Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій

Бібліографічний опис

Левицька С. О. Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Левицька Світлана Олексіївна – Київ, 2005. – 28 с.

Анотація

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо організації та методології обліку, контролю та аналізу діяльності неприбуткових організацій.

 • Досліджено теоретичні, методологічні і практичні засади ефективного використання неприбутковими організаціями отриманих цільових та бюджетних коштів.
 • Розкрито особливості діяльності бюджетних та небюджетних неприбуткових організацій.
 • Узагальнено стан і проблеми бюджетного та цільового фінансування.
 • Досліджено вітчизняне нормативне поле з облікових питань та міжнародна практика обліку неприбуткових організацій, методика підготовки та балансове узагальнення основних форм фінансової та податкової звітності.
 • Розкрито питання правового регулювання аудиту ефективності виконання бюджетних програм, економічну сутність аналізу діяльності неприбуткових організацій.
 • Узагальнено пропозиції щодо реалізації етапів затвердженої на державному рівні системи результативності програм;
 • обґрунтовано принципи впровадження автоматизованого обліку, контролю та аналізу.
 • Визначено напрямки гармонізації методики визнання результатів діяльності в податкових формах звітності, принципів вітчизняного правового поля з облікових питань та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
 • З урахуванням міжнародної практики операційного аудиту розроблено методику проведення внутрішнього контролю діяльності неприбуткових організацій.
 • Встановлено відповідність методів структурно-динамічного аналізу діяльності неприбуткових організацій міжнародній практиці аналізу, концептуальним засадам програмно-цільового методу планування бюджетів.
 • Запропоновано для бюджетних і небюджетних неприбуткових організацій модель автоматизації контролю та аналізу ресурсів, капіталу, результатів діяльності з використанням Системи “Парус”.

Ключові слова

неприбуткові організації, цільові кошти, бюджетні кошти, бюджетна система, внутрішній контроль, структурно-динамічний аналіз, параметричний аналіз, система результативності, аудит ефективності, програмно-цільовий метод

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій: актуальність теми

Необхідність реалізації демократичних принципів суспільного розвитку в Україні зумовили потребу в оптимальних змінах загального процесу регулювання обліку та оподаткування результатів діяльності неприбуткових організацій. Підвищення вимог до обліку, контролю, аналізу використання бюджетного фінансування установами та організаціями пов’язані із затвердженням Бюджетного кодексу України, поетапним виконанням програмно-цільового методу планування бюджетів, поширенням процедур аудиту на одержувачів бюджетних коштів.

В даний час кількість непідприємницьких (неприбуткових) організацій перевищує 121 тисячу юридичних осіб, що потребує чіткого опису правового поля діяльності бюджетних та небюджетних неприбуткових організацій.

Сучасні наукові дослідження головним чином націлені на питання організації обліку, проведення контролю та аналізу госпрозрахункової діяльності юридичних осіб. Так, проблеми обліку, контролю та аналізу господарської діяльності підприємств та організацій різних форм власності знайшли відображення в наукових працях багатьох українських вчених: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, К.Ф. Ізмайлової, В.П. Завгороднього, М.В. Кужельного, Л.А. Лахтіонової, В.Г. Лінника, Є.В. Мниха, П.Я. Поповича, В.С. Рудницького, П.Т. Саблука, В.В. Сопка, Б.Ф. Усача, М.Г. Чумаченка, С.І. Шкарабана, Н.П. Шульги та російських вчених: В.Д. Андрєєва, О.М. Андронова, І.Т. Балабанової, П.С. Безруких, В.В. Ковальова, О.І. Ковальова, В.Ф. Палія, В.П.Привалова, А.Д. Шеремета.

Якщо метою діяльності суб’єктів господарювання є отримання прибутку, то статутна діяльність неприбуткових організацій передусім націлюється на раціональне використання отриманого цільового фінансування та бюджетних коштів на основі попередньо затвердженого кошторису доходів та витрат.

Для підвищення ефективності діяльності бюджетних та небюджетних неприбуткових організацій необхідно розв’язати низку важливих проблем, зокрема: уніфікувати методи визнання доходів і витрат у формах фінансової та податкової звітності; обґрунтувати механізм оподаткування результатів проведення операцій неосновної статутної діяльності; опрацювати методи аналізу отриманого фінансування; врегулювати правове поле проведення контролю за ефективністю використання отриманих коштів.

Важливість цих проблем для розвитку неприбуткових організацій зумовили потребу у їх системному вивченні з урахуванням міжнародної практики та особливостей вітчизняного економічного розвитку, що сприятиме створенню модельних економічних систем, як основи прийняття обґрунтованих рішень щодо подальшого розвитку неприбуткових організацій.

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету і є складовою кафедральної науково-дослідної теми “Вдосконалення обліку і контролю в галузях економіки” (номер державної реєстрації 0103U004766). Особисто автор підготувала підрозділ “Вдосконалення методології обліку використання цільових та бюджетних коштів неприбутковими організаціями”

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій: мета і завдання дослідження

Метою дослідження є розробка теоретичних і практичних положень із обліку, контролю та аналізу щодо ефективного використання неприбутковими організаціями отриманих цільових та бюджетних коштів.

Задля реалізації поставленої мети визначено такі основні завдання, спрямовані на її досягнення:

 • дослідити особливості діяльності бюджетних та небюджетних неприбуткових організацій з погляду актуальності їх статутної діяльності та побудови раціонального механізму оподаткування результатів проведення операцій підприємницького характеру;
 • проаналізувати стан та окреслити існуючі проблеми бюджетного та цільового фінансування;
 • дослідити чинні методики обліку діяльності небюджетних неприбуткових організацій на предмет запровадження спрощеної системи обліку;
 • порівняти зміст вітчизняного правового поля щодо регулювання облікових питань бюджетних неприбуткових організацій та міжнародну практику обліку їх діяльності;
 • розглянути склад ресурсів, капіталу та результатів діяльності неприбуткових організацій з метою розробки їх класифікації, на основі якої формуватиметься інформаційна база для управління;
 • удосконалити методику підготовки та балансове узагальнення показників основних форм фінансової та податкової звітності неприбуткових організацій;
 • розробити методику балансового узагальнення показників основної форми податкової звітності – Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями та описати загальну процедуру організації його підготовки;
 • дослідити еволюцію економічної думки щодо сутності контролю неприбуткових організацій, побудувати організаційну модель фінансово-господарського контролю з урахуванням особливостей їх функціонування;
 • розширити та деталізувати методику аналізу діяльності неприбуткових організацій через застосування окремих показників фінансового аналізу;
 • розробити систему результативних показників (затрати – якість – продукт – ефективність) для аналізу господарської діяльності бюджетних організацій та установ;
 • визначити основні критерії впровадження автоматизованого обліку, контролю та аналізу в неприбуткових організаціях та доцільності використання бюджетними установами й організаціями системи “Парус-Бюджет”, системи “Парус-Підприємство” – небюджетними неприбутковими організаціями;
 • дати оцінку наявному програмному забезпеченню автоматизованої системи обліку, контролю, аналізу ресурсів, капіталу, результатів діяльності неприбуткових організацій та підготовки звітних форм у системі “Парус”.

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес обліку, контролю та аналізу діяльності неприбуткових організацій.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади реформування системи обліку, контролю та аналізу діяльності бюджетних і небюджетних неприбуткових організацій.

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій: методи дослідження

Методологічною основою дослідження є економічна теорія, системний підхід до відображення статутної діяльності неприбуткових організацій на рахунках бухгалтерського обліку, їх змісту та результатів у формах фінансової та податкової звітності. В процесі дослідження використано: загальні прийоми наукового мислення – аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння; статистичні методи – групування, абсолютні та відносні величини, індекси, кореляція; економіко-математичні методи.

Інформаційною базою дослідження є вітчизняні законодавчі та нормативно-правові акти з питань правового регулювання діяльності, обліку, оподаткування неприбуткових організацій, накази ГоловКРУ з впровадження аудиту ефективності виконання бюджетних програм, чинні Стандарти державного фінансового контролю діяльності бюджетних організацій та установ, нормативно-правові акти з питань впровадження програмно-цільового методу планування бюджетів, первинні документи та звітні форми неприбуткових організацій за 1999-2005 роки.

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні та практичному обранні методичного інструментарію функціонування системи обліку, контролю, аналізу неприбуткових організацій, який забезпечує ефективність використання отриманого цільового фінансування і бюджетних коштів та реалізацію соціального напрямку діяльності цих структур.

Наукова новизна дослідження полягає в наступному:

вперше:

 • сформовано цілісну концепцію системи бухгалтерського обліку в неприбуткових організаціях: застосовано принципи системного підходу до бухгалтерського обліку та виявлено логічні взаємозв’язки між його підсистемами, а саме: підсистемою фінансового обліку, управлінського обліку та підсистемою податкових розрахунків;
 • визначено та обґрунтовано науково-методичні засади повної та спрощеної системи обліку для небюджетних неприбуткових організацій, що підвищує ступінь об’єктивності та достовірність відображення результатів діяльності на рахунках бухгалтерського обліку та у формах звітності;
 • доведено, що методика визнання результатів діяльності в податкових формах звітності не відповідає нормативним актам з питань організації обліку в бюджетних та небюджетних неприбуткових організаціях. Відсутність уніфікованих методів відображення доходів та витрат не дозволяє проводити порівняльний аналіз показників фінансової та податкової звітності;
 • опрацьовано методику аналізу ефективного використання одержаного фінансування неприбутковими організаціями. Аналітичні прийоми поширено на програмно-цільовий метод планування бюджетів, що забезпечує оптимізацію способів фінансування і загалом відповідає міжнародній практиці аналізу діяльності неприбуткових організацій.

Одержали подальший розвиток:

 • організація первинного, аналітичного та синтетичного обліку діяльності неприбуткових організацій в розрізі операцій підприємницького та непідприємницького характеру. Відокремлений облік операцій підприємницького характеру забезпечить правильне визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток;
 • балансове узагальнення показників фінансової та податкової звітності неприбуткових організацій: розширено базові принципи Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку на формування статей балансу, зокрема, визначено механізми застосування принципу нарахування доходів (витрат), що суттєво підвищило інформативність звітності. Водночас це поглибить методику аналізу доходів і витрат неприбуткових організацій, що сприятиме формуванню умов для оперативного вияву впливу чинників на загальні результати діяльності;
 • обґрунтування доцільності автоматизації обліку типових для неприбуткових організацій операцій з використанням систем “Парус-Бюджет” та “Парус-Підприємство” і на цій основі модель автоматизованого контролю та аналізу ресурсів, капіталу, результатів діяльності неприбуткових організацій з використанням системи “Парус”. Внаслідок розширення сфери автоматизації обліку та аналізу підвищується оперативність прийняття правильних управлінських рішень.

Удосконалено:

 • діючу методику проведення внутрішнього контролю операцій, що мають зовнішнє фінансування. На відміну від наявних підходів доведено доцільність доповнити процедури системи внутрішнього контролю практикою аудиту, що забезпечить підконтрольність використання організаціями отриманого фінансування;
 • визначення економічної сутності, джерел утворення ресурсів, капіталу, результатів діяльності неприбуткових організацій та їх ролі в забезпеченні виконання статутних завдань у період трансформаційних змін;
 • коригування фінансових результатів бюджетних та небюджетних неприбуткових організацій: з використанням повного та спрощеного Планів рахунків розкрито методику бухгалтерського обліку формування прибутку (збитку) як різниці між доходами та витратами діяльності з урахуванням процедури відображення цих різниць в кошторисі наступного звітного періоду;
 • методику впровадження аудиту ефективності – якісно нових процедур контролю за використанням бюджетних коштів. Зокрема, систематизовано різні підходи до застосування принципів аудиту, запропоновано механізми розмежування загального аудиту діяльності неприбуткових організацій та аудиту ефективності діяльності;
 • визначення об’єкта оподаткування результатів здійснення неприбутковими організаціями операцій підприємницького та непідприємницького характеру. Це дало змогу розробити рекомендації щодо створення структурованої інформаційної бази за результатами цих напрямів діяльності і її відображення в облікових регістрах, фінансовій та податковій звітності;
 • нормативно-правову базу аудиту ефективності виконання бюджетних програм, зокрема, в питаннях планування аудиту, пріоритетності аудиторських процедур, документування результатів, якості аудиторських послуг.

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій: практичне значення одержаних результатів

Полягає в опрацюванні конкретних пропозицій, спрямованих на організацію обліку, контролю та аналізу операцій статутної діяльності неприбуткових організацій.

Розробка інструментарію для відповідного аналітичного обліку операцій, що мають цільове та бюджетне фінансування, трансформація обліку з повної системи в спрощену і навпаки більшою мірою характерні для небюджетних неприбуткових організацій. Розкрита в роботі система обліку в бюджетних установах окреслює необхідність відокремленого обліку операцій підприємницького характеру.

Модель здійснення внутрішнього контролю за схемою міжнародної практики контролю “оцінка стану внутрішнього контролю – цілі внутрішнього контролю – процедури контролю – тести внутрішнього контролю” має практичне значення для проведення контролю за використанням бюджетних та цільових коштів неприбутковими організаціями.

Практичне значення мають запропоновані автором доповнення до чинних нормативних документів, що регламентують проведення аудиту ефективності господарювання одержувачів бюджетних коштів.

Запропонована автором система автоматизації обліку, контролю та аналізу з використанням системи “Парус” знайшла успішне застосування в діяльності бюджетних установ та підприємств, що входять до сфери управління Держводгоспу України.

Практична спрямованість отриманих результатів підтверджується:

 • довідкою про впровадження результатів дисертаційного дослідження з питань аналізу та контролю виконання бюджетних програм Головним фінансовим управлінням Рівненської обласної державної адміністрації від 17.03.2005 р. за №01-1-2-/305;
 • довідкою про впровадження результатів дисертаційного дослідження з питань аудиту одержувачів бюджетних коштів Контрольно-ревізійним управлінням в Рівненській області від 16.03.2005 р. за №17-01-19/960;
 • довідкою про впровадження результатів дисертаційного дослідження з питань обліку та звітності непідприємницьких організацій Державною податковою адміністрацією в Рівненській області від 14.03.2005 р. за №3401/31-27;
 • довідкою про впровадження результатів дисертаційного дослідження з питань аналізу та контролю виконання бюджетних програм Держводгоспом України та бюджетними організаціями та установами, що входять до сфери управління комітету від 10.03.2005 р. за №ВЛ/5-83;
 • довідкою про впровадження результатів дисертаційного дослідження з питань операційного аудиту суб’єктів господарської діяльності Рівненським регіональним відділенням Аудиторської палати України та Рівненським регіональним відділенням Спілки аудиторів України від 14.12.2004 р. за №173-1-6;
 • довідкою про впровадження результатів дисертаційного дослідження з питань організації бухгалтерського обліку та підготовки податкової звітності в неприбуткових організаціях Рівненською філією державного підприємства “Редакція журналу “Вісник податкової служби України”” від 7.02.2003 р. за №3/01-08;
 • довідкою про впровадження результатів дисертаційного дослідження з питань аудиту одержувачів бюджетних коштів в навчальному процесі Національного університету “Острозька академія” від 23.03.2005 р. за №68;
 • довідкою про впровадження результатів дисертаційного дослідження з питань обліку, контролю та аналізу діяльності непідприємницьких організацій в навчальному процесі Національного університету водного господарства та природокористування від 22.03.2005 р. за №30;
 • довідкою про впровадження результатів дисертаційного дослідження з питань обліку, контролю та аналізу діяльності Нетішинським професійним ліцеєм від 01.04.2005 р. за №131.

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій: особистий внесок здобувача

Наукові результати, що містяться в дисертаційній роботі, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано тільки ті ідеї та положення, які складають індивідуальний внесок автора.

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій: апробація результатів дисертації

Результати дослідження доповідалися й одержали позитивну оцінку на 11 міжнародних та 5 всеукраїнських конференціях, зокрема:

 • Міжнародній науково-практичній конференції “Формування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання” (м. Луцьк, 30-31 травня 2002 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання” (м. Луцьк, 30-31 травня 2003 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Фінансова система України: становлення та розвиток” (м. Острог, 19-20 березня 2004 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Формування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання” (м. Луцьк, 4-5 червня 2004 р.);
 • ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Черкаси, 24-26 березня 2004 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі” (м. Львів, 27-28 травня 2004р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми управління регіональним економічним і соціальним розвитком” (м. Рівне, 20-21 травня 2004 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції” (м. Рівне, 8-9 жовтня 2004 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції” (м. Київ, 20-22 квітня 2005 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства” (м. Житомир, 21 квітня 2005 р.);
 • ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період” (м. Хмельницький, 12 травня 2005 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Фінансова система України: становлення та розвиток” (м. Острог, 22 квітня 2005 р.);
 • VIII Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта “2005” (м. Дніпропетровськ, 7-21 лютого 2005 року);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми розвитку економіки і підприємництва в Україні в контексті міжнародних інтеграційних процесів” (м. Тернопіль, 26-27 травня 2005 р.);
 • XI Міжнародній науково-практичній конференції “Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання” (м. Луцьк, 3-5 червня 2005 р.);
 • ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Кіровоград, 2-3 червня 2005 р.).

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій: обсяг і структура дисертаційної роботи

Дисертація складається з вступу, п’яти розділів, висновків. Робота викладена на 355 сторінках комп’ютерного тексту, містить 61 таблицю на 32 сторінках, 1 рисунок на 1 сторінці, список використаних джерел з 220 найменувань на 22 сторінках, 23 додатки загальним обсягом 144 сторінки, 9 довідок про впровадження.

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій: список опублікованих праць за темою дисертації

За темою дисертаційної роботи опубліковано 54 наукових праці. Загальний обсяг опублікованого матеріалу становить 78,64 друк. арк., зокрема: 2 монографії – 33,7 друк. арк., 1 підручник у співавторстві (обсяг авторської частини – 4,84 друк. арк.), 39 статей в наукових фахових виданнях – 21,14 друк. арк., 12 наукових праць в інших виданнях – 18,96 друк. арк.

Монографії і підручники

 1. Гученко І.І., Левицька С.О., Павлюк С.І., Пархоменко В.М., Сопко В.В. Уніфікована система обліку та звітності неприбуткових (громадських) організацій // Під заг. ред. В.Сопка, В. Пархоменка.-К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2001.-175с. Особисто здобувачеві належать пропозиції щодо організації обліку активів неприбуткових організацій в розділах 1-11. Обсяг авторської частини – 4,84 друк. арк.
 2. Левицька С.О. Облік та аналіз діяльності бюджетних установ: Монографія. – Рівне: УДУВГП, 2004.- 233с. – 13,54 друк. арк.
 3. Левицька С.О. Облік та контроль діяльності неприбуткових організацій: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2005.- 347с.- 20,16 друк. арк.

Публікації у наукових фахових виданнях

 1. Левицька С.О. Актуальні питання організації обліку страхування валютного ризику // Вісник Рівненського державного технічного університету. Збірник наукових праць. Випуск 4(6).- Рівне: РДТУ, 2000.- С.254-261.- 0,41 друк. арк.

 2. Левицька С.О. Організація обліку доходів неприбуткових організацій на принципах національних П(С)БО // Вісник Рівненського державного технічного університету. Збірник наукових праць. Випуск 1(8).- Рівне: РДТУ, 2001. – С.226-233.- 0,33 друк. арк.

 3. Левицька С.О. Реформація обліку доходів неприбуткових організацій на принципах національних облікових стандартів // Журнал Державної податкової адміністрації України “Вісник податкової служби України”. – К., 2001.- №27.-С.60-63. – 0,44 друк. арк.

 4. Левицька С.О. Класифікація діяльності неприбуткових організацій як основа побудови облікового процесу // Вісник Рівненського державного технічного університету. Збірник наукових праць. Випуск 5 (12). – Рівне: РДТУ, 2001.- С.202-211.- 0,58 друк. арк.

 5. Левицька С.О. Економіко-соціальні передумови розвитку неприбуткових організацій в Україні // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. –Житомир: ЖІТІ, 2001.-№17. С.176-180.- 0,55 друк. арк.

 6. Левицька С.О. Актуальні питання діяльності неприбуткових організацій // Збірник наукових праць Черкаського інженерно-технологічного університету. Серія: Економічні науки, 3(6). –Черкаси: ЧДТУ, 2002.-С.89-93.- 0,56 друк. арк.

 7. Левицька С.О. Об’єкт оподаткування податком на прибуток для неприбуткових організацій (крім бюджетних установ) // Журнал Державної податкової адміністрації України “Вісник податкової служби України”. – К., 2002. – №22(208).- С.49-50.- 0,23 друк. арк.

 8. Левицька С.О. Кредитні спілки в Україні: сучасне становище та перспективи розвитку // Вісник Рівненського державного технічного університету. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 3 (16). – Рівне: РДТУ, 2002р.- С.45-54.- 0,52 друк. арк.

 9. Левицька С.О. Витрати діяльності неприбуткових організацій: облік формування та визнання в звітних формах // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 5(18). – Рівне: УДУВГП, 2002.- С.119-126.- 0,41 друк. арк.

 10. Левицька С.О. Альтернативні варіанти організації обліку для профспілкових організацій // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 4(17). – Рівне: УДУВГП, 2002.- С.68-79.- 0,64 друк. арк.

 11. Левицька С.О. Діяльність бюджетних неприбуткових організацій на етапі реформування бюджетної системи // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 6(19). – Рівне: УДУВГП, 2003.- С.38-44.- 0,34 друк. арк.

 12. Левицька С.О. Аналіз капіталу бюджетних неприбуткових організацій // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 2(21). – Рівне: УДУВГП, 2003.- С.25-30.- 0,33 друк. арк.

 13. Левицька С.О. Аналіз виконання кошторису бюджетних неприбуткових організацій // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 3(22).- Рівне: УДУВГП, 2003.- С.74-86.- 0,75 друк. арк.

 14. Левицька С.О. Діагностика фінансово – господарської діяльності неприбуткових організацій // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. Випуск 3(25). – Житомир: ЖДТУ, 2003.- С.116-122.- 0,78 друк. арк.

 15. Левицька С.О. Аналіз запасів бюджетних неприбуткових організацій // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Частина 1. Випуск 4. – Кіровоград: КДТУ, 2003.-С.278-286.- 0,49 друк. арк.

 16. Левицька С.О. Гармонізація податкового законодавства та бухгалтерського обліку для неприбуткових організацій // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. Збірник наукових праць. Випуск 4(23).- Рівне: УДУВГП, 2003.- С.57-64.- 0,46 друк. арк.

 17. Левицька С.О. Контроль розрахунків з постачальниками для неприбуткових організацій // Наукові записки. Національний університет “Острозька академія”. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво “Острозька академія”, 2003.-С.167-178.- 0,59 друк. арк.

 18. Левицька С.О. Альтернативні варіанти планування кошторису для неприбуткових організацій // Наукові записки. Національний університет “Острозька академія”. Збірник наукових праць. Випуск 6. – Острог: Видавництво “Острозька академія”, 2004.-С.212-224.- 0,57 друк. арк.

 19. Левицька С.О. Контроль касових операцій для неприбуткових організацій // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 1(25). – Рівне: УДУВГП, 2004.- С.42-50.- 0,52 друк. арк.

 20. Левицька С.О. Альтернативні методи оцінки ефективності діяльності неприбуткових організацій // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Випуск 2(26). Частина ІІ. – Рівне: УДУВГП, 2004.- С.670-675.- 0,35 друк. арк.

 21. Левицька С.О. Аналіз трудових ресурсів неприбуткових організацій // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Випуск №12.-Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003.-С.95-100.- 0,58 друк. арк.

 22. Левицька С.О. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів // Фінанси України. – №6 (103) червень 2004.-С.33-37.- 0,28 друк. арк.

 23. Левицька С.О. Аналіз фінансового стану неприбуткових організацій // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 2(26). Частина І. – Рівне: УДУВГП, 2004.-С.108-117.- 0,57 друк. арк.

 24. Левицька С.О. Аудит у використанні бюджетних ресурсів // Економіка України.-№7.- 2004.-С.85-88.- 0,28 друк. арк.

 25. Левицька С.О. Контроль операцій з цільовими коштами для неприбуткових організацій // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. -№10.- Черкаси: ЧДТУ, 2004.-С.143-148.- 0,65 друк. арк.

 26. Левицька С.О. Аналіз необоротних активів бюджетних установ // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки.-№3(29).-Житомир: ЖДТУ, 2004.-С.86-92.- 0,72 друк. арк.

 27. Левицька С.О. Аналіз запасів неприбуткових організацій // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Економіка. Випуск 3(27). Частина ІІ. – Рівне: НУВГП, 2004.- С.54-61.- 0,46 друк. арк.

 28. Левицька С.О. Планування аудиту ефективності // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Частина І. Випуск 4(28). – Рівне: НУВГП, 2004.- С.54.- 0,70 друк. арк.

 29. Левицька С.О. Альтернативні варіанти аналізу кредитоспроможності позичальників для кредитних спілок // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. – №2.-С.351-356.- 0,58 друк. арк.

 30. Левицька С.О. Інформаційне забезпечення ефективного використання бюджетних коштів // Фінанси України. – №12 (109) грудень 2004.-С.7-22.- 0,95 друк. арк.

 31. Левицька С.О. Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці для неприбуткових організацій // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Випуск 1(27).-Житомир: ЖДТУ, 2004. – С.98-104.- 1,0 друк. арк.

 32. Левицька С.О. Правове регулювання аудиту ефективності // Економіка України. -№3.- 2005. – С.68-76.- 0,76 друк. арк.

 33. Левицька С.О. Аналіз грошових коштів неприбуткових організацій // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 1(29). – Рівне: НУВГП, 2005.-С.86-102.- 0,87 друк. арк.

 34. Левицька С.О. Контроль діяльності неприбуткових організацій // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – №5.-С.181-187.- 0,70 друк. арк.

 35. Левицька С.О. Показники виконання бюджетної програми // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – №1.-С.184-189.- 0,57 друк. арк.

 36. Левицька С.О. Автоматизація контролю каси для неприбуткових організацій // Наукові записки. Національний університет “Острозька академія”. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво “Національний університет “Острозька академія”, 2005.- Ч. І.- С.87-94.- 0,05 друк. арк.

 37. Левицька С.О. Аналіз необоротних активів бюджетних неприбуткових організацій. // Фінанси, облік і аудит: Збірник наукових праць.-Вип.3/ Ф59. Відп. ред. А.М. Мороз.-К.: КНЕУ, 2004.- С.197-208.- 0,58 друк. арк.

 38. Левицька С.О. Автоматизація контролю розрахунків з постачальниками для неприбуткових організацій // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 2(30). Частина І. –Рівне: НУВГП, 2005.-С.101-113.-0,70 друк. арк.

 39. Левицька С.О. Аудит ефективності виконання бюджетних програм // Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. Випуск 18. – К.: Академія муніципального управління, 2005. – С.340-353.- 0,29 друк. арк.

 Публікації в інших наукових виданнях

 1. Левицька С.О. Облік діяльності неприбуткових організацій: Монографія. – Рівне, УДУВГП, 2003.- 259с.- 15,05 друк. арк.

 2. Левицька С.О. Облік використання неприбутковими організаціями цільових коштів в іноземній валюті // Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє. Збірник доповідей на міжнародній науковій конференції. – Житомир: ЖІТІ, 2002.-С.159-163.- 0,50 друк. арк.

 3. Левицька С.О., Василюк Н.В. Контроль виконання кошторису бюджетної установи (на прикладі автотранспортного технікуму НУВГП) // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 3(27) Частина ІІ. – Рівне: НУВГП, 2004.- С.62-70. Особисто здобувачеві належать пропозиції по методиці проведенню контролю, розробка процедур та тестів контролю виконання кошторису. Обсяг авторської частини – 0,23 друк. арк.

 4. Левицька С.О., Глушко О.В. Роль аудиту ефективності на сучасному етапі розвитку меліорації (на прикладі Трубізького УМСВГ) // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 4(28). Частина І. Рівне: НУВГП, 2004.-С.66-72. Особисто здобувачеві належать пропозиції щодо методики проведення аудиту ефективності, вибору аудиторських процедур. Обсяг авторської частини – 0,20 друк. арк.

 5. Левицька С.О. Підготовка висновку при проведенні аудиту ефективності // Економіка і проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 197: В5. Том ІІ – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С.356-361.- 0,29 друк. арк.

 6. Левицька С.О. Облік цільових коштів для неприбуткових організацій // Бухгалтер НПО. Додаток до Всеукраїнського спеціалізованого журналу для громадських організацій і благодійних фондів ПЕРЕХРЕСТЯ. –К.: Центр інновацій та розвитку, 2001.- №4(40).- С.10-12.- 0,35 друк. арк.

 7. Левицька С.О. Правове регулювання та облік діяльності благодійних організацій // Бухгалтер НПО. Додаток до Всеукраїнського спеціалізованого журналу для громадських організацій і благодійних фондів ПЕРЕХРЕСТЯ. –К.: Центр інновацій та розвитку, 2002.- №3(7). – С.6-9.- 0,62 друк. арк.

 8. Левицька С.О. Податковий звіт про використання коштів неприбутковими організаціями // Бухгалтер НПО. Додаток до Всеукраїнського спеціалізованого журналу для громадських організацій і благодійних фондів ПЕРЕХРЕСТЯ. –К.: Центр інновацій та розвитку, 2002. – №6(10). – С.12-18.- 0,75 друк. арк.

 9. Левицька С.О. Форми контролю на сучасному етапі діяльності бюджетних установ // Проблеми розвитку економіки і підприємництва в Україні в контексті міжнародних інтеграційних процесів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2005.- Тернопіль, 2005.- С55-57.- 0,17 друк. арк.

 10. Левицька С.О. Показники виконання бюджетної програми // Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тези доп. (4-5 черв. 2004р.) / Від. ред. Р.А. Сла’вюк.-Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004.-С.36-39.- 0,34 друк. арк.

 11. Левицька С.О. Концепція внутрішнього контролю при проведенні аудиту одержувачів бюджетних коштів // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тези доп. (3-5 черв. 2005р.) / Від. ред. Р.А. Сла’вюк.-Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.-С.19-22.- 0,29 друк. арк.

 12. Левицька С.О. Критерії кваліфікації аудитора при проведенні аудиту ефективності // Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2005”. Том 82. Облік і аудит. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.-С.19-22.- 0,17 друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Неприбуткові організації” – за посиланням:

РубрикаНеприбуткові організації

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог