Облік і аналіз формування фінансових результатів та розподілу прибутку

Облік і аналіз формування фінансових результатів

Бібліографічний опис

Гаращенко О. В. Облік і аналіз формування фінансових результатів та розподілу прибутку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гаращенко Ольга В’ячеславівна – Київ, 2004. – 19 с.

Анотація

Дисертація присвячена актуальним питанням удосконалення обліку та аналізу фінансових результатів та їх складових – доходів і витрат в умовах розвитку ринкових відносин. У дисертації досліджено теоретичні основи побудови системи обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємств. Запропоновано удосконалену класифікацію доходів, витрат і фінансових результатів за видами діяльності, що дозволяє більш раціонально використовувати облікову та аналітичну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. Розроблені пропозиції по уточненню структури звіту про фінансові результати з метою підвищення наочності та аналітичних можливостей звіту. Досліджено та уточнено вимоги до інформаційного забезпечення процесу обліку та аналізу на великих підприємствах. Розроблено алгоритм агрегації фінансової звітності для потреб аналізу результативності роботи підприємств. Внесено пропозиції по використанню методики комплексного аналізу рентабельності продукції на основі даних управлінського обліку.

Ключові слова

бухгалтерський облік, управлінський облік, фінансова звітність, фінансові результати, доходи, витрати, агрегація, рентабельність, результативність, інформаційне забезпечення

Облік і аналіз формування фінансових результатів: актуальність теми

Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні пов’язане з  об’єктивною необхідністю подолання застарілих догм і стереотипів та ґрунтовної розробки нової теоретичної бази, що повинна бути надійним джерелом для забезпечення інформаційних потреб користувачів в умовах формування ринкової економіки.

У період становлення ринкових відносин в Україні значно зростає роль прибутку як  джерела забезпечення інтересів держави, власників та персоналу підприємств. Тому, однією з актуальних задач, яка постає перед керівниками підприємств, бухгалтерами та науковцями, є розробка і впровадження методів ефективного управління формуванням прибутку в процесі господарської діяльності. Це передбачає удосконалення існуючих методів його обліку і аналізу, з врахуванням вимог національних, міжнародних стандартів та сучасних досягнень інформаційних технологій. Розв’язання цих завдань потребує ретельного дослідження існуючого на сьогоднішній день досвіду, що необхідно для встановлення об’єктивності у визначенні напрямків удосконалення методики обліку і аналізу фінансових результатів.

Стан вивчення проблеми

Дослідження проблем обліку і аналізу фінансових результатів представлені в працях таких відомих вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, як: Бриттон Э., Ватерсон К., Велш Г.А., Білуха М.Т., Голов С.Ф., Єфіменко В.І., Костюченко В.М., Нападовська Л.В., Нечитайло А.И., Соколов Я.В., Сопко В.В., Ковалев В.В., Кужельний М.В., Мних Є.В., Пушкар М.С., Чумаченко М.Г., Хелферт Е, Шорт Д.Г.

Значний внесок у вирішення проблем автоматизації обліку і аналізу фінансових результатів зробили такі вчені як: Бутинець Ф.Ф., Завгородній В.П., Ільїна О.П.

Аналіз результатів досліджень вітчизняних вчених-економістів свідчить, що теоретичні та практичні розробки щодо обліку та аналізу фінансових результатів мають сучасний характер та відображають ґрунтовне розуміння проблем, пов’язаних з трансформацією вітчизняної системи обліку. Поряд з цим, важливі аспекти теорії і практики обліку та аналізу фінансових результатів,  потребують проведення подальших досліджень та розробок в напрямку їх удосконалення. До них слід віднести: відсутність єдиного підходу до визначення класифікації видів діяльності при формуванні фінансових результатів; оптимізацію обліку фінансових результатів як важливого джерела інформації для прийняття управлінський рішень; необхідність розробки нових підходів до аналізу результативності роботи підприємств, що відповідають сучасним інформаційним потребам користувачів та можливостям інформаційних технологій.

Важливість дослідження та вирішення цих питань зумовили вибір теми дослідження та доводять її актуальність.

Облік і аналіз формування фінансових результатів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку підприємницької діяльності Київського національного економічного університету з теми „Удосконалення обліку і контролю в галузях економіки” (номер державної реєстрації 0103U004766). Особистий внесок автора полягає у пропозиціях по оптимізації обліку фінансових результатів, розробці методики аналізу фінансових результатів з використанням агрегованої фінансової звітності.

Облік і аналіз формування фінансових результатів: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних та методичних основ формування фінансових результатів, розробка основних напрямків удосконалення обліку та аналізу фінансових результатів відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів, розробка  рекомендацій щодо автоматизації  процесів обліку та аналізу для забезпечення ефективного управління формуванням фінансових результатів в сучасних умовах господарювання.

Відповідно до поставленої мети у дисертації визначені завдання, спрямовані на її досягнення:

 • дослідити сутність “прибутку” як економічної категорії, її еволюцію та значення на сучасному етапі розвитку ринкових відносин;
 • дослідити “фінансові результати” як об’єкт обліку та аналізу, визначити структурні переваги їх формування в сучасній обліковій практиці;
 • обґрунтувати необхідність удосконалення класифікації витрат, доходів і фінансових результатів у взаємозв’язку з видами діяльності з метою формування єдиної інформаційної бази для їх обліку та аналізу;
 • уточнити структуру Звіту про фінансові результати з метою її удосконалення;
 • провести дослідження різних підходів до аналізу фінансових результатів (управлінський, фінансовий) з позиції їх відповідності сучасним інформаційним потребам та розробити пропозиції по їх удосконаленню;
 • розробити та обґрунтувати алгоритм агрегації фінансової звітності з врахуванням потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів інформації;
 • розробити методику аналізу результативності роботи підприємства на базі агрегованої фінансової звітності з метою удосконалення аналітичних процедур;
 • провести апробацію запропонованих методик аналізу з метою вивчення ефективності та доцільності їх застосування.

Облік і аналіз формування фінансових результатів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність підприємств. Для дослідження обрано підприємства холдінгової ЗАТ компанії “Райз”.

Предметом  дослідження є  обліково-аналітичні процеси формування фінансових результатів та використання прибутку.

Облік і аналіз формування фінансових результатів: методи дослідження

Грунтуються на діалектичному підході до вивчення сучасного стану системи обліку та аналізу фінансових результатів. У процесі дослідження використовувались наступні методи:

 • аналізу і синтезу, індукції та дедукції (при вивчені еволюції формування прибутку як економічної категорії та фінансових результатів як категорії обліку);
 • групування (при розробці методики агрегації фінансової звітності).

При розробці моделі аналізу результативності роботи підприємства застосовувались методи порівняння, узагальнення, графічний метод.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти України, нормативні документи, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали науково-практичних конференцій, а також облікові дані підприємств холдінгової ЗАТ компанії “Райз”.

Облік і аналіз формування фінансових результатів: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Полягає в обґрунтуванні теоретичних положень та методичних рекомендацій щодо удосконалення обліку і аналізу фінансових результатів підприємницької діяльності.

Основні результати проведеного дослідження, які становлять наукову новизну, полягають в наступному:

Внесені пропозиції щодо удосконалення:

 • класифікації доходів, витрат і фінансових результатів з метою забезпечення єдиної системи формування фінансових результатів за видами діяльності (операційна, фінансова, інвестиційна, надзвичайні події) для потреб фінансового та управлінського обліку, що має важливе значення для оцінки результатів діяльності за її видами та вибору напрямків стратегічного розвитку підприємств;
 • методики агрегації фінансової звітності, яка дає змогу підвищити аналітичні можливості звітності для прийняття управлінських рішень, а також задовольнити інформаційні потреби зовнішніх користувачів;
 • комплексного аналізу результативності роботи підприємств (на базі фінансового і управлінського обліку та агрегованої звітності).

Одержали подальший розвиток:

 • системний підхід щодо обліку та аналізу доходів, витрат і фінансових результатів в розрізі видів діяльності як єдиного комплексу системи управління. Такий підхід дає змогу більш раціонально використовувати аналітичні процедури з метою визначення ефективності окремих напрямків діяльності відповідно їх результатам;
 • рекомендації щодо використання методики обліку “чистого доходу (виручки) від реалізації” за виключенням непрямих податків, що дозволить скоротити трудомісткість визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності, а також підвищити наочність інформації;
 • методичні рекомендації по оптимізації форми і змісту “Звіту про фінансові результати”, які спрямовані на забезпечення чіткого розподілу результатів між видами діяльності підприємства.

Облік і аналіз формування фінансових результатів: практичне значення одержаних результатів

Полягає в обґрунтуванні доцільності використання запропонованої комплексної методики аналізу результативності роботи підприємств (на базі фінансового та управлінського обліку, агрегованої фінансової звітності), адаптованої до автоматизованої системи обробки інформації. Запровадження цієї методики дасть можливість одержувати оперативну та надійну інформацію для прийняття управлінських рішень, виявляти потенційні можливості підприємства.

Розроблену методику впроваджено в практичну діяльність ДП “Райз-Агротехніка” (довідка № 90 від 10.09.2003р.), окремі пропозиції пройшли апробацію в  НВЦ “Восток-Віско” (довідка № 17 від 14.10.2003р.), ЗАТ компанії „Райз” (довідка № 118 від 15.10.2003р.), ДП „Райз-Автосервіс” (довідка № 106 від 07.10.2003р.). Основні теоретичні положення використовуються у навчальному процесі Київського національного економічного університету (довідка від 22.09.2004р.)

Облік і аналіз формування фінансових результатів: апробація результатів дисертації

Основні положення та результати наукового дослідження було оприлюднено  та обговорено:

 • на Міжнародній науково-теоретичній конференції “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть” (Тернопіль, 12 березня 2004р.),
 • на II міжнародній науково-практичній конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (Черкаси, 24-26 березня 2004р.),
 • на V міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” (Ірпінь, 13-14 травня 2004р.),
 • на Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених, магістрів і студентів „Сталий розвиток аграрного сектора економіки” (Харків, 10-11 липня 2004р.).

Облік і аналіз формування фінансових результатів: структура та обсяг дисертації

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 162 сторінки друкованого тексту, містить 15 рисунків на 8 сторінках, 23 таблиць на 15 сторінках, 21 додаток на 32 сторінках. Список використаної літератури включає  129 джерел на 12 сторінках.

Облік і аналіз формування фінансових результатів: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дослідження опубліковано 6 наукових праць загальним обсягом 1,61 д.а., з них 3 – у наукових фахових виданнях –1,3 д.а., 3 – матеріали конференцій –  0,31д.а.

У наукових фахових виданнях:

 1. Гаращенко О.В. Методика аналізу прибутку на базі управлінського і фінансового обліку (зарубіжний досвід) //Вісник Рівненського державного технічного університету. Збірник наукових праць. Економічні науки. – Вип. 3(16) – Рівне: РДТУ, 2002. – С.3 –8. – 0,4 д.а.
 2. Гаращенко О.В. Реформування бухгалтерського обліку в Україні та міжнародний досвід//Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Економіка. – Вип. 5 (18) – Рівне: УДУВГП, 2002. – С. 3 – 8. – 0,4 д.а.
 3. Гаращенко О.В. Історичний розвиток і формування поглядів щодо бухгалтерського обліку фінансових результатів, їх зв’язок із сучасністю // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Економіка. – Вип. 3(22) – Рівне: УДУВГП, 2003. – С. 9 – 16. – 0,5 д.а.

В інших виданнях:

 1. Гаращенко О.В. Прибуток у фінансовій звітності:сучасний стан та перспективи розвитку// Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть” (12 березня 2004р.). – Тернопіль, 2004. – С.88-89. – 0,1д.а.
 2. Гаращенко О.В. Облік формування доходів: сучасний стан та напрямки реформування// Матеріали II-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю (24-26 березня 2004р.). – Черкаси, 2004. – С.10-12. –0,11 д.а.
 3. Гаращенко О.В. Рентабельність як основа стабільності роботи підприємства// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, магістрів і студентів „Сталий розвиток аграрного сектора економіки” (10-11 липня 2004р.). – Харків, 2004. – С.52-53. – 0,1 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові результати підприємства” за посиланням:

РубрикаФінансові результати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог