;
 • розробити класифікацію процедур банкрутства, реорганізації та санації підприємств з урахуванням завдань бухгалтерського обліку для оптимального відображення в бухгалтерському обліку зазначених операцій і ефективного проведення аналізу процедур банкрутства, реорганізації та санації;
 • дослідити та критично оцінити сучасний стан порядку відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з ліквідацією, реорганізацією і санацією підприємств та проведення аналізу ймовірності припинення діяльності підприємства та можливостей відновлення його платоспроможності;
 • удосконалити методику проведення аналізу процедур з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності з метою надання оперативної і точної інформації для управлінського персоналу;
 • визначити місце бухгалтерського обліку та аналізу в складі процедур припинення діяльності промислових підприємств та відновлення їх платоспроможності для адекватного відображення економічної сутності цих об’єктів в бухгалтерському обліку;
 • розробити пропозиції з удосконалення документального оформлення операцій з припинення та відновлення діяльності підприємств для правильного відображення цих операцій в бухгалтерському обліку;
 • визначити можливості удосконалення форм звітності та порядку їх складання під час процедур припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності з метою відображення у звітності всіх результатів діяльності, що припиняється, або результатів відновлення платоспроможності підприємства-боржника.

Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є господарські операції з ліквідації, реорганізації та санації промислових підприємств Житомирської області.

Предмет дослідження – теоретичні і методичні положення бухгалтерського обліку та аналізу операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності.

Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності: методи дослідження

В основу проведеного дослідження покладено принципи системного пізнання та діалектичний метод. В процесі дослідження теоретичних аспектів обліку операцій з припинення діяльності промислових підприємств і відновлення їх платоспроможності застосовувалися методи індукції та дедукції, за допомогою яких уточнено понятійний апарат. Методи теоретичного узагальнення, групування та порівняння використовувалися при розробці класифікації процедур банкрутства, реорганізації та санації з урахуванням завдань, що виконує бухгалтерський облік. Нормативно-розрахунковий та балансовий методи застосувалися під час здійснення аналізу існуючих методик оцінки ймовірності банкрутства підприємства та можливостей відновлення його платоспроможності, а також при розробці автором універсальної методики оцінки фінансового стану підприємства-боржника.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти України та зарубіжних країн з питань обліку й аналізу досліджуваних процедур, довідково-інформаційні видання, матеріали науково-практичних конференцій, статистична інформація Держкомстату України, фінансова звітність підприємств, що припиняють діяльність або відновлюють свою платоспроможність. Експериментальну базу становлять окремі підприємства промисловості Житомирської області, в діяльності яких проводилися процедури ліквідації, реорганізації та санації.

Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у постановці, уточненні та вирішенні теоретичних і методичних задач, пов’язаних з обліком та аналізом операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності, а саме:

уперше:

 • досліджено дію принципів бухгалтерського обліку, передбачених чинним законодавством, під час відображення в обліку процедури припинення діяльності підприємства, що забезпечує релевантність облікової інформації (С. 10-11);
 • визначено, що причиною банкрутства підприємства-боржника є абсолютна неплатоспроможність; відносна ж характеризує ступінь неплатоспроможності боржника, що дає змогу оцінити ймовірність банкрутства підприємства та можливість відновлення його платоспроможності (С. 8-9);

удосконалено:

 • понятійний апарат  в частині визначення понять: “банкрутство” з урахуванням моменту визнання банкрутом (визнана господарським судом абсолютна неплатоспроможність і неспроможність боржника продовжувати підприємницьку діяльність після задоволення усіх вимог кредиторів у ході провадження процедури його ліквідації); “проміжний ліквідаційний баланс” (баланс, який складається на підставі господарських операцій, що уточнюють реальний фінансовий стан підприємства та здійснюються, починаючи з відкриття ліквідаційної процедури до затвердження реєстру вимог кредиторів), що є передумовою правильного розуміння та відображення цих об’єктів в бухгалтерському обліку; обґрунтовано недоцільність застосування поняття “санаційний аудит” (С. 6, 9, 11);
 • класифікацію процедур з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності з урахуванням завдань бухгалтерського обліку за різними класифікаційними ознаками (банкрутство – за характером подання заяви до суду, за ступенем суттєвості помилок господарювання, за суб’єктами підприємницької діяльності; реорганізацію – за наявністю змін майна та зобов’язань, за збереженням підприємства-правопопередника, за моментом закінчення процедури реорганізації; санацію – за специфікою діяльності боржника, за терміновістю, за порядком входження до судових процедур, за формалізацією порядку здійснення процедур, за характером відновлення платоспроможності, за формою), що дасть змогу достовірно відображати в обліку ці процедури та здійснювати ефективний аналіз (С. 6-8);
 • порядок документального оформлення операцій з ліквідації, реорганізації та санації підприємств, що забезпечує можливість проводити дієвий контроль за точним відображенням даних первинних документів в обліку (С. 12-13);

набули подальшого розвитку:

 • методика обліку операцій з припинення діяльності підприємств промисловості, відновлення їх платоспроможності та методика проведення аналізу досліджуваних процедур, з метою правильного відображення їх в обліку (в частині відкриття запропонованих рахунків та субрахунків, а також порядку відображення в обліку процедур ліквідації, реорганізації та санації підприємств і порядку проведення аналізу доцільності застосування цих процедур) (С. 8-14);
 • запропоновані форми звітності (проміжний ліквідаційний баланс, передліквідаційний баланс, ліквідаційний баланс, розподільчий баланс) та методика їх складання для підприємств, які припиняють діяльність або відновлюють платоспроможність (С. 12-14).

Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності: практичне значення одержаних результатів

Застосування на практиці рекомендацій автора дозволить забезпечити найбільш оптимальне відображення в обліку операцій з припинення та відновлення діяльності підприємств промисловості та здійснювати аналіз за методикою, що запропонована автором ймовірності припинення діяльності підприємства та можливостей відновлення його платоспроможності. Надані пропозиції, дозволяють відображати реальний фінансовий стан підприємства-боржника та можливість задоволення вимог кредиторів, що впливає на ефективність використання даних для аналізу діяльності, яка припиняється, та відображення їх в обліку; забезпечують складання фінансової звітності на підприємствах, що ліквідуються, реорганізуються або підлягають санації; проаналізувати доцільність застосування плану санації. Рекомендації автора дають можливість підвищити достовірність відображення в обліку операцій з припинення та відновлення діяльності підприємства, а також здійснювати контроль за збереженням майна господарюючого суб’єкта та ступенем задоволення вимог кредиторів.

Окремі пропозиції та рекомендації, розроблені в ході наукового дослідження, використані в діяльності підприємств Житомирської області: ВАТ “Льонотекс” (довідка № 747 від 03.11.2004) і Новоград-Волинського заводу продовольчих товарів (довідка № 27 від 07.08.2004), а також у навчальному процесі Житомирського державного технологічного університету (довідка № 44-45/1412 від 01.09.2004).

Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Усі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто автору. Наукові результати, наведені в дисертаційній роботі, включають узагальнення поглядів різних вчених на теоретичні засади поставлених проблем; уточнення поняття “банкрутство”; впровадження нового поняття “проміжний ліквідаційний баланс” і нових ознак класифікації процедур банкрутства, реорганізації та санації підприємств з урахуванням завдань бухгалтерського обліку; розробку методики аналізу ймовірності припинення діяльності підприємства та можливостей відновлення його платоспроможності; відображення в обліку операцій з припинення та відновлення діяльності промислових підприємств; розробки методичних рекомендацій зі складання фінансової звітності в ході реорганізації підприємств.

Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності: апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження, викладені в дисертації, пройшли апробацію шляхом обговорення на наукових конференціях “Зимові читання, присвячені ідеям проф. І.В. Малишева та проф. П.П. Німчинова” (м. Житомир, 25 лютого 2004 р.); а також на міжнародних наукових конференціях: “Динаміка наукових досліджень ‘2003” (м. Дніпропетровськ, 20-27 жовтня 2003 р.); “Наука і освіта ‘2004” (м. Дніпропетровськ, 10-25 лютого 2004 р.); “Аудит: міжнародний досвід і національні особливості” (м. Житомир, 2004 р.); “Динаміка наукових досліджень ‘2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.) та отримали позитивну оцінку науковців.

Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності: структура та обсяг дисертації

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст викладено на 189 сторінках друкованого тексту, в тому числі 20 таблиць – на 23 сторінках, 32 рисунки, що займають 32 сторінки. Робота містить 20 додатків – на 54 сторінках, список використаних джерел, що включає 215 найменувань – на 18 сторінках.

Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження у фахових виданнях опубліковано 7 наукових статей загальним обсягом 4,32 друк. арк., 5 тез доповідей обсягом 0,75 друк. арк. З інших публікацій (підручників і посібників), виданих у співавторстві, в дисертації використовувалися положення, які є результатом особистого дослідження здобувача (2,59 друк. арк.).

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Глущук О.М. Правовий аспект ліквідації підприємства при банкрутстві // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 22. – С. 62-68 (0,79 друк. арк.).
 2. Глущук О.М. Відображення в обліку процедури ліквідації підприємств // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 4 (26). – С. 69-80 (0,95 друк. арк.).
 3. Глущук О.М. Банкрутство в різних літературних джерелах: уточнення сутності // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2004. – № 1 (27). – С. 40-48 (0,87 друк. арк.).
 4. Глущук О.М. Відображення в обліку процедури реорганізації підприємства // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2004. – № 2 (28). – С. 50-55 (0,62 друк. арк.).
 5. Глущук О.М. Бухгалтерське відображення операцій з мирової угоди // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2004. – № 3 (29). – С. 45-48 (0,41 друк. арк.).
 6. Глущук О.М. Облік операцій з продажу майна банкрута // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 197: В 5 т. Том 3. – Дніпротеровськ: ДНУ. – 2004. – С. 647-653 (0,33 друк. арк.).
 7. Głuszczuk Bilans likwidacijny – jeden czy więcej // Współczesne problemy zarządzania i marketingu. – Legnica. – 2004 r. – S. 113-118 (0,35 друк. арк.).

Тези доповідей

 1. Глущук О.М. Бухгалтерський облік операцій з припинення діяльності підприємства: дія принципів // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень ’2003”. Том 24. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 13-15 (0,16 друк. арк.).
 2. Глущук О.М. Завдання бухгалтерського обліку при відображенні процесу банкрутства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. “Наука і освіта’ 2003”.Том 25. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 13-15 (0,15 друк. арк.).
 3. Глущук О.М. Класифікація процедур санації із урахуванням потреб бухгалтерського обліку // Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева. Збірник тез та текстів виступів на Другій всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н, проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П.Німчинову. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – С. 34-35 (0,14 друк. арк.).
 4. Глущук О.М. Аудиторська діяльність в процесі санації // Аудит: міжнародний досвід та національні особливості. Збірник текстів та тез доповідей ІІІ-ої міжнародної наукової конференції. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – С. 46-47 (0,18 друк. арк.).
 5. Глущук О.М. Значення передавального акту та розподільчого балансу // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень ’2004”. Том 42. Бухгалтерський облік і аудит. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 26-27 (0,12 друк. арк.).

Підручники та навчальні посібники

 1. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 300 с. (Тема 2), (особисто автора 0,10 друк. арк.). Автором розкрито особливості відображення в обліку операцій з ліквідації діяльності підприємств у схемах та рисунках.
 2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с. (Тема 10, лекція 34), (особисто автора 1,72 друк. арк.). Автором висвітлено порядок ліквідаційної процедури згідно з нормативними документами, а також процедури реорганізації та відображення їх в обліку. У підручнику автором детально описано всі дії бухгалтера при зазначених процедурах.
 3. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с. (Розділ 2, тема 14), (особисто автора 0,57 друк. арк.). Автором визначено місце та завдання економічного аналізу при припиненні діяльності підприємства, а також наведено коефіцієнти, за якими можна розрахувати ймовірність банкрутства підприємства та можливість відновлення його платоспроможності.
 4. Основи бізнесу: Навчальний посібник. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 364 с. (п. 12.6 лекції 12), (особисто автора 0,10 друк. арк.). Автором розкрито порядок ліквідації підприємства в економіко-правовому аспекті.
 5. Світовий бізнес: Навчальний посібник. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 498 с. (п. 2.3 теми 2), (особисто автора 0,10 друк. арк.). Автором розкрито класифікацію процедури реорганізації підприємств та особливості її проведення у різних країнах світу.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Банкрутство підприємства та відновлення його платоспроможності” – за посиланням:

РубрикаБанкрутство

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог