Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління

Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління

Бібліографічний опис

Краєвський В. М. Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Краєвський Володимир Миколайович – Київ, 2004. – 20 с.

Анотація

У дисертаційній роботі викладено основні результати дослідження теоретичних і практичних аспектів формування і використання даних бухгалтерського обліку в системі макроекономічного управління:

 • досліджено еволюцію облікових систем;
 • оцінено підходи до створення єдиної системи обліку;
 • виділено індикатори макроекономічного управління;
 • оцінено можливість їх розрахунку з використанням інформації бухгалтерського обліку і системи національних рахунків;
 • підтверджено необхідність гармонізації облікових систем, що підвищує якість макроекономічного управління і зменшує витрати на підготовку необхідної інформації;
 • намічено основні напрями поліпшення забезпечення обліковою інформацією макроекономічного управління за рахунок організації додаткового обстеження суб’єктів господарювання, створення єдиного інформаційного простору держави, поліпшення законодавчого забезпечення формування облікової інформації.

Ключові слова

бухгалтерський облік, система національних рахунків, випуск, проміжне споживання, додана вартість, активи, вибіркове обстеження, єдиний інформаційний простір, обліковий кодекс, макроекономічне управління

Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління: актуальність теми

Незалежно від суспільно-економічних відносин дані бухгалтерського обліку завжди є основним джерелом вихідної інформації для макроекономічного управління. Це пояснюється тим, що система бухгалтерської інформації на підприємстві досить повно охоплює явища і процеси, які аналізують як на мікро-, так і на макрорівні. Головною перевагою бухгалтерської звітності для аналітичних служб різних рівнів управління є надійність інформації та можливість її мобілізації.

Найповніше використання облікових даних для макроекономічного управління забезпечує система національних рахунків (СНР), яка тісно взаємопов’язана з системою бухгалтерського обліку і використовує його принципи, правила та процедури. Традиційний принцип бухгалтерського обліку, подвійний запис, є головним методом  при складанні національних рахунків. Перевага системи національних рахунків, як основного джерела для макроекономічного управління, полягає в тому, що вона об’єднує у собі всі інституційні одиниці держави і дозволяє аналізувати економічний взаємозв’язок між ними, оцінювати результативність діяльності інституційних одиниць та перспективи їх розвитку.

Взаємозв’язок між бухгалтерським обліком і системою національних рахунків має теоретичний та практичний аспекти. Теоретичний –   пов’язаний з розумінням взаємозв’язку між принципами цих  видів обліку, з визначенням можливих напрямків удосконалення та гармонізації СНР і бухгалтерського обліку, що є передумовою ефективного макроекономічного управління. Практичний аспект полягає у використанні даних бухгалтерського обліку для розробки національних рахунків і з’ясуванні того, які корективи необхідно внести в систему бухгалтерського обліку. Останнє гармонізує бухгалтерський облік і СНР, яка побудована за міжнародними принципами бухгалтерського обліку і покликана максимально враховувати зміни в економічних процесах та діючому законодавстві країни.

Стан вивчення проблеми

Проблеми регламентації національних облікових систем постійно знаходяться у центрі уваги науковців-економістів та урядів багатьох країн світу. Серед видатних зарубіжних вчених, що здійснили вагомий внесок в розвиток облікових систем на різних історичних етапах слід назвати: Ф.Гюглі, Джоєла ле Фурш,  В.Зомбарта, Ж.Рішара, Р.Рувера, Р.Сават’є , Е.Стевелінка, І.Шера, Е.Шмаленбаха; радянських та вітчизняних вчених: Ф.Ф.Бутинця, М.Т.Білуху, Ю.І.Іванова, Г.Г. Кірейцева, М.В.Кужельного, В.Г.Лінника, А.П.Рудановського, В.Ф.Палія,  Я.В.Соколова, Л.К.Сука, В.Г.Швеця, В.О.Шевчука,  М.Г.Чумаченка та інших вчених.

Узагальнення ідей учених показує, що вони більше уваги приділяли розвитку внутрішньосистемних функцій окремих видів обліку, а не пошуку шляхів гармонізації облікових систем з метою повнішого задоволення запитів користувачів за одночасного здешевлення інформаційного ресурсу. Це в більшій мірі відноситься до розвитку бухгалтерського обліку, інформація якого є чи не основною для макроекономічного управління.

Необхідність вирішення проблеми забезпечення гармонізації бухгалтерського обліку і системи національних рахунків як основного інформаційного джерела для виконання державою управлінських функцій, зумовила вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність.

Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконане у відповідності з науковою тематикою Національного аграрного університету “Розробка питань менеджменту і маркетингу на різних рівнях АПК в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0193U022571).

Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління: мета та задачі дослідження

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних положень розвитку бухгалтерського обліку та розробка на їх основі практичних рекомендацій, спрямованих на поліпшення інформаційного забезпечення макроекономічного управління.

Для досягнення мети наукового дослідження в дисертації були поставлені і вирішені такі задачі:

 • уточнена роль і значення бухгалтерського обліку в системі інформаційного забезпечення макроекономічного управління, орієнтованого на динамічний соціально-економічний розвиток держави і прискорення євроінтеграційних процесів;
 • з використанням системно-матричного підходу оцінено взаємозв’язок і взаємозалежність бухгалтерського обліку і СНР, яка трансформує облікові дані для потреб макроекономічного управління;
 • доведено, що лише інтеграція різних видів обліку забезпечує одержання необхідної, об’єктивної, своєчасної, повної, дешевої і релевантної інформації для різних рівнів управління;
 • розроблено науково обґрунтовані практичні рекомендації використання даних бухгалтерського обліку при розробці системи національних рахунків;
 • обґрунтовані напрями удосконалення формування і використання бухгалтерської звітності відповідно до вимог держави як основного користувача економічної інформації; розглянуті можливості створення додаткової інформації для макроекономічного управління шляхом організації вибіркового обстеження суб’єктів господарювання.

Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є методологічні і практичні положення формування основних показників,  використовуваних у макроекономічному управлінні та процедури інтеграції бухгалтерського і статистичного обліку.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних принципів формування і використання бухгалтерської і статистичної інформації в напрямі повнішого задоволення потреб макроекономічного управління.

Інформаційною базою дисертаційної роботи є:

 • законодавчі та нормативні акти України,
 • напрацювання вітчизняних та зарубіжних вчених,
 • офіційні статистичні матеріали,
 • виробнича і фінансово-господарська звітність діяльності підприємств сектору нефінансових корпорацій,
 • матеріали особистих спостережень автора.

Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління: методи дослідження

Дисертаційна робота базується на критичному осмисленні концепцій і положень, висунутих представниками провідних шкіл економічної теорії у сферах макроекономічних категорій та національного рахівництва. При проведенні дисертаційного дослідження були використані такі методи:

 • структурно-логічний та семантичний аналіз (для уточнення та впорядкування термінології в понятійному апараті),
 • критичний аналіз (при виділенні основних напрямів наукових теорій при формулюванні логістичних проблем),
 • методи факторного аналізу причинно-наслідкових залежностей, за допомогою яких вивчено зв’язок між кінцевими результатами розрахунку ВВП у секторі нефінансових корпорацій та первинними джерелами даних.

Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління: наукова новизна одержаних результатів

Результати, що одержані особисто автором і виносяться на захист полягають у розробці теоретико-методологічних, методичних і практичних засад формування і використання облікових даних в макроекономічному управлінні, зокрема:

 • сформовано концепцію розвитку бухгалтерського і статистичного обліку в контексті євроінтеграції, яка передбачає уніфікацію їх показників та глобалізацію інформаційної системи для підвищення ефективності управління макропроцесами в Україні та її адаптацію до світового співтовариства;
 • доведено ефективність інтеграції різних видів обліку з врахуванням пріоритетності вимог державного управління і переваг комп’ютерних технологій;
 • уточнено методику побудови рахунку “Виробництво”, що є основним в системі національних рахунків, яка передбачає використання інформації бухгалтерської фінансової звітності;
 • розроблено рекомендації, щодо удосконалення ф.№5 річної бухгалтерської фінансової звітності “Примітки до фінансової звітності” з метою повнішого розкриття інформації про діяльність інституційних одиниць на мікрорівні, як передумови підвищення ефективності державного регулювання;
 • внесено пропозиції, щодо зміни існуючого плану рахунків, а саме доповнення його відкриттям окремого рахунку 8-го класу “Послуги сторонніх організацій”, що дасть змогу безпосередньо використовувати дані бухгалтерської звітності для побудови одного з основних показників системи національних рахунків “Проміжне споживання”;
 • знайшли подальший розвиток методичні підходи до застосування вибіркового обстеження у секторі домогосподарств для підвищення об’єктивності оцінки результатів їх діяльності і зменшення витрат на збір облікових даних.

Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління: практичне значення одержаних результатів

Полягає у розробці науково-обгрунтованих практичних рекомендацій по використанню даних бухгалтерського обліку при побудові національних рахунків, а також рекомендацій щодо удосконалення фінансової звітності у відповідності до вимог держави як основного користувача економічної інформації. Реалізація рекомендацій сприятиме оптимізації процесу формування та ефективності використання інформації бухгалтерського обліку при обґрунтуванні і прийнятті господарських рішень як на рівні підприємства, так і на рівні держави.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в господарську практику управлінням національних рахунків Державного комітету статистики України та в навчальному процесі Національного аграрного університету на кафедрі статистики та економічного аналізу при викладанні дисципліни “Статистика”.

Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління: особистий внесок здобувача

Наукові результати з теоретико-методологічних і практичних питань використання даних бухгалтерського обліку у системі макроекономічного управління отримані автором особисто.

Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління: апробація результатів дисертації

Здійснювалась через оприлюднення основних положень дисертації у доповідях на щорічних конференціях науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів Навчально-наукового інституту бізнесу Національного аграрного університету  (м.Київ, Національний аграрний університет, 2000-2003рр.), де отримали позитивні відгуки.

Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління: обсяг і структура роботи

Загальний обсяг роботи викладено на 193 сторінках комп’ютерного тексту і складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який включає 164 найменування. Робота містить 14 таблиць, 19 додатків.

Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління: публікації за темою дисертації

Результати дослідження опубліковано у 5 наукових статтях  у фахових виданнях, загальним обсягом 2 друк. арк.

Список опублікованих праць:

 1. Краєвський В.М. Порівняльний аналіз підходів до інтеграції бухгалтерського обліку // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2001.- Вип.35.- C.205-210.
 2. Краєвський В.М. Необхідність застосування системного підходу для інтеграції обліку // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2001.- Вип.41.- C.271-273.
 3. Краєвський В.М. Взаємозв’язок бухгалтерського обліку і системи національних рахунків // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2001. – Вип.44.- C.96-99.
 4. Краєвський В.М. Методичні підходи до оцінки діяльності виробників с.г. продукції // Науковий вісник Харківського державного аграрного університету. – 2001.- Вип.8.- C.234-238.
 5. Краєвський В.М. Гармонізація бухгалтерського і статистичного обліку Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2002.- Вип.56.- C.240-243.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація обліку” за посиланням:

РубрикаОрганізація обліку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог