Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства

Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства

Бібліографічний опис

Кошевецька Г. С. Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кошевецька Ганна Станіславівна – Київ, 2005. – 21 с.

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню методології та організації обліку витрат в системі управління машинобудівним підприємством.

 • У дисертації висвітлені економіко-правова сутність витрат на виробництво та значення обліку витрат в операційній діяльності машинобудівного підприємства.
 • Наведена класифікація витрат в контексті управлінського обліку за різними ознаками, а також розглянуто призначення класифікацій витрат.
 • Викладено економічний механізм формування витрат, який забезпечує життєдіяльність машинобудівного підприємства в умовах ринку та конкуренції.
 • Досліджено вплив технологічних та організаційних особливостей машинобудівного підприємства на побудову обліку та контролю витрат і калькулювання собівартості продукції, удосконалено методики обліку витрат, орієнтовані на виробництво продукції та її реалізацію.
 • Обґрунтовано вплив обліку витрат на ціноутворення машинобудівного підприємства.
 • Удосконалено методику аналізу релевантної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень.
 • Дістали подальший розвиток методичні засади функціонально-вартісного аналізу для підвищення ефективності виробництва.

Ключові слова

витрати, виробництво, машинобудівне підприємство, класифікація витрат, управлінський облік, собівартість, калькуляція, система управління

Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства: актуальність теми дослідження

Машинобудування є однією з провідних галузей економіки України. У Запорізькій області за обсягами виробництва воно посідає третє місце.   Сучасні інтеграційні процеси підвищують вимоги щодо  ефективності функціонування і взаємодії машинобудівних підприємств, як на національному рівні, так і в системі міжнародного поділу праці. Визначальною вимогою визнання вітчизняного виробника міжнародною спільнотою є досягнення відповідності управлінських процесів  у межах його діяльності стандарту ISO 9001:2000 – „Система менеджменту якості”. Ефективне господарювання залежить від прийняття вчасних оперативних та обґрунтованих рішень щодо управління виробництвом.

В системі управління операційною діяльністю машинобудівного підприємства чільне місце посідає облік витрат на виробництво та аналіз собівартості продукції, за допомогою яких здійснюється контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Проблеми обліку, аналізу та контролю витрат, а також калькулювання собівартості продукції  знайшли висвітлення  у  працях  вітчизняних вчених: М.Т. Білухи,  О.С. Бородкіна,   Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, В.П. Завгороднього,  В.І.  Єфименка,   М.В. Кужельного,    А.М. Кузьмінського,    В.Г. Лінника,    О.В. Лишиленка,   Є.В. Мниха, Л.В. Нападовської, М.С. Пушкара, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка, Ю.С. Цал-Цалка, а також   зарубіжних   вчених:  П.С.  Безруких,  М.А.  Вахрушиної,  К.  Друрі,    В.Б. Івашкевича, Т.П. Карпової,   В.Ф. Палія, С.О. Стукова, В.І. Ткача, Ч. Хорнгера,   А.Д. Шеремета, А. Яругової .

Водночас наукові дослідження  організаційно-методичних механізмів удосконалення процесів управління операційною діяльністю підприємства не знайшли необхідного наукового висвітлення.

Розвиток машинобудування з врахуванням сучасних умов господарювання вимагає поглиблених досліджень обліку і контролю витрат в системі управління машинобудівним підприємством. Необхідність теоретичних і практичних опрацювань організаційно-методологічного механізму управління операційною діяльністю підприємства визначили вибір напрямку дослідження. Актуальність проблем, пов’язаних з реформуванням управлінських процесів відповідно до ринкових вимог, зумовлює вибір теми та  структурну побудову дисертації.

Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертація  виконана  відповідно до плану науково-дослідних робіт Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, пов’язана з загальнодержавними програмами реформування  економіки і виконана у відповідності з темою „Організація і методологія обліку, аналізу та аудиту господарської діяльності підприємств”, (номер державної реєстрації 0104V009820). Під час розробки  теми автором було здійснено пропозиції щодо удосконалення обліку витрат в системі управління операційною діяльністю машинобудівного підприємства.

Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства: мета і задачі дослідження

Мета дослідження полягає в розробці практичних  рекомендацій щодо удосконалення  обліку витрат в системі управління  операційною діяльністю машинобудівного підприємства,  виявлення резервів підвищення ефективності виробництва на основі застосування функціонально-вартісного аналізу.

Відповідно до визначеної мети поставлені завдання:

 • дослідити вплив організаційно-технологічних особливостей діяльності машинобудівних підприємств на побудову обліку і контролю витрат;
 • уточнити економіко-правову сутність витрат та собівартість продукції машинобудівного підприємства для удосконалення системи управління витратами та собівартістю продукції;
 • удосконалити класифікацію витрат для застосування у практичній діяльності машинобудівного підприємства;
 • дослідити переваги та недоліки систем обліку витрат машинобудівних підприємств для удосконалення методики управління;
 • доповнити перелік калькуляційних статей витрат для обчислення собівартості продукції машинобудівного підприємства;
 • проаналізувати організаційно-методичні підходи до нормативного методу обліку витрат для застосування у практичній діяльності машинобудівних підприємств;
 • визначити напрями удосконалення діючої методики обліку витрат, орієнтованої на виробництво готової продукції  та  її реалізацію;
 • обґрунтувати вплив систем обліку витрат на ціноутворення машинобудівного підприємства;
 • удосконалити методику аналізу релевантної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень;
 • обґрунтувати значення використання функціонально-вартісного аналізу з метою виявлення резервів підвищення ефективності виробництва.

Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є діюча система обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на машинобудівних  підприємствах Запорізької області.

Предмет дослідження охоплює теоретичні, методологічні та практичні аспекти управлінського обліку в умовах адаптації України до ринкового середовища.

Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства: методи дослідження

Теоретичною і методологічною основою дослідження обліку витрат в системі управління операційною діяльністю підприємств є наукові концепції обліку витрат, що домінують у світовій економічній теорії, принципи і прийоми управлінського обліку, контролю та функціонально-вартісного аналізу. Використовувалися методи економічної статистики, бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу та економіко-математичні методи. Обробка даних, наведених у дисертації, здійснювалась із застосуванням методів техніко-економічних розрахунків, аналітичних групувань, структурного аналізу, обчислення середніх та відносних величин витрат машинобудівного підприємства.

Інформаційну базу дисертаційного  дослідження складали законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, періодична література, матеріали конференцій, статистична інформація, дані бухгалтерського обліку обстежених автором підприємств.

Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у теоретико-методологічному обґрунтуванні та розробці рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення організації і методики обліку витрат для облікового забезпечення потреб управління.

За підсумками дослідження отримано такі нові наукові результати:

уперше:

 • досліджено вплив технологічних та організаційних особливостей машинобудівних підприємств на побудову обліку та контролю витрат і калькулювання собівартості продукції, що дозволяє оптимізувати систему управління витратами (С.5,7);
 • запропоновано перелік калькуляційних статей витрат та номенклатуру непрямих витрат для підвищення точності обчислення собівартості продукції машинобудівного підприємства (С.5);

удосконалено:

 • існуючу класифікацію витрат машинобудівного підприємства на основі нових підходів до вибору класифікаційних ознак для контролю витрат, їх оптимізації та економії; (С.6,7);
 • діючі методики обліку витрат, орієнтовані на виробництво готової продукції та її реалізацію для забезпечення ефективності виробництва і його розширення (С.9);
 • обґрунтування впливу системи обліку витрат на ціноутворення машинобудівного  підприємства для його рентабельного функціонування (С.9-11);
 • методику аналізу релевантної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень (С.11-12);

набули подальшого розвитку:

 • уточнення економіко-правової сутності витрат та собівартості продукції машинобудівного підприємства, що забезпечує для удосконалення системи управління витратами та собівартістю продукції (С.5, 8);
 • системи управлінського обліку витрат машинобудівних підприємств, що забезпечують інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень, надають можливість впровадження ефективної політики цін.
 • організаційно-методичні підходи до нормативного методу обліку витрат для забезпечення вчасного впливу на рівень виробничих витрат (С.8);
 • методичні засади функціонально-вартісного підходу до системи обліку витрат для удосконалення  оцінки ефективності виробництва (С.12-15).

Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства: практичне значення результатів дослідження

Полягає в отриманні інформації про управлінський облік, впровадженні запропонованої методики обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, удосконаленні управління витратами, що дозволяє приймати управлінські рішення щодо зниження собівартості готової продукції, підвищення рентабельності підприємств, здійснення оперативного впливу на причини, які зумовлюють відхилення від діючих норм витрат. Отримані результати дослідження, направлені на підвищення достовірності, оперативності й аналітичності обліку витрат у розрізі об’єктів калькулювання, дають можливість виявляти та використовувати внутрішньовиробничі резерви підвищення ефективності виробництва, прибутковості підприємства.

Методичні розробки автора щодо організації обліку і контролю витрат, орієнтованих на виробництво готової продукції та її реалізацію, використання функціонально-вартісного аналізу з метою підвищення ефективності виробництва, удосконалення методики аналізу облікової інформації для прийняття управлінських рішень знайшли своє впровадження у роботі машинобудівних підприємств Запорізької області, що підтверджується довідками про впровадження: ЗАТ „Запорізький автомобілебудівний завод”, довідка № 1177 від 21.06.05р.; Казенне підприємство „Науково-виробничий комплекс „Іскра”, довідка № 12/пр. від 21.06.05р.;  ВАТ „Мотор Січ”, довідка № ПЕУ/13274 від 11.08.05р.;  Державне підприємство „Радіоприлад”, довідка № 847  від 29.06.05р.

Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства: апробація результатів дисертації

Основні результати досліджень, викладені у дисертації, обговорювались і отримали позитивну оцінку науковців на:

 • ІІ науковій конференції, присвяченій пам’яті О.С.Бородкіна. „Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи” (Київ, 2004),
 • ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Динаміка наукових досліджень ’2004” (Дніпропетровськ, 2004),
 • ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Стан і проблеми трансформації фінансів і економіки регіонів в перехідний період” (Хмельницький, 2005),
 • Міжнародній науково-практичній конференції „Дні науки ’2005” (Дніпропетровськ, 2005).

Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства: особистий внесок здобувача

Полягає в одноосібно виконаному науковому дослідженні, в якому викладено авторський підхід до вирішення проблем удосконалення організації і методики управлінського обліку витрат на машинобудівних підприємствах. Наукові результати, що містяться в роботі, належать особисто автору.

Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства: структура та обсяг роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст викладено на  177 сторінках друкованого тексту. Робота містить 26 таблиць на 31 сторінці, 19 рисунків на 19 сторінках та 13 додатків на 18 сторінках. Список використаних джерел налічує 214 найменувань на 18 сторінках.

Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами досліджень у фахових виданнях опубліковано 4 одноособові наукові статті загальним обсягом 1,92 друк. арк., а також 4 тези доповідей загальним обсягом  0,9 друк. арк.

Статті у наукових  фахових виданнях

 1. Кошевецька Г.С. Витрати як об’єкт обліку та управління виробництвом машинобудівного підприємства //Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. Статистика. Бухгалтерський облік та аудит. – 2004. – №634. – С. 254 -259 (0, 54 друк. арк.).
 2. Кошевецька Г.С. Використання обліку витрат для прийняття оперативних управлінських рішень // Вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – 2005. – №1 (Випуск 6). – С. 30 – 39 (0,42 друк. арк.).
 3. Кошевецька Г.С. Використання функціонально-вартісного аналізу з метою виявлення резервів підвищення ефективності виробництва // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – №203. т.2. – С.358-367 (0,5 друк. арк.).
 4. Кошевецька Г.С. Організація і методика обліку витрат на виробництво машинобудівного підприємства // Економіст. – 2005. №8. – С. 93 – 95. (0,46 друк. арк.)

Тези доповідей

 1. Кошевецька Г.С. Сутність і специфіка методів обліку витрат, орієнтованих на виробництво готової продукції // Матеріали ІІ наукової конференції, присвяченій пам’яті д.е.н., проф. О.С.Бородкіна, „Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи”. Секція 2: „Становлення управлінського обліку: проблеми та перспективи”. – Київ: ДАСОА Держкомстату України, 2004. – (0,33 друк. арк.).
 2. Кошевецька Г.С. Використання даних обліку витрат для прийняття оперативних управлінських рішень // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень’2004”. Том 42. Бухгалтерський облік і аудит. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.41-43 (0,17 друк. арк.).
 3. Кошевецька Г.С. Використання даних обліку витрат в області ціноутворення // Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Стан і проблеми трансформації фінансів і економіки регіонів в перехідний період” 12 травня 2005року у Хмельницькому економічному університеті. (у 2-х частинах). – Хмельницький, 2005. – С. 204-208 ( 0,21 друк. арк.).
 4. Кошевецька Г.С. Облік у системі функцій управління витратами // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференціїї „Дні науки ‘2005”. Том 15. Облік та аудит. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 49-51 (0,17 друк. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” – за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог