Облік і контроль виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві

Облік і контроль виробничих витрат

Бібліографічний опис

Головченко О. О. Облік і контроль виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Головченко Олександр Олександрович – Львів, 2004. – 20 с.

Анотація

У дисертації розглянуті та обґрунтовані нові підходи щодо вирішення актуальних проблем організації та методики обліку і контролю витрат на виробництво на підприємствах житлово-комунального господарства. Розглянуто діючі концепції обліку і контролю виробничих витрат, що надало можливість визначити основні проблеми інформаційного забезпечення процесу управління витратами в ЖКГ. Запропоновано методичні рекомендації щодо вдосконалення методики обліку та контролю витрат на виробництво в умовах системи управління за відхиленнями. Розроблено методику обліку витрат на виробництво, що враховує: розмежування облікових функцій фінансової та управлінської бухгалтерії; розподіл інформаційних потоків обліку витрат, які формують та не формують тарифи на житлово-комунальні послуги (тарифних та нетарифних витрат); системне обчислення тарифної собівартості житлово-комунальних послуг; калькулювання неповної та тарифної собівартості із застосуванням єдиних масивів облікових даних.

Досліджено організаційні, технічні, економічні та технологічні аспекти контролю витрат на виробництво. На основні чого побудовано сучасну модель внутрішньогосподарського контролю виробничих витрат. На кожній стадії контролю визначено суб’єкти контролю, їх контрольні функції та відповідні об’єкти, що підлягають контролю. Систематизовано процедури контролю виробничих витрат, розроблено механізм опрацювання контрольної інформації на заключному етапі контролю витрат. Розроблено конкретні пропозиції щодо використання сучасних комп’ютерних технологій щодо підвищення ефективності робіт з обліку і контролю витрат в умовах системи управління за відхиленнями.

Ключові слова

витрати на виробництво, собівартість, внутрішньогосподарський контроль, зовнішній контроль

Облік і контроль виробничих витрат: актуальність теми дослідження

Ефективність господарювання будь-якого суб’єкта у сучасному ринковому середовищі залежить, здебільшого, від здатності забезпечувати ефективне управління процесом формування виробничих витрат. Винайдення оптимального рівня витрат на виробництво створює необхідні передумови щодо визначення стратегії підприємства у конкурентному середовищі та подальшого підвищення ефективності використання наявних ресурсів. Особливо гостро питання ефективного управління виробничими витратами стоїть перед підприємствами, що займають монопольне становище на відповідних ринках, адже в умовах дії факторів антимонопольного регулювання надмірні витрати не можуть надалі компенсуватись збільшенням відпускних цін.

Управління витратами на виробництво у ринкових умовах обумовлює необхідність реформування основних інформаційних підсистем – бухгалтерського обліку і контролю, переосмислення завдань та наповнення їх новим змістом. Вивчення та застосування передового світового і вітчизняного досвіду, результатів наукових досліджень в Україні є основою успіху таких реформ та одним з найважливіших завдань сучасної науки і практики. Запровадження сучасної концепції бухгалтерського обліку та контролю тісно пов’язане з впровадженням у господарську практику міжнародних стандартів, визначенням меж їх інтегрованого застосування з діючою методикою, конкретизацією місця і ролі обліку та контролю у загальній системі економічної інформації. При цьому, особливої актуальності набувають пошукові роботи, що системно враховують специфіку кожної окремої галузі, мають спрямованість на її технологічні та економічні відмінності.

Вагомий внесок у теоретичну розробку проблем обліку і контролю виробничих витрат зробили М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, З.В. Гуцайлюк, В.П. Завгородній, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, Є.В. Мних, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, В.В. Сопко,                     М.Г. Чумаченко, С.І. Шкарабан, В.Ф. Усач та ін. Викладені ними теоретичні положення, отримані наукові результати, практичні рекомендації є базою для подальшого вивчення, систематизації та узагальнення наукових знань щодо організації і методики обліку та контролю виробничих витрат.

Разом з тим ряд організаційно-методичних питань обліку і контролю витрат на виробництво потребує уточнення та конкретизації у галузевому аспекті. Вищевикладене визначило актуальність та практичну значимість дослідження методики та організації обліку і контролю виробничих витрат на підприємствах житлово-комунального господарства (ЖКГ).

Облік і контроль виробничих витрат: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності Кіровоградського державного технічного університету з теми “Організація та методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, номер державної реєстрації 0198V000785. Особистий внесок здобувача полягає у доповненні діючої методики обліку і контролю виробничих витрат: уточненні класифікації витрат на виробництво, побудові їх оптимальної номенклатури; уточненні об’єктів обліку і контролю витрат на виробництво; розробці сучасної методики обліку виробничих витрат  в умовах управління за відхиленнями.

Облік і контроль виробничих витрат: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка сучасної концепції обліку і контролю виробничих витрат, що підвищує ефективність інформаційного забезпечення процесу управління виробничими витратами на підприємствах житлово-комунального господарства, на підставі дослідження й оцінки особливостей організації та методики обліку і контролю виробничих витрат у галузі.

Для досягнення мети дисертаційної роботи було поставлено ряд завдань, що мають наукове та практичне значення:

 • визначити галузеві особливості ЖКГ, як передумови побудови ефективної методики обліку і контролю виробничих витрат;
 • уточнити класифікацію витрат на виробництво, розробити їх оптимальну номенклатуру;
 • конкретизувати об’єкти обліку та контролю витрат на виробництво з урахуванням їх управлінської спрямованості;
 • дослідити існуючі концепції обліку і контролю виробничих витрат та критично їх оцінити;
 • розробити ефективну методику обліку витрат виробництва, адекватну системі управління підприємствами ЖКГ;
 • побудувати організаційні моделі внутрішньогосподарського та зовнішнього контролю витрат на виробництво;
 • запропонувати напрямки використання сучасних комп’ютерних технологій щодо підвищення ефективності робіт з обліку і контролю витрат.

Облік і контроль виробничих витрат: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є витрати виробництва підприємств житлово-комунального господарства, їх облік і контроль.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних та практичних питань обліку і контролю виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві України.

Облік і контроль виробничих витрат: методи дослідження

Методологічною основою дослідження є діалектичний підхід до вивчення сучасного стану обліку і контролю витрат на виробництво, їх критичної оцінки. Обґрунтування результатів дисертації проведене з використанням загальнонаукових методів пізнання: аналізу і синтезу, індукції та дедукції, системного підходу, абстрагування, конкретизації, кібернетичного методу тощо. Зазначені методи застосовані при з’ясуванні соціально-економічної сутності собівартості як складного синтетичного показника, визначенні взаємозв’язку та взаємозалежності об’єктів та суб’єктів обліку і контролю, дослідженні теоретичних основ формування та напрямків використання інформації про виробничі витрати.

У процесі дослідження використані нормативні акти України з питань формування, державного регулювання, організації обліку і контролю виробничих витрат. Фактографія дослідження базується на звітних даних підприємств ЖКГ Кіровоградської області; документах первинного, аналітичного та синтетичного обліку досліджуваних підприємств; публічних даних колегій та нарад з питань житлово-комунального господарства Кіровоградської облдержадміністрації.

Облік і контроль виробничих витрат: наукова новизна результатів

Полягає у розробці та визначенні шляхів запровадження сучасної системи обліку і контролю витрат виробництва на підприємствах житлово-комунального господарства України.

Основні результати дослідження, що складають наукову новизну, характеризуються наступним:

 • визначені та систематизовані галузеві особливості ЖКГ, як передумова побудови ефективної методики обліку і контролю виробничих витрат;
 • обґрунтовано оптимальну класифікацію витрат на виробництво в ЖКГ (запропоновано оптимізацію чинної номенклатури виробничих витрат за рахунок запровадження додаткових статей: “Втрати матеріального носія послуг в мережах”, “Плата за користування мережами сторонніх організацій з доставки покупного ресурсу”; уточнено порядок формування статей: “Амортизація основного виробничого обладнання”, “Роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій”, “Паливо на технологічні потреби”, “Електроенергія на технологічні потреби”, “Сировина і матеріали”);
 • доведено доцільність розширення кола об’єктів обліку витрат та калькулювання собівартості обчисленням розміру витрат, які формують тарифи на житлово-комунальні послуги, що сприяє поглибленню інформативності обліку витрат та підвищенню обґрунтованості формування тарифів на житлово-комунальні послуги;
 • розроблено методику обліку витрат виробництва, адекватну системі управління підприємствами ЖКГ, що враховує: розмежування облікових функцій фінансової та управлінської бухгалтерії; розподіл інформаційних потоків обліку тарифних та нетарифних витрат; системне визначення тарифної собівартості житлово-комунальних послуг; калькулювання неповної та тарифної собівартості із застосуванням єдиних масивів облікових даних;
 • запропоновано організаційні моделі внутрішньогосподарського та зовнішнього контролю витрат на виробництво з урахуванням спрямованості на управління витратами (у тому числі тарифними);
 • визначені напрямки використання сучасних комп’ютерних технологій щодо підвищення ефективності робіт з обліку і контролю витрат, у тому числі алгоритмізовані процедури: розподілу інформації на рахунках бухгалтерського обліку; класифікації та оцінки відхилень виробничих витрат; формування виробничої та тарифної собівартості.

Облік і контроль виробничих витрат: практичне значення одержаних результатів

Формулювання висновків та пропозицій дисертаційного дослідження у галузевому контексті, їх чітка прив’язка до нагальних потреб управління виробничими витратами, визначає практичне значення одержаних результатів. Теоретико-методичні розробки орієнтовані на органічну інтеграцію їх у систему управління виробничими витратами на підприємствах житлово-комунального господарства, а отже реалізація цих розробок на практиці дозволяє організовувати інформаційне забезпечення процесу управління витратами із заданим рівнем вірогідності, повноти та деталізації даних.

Методичні розробки та рекомендації з удосконалення методики й організації обліку та контролю виробничих витрат впроваджені у господарську практику підприємств ЖКГ, зокрема, в ОКВП “Дніпро-Кіровоград” (довідка від 24.11.03р. № 1058/01), де запроваджено систему управлінських рахунків з обліку тарифних виробничих витрат та транзитних рахунків з обліку тарифної собівартості; у КП “Олександрія-водоканал” (довідка від 25.11.03р. № 3149/05), на якому застосовується запропонована оптимальна номенклатура статей витрат на виробництво з системним поділом на тарифні та нетарифні витрати; на КП “Кіровоградтеплоенерго” (довідка  від 24.11.03р. № 1919/07), яке використовує запропоновану нами методику внутрішньогосподарського контролю витрат за відхиленнями; Управлінням житлово-комунального господарства Кіровоградської облдержадміністрації (довідка від 24.11.03р. № 06/13-980), у практичній роботі якого застосовується методика зовнішнього контролю витрат на виробництво. Крім цього, результати дослідження використовуються у навчальному процесі Кіровоградського державного технічного університету (довідка від 26.11.03р. № 18-18/2394).

Облік і контроль виробничих витрат: особистий внесок здобувача

У дисертаційному дослідженні викладено авторський підхід щодо реалізації мети дослідження – удосконалення методики й організації обліку та контролю витрат на виробництво на підприємствах житлово-комунального господарства. Сукупність отриманих результатів є авторською оцінкою чинної методики обліку і контролю витрат та потреби в їх оптимізації за сучасних умов. Усі результати дослідження, що виносяться на захист, одержані автором особисто.

Облік і контроль виробничих витрат: апробація результатів дослідження

Основні положення і результати дослідження були представлені на:

 • першій всеукраїнській науково-практичній конференції “Облік контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Черкаси, 20-22.11.02р.);
 • шостій міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта 2003” (м. Дніпропетровськ, 20-24.01.03р.);
 • другій міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень ‘2003” (м. Дніпропетровськ, 20-27.10.03р.).

Облік і контроль виробничих витрат: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами проведених досліджень опубліковано 7 наукових праць загальним обсягом 1,67 друк. арк., з них 4 – у наукових фахових виданнях – 1,36 друк. арк., 3 – матеріали конференції – 0,31 друк. арк.

У наукових фахових виданнях:

 1. Головченко О.О. Галузеві особливості житлово-комунального господарства (ЖКГ) та їх вплив на облік та контроль витрат на виробництво // Наукові праці КДТУ. Економічні науки, випуск 3. – Кіровоград: КДТУ, – 2002. – С.275-282. (0,34 друк. арк.).
 2. Головченко О.О. Вдосконалення класифікації витрат на виробництво на підприємствах житлово-комунального господарства (ЖКГ) // Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 144. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С.43-51 (0,34 друк. арк.).
 3. Головченко О.О. Вдосконалення системи об’єктів обліку витрат та калькулювання собівартості на підприємствах житлово-комунального господарства (ЖКГ) // Збірник наукових праць ЧДТУ. Економічні науки, випуск 4. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С.34-37 (0,40 друк. арк.).
 4. Головченко О.О. Проблеми класифікації відхилень в ході контролю витрат на виробництво на підприємствах житлово-комунального господарства // Наукові праці КДТУ. Економічні науки, випуск 4. – Кіровоград: КДТУ, – 2003. – С.124-129. (0,28 друк. арк.).

В інших виданнях:

 1. Головченко О.О. Вдосконалення системи об’єктів обліку витрат та калькулювання собівартості на підприємствах житлово-комунального господарства (ЖКГ) // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. Матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С.140-142 (0,09 друк. арк.).
 2. Головченко О.О. Вдосконалення методики обліку витрат на виробництво на підприємствах ЖКГ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта ‘2003”. Том 25. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С.15-17 (0,12 друк. арк.).
 3. Головченко О.О. Деякі аспекти нормативного обліку виробничих витрат в житлово-комунальному господарстві// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень ‘2003”. Том 24. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С.15-17 (0,1 друк. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог