Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств

Бібліографічний опис

Ващенко Л. О. Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ващенко Ліна Олександрівна – Київ, 2005. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена актуальним проблемам інформаційного та методичного забезпечення аналізу фінансового стану підприємств. Проведено дослідження аналізу фінансового стану як системи. Фінансова звітність – головне джерело інформації, необхідної для оцінки фінансового стану. Моделювання фінансової звітності спрямовано на підвищення її інформаційної ємності, значущості в процесі управління підприємством і об’єктивності даних. Розроблено організаційно-інформаційну модель аналізу фінансового стану. Головний напрямок моделювання методичного забезпечення аналізу: оптимізація комплексної оцінки, реалізація якого неможлива без удосконалення логічної послідовності аналізу. Запропоновано технологію прийняття управлінських рішень. Представлено кореляційно-регресійні моделі прогнозування фінансового стану на основі комплексної бальної оцінки.

Ключові слова

аналіз фінансового стану, інформаційне забезпечення, фінансова звітність, методичне забезпечення, прогнозування

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств: актуальність теми

Господарська діяльність підприємств відбувається завдяки організованому, якісному, своєчасному та ефективному управлінню, що являє собою сукупність взаємопов’язаних послідовно здійснюваних функцій.

У сучасних умовах господарювання аналіз фінансового стану – необхідна складова процесу управління підприємством. Головним напрямком його практичної реалізації є виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування підприємства, визначення перспектив його розвитку.

Адекватна інформаційно-методична база є необхідною умовою якісного проведення аналізу фінансового стану. Ці питання є об’єктом уваги як спеціалістів практиків, так і теоретиків. Водночас необхідно зазначити, що розгляд аналізу фінансового стану в контексті системи управління підприємством досліджено недостатньо. Все це привело до потреби удосконалення за такими напрямками: розвиток теоретичної бази, спрямований на вдосконалення  складових елементів забезпечення аналізу (зокрема інформаційного та методичного забезпечення); поширення його практичного використання стає можливим завдяки підвищенню ефективності управлінських рішень на підставі їх наукового обґрунтування.

Стан вивчення проблеми

Орієнтованість досліджень на розвинений ринок ставить перед вітчизняними фахівцями питання про необхідність адаптації методик аналізу до сучасних економіко-правових умов. Цим проблемам присвячені роботи Бутинця Ф.Ф., Бутко А.Д., Гадзевича О.І., Ізмайлової К.В., Іоніна Є.Є., Каліни А.В., Ковальчук Т.М., Коробова М.Я.,  Лахтіонової Л.А., Меца В.О., Мниха Є.В., Нескреби А.М., Сопка В.В., Цал-Цалка Ю.С., Чумаченка М.Г., Шкарабана С.І., Яцківа М.І.

Прийняття нормативних актів, які розкривають методики аналізу фінансового стану підприємств та його окремих напрямків, стало відчутним кроком у його розвитку та підтвердило практичну цінність.

Істотний внесок у розвиток і вдосконалення методики аналізу фінансового стану зробили зарубіжні фахівці: Баканов М.І., Барнгольц С.Б., Блейка Д., Гінзбург А.І., Єфімова О.В., Зав’ялова З.М., Ковальов В.В., Метьюс М.Р. Перера, Міддлтон Д., Новодворський В.Д., Погостинська Н.Н., Погостинський Ю.А., Рішар Ж., С. Дж. Браун, Стоун Д., Стрікленд А. Дж., Томпсон А.А., Шеремет А.Д.

Дослідження аналізу фінансового стану, його інформаційного та методичного забезпечення, проведене на підставі чинної практики, дало можливість стверджувати:

 • розгляд аналітичної функції окремо від управлінського процесу порушує взаємозв’язок елементів системи управління підприємством;
 • розкриття сутності аналітичних процедур часто здійснюється на основі теоретичних положень, без урахування особливостей практичної діяльності;
 • прагнення до збільшення кількості аналітичних показників і коефіцієнтів не здійснює належного позитивного впливу на якість аналітичної роботи.

Вищесказане свідчить про необхідність удосконалення інформаційного і методичного забезпечення аналізу фінансового стану підприємств з метою оптимізації процесу прийняття управлінських рішень і обумовлює актуальність  теми дослідження не лише на теоретичному, але й на практичному рівнях. З метою розкриття особливостей діяльності підприємств окремих галузей народного господарства, дослідження аналізу фінансового стану, його інформаційного та методичного забезпечення відбувається на матеріалах підприємств Донецького регіону, основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля продовольчими товарами.

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств: зв’язок роботи з науковими  програмами, планами, темами

Обраний напрямок дослідження  безпосередньо пов’язаний з науково-дослідною роботою кафедри контролю й аналізу господарської діяльності Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Відповідно до держбюджетної теми “Експертно-аналітична діагностика банкрутства підприємства” (номер державної реєстрації 0100V001786) автором вивчені, систематизовані і практично реалізовані методики аналізу ймовірності банкрутства. У темі “Оцінка інвестиційної привабливості підприємств” (номер державної реєстрації Т2002/8) автором розроблено й упроваджено підхід до моделювання  аналізу фінансового стану підприємств.

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є формування науково обґрунтованих рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємств і методики його прогнозування на підставі комплексної бальної оцінки.

Мета дослідження визначає його зміст, що базується на вирішенні теоретичних і практичних завдань:

 • розвитку концептуальних основ інформаційного та методичного забезпечення аналізу фінансового стану підприємств як бази для його прогнозування на підставі комплексної бальної оцінки;
 • обґрунтування доцільності використання методу моделювання в дослідженні інформаційного та методичного забезпечення аналізу фінансового стану для подальшого розвитку його теорії та практики;
 • розробки методики моделювання фінансової звітності – основного джерела інформації для аналізу фінансового стану;
 • удосконалення структури процесу аналізу фінансового стану на основі узагальнення та систематизації існуючих методик;
 • моделювання методики комплексної бальної оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання та практичні рекомендації з її реалізації;
 • виявлення впливу результатів аналізу фінансового стану на процес управління підприємством за рахунок рішень, які приймаються;
 • обґрунтування і практичної апробації методики прогнозування фінансового стану на основі комплексної бальної оцінки.

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження виступає система аналізу фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі в Донецькій області.

Предметом дослідження є інформаційне і методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств.

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств: методи дослідження

Теоретичною і методологічною основою дисертаційного дослідження стали: теорія наукового пізнання, економічна теорія, системний підхід до вивчення економічних явищ та теорія комплексного економічного аналізу. У процесі підготовки дисертаційної роботи використані загальнонаукові, економіко-логічні й економіко-математичні методи.

Застосовані загальнонаукові методи: аналіз і синтез; індукція і дедукція (використовувалися при розгляді системи аналізу фінансового стану; при вивченні його інформаційного і методичного забезпечення; удосконаленні логічної структури); порівняння (проводилося в ході вивчення думок різних фахівців з основних питань дисертаційного дослідження; під час аналізу фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі Донецької області); моделювання (застосовувалося в процесі оптимізації інформаційного і методичного забезпечення аналізу фінансового стану); спостереження (проводилося на прикладі п’ятдесятьох підприємств Донецької області, основним видом діяльності яких є роздрібна реалізація продовольчих товарів). Використані економіко-логічні методи пізнання: групування (застосовувалось у процесі систематизації та узагальнення результатів аналітичних розрахунків); середні величини (виступали базою порівняння при оцінці одержаних результатів експрес-аналізу та аналізу фінансового стану); графічний метод (використовувався для наочного представлення результатів проведеного аналізу).

Для досягнення мети дослідження в роботі також використані економіко-математичні методи, а саме кореляційний аналіз (використовувався при побудові моделей прогнозування комплексної бальної оцінки фінансового стану).

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств: наукова новизна одержаних результатів

У дисертаційній роботі на основі системного комплексного дослідження складових елементів аналізу фінансового стану науково обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення його інформаційного і методичного забезпечення.

Автором одержані таки результати, яким характерна наукова новизна:

вперше:

 • обґрунтовано доцільність розгляду аналізу фінансового стану з позиції системного підходу в контексті управління підприємством, що сприяє науковому обґрунтуванню рішень персоналу відносно оптимізації фінансового стану суб’єкта господарювання;
 • формалізована технологія прийняття управлінських рішень за результатами аналізу фінансового стану, що е єдиним логічно правильним завершенням практичної реалізації аналітичної функції управління;
 • сформовано методичне забезпечення прогнозування фінансового стану з використанням кореляційно-регресійних моделей, що дає можливість науково обґрунтовано оцінювати реальність тактичних і стратегічних планів підприємства, вносити своєчасні й обґрунтовані корективи в процес управління;

удосконалено:

 • структуру аналізу фінансового стану, залежно від мети і змісту робіт на кожному етапі, наслідком чого є систематизація, послідовність і завершеність аналітичного процесу;
 • методику моделювання форм фінансової звітності, що дозволяє підвищити її аналітичні можливості та реальність оцінки майна підприємства з метою оцінки фінансового стану;
 • методику комплексної бальної оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання, яка дозволяє проаналізувати стан підприємства за оптимальною сукупністю фінансових показників та коефіцієнтів;

набуло подальшого розвитку:

 • систематизоване надання інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану в частині визначення взаємозв’язку інформаційних потоків функціональних підсистем управлінського процесу, що сприяє розвитку як теоретичних основ, так і допомагає практично вдосконалити інформаційну систему підприємства.

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств: практичне значення одержаних результатів

Полягає в удосконаленні інформаційного та методичного забезпечення аналізу фінансового стану; науково обґрунтованому підвищенні ефективності схвалюваних управлінських рішень; удосконаленні методики комплексної бальної оцінки фінансового стану і його прогнозуванні з використанням економіко-математичних методів.

Рекомендації носять конкретний характер і спрямовані на реалізацію системного підходу при аналізі фінансового стану суб’єктів господарювання. Розроблені пропозиції апробовані на підприємствах роздрібної торгівлі Донецької області.

Наукові результати і практичні рекомендації, викладені в дисертації, визнані значущими і використовуються в роботі Донецького обласного колективного підприємства “Одяг” (довідка №002/17 від 3.06.2003 р.). Запропоновані автором методики моделювання фінансової звітності, оцінки фінансового стану і його прогнозування використовуються з метою підвищення оперативності й обґрунтованості при прийнятті управлінських рішень в закритому акціонерному товаристві виробничому підприємстві “Київ-Конті” (довідка №2/14 від 25.04.2003 р.). Рекомендації з аналізу фінансового стану використовуються товариством з обмеженою відповідальністю спільною фірмою “Ескорт” для оцінки можливості надання відстрочення платежу підприємствам-контрагентам (довідка №28 від 5.05.2003 р.). Розроблена автором технологія прийняття управлінських рішень, яка заснована на результатах аналізу фінансового стану, застосовується на малому приватному підприємстві “Імпульс-М” (довідка №003/1 від 2.06.2003 р.)

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств: особистий внесок здобувача

Наукові положення, розробки й висновки дисертаційної роботи є результатом самостійно проведених досліджень автора з питань удосконалення інформаційного і методичного забезпечення аналізу фінансового стану підприємств.

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств: апробація результатів дисертаційного дослідження

Результати наукового дослідження, викладеного в дисертації, апробувалися на:

 • регіональній науково-практичній конференції “Стратегія управління соціально-економічним розвитком регіону на період до 2010 року” (Донецька обласна державна адміністрація, м. Донецьк, 1999 рік);
 • науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу ДДАУ (Донецька державна академія управління, м. Донецьк, 2002 рік);
 • всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених “Бухгалтерський облік і фінансова звітність як інструменти контролю” (Дніпропетровський національний університет, м. Дніпропетровськ, 2003 рік);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Україна наукова-2003” (Дніпропетровськ-Запоріжжя, 2003 рік);
 • VII міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта-2004” (Дніпропетровськ, 2004 рік);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Облік, аналіз, аудит у сучасному бізнесі” (Львівська комерційна академія, м. Львів, 2004 рік).

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств: структура й обсяг дисертації

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 156 сторінках друкованого тексту, у тому числі 30 таблиць – на 38 сторінках, 13 рисунків, що розміщені на 8 сторінках. Робота містить 8 додатків – на 58 сторінках, список використаних джерел, що включає 181 найменування, на 16 сторінках.

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств: список опублікованих праць за темою дисертації

Основні положення і результати проведеного дослідження опубліковані в 17 статтях загальним обсягом 4,37 друкованого аркуша. З числа зазначених статей 9 опубліковані у фахових виданнях; обсяг публікацій – 3,02 друкованого аркуша; особистий внесок здобувача – 2,53 друкованого аркуша. Крім поданих статей, автор узяв участь у підготовці одного науково-практичного посібника загальним обсягом 4,6 друкованого аркуша, де особистий внесок склав 2,0 друкованого аркуша; а також однієї монографії – загальний обсяг 7,9 друкованого аркуша; особистий внесок – 1,0 друкований аркуш.

У наукових фахових виданнях

 1. Андрющенко Л.О. Проблеми реформування бухгалтерського обліку в Україні, пов’язані з переходом до МСБО // Торгівля і ринок України. – Донецьк: ДонДУЕТ, 1999. – С. 197-202 (0,31 друк. арк.)
 2. Андрющенко Л.О. Порівняльний аналіз звітності МСБО, (США) та чинного законодавства України // Торгівля і ринок України. – Донецьк: ДонДУЕТ, 1999. – С.21 – 27 (0,33 друк. арк.)
 3. Андрющенко Л.О. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі і громадського харчування // Фінанси України. – 2000. – №8. – С. 81 – 85 (0,25 друк. арк.)
 4. Андрющенко Л.О., Соловйова Т.В. Деякі аспекти аналізу платоспроможності та ліквідності торговельних підприємств // Торгівля і ринок України. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2000. – С.9 – 14. – 0,26 друк. арк. (особистий внесок здобувача складає 0,16 друк. арк. – розглянуті показники платоспроможності та ліквідності)
 5. Сухарев П.М., Андрющенко Л.О., Назаренко О.О. Порівняльний аналіз фінансового становища підприємств легкої промисловості // Вісник ДонДУЕТ. – 2000. – №7. – С. 119-125. – 0,41 друк. арк. (особистий внесок здобувача складає 0,22 друк. арк. – проведена апробація методик аналізу фінансового стану підприємств)
 6. Андрющенко Л.О. Системний підхід до аналізу фінансової звітності // Торгівля і ринок України. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – С.10 – 16 (0,30 друк. арк.)
 7. Сухарев П.М., Андрющенко Л.О. Історія виникнення і напрямки розвитку економічного аналізу // Вісник ДонДУЕТ. – 2001. – №2. – С. 166-171. – 0,40 друк. арк. (особистий внесок здобувача складає 0,20 др. аркуша – відокремлені етапи та основні фактори розвитку економічного аналізу)
 8. Ващенко Л.О. Моделювання управлінських рішень на підставі результатів аналізу інформації, відображеної у фінансовій звітності // Торгівля і ринок України. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – С.8 – 14 (0,40 друк. арк.)
 9. Ващенко Л.О. Методика прогнозування комплексної оцінки фінансового стану підприємств // Торгівля і ринок України. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – С.140 – 147 (0,36 друк. арк.)

Тези доповідей

 1. Андрющенко Л.А. Некоторые аспекты улучшения финансового состояния предприятий торговли и общественного питания в Донецкой области // Материалы региональной научно-практической конференции “Стратегия управления социально-экономическим развитием региона на период до 2010 года” (г. Донецк, 28-30 сентября 1999 г.). – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, Юго-Восток, 1999. – С. 66- 70 (0,17 друк. арк.)
 2. Ващенко Л.О. Методичний інструментарій аналізу фінансово-економічного стану підприємств // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Бухгалтерський облік і фінансова звітність як інструменти контролю” (м. Дніпропетровськ, 27 лютого 2003). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, –  2003 р. – С. 25 – 27  (0,1 друк. арк.)
 3. Ващенко Л.О. Методика прогнозування комплексної бальної оцінки фінансово-економічного становища підприємства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова-2003”. Том 23. Економіка. (м. Дніпропетровськ-Запоріжжя, 16-20 червня 2003 р.). Дніпропетровськ: Наука і освіта, –  2003 р. – С. 7 – 8 (0,1 друк. арк.)
 4. Ващенко Л.О. Системний підхід до аналізу фінансового стану підприємств // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004”. (м. Дніпропетровськ, 10-25 лютого 2004р.). Том 23. Математичні методи в економіці. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – С. 7 – 8 (0,1 друк. арк.)
 5. Ващенко Л.О. Моделювання фінансової звітності, як частини інформаційного забезпечення аналітичного процесу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі” (м. Львів, 17-28 травня 2004 р.). – Львів: Компакт-ЛВ, 2004р. – С. 57 – 58 (0,1 друк. арк.)

Інші видання

 1. Сухарев П.М., Сухарева Л.О., Андрющенко Л.О. Проблема гармонізації бухгалтерського обліку в Україні // Вісник ДонДУЕТ. – 1999. – №3. – С. 132-138. – 0,35 друк. арк. (особистий внесок здобувача складає 0,15 друк. арк. – систематизовані рівні гармонізації бухгалтерського обліку та розглянутий їх взаємозв’язок)
 2. Андрющенко Л.А. Аналитический баланс как необходимый элемент процесса анализа финансового состояния предприятия // Прометей: Региональный сборник научных трудов по экономике / ДЭГИ; ИЭПИ НАНУ – Донецк: Юго-Восток, 2000. – Вып. 3. – С. 234-237 (0,16 друк. арк.)
 3. Экспертно-аналитическая диагностика банкротства предприятия / Сухарев П.М., Возиянова Н.Ю., Колле Л.А. и др. – Донецк: ДонГУЭТ, 2000. – 92с. (особистий внесок здобувача складає 2,00 друк. арк. – проведена систематизація та апробація показників оцінки ймовірності банкрутства)
 4. Андрющенко Л.А. Методика прогнозирования отдельных показателей, характеризующих финансовое состояние // Збірник наукових праць Донецької державної академії управління: Серія “Економіка” – Донецьк, 2002. – Т.3. – С.134-140 (0,27 друк. арк.)
 5. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств / Сухарев П.М., Гречіна І.В., Бедзай О.В. і др. – Донецьк: ТОВ “Норд-Комп’ютер”, 2002. – 157с. (особистий внесок здобувача складає 1,00 друк. арк. – обґрунтована та запропонована логічна структура аналітичного процесу)

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Аналіз фінансовий” – за посиланням:

РубрикаАналіз фінансовий

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог