Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку (на прикладі аграрних підприємств Київської області)

Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку

Бібліографічний опис

Примаченко О. Л. Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку (на прикладі аграрних підприємств Київської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Примаченко Олена Леонідівна – Київ, 2004. – 20 с.

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та аналізу витрат машинно-тракторного парку. Предметом дослідження виступає сукупність теоретичних та прикладних аспектів обліку та економічного аналізу використання машинно-тракторного парку, об’єктом – облік і аналіз роботи машинно-тракторного парку аграрних підприємств Київської області.

Обґрунтовано і запропоновано удосконалення організації обліку і аналізу витрат на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку, які полягають у розробці форм первинного обліку витрат і виконаних робіт машинно-тракторного парку, рекомендацій з удосконалення обліку витрат машинно-тракторного парку та методики калькулювання собівартості виконаних ним робіт; в уточненні порядку вимірювання виконаних машинно-тракторним парком робіт, у розробці системи основних показників ефективного використання техніки, методики оперативного аналізу використання машинно-тракторного парку та витрат з його експлуатації.

Ключові слова

машинно-тракторний парк, витрати виробництва, собівартість, калькуляція, методика обліку витрат, методика аналізу витрат, ефективність

Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку: актуальність теми

В сучасних умовах господарювання особливо гострою є проблема своєчасного отримання якісної і достовірної облікової інформації для прийняття управлінських рішень. Розв’язання цієї проблеми неможливе без належної побудови бухгалтерського обліку й економічного аналізу.

На даному етапі реформування економіки України агропромисловий комплекс залишається пріоритетним її сектором. Проте стан технічного забезпечення сільського господарства не відповідає вимогам сучасного виробництва. Зменшення кількісного складу техніки та зниження рівня її технічної готовності викликали збільшення навантаження на трактори, зернозбиральні комбайни та інші машини, що призвело до подовження строків виконання робіт, порушення вимог агротехніки і втрат урожаю. Крім того, суттєві зміни в організацію використання та побудову обліку витрат машинно-тракторного парку внесла реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств і створення на їх базі нових організаційно-правових форм господарювання на засадах приватної власності. Тому невідкладним є вирішення питань щодо підвищення рівня технічної оснащеності аграрного сектора та більш ефективного використання його наявного потенціалу.

Розвиток нових форм відносин в аграрному секторі економіки, низький рівень забезпеченості підприємств сільськогосподарською технікою обумовили створення машинно-технологічних станцій як спеціалізованих підприємств з надання механізованих послуг.

В той же час практика обліково-аналітичної роботи щодо використання сільськогосподарської техніки в багатьох аграрних підприємствах не відповідає сучасним вимогам.

Стан вивчення проблеми

Необхідність ефективного використання техніки, точного і повного обліку та аналізу витрат на утримання й експлуатацію машинно-тракторного парку досліджувалась багатьма вченими-економістами і знайшла своє відображення в роботах В.Г.Андрійчука, В.В.Бружаускаса, А.П.Варави, Г.І.Грінмана, М.І.Ковальчука, І.І.Кононенка, Г.Г.Кірейцева, В.Г.Лінника, Ю.Я.Литвина,  М.Ф.Огійчука, М.С.Палюха, В.В.Сопка, І.Г.Тивоненка, Л.І.Шинкарьова та інших.

Теоретичні положення  праць вітчизняних вчених, а також практика діяльності сільськогосподарських підприємств свідчать, що в умовах реформування сільськогосподарського виробництва і системи бухгалтерського обліку питання організації обліку витрат на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку, методики розподілу витрат між сільськогосподарськими і транспортними роботами, оперативного аналізу використання машинно-тракторного парку вимагають подальшого дослідження і на цій основі розробки пропозицій щодо їх удосконалення.

Теоретична і практична значимість питань обліку і аналізу витрат машинно-тракторного парку та недостатній рівень їх дослідження стосовно сучасних потреб управління обумовили вибір теми дисертаційної роботи, її логіко-структурну побудову, визначили мету, завдання та основні напрямки дослідження.

Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана згідно із планом науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету за темою “Удосконалення обліку і контролю в галузях агропромислового комплексу”, номер державної реєстрації 0101V002947. При виконанні дослідження особисто автором було внесено пропозиції щодо удосконалення обліку і розподілу витрат на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку, калькуляції собівартості виконаних ним транспортних робіт, методики аналізу ефективності використання техніки на аграрних підприємствах.

Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є системне дослідження теоретичних положень та діючої практики обліково-аналітичної роботи аграрних підприємств і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації обліку і аналізу витрат машинно-тракторного парку. Досягнення вказаної мети передбачає послідовне вирішення таких завдань:

 • уточнити економічну сутність витрат виробництва та обґрунтувати їх склад відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і галузевих особливостей, проаналізувати й узагальнити сучасні напрямки класифікації витрат виробництва;
 • виявити організаційні та технологічні особливості використання машинно-тракторного парку в сучасних умовах господарювання та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку;
 • розробити рекомендації щодо вдосконалення первинної документації з метою підвищення аналітично-контрольних функцій обліку;
 • дослідити облік і розподіл витрат на утримання й експлуатацію машинно-тракторного парку та розробити рекомендації щодо його удосконалення;
 • виявити особливості обліку витрат на утримання техніки на машинно-технологічних станціях;
 • визначити систему узагальнюючих показників оцінки економічної ефективності використання сільськогосподарської техніки та розробити практичні рекомендації з удосконалення аналізу витрат та виконаних робіт машинно-тракторного парку.

Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку: об’єкт і предмет дослідження

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та прикладних питань обліку та економічного аналізу використання машинно-тракторного парку.

Об’єктом дослідження є облік і аналіз роботи машинно-тракторного парку  аграрних підприємств Київської області.

Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку: методи дослідження

Дослідження проводилось із застосуванням наукових методів, що базуються на діалектичному методі пізнання та об’єктивних законах розвитку економіки. До основних загальнонаукових методів дослідження, що використовувались автором, належать метод індукції та дедукції, логічний та історичний підхід до вивчення економічних категорій і практики ведення обліку витрат на утримання й експлуатацію машинно-тракторного парку, монографічний метод, при дослідженні методик аналізу ефективності використання сільськогосподарської техніки застосовувались методи наукової абстракції, спостереження, порівняння, вибіркового обстеження, групування, інші елементи економіко-статистичного методу, а також системний аналіз економічних процесів і синтез його результатів.

Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи стали законодавчі акти, нормативно-правові документи та галузеві методичні рекомендації з питань обліку використання та калькуляції собівартості робіт машинно-тракторного парку, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали науково-практичних конференцій, офіційні матеріали органів державної статистики, дані обліку та звітності аграрних підприємств Київської області.

Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку: наукова новизна отриманих результатів

Полягає у комплексному дослідженні теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку і аналізу витрат машинно-тракторного парку аграрних підприємств. Основні результати проведених досліджень, які становлять наукову новизну, характеризуються такими теоретичними та практичними положеннями:

Вперше запропоновано:

 • уніфіковане вимірювання виконаних робіт машинно-тракторного парку, яке базується на застосуванні умовних нормо-годин як показника виробітку;
 • систему обліку витрат і виконаних робіт на машинно-технологічних станціях, яка враховує розмір машинно-тракторного парку та види робіт, що виконуються, із застосуванням відповідних субрахунків рахунка 23 “Виробництво”.

Внесено пропозиції щодо удосконалення:

 • системи документального оформлення витрат та виконаних робіт машинно-тракторного парку стосовно відображення в обліковому листі тракториста-машиніста інформації про простої техніки, щоденне використання пального, якість виконаних робіт;
 • переліку об’єктів обліку і порядку аналітичного та синтетичного обліку витрат на утримання й експлуатацію машинно-тракторного парку в системі рахунків бухгалтерського обліку залежно від організаційно-технологічних форм його використання, що дає змогу ув’язати специфіку галузі та вимоги положень (стандартів) бухгалтерського обліку, покращити інформаційне забезпечення управління підприємством;
 • номенклатури статей обліку витрат машинно-тракторного парку з метою підвищення аналітичності обліку та посилення його контрольних функцій, зокрема запропоновано такі статті витрат: витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи (для підприємств, що не сплачують фіксований сільськогосподарський податок); пальне і мастильні матеріали; роботи і послуги; амортизація основних засобів; витрати на ремонт основних засобів; інші прямі витрати;
 • методики калькулювання собівартості транспортних робіт тракторів та розподілу загальних витрат машинно-тракторного парку, зокрема, запропоновано використовувати амортизаційні відрахування як базу розподілу загальних витрат та відображати результати розрахунку собівартості в калькуляційному листі;
 • методики оперативного аналізу роботи машинно-тракторного парку із застосуванням системи взаємопов’язаних показників технічної озброєності та енергетичного потенціалу, продуктивності та ефективності використання машинно-тракторного парку, а також аналізу витрат на утримання та  експлуатацію машинно-тракторного парку на базі розробленого алгоритму.

Набули подальшого розвитку:

 • визначення сутності та складу витрат виробництва як вартісного виразу спожитих ресурсів на виробництво продукції (виконання робіт, послуг);
 • теоретичне обґрунтування змісту поняття “машинно-тракторний парк” як складової частини основного виробництва, зокрема запропоновано трактування: машинно-тракторний парк – це сукупність техніки (різних марок і модифікацій тракторів, комбайнів, причіпних і навісних машин) та знарядь, призначених для механізації процесів з вирощування та збирання сільськогосподарських культур і виробництва продукції тваринництва, надання послуг іншим виробництвам і на сторону, а також місця для  їх зберігання.

Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку: практичне значення одержаних результатів

Полягає у визначенні основних напрямків і розробці конкретних рекомендацій з удосконалення методики обліку й аналізу витрат на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку, в досягненні можливості застосування розроблених пропозицій бухгалтерськими й економічними службами сільськогосподарських підприємств.

Одержанні результати в сукупності створюють об’єктивні умови для підвищення ефективності управлінських рішень, а також отримання обґрунтованої облікової та аналітичної інформації для планування і прогнозування використання машинно-тракторного парку.

Окремі результати досліджень знайшли застосування в методичних рекомендаціях з обліку й аналізу витрат машинно-тракторного парку, що використовуються в практичній діяльності  закритого акціонерного товариства “Науково-виробниче підприємство “Райз-Агро”  (довідка № 318/1 від 25.05.04 р.), ПОСП “Дніпро” (довідка № 235/1 від 30.05.04 р.), на підприємствах асоціації “Київцукор” (довідка № 04-351/Б від 10.06.04 р.). Результати дисертаційної роботи використовуються у навчально-методичній роботі кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК Київського національного економічного університету при викладанні дисциплін “Управлінський облік” та “Організація і методика економічного аналізу” (довідка від 14 червня 2004 р.).

Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні теоретичні та методологічні розробки дисертаційної роботи доповідались автором і дістали схвальну оцінку науковців на міжнародних науково-практичних конференціях:

 • “Аграрная экономика: история, проблемы, перспективы” (м.Горки, Республіка Білорусь 08-09 червня 2000 р.);
 • “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м.Київ, КНЕУ 16-18 жовтня 2000 р.);
 • “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємств” (м.Київ, КНЕУ 16-17 травня 2002 р.);
 • “Учет, анализ и финансы в организациях АПК: состояние и пути совершенствования” (м.Горки, Республіка Білорусь, квітень 2003 р.);
 • “Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності” (м.Київ, КНЕУ, 19-20 травня 2004 р.);
 • “Облік, аудит і аналіз: економічна база, стратегія, концепції” (м.Тернопіль, ТАНГ, 28-29 травня 2004 р.).

Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 182 сторінки, вона містить 28 таблиць на 23 сторінках, 15 рисунків на 13 сторінках, 10 додатків на 14 сторінках. Список використаних джерел містить 198 найменувань і займає 19 сторінок.

Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційної роботи опубліковано 14  наукових праць. Загальний обсяг публікацій, що належать особисто автору 3,3 д.а., з них 1 публікація в колективній монографії обсягом 0,2 д.а., 5 статей – у наукових фахових виданнях (1,42 д.а.), 8 – в інших виданнях та матерілах конференцій (1,68 д.а.).

Монографія:

 1. Примаченко О.Л. Вдосконалення калькуляції собівартості робіт, виконаних машинно-тракторним парком // Ринкова трансформація економіки АПК: Кол. монографія у 4-х частинах / за ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва. Ч.3. Фінансово-кредитна система. – К.: ІАЕ, 2002. – С.308 – 311. – 0,2 д.а.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Примаченко О. Л. Вплив організаційно-технологічних особливостей використання машинно-тракторного парку на побудову обліку витрат // Вісник ЖДТУ. Серія: “Економічні науки”. Випуск 4 (33). – Житомир, 2004. – С.256 – – 0,5 д.а.
 2. Примаченко О. Л. Один з аспектів управління витратами в сільськогосподарських підприємствах // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Економіка. – Випуск 16. – Тернопіль, 2004. – С.40 – – 0,4 д.а.
 3. Примаченко О.Л. Взаємовідносини реструктуризованих сільськогосподарських формувань з машинно-технологічними станціями // Проблеми формування ринкової економіки. – Спец. випуск. – К.: КНЕУ, 2000. – С.407 – 408. – 0,15 д.а.
 4. Примаченко О.Л. Класифікація витрат з метою прийняття управлінських рішень // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Спец.випуск. – К.: КНЕУ, 2003. – С.494 – – 0,2 д.а.
 5. Примаченко О.Л. Облік витрат на утримання машинно-тракторного парку: новий підхід // Науковий вісник Національного аграрного університету. Збірник наукових праць. – Вип.44. – К., 2001. – С.191 – – 0,17 д.а.

В інших виданнях:

 1. Бондарь Н.И., Примаченко Е.Л. Номенклатура статей затрат машинно-тракторного парка и её обоснование // Материалы междунар. научно-практич. конференции “Учет, анализ и финансы в организациях АПК: состояние и пути совершенствования” / Отв. ред. А.С.Чечеткин. – Горки, БСХА, 2003. – С.15 – 17. –0,1 д.а. (особисто автору належить 0,05 д.а. – обґрунтування складу статей витрат машинно-тракторного парку).
 2. Примаченко Е.Л. Учет производственной деятельности в машино-технологических станциях // Материалы международной научно-практической конференции “Аграрная экономика: история, проблемы, перспективы”. – Горки: БСХА, 2000. – С.93 – 94. – 0,1 д.а.
 3. Примаченко О. Організація внутрішньогосподарського обліку використання машинно-тракторного парку // Зб.наук.праць Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 травня 2004 р. “Облік, аудит і аналіз: економічна база, стратегія, концепції”. – Тернопіль: ТАНГ, 2004. – С.253 – 257. – 0,2 д.а.
 4. Примаченко О.Л. Аналіз витрат на утримання машинно-тракторного парку // Тези доповідей міжнар. наук.-метод. конфер. 16-17 трав. 2002 р. “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства” / Відп. за вип. Л.М.Кіндрацька. – К.: КНЕУ, 2002. – С.411 – 414. – 0,2 д.а.
 5. Примаченко О.Л. Деякі проблеми обліку витрат машинно-тракторного парку // Фінанси, облік і аудит: Наук. зб. / Відп. ред. А.М.Мороз. – Вип.1 – К: КНЕУ, 2003. – С.245 – 252. – 0,33 д.а.
 6. Примаченко О.Л. Документальне оформлення калькуляційних розрахунків // Зб.наук.праць Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 травня 2004 р. “Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності”. – К.: КНЕУ, 2004. – С.537 – 541. – 0,2 д.а.
 7. Примаченко О.Л. Облік виконаних робіт машинно-технологічними станціями // Тези доповідей міжнар. наук.-практич. конференції 16-18 жовтня 2000 р. “Удосконалення обліку та аналізу  господарської  діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні”/ Відп. за вип. В.М. Івахненко.  – К: КНЕУ, 2000. – С.240 – – 0,1 д.а.
 8. Примаченко О.Л. Раціональна організація первинного обліку витрат на утримання машинно-тракторного парку // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. Частина ІІІ. Організація управлінського обліку та визначення собівартості / За ред. П.Т.Саблука, М.Я.Дем’яненка, В.М.Жука. – К.: Інститут аграрної економіки, 2003. – С.65 – – 0,5 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Сільське господарство” за посиланням:

РубрикаСільське господарство

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог