Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції швейної промисловості

Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції

Бібліографічний опис

Грінчук М. С. Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції швейної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Грінчук Микола Степанович – Київ, 2004. – 24 с.

Анотація

Висвітлені питання удосконалення обліку і контролю витрат виробництва та реалізації продукції швейної промисловості. Визначено основні проблеми галузі та напрями їх вирішення. Критично оцінено існуючу методологію обліку і контролю витрат виробництва та реалізації продукції швейної промисловості щодо їх відповідності сучасним вимогам управління. З метою підвищення оперативності та достовірності обліково-економічної інформації запропоновано на технологічній основі комп’ютеризації обробки інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства створити інтегровану систему господарського обліку. Обґрунтовано необхідність впровадження удосконаленого нормативного обліку витрат з використанням нових рахунків та субрахунків, організованого за місцями виникнення витрат і центрами відповідальності. Розроблена класифікація витрат виробництва та галузева номенклатура статей калькуляції, рекомендовано впровадження нормативного методу обліку на основі нових первинних документів і облікових регістрів, удосконалена технологічна карта виготовлення швейної продукції, вперше запропонована маршрутна технологія документообороту з виготовлення продукції швейного виробництва. Розроблені пропозиції щодо автоматизації облікових процедур на основі мережі АРМ фахівців підприємства.

Розроблені пропозиції до запровадження зведеного обліку виробництва швейної продукції. Внесені рекомендації з обліку і розподілу комплексних витрат, визначені бази цього розподілу. Обґрунтована можливість застосування у швейному виробництві калькулювання собівартості за позамовним і однопроцесним методами, але з обов’язковим дотриманням нормативного методу калькулювання. Запропонована комплексна система внутрішньогосподарського контролю, розроблена і апробована методологія оперативного внутрішньогосподарського контролю формування собівартості продукції галузі.

Ключові слова

промисловість швейна, облік, контроль, калькулювання

Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції: актуальність теми дослідження

Розбудова України як соціально орієнтованої держави тісно пов’язана з розвитком легкої промисловості, включаючи її провідну швейну галузь. Виробництво добротної продукції швейного виробництва повинно задовольняти запити й потреби населення у якісному і недорогому одязі. Досягти цих завдань в умовах ринкових відносин можливо при оперативному управлінні виробництвом продукції, якість якого залежить від інформаційного забезпечення, яке в основному надається системами обліку господарських операцій та контролю їх ефективності.

Від ефективності управління витратами залежить фінансовий результат діяльності підприємств. Процес ринкової трансформації системи обліку та контролю на виробничих підприємствах неадекватний сучасним вимогам. До основних стримуючих факторів відносяться: застарілі інструктивні та методичні матеріали з організації обліку витрат виробництва і реалізації продукції; недостатня відповідність сучасним вимогам регламентування відображення витрат в існуючій нормативно-правовій базі; недосконалість первинних документів з обліку виробничих витрат; відсутність методичних матеріалів з організації контролю та реалізації його результатів. Облікова політика і номенклатура калькуляційних статей витрат не ґрунтується на специфіці підприємств швейного виробництва. Додаткових досліджень вимагають також проблеми обліку і розподілу загальновиробничих витрат; організація обліку витрат на базі комп’ютерних технологій; прогнозування витрат і визначення резервів зниження собівартості продукції. Розв’язання цих проблем дозволить перейти на новий рівень організації бухгалтерського обліку витрат, підвищити його аналітичність і ефективність у керуванні діяльністю підприємства. Таким чином, облік та контроль витрат виробництва і реалізації потребують концептуального вдосконалення.

Сутність витрат як економічної категорії історично змінюється під впливом певних суспільно-економічних умов. Даний фактор привертає увагу дослідників, однак він майже не враховується при організації обліку і контролю витрат виробництва та реалізації продукції. Це призводить до спрощення висновків щодо цілей, функцій і завдань обліку витрат, застосування методів обліку формування собівартості продукції, необхідності й можливості використання облікової інформації.

Стан вивчення проблеми

У дослідження питань теорії і методології обліку та контролю витрат вагомий внесок зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: М.Т. Білуха, І.О. Бланк, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, З.В. Гуцайлюк, В.П. Дудко, В.П. Завгородній, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, Ю.Я. Литвин, А.А. Мазаракі, Є.В. Мних, В.В. Мова, Л.В. Нападовська, В.О. Озеран, Ю.І. Осадчий, М.С. Пушкарь, В.С. Рудницький, В.К. Савчук, В.В. Сопко, А.Л. Степанюк, Б.Ф. Усач, В.Г. Швець, В.О. Шевчук, А.Д. Шеремет та інші.

Нові економічні відносини, що склалися у суспільстві з ринковою економікою, потребують подальшого розвитку економічної науки в галузі швейної промисловості, зокрема обліку і контролю витрат діяльності підприємств з урахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку.

Усе це обумовило вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність для національної економіки України.

Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Визначається Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV та державною програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від   20  жовтня 1998 р. № 1706.

Тема дисертаційного дослідження є складовою  науково-дослідної роботи  Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ за темою: “Стратегічні пріоритети використання економічного потенціалу Буковини”, в межах якої автором особисто виконано підрозділ “Економічна оцінка та узагальнення отриманих результатів дослідження стану обліку і контролю витрат на підприємствах”, номер державної реєстрації 0101U000929.

Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції: мета і завдання дослідження

Полягають у розробці рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення діючої методики обліку і контролю витрат виробництва та реалізації продукції швейної галузі із застосуванням сучасних облікових систем, форм і методик на технічній базі ПЕОМ з урахуванням міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку з метою її спрямування на більш ефективне використання ресурсів, забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції та оптимізації її собівартості.

Відповідно до цільової спрямованості дисертаційної роботи у дослідженні поставлені такі завдання:

 • узагальнити і систематизувати теоретичні положення економічної категорії виробничих витрат і реалізації продукції швейної галузі;
 • удосконалити класифікацію   витрат   з   метою   підвищення ефективності їх обліку та контролю за місцями виникнення і центрами відповідальності;
 • визначити особливості обліку витрат і калькулювання собівартості продукції підприємств швейного виробництва;
 • розробити структуру об’єктів обліку витрат підприємств швейного виробництва;
 • визначити порядок формування облікової політики витрат підприємств швейного виробництва;
 • удосконалити методику обліку витрат і калькулювання виробничої собівартості на підприємствах швейного виробництва;
 • розробити маршрутну технологію обліку продукції і витрат виробництва в швейній промисловості;
 • запропонувати методичні рекомендації з нормативного обліку витрат виробництва в швейній промисловості з використанням комп’ютерних технологій;
 • розробити методичні рекомендації з внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах швейного виробництва, спрямовані на запобігання й усунення недоліків у задоволенні соціальних потреб населення та випуску конкурентоспроможної продукції.

Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є діяльність підприємств швейного виробництва України.

Предметом дисертаційного дослідження є методологія та організація обліку і контролю витрат на виробництво та реалізацію продукції як провідних функцій управління економікою швейного виробництва.

Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції: методи дослідження

Включають загальнонаукові та емпіричні методичні прийоми економічної науки. У процесі дослідження обліку та контролю витрат на виробництво і реалізацію продукції швейної галузі застосовувалися такі методичні прийоми, як аналіз (для виявлення основних напрямів розвитку швейної галузі); абстрагування (для вивчення суттєвих і несуттєвих факторів, що впливають на функціонування підприємств цієї сфери діяльності); документалістики (для вдосконалення документообороту і розробки маршрутної технології обліку в умовах конвеєрного виробництва); інформаційних технологій ПЕОМ; нормативного обліку і калькулювання собівартості виробництва та реалізації промислової продукції (для застосування її у швейному виробництві). В процесі дослідження також застосовувалися наступні методичні прийоми дослідження: синтез, дедукція, розрахунково-аналітичні та емпіричні.

Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції: наукова новизна результатів дослідження

Полягає в особисто розроблених дисертантом рекомендаціях з удосконалення обліку і контролю витрат виробництва та реалізації продукції на підприємствах швейної промисловості з використанням мережі АРМів, персональних ПЕОМ міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку, інформаційного моделювання.

Основними науковими результатами, отриманими внаслідок дослідження, які виносяться на захист, є:

вперше запропоновано:

 • інтеграцію всіх видів обліку в швейному виробництві на основі розробленої класифікації витрат на виробництво і реалізацію продукції та комп’ютерних технологій мережі АРМів, що забезпечить інформаційні потреби управління у реальному масштабі часу;
 • маршрутну технологію обліку продукції і витрат у швейному виробництві на конвеєрних лініях, яка сприяє запобіганню втратам продукції, виявленню її виробничого браку, простоям конвеєра з технологічних причин;

удосконалено:

 • методологію нормативного обліку у швейному виробництві в умовах ринкових відносин з використанням ПЕОМ, яка дозволить по ходу технологічного процесу виявляти відхилення від норм витрат за місцями їх утворення і центрами відповідальності;
 • модель обліку собівартості продукції в економічному механізмі господарювання, яка сприяє виявленню резервів у зниженні собівартості продукції, зростанню продуктивності праці, скороченню матеріальних і трудових витрат;
 • методологію калькулювання собівартості продукції швейного виробництва, зокрема з розподілу її за видами комплексних витрат (загальновиробничих, загальногосподарських та ін.), що сприятиме обґрунтованому ціноутворенню, виявленню збиткової і неконкурентоспроможної продукції на міжнародному та внутрішньому ринках;

дістало подальший розвиток:

 • теоретико-методологічні концепції обліку і контролю витрат виробництва та реалізації продукції у напрямі створення єдиної системи, ліквідація дублювання контрольних заходів і підвищення їх оперативності та дієвості;
 • організаційно-методологічні концепції внутрішньогосподарського оперативного контролю господарської і фінансової діяльності, розроблена номенклатура відхилень від норм і нормативів витрат для галузі швейного виробництва, що забезпечить управління діяльністю підприємства у реальному масштабі часу.

Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції: практичне значення результатів дослідження

Полягає в розробці рекомендацій і пропозицій з удосконалення методики обліку й контролю витрат на виробництво і реалізації продукції на швейних підприємствах відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів. Сформовані результати дослідження не тільки розвивають теорію і методологію обліку та контролю господарської діяльності підприємств швейної галузі, а й удосконалюють конкретні  методики калькулювання продукції, розподіл комплексних витрат у виробництвах єдиного технологічного циклу, застосування мережі АРМів в управлінні мікроекономікою, застосуванні комп’ютерних технологій у прогнозуванні економічних і соціальних результатів діяльності підприємств.

Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції: особистий внесок дисертанта

Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, положення, висновки, рекомендації та пропозиції зроблені автором самостійно на підставі проведених досліджень фінансово-господарської діяльності підприємств швейного виробництва різних форм власності Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Аналітична частина роботи виконана на основі використання облікової інформації досліджуваних підприємств, а також результатів проведених спостережень та анкетування керівників і фахівців з обліку на 92 підприємствах швейного виробництва.

Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції: апробація результатів дисертаційного дослідження

Проводилась експериментальним впровадженням на підприємствах швейної промисловості (довідки акціонерного товариства відкритого типу “Трембіта” № 185 від 17.05.2004 р., економічна ефективність 120 тис. грн. на рік, відкритого акціонерного товариства “Надія” № 218 від 22.05.2004 р., еконо-мічна ефективність 55 тис. грн. на рік, відкритого акціонерного товариства “Маяк” № 468 від 20.09.2004 р., економічна ефективність 75 тис. грн. на рік), а також прийнято до практичного застосування в контрольно-ревізійному управлінні в Чернівецькій області (довідка № 212 від 28.05.2004 р.).

Основні результати дослідження оприлюднено у доповідях міжнародних науково-практичних конференцій:

 • “Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації” (Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці, 2000 р.);
 • “Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду” (Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці, 2001 р.);
 • “Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні” (Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці, 2001 р.);
 • “Формування стратегії розвитку регіону на інноваційній основі” (Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці, 2004 р.);
 • “М.І. Туган-Барановський – видатний вчений-економіст. Спадщина і новації” (Донецький державний університет економіки і торгівлі, м. Донецьк, 2004 р.).

Окремі результати дослідження використовуються у навчальному процесі Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ за участю дисертанта (довідка № 622/01-30 від 10.05.2004 р.).

Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції: структура і обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації 194 сторінки, у тому числі 35 таблиць на 38 сторінках, 34 рисунки на 34 сторінках, 28 додатків на 28 сторінках. Список використаних джерел містить 160 найменувань і займає 13 сторінок.

Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції: список опублікованих праць за темою дисертації

Основні положення й результати дисертаційного дослідження опубліковано у 14 наукових працях загальним обсягом 4,5 друк.  арк. У фахових наукових виданнях опубліковано 9 статей загальним обсягом 3,1 друк. арк.

У наукових фахових виданнях:

 1. Грінчук М.С. Аудит фінансового стану підприємства в умовах реструктуризації економіки // Науковий вісник “Економіка” Чернівецького університету. – Чернівці,1999.- Вип.54, с.96-100.
 2. Грінчук М.С. Управлінський аспект організації обліку й аналізу витрат виробництва // Науковий вісник “Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду”. – Чернівці, 2001.- Вип.3, с.361-365.
 3. Грінчук М.С. Методи вивчення поведінки витрат // Науковий вісник “Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду”. – Чернівці: АНТ Лтд., 2001.- Вип.4, с.272-277.
 4. Грінчук М.С. Організація контролю витрат виробництва // Науковий вісник “Економічні науки”. – Чернівці, 2002.- Вип.1, с.274-278.
 5. Грінчук М.С. Аналіз факторів випуску продукції // Науковий вісник “Економічні науки”. – Чернівці: АНТ Лтд, 2002.- Вип.2, с.458-462.
 6. Грінчук М.С. Організація системного контролю за затратами виробництва // Науковий вісник “Економічні науки”. – Чернівці: АНТ Лтд, 2002.- Вип.4, с.304-314.
 7. Грінчук М.С. Напрямки удосконалення контролю в системі управління // Науковий вісник “Економічні науки”. – Чернівці: АНТ Лтд, 2003.- Вип.2, с.518-529.
 8. Грінчук М.С. Особливості контролю в умовах застосування комп’ютерної техніки в системі управління // Науковий вісник “Економічні науки”. – Чернівці: АНТ Лтд, 2003.- Вип.4, с.364-378.
 9. Грінчук М.С. Розробка організаційно-інформаційної моделі контролю витрат // Науковий вісник “Економічні науки”. – Чернівці: АНТ Лтд, 2004.- Вип.3, с.450-459.

У інших виданнях:

 1. Грінчук М.С. Вдосконалення системи виробничого обліку витрат в умовах реструктуризації економіки // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції “Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації”. – Чернівці: МП “Юніверс Лтд”, 2000 – Т.2, с.372-376.
 2. Грінчук М.С. Розвиток теорії обліку витрат виробництва і реалізації продукції // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції “Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду” . – Чернівці, 2001.- Вип.1, с.226-230.
 3. Грінчук М.С. Особливості аудиту витрат виробництва // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції “Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні”. – Чернівці, 2001.- Вип.2, с.292-294.
 4. Грінчук М.С. Критичний аналіз стану управлінського обліку витрат // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції “Формування стратегії розвитку регіону на інноваційній основі”. – Чернівці: АНТ Лтд, 2004.- Вип.1, ч.2.- с. 108-11.
 5. Грінчук М.С. Економічна природа витрат виробництва і реалізації продукції // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції “М.І. Туган-Барановський – видатний вчений-економіст. Спадщина і новації”.- Донецьк, 2004.- с. 119-124.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Всі матеріали на тему “Реалізація продукції” за посиланням:

РубрикаРеалізація

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог