Аналітичне забезпечення управлінських рішень

Аналітичне забезпечення управлінських рішень

Бібліографічний опис

Ліхтер Т. М. Аналітичне забезпечення управлінських рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ліхтер Тетяна Миколаївна – Київ, 2005. – 17 с.

Анотація

Дисертація присвячена розробці теоретичних та практичних аспектів аналітичного забезпечення управлінських рішень, як передумови ефективного управління досягненням визначених цілей і результатів діяльності підприємства. Результати дослідження підтвердили необхідність застосування якісного аналізу факторів в першу чергу незалежних від виробника, які значною мірою впливають на кінцевий результат господарювання. В дисертації запропоновано вдосконалену методику дослідження стохастичного зв’язку факторів на результат та доповнено оцінку детермінованої залежності з використанням індексного методу. З метою підвищення об’єктивності оцінки впливу показників на прогнозований результат, розмежовано кількісні та якісні показники. При розробці програмного продукту для оцінки і прогнозування результатів управлінського рішення обгрутована доцільність врахування можливостей якісного аналізу.

Ключові слова

економічний аналіз, якісний аналіз, стохастична залежність, детермінована залежність, індексний метод, рівняння регресії, методи економічного аналізу, управлінський процес, управлінське рішення, кількісні показники, якісні показники, система підтримки прийняття управлінських рішень

Аналітичне забезпечення управлінських рішень: актуальність теми

Трансформаційні процеси в економіці України призвели до погіршення її соціально-економічного розвитку, зменшення обсягів виробництва і споживання продукції, зниження ефективності діяльності аграрних підприємств. В системі заходів виходу економіки з кризового становища велике значення має управлінський фактор, зокрема підвищення обґрунтованості управлінських рішень. Дослідження показали, що рівень обґрунтованості рішень великою мірою залежить від результатів аналізу і в першу чергу від результатів якісного аналізу, який є передумовою обґрунтованого вибору найкращого варіанту вирішення поставлених задач і прийняття оптимальних управлінських рішень, що забезпечує розробку альтернативних підходів при здійсненні управлінських процесів досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності підприємства.

Незважаючи на чисельні наукові розробки з економічного аналізу і управління таких фахівців як М.Ш.Баканов, В.В.Вітлінський, В.Г.Галанець, В.Г.Галушко, О.Д.Гудзинський, З.В.Гуцайлюк, С.І.Дем’яненко, В.Н.Добровський, П.Ф.Друкер, К.Друрі, К.Дурс, Й.С.Завадський, Є.В.Калюга, Н.Л.Карданська, Г.Г.Кірейцев, В.В.Ковальов, М.Ф.Кропивко, М.В.Кужельний, Б.Г.Литвак, В.Г.Лінник, Н.М.Малюга, С.І.Наконечний, П.Т.Саблук, В.К.Савчук, Р.І.Тринько, А.Д.Шеремет, С.І.Шкарабан та інших учених, проблеми належного аналітичного забезпечення управлінських рішень не отримали вичерпного розв’язання ні в нашій країні, ні за рубежем, а тому і надалі залишаються актуальними.

З погляду на сказане, важливо дослідити методологію і методику аналітичного забезпечення управлінських рішень як необхідної передумови підвищення їх обґрунтованості та ефективності.

Аналітичне забезпечення управлінських рішень: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження проведено у відповідності з науковою тематикою Національного аграрного університету “Розробка організаційно-економічних та технологічних аспектів наукового менеджменту і маркетингу в АПК”, “Розробити концепцію аналітичного менеджменту аграрного сектору України в контексті євроінтеграції” (номери державної реєстрації відповідно 0101U003739; 0104U004356)

Аналітичне забезпечення управлінських рішень: мета і задачі дослідження

Метою дослідження є розробка методологічних та практичних аспектів аналітичного забезпечення управлінських рішень як передумови ефективного управління  досягненням визначених цілей і результатів діяльності підприємства.

Досягнення мети зумовило вирішення таких основних задач:

 • вивчити та узагальнити теоретичні і практичні положення щодо використання результатів економічного аналізу для обґрунтування управлінського процесу, розробки і прийняття управлінських рішень;
 • розробити концепцію якісного аналізу та оцінити його значення для підготовки інформаційного та аналітичного забезпечення процесу управління;
 • виявити і оцінити недоліки методик економічного аналізу результативних показників діяльності сільськогосподарських підприємств і розробити пропозиції щодо поліпшення методик;
 • обґрунтувати вибір альтернативних методик та адаптивних математичних моделей для оцінки і прогнозування результативних показників діяльності підприємства;
 • розробити рекомендації щодо врахування результатів якісного аналізу в системі підтримки прийняття управлінських рішень.

Аналітичне забезпечення управлінських рішень: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес аналітичного забезпечення розробки і реалізації управлінських рішень.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та практичних положень, пов’язаних з аналітичним забезпеченням управлінських рішень.

Аналітичне забезпечення управлінських рішень: методи дослідження

Теоретико-методологічною основою дослідження є базові положення вітчизняної та зарубіжної економічної науки в галузі  статистики, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, організації і управління виробництвом сільськогосподарської продукції, економетрики, математичного моделювання, інформаційних систем.

Для реалізації поставлених задач використовуються  системно-комплексний і програмно-цільовий підходи до економічного дослідження, монографічний, факторний, регресійний та індексний аналізи та їх поєднання для оцінки і прогнозування результатів діяльності підприємства; спектральний, кластерний, нейронних мереж, графічні методи – з метою вивчення процесу управління як цілісної системи, що підвищує обґрунтованість і оперативність  управлінських рішень.

У дисертації використані положення законодавчих і нормативно правових актів, статистична інформація про розвиток сільського господарства України і окремих сільськогосподарських підприємств, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з досліджуваних проблем, матеріали особистих спостережень автора.

Аналітичне забезпечення управлінських рішень: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в розвитку теоретичних і науково-методичних аспектів аналітичного забезпечення управлінських рішень. Розроблені пропозиції спрямовані на посилення дієвості аналітичної інформації в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств.

Наукові результати дослідження одержані особисто автором і полягають в наступному:

вперше:

 • сформульовано концепцію якісного аналізу, суть якого полягає в дослідженні визначеності  або індивідуальності розчленування цілого на складові елементи і виявлення взаємозв’язків між ними, що передбачає підбір і оцінку альтернативних методів і методик для розробки і удосконалення управлінських рішень (С. 5);
 • обґрунтовано доцільність розмежування кількісних і якісних показників для вибору адаптивних моделей оцінки і прогнозування результатів діяльності підприємства, що дає можливість конкретизувати задачі аналізу і міру впливу факторів на проміжний та кінцевий результати виробництва сільськогосподарської продукції, підвищити об’єктивність оцінки фактичних і прогнозованих  показників (С. 9);

доповнено:

 • методику аналізу результативних показників за регресійною моделлю з врахуванням типів і структури зв’язків, типів залежності, автокореляції, введенням додаткових змінних, одержаних на основі кластерного аналізу, за показниками оцінки якості стохастичної моделі, що підвищує точність прогнозу результатів  прийняття управлінських рішень (С. 10);
 • систему підтримки прийняття управлінських рішень модулем результатів якісного аналізу, який передбачає обґрунтування методики розробки управлінських рішень і дає можливість адаптувати систему під будь-який управлінський процес сільськогосподарського виробництва (С. 12)

набули подальшого розвитку:

 • методика розробки управлінських рішень з використанням альтернативних методів аналізу, зокрема, факторного, кластерного і спектрального та методу нейронних мереж з метою вивчення процесу управління як цілісної системи, що підвищує обґрунтованість і оперативність  управлінських рішень (С. 9);
 • детерміновані моделі для оцінки впливу факторів на проміжні результативні показники виробничої діяльності підприємства, що розширює аналітичний апарат вивчення впливу факторів на кінцевий результат виробництва сільськогосподарської продукції (С. 12).

Аналітичне забезпечення управлінських рішень: практичне значення одержаних результатів

Полягає в уточненні та доповненні методик аналітичного забезпечення управлінських рішень, зокрема, підбору і обробки релевантної інформації, розпізнавання ситуацій, оцінки впливу факторів на результативні показники та прогнозу їх зміни від прийняття управлінських рішень. Викладені в дисертації рекомендації та пропозиції поліпшення аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю увійшли в систему заходів з обґрунтування управлінських рішень та прогнозування кінцевих результатів діяльності приватного підприємства “Світанок” Бородянського району Київської області та СГ ТОВ АК “Хотівський” Києво-Святошинського району Київської області; а також використовуються в навчальному процесі Національного аграрного університету при викладанні дисциплін: “Економічний аналіз”, “Фінансовий аналіз”, “Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті”.

Аналітичне забезпечення управлінських рішень: апробація результатів дисертації

Основні положення результатів дослідження доповідались і одержали схвалення на:

 • Міжнародній науково–практичній конференції, присвяченій 50-річчю економічного факультету Національного аграрного університету: “Механізм господарювання та економічного зростання в АПК: стан, проблеми, перспективи” (м. Київ, НАУ, 2001 р.);
 • Першій українській конференції молодих вчених аграріїв: “Роль молодих вчених в реформуванні аграрного сектору” (м. Київ, НАУ, 2001 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-економічні аспекти ефективного функціонування агропромислової сфери в ринковому середовищі” (м. Київ, НАУ, 2002 р.);
 • Науковій конференції присвяченій пам’яті доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (м. Київ, Державна академія статистики, обліку та аналізу, 2004 р.),
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми і механізм відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції” (м. Рівне, НУВГП, 2004 р.).

Аналітичне забезпечення управлінських рішень: структура і обсяг роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 193 сторінках друкованого тексту. Робота містить 23 таблиці, 32 рисунки, 13 додатків. Список використаних джерел налічує 202 джерела.

Аналітичне забезпечення управлінських рішень: список опублікованих праць за темою дисертації

Основний зміст дисертації викладений у 6 опублікованих працях в наукових фахових виданнях. Загальний обсяг публікацій 1,5 друкованих аркушів.

 1. Ліхтер Т.М. Обґрунтовані управлінські рішення – передумова економічного розвитку села // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2001. – Вип. 37. – С. 30-34.
 2. Ліхтер Т.М. Методика оцінки впливу якісних факторів, які формують урожайність, на фінансовий результат // Науковий вісник Національного аграрного університету, – 2001. – Вип. 44. – С. 93-96.
 3. Ліхтер Т.М. Оцінка інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень // Науковий вісник Національного  аграрного  університету.  –  2002. – Вип. 57. – С. 203-206.
 4. Ліхтер Т.М. Розмежування кількісних і якісних показників для конкретизації оцінки залежності результативних ознак від факторних // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. – 2003. – №24/36. – С. 180-184.
 5. Ліхтер Т.М. Прогнозування результативних ознак з використанням коефіцієнту Дарбіна-Уотсона // Науковий вісник Миколаївського державного аграрного університету. – 2003. – Вип. 2(22). – С. 118-126.
 6. Ліхтер Т.М. Якісний аналіз – передумова обґрунтованості управлінських рішень // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного аграрного університету. – 2003. – №2. – С. 172-174.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог