Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій в сільському господарстві

Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій в сільському господарстві

Бібліографічний опис

Дугар Т. Є. Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Дугар Тетяна Євгеніївна – Київ, 2005. – 19 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичному та методологічному обґрунтуванню положень, а також розробці науково обґрунтованих практичних рекомендації щодо удосконалення обліку та підсилення контролю за станом розрахунків на рівні окремих підприємств.

 • В результаті дослідження забезпечено комплексність тлумачення категорій “кредиторська та дебіторська заборгованість” з урахуванням економічного та юридичного аспектів цих понять.
 • В дисертації уточнено і доповнено методику проведення внутрішнього контролю розрахункових операцій з кредиторської та дебіторської заборгованості (програма внутрішнього контролю, робочі документи аудитора, класифікатор можливих порушень та способи їх виявлення), що дозволить підвищити оперативність і ефективність реалізації контрольної функції обліку.
 • З метою забезпечення зіставності інформації в бухгалтерському та податковому обліку запропоновано додаткові елементи облікової політики щодо розрахункових операцій (зокрема визнання заборгованості з юридичним контекстом, розмежування видів діяльності); опрацьована нова форма накладної, яка втілює основні моменти податкової та товарної накладної.

Ключові слова

розрахунки, розрахункові операції, товарні операції, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, реалізація, операційна діяльність, облікова політика, контроль, економічний аналіз, податковий облік

Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій: актуальність теми дослідження

В умовах недостатнього забезпечення сільськогосподарських підприємств оборотними засобами зростання дебіторської та кредиторської заборгованості стає поширеним явищем. Об’єктивною умовою підприємницької діяльності трансформованих підприємств агропромислового комплексу є встановлення ними дійових господарських відносин з різними контрагентами на основі своєчасності та безперебійності розрахунків. Однак у процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з юридичними або фізичними особами одночасно з відчуженням майна, виконанням робіт, наданням послуг, що передбачає виникнення певних прав і зобов’язань покупців та постачальників перед підприємством, тобто призводить до виникнення дебіторської чи кредиторської заборгованості.

Облік дебіторської заборгованості є одним з найбільш складних та суперечливих питань, що зумовлено проблемою неплатежів. Ринкові умови господарювання передбачають удосконалення розрахунків підприємства та організації і методів їхнього обліку і контролю і, передусім, упорядкування всієї договірної роботи.

Правильно організований облік надходження та використання грошових коштів, матеріалів, послуг, дебіторської і кредиторської заборгованості, забезпечення щоденної платоспроможності підприємства, повинен сприяти недопущенню прострочення термінів платежу і доведення заборгованості до стану безнадійної. Постає необхідність комплексного підходу до вирішення проблем з виникненням прострочених сум дебіторської та кредиторської заборгованостей по товарних і нетоварних операціях в аграрному секторі національної економіки та удосконалення процесу управління грошовими потоками на базі незалежного інформаційного забезпечення внутрішніх та зовнішніх користувачів відповідними даними, що формуються в системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.

Стан вивчення проблеми

У розробку питань теорії та методології обліку розрахункових операцій вагомий внесок зробили: М.Я.Дем`яненко, Ф.Ф.Бутинець, Г.Г.Кірейцев, В.Б.Моссаковський, Ю.І.Осадчий, І.А.Бланк, Л.К.Сук, В.М.Жук, В.С.Рудницький, О.М.Петрук, Н.М.Малюга, В.О.Шевчук, А.М.Андросов, В.Ф.Палій, Я.В.Соколов, Ван Бреда, М.Р. Метьюс, М.Х.Б. Перера, Ж. Рішар, Е.С.Хендріксен.

При вивченні дисертаційних робіт по напрямку дослідження з питань механізації і автоматизації розрахункових операцій в банківський системі відмітимо дисертаційну роботу О.М.Петрука (1999 р.); роботи К.С.Сурніної, С.А.Кузнєцової (2002 р.); С.Л.Берези (2003 р.) – на тему “Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і практика”.

Підкреслено необхідність у вирішенні проблем забезпечення гармонізації бухгалтерського обліку і системи національних рахунків, що використовуються при обліку розрахунків за допомогою векселів, акцептної форми розрахунків, розрахунків за авансами. Особливе місце займають облік податкових розрахунків і бухгалтерський облік сумнівної заборгованості та резервів, що актуалізує питання облікової політики на підприємстві з обліку грошових активів, дебіторської та кредиторської заборгованості, організації обліку розрахункових операцій на базі комп’ютерних технологій (більшість розповсюджених бухгалтерських програм орієнтовані на підготовку фінансової звітності для зовнішніх користувачів, а не на забезпечення інформацією внутрішніх користувачів для прийняття управлінських рішень).

Поряд з теоретичними основами обліку розрахунків в дослідженні в досить доступній формі розглянуті і практичні аспекти: господарські операції і їх відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку; договори і зобов’язання як основа розрахункових операцій; місце дебіторської заборгованості в активі балансу; комплексно викладені питання теорії, методики і організації бухгалтерського обліку стану розрахунків із застосуванням комп’ютерних технологій.

Узагальнення теоретичних засад і практики обліку розрахунків як складової частини системи бухгалтерського обліку зумовили вибір теми дисертаційного дослідження та визначили основний його напрямок – товарно-грошові взаєморозрахунки.

Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” УААН і є складовою частиною теми дослідження “Формування системи та механізмів обліково-аудиторського забезпечення сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U000267). У межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з удосконаленням обліку розрахункових операцій, аналізом рівня дебіторської і кредиторської заборгованості сільськогосподарських формувань Полтавської області, а саме: обґрунтуванням об’єктів грошових активів – в частині дебіторської заборгованості, та зобов’язань – в частині кредиторської заборгованості; формуванням облікової політики щодо заборгованості і зобов’язань по підприємству; обліком безнадійної заборгованості; організацією комп’ютерної системи бухгалтерського обліку в товарно-грошових взаємовідносинах.

Мета дисертаційної роботи – розробити науково обґрунтовані теоретичні та практичні рекомендації щодо удосконалення обліку та підсилення контролю за станом розрахунків на рівні окремих підприємств на підставі дослідження теоретичних положень та критичного аналізу діючої в Україні практики обліку розрахункових операцій.

Цільова спрямованість дисертаційного дослідження зумовила постановку і вирішення наступних завдань:

 • на основі вивчення місця обліку та контролю дебіторської і кредиторської заборгованості та розрахунків в цілому в системі бухгалтерського обліку уточнити ключові поняття та категорії, що характеризують об’єкт дослідження;
 • деталізувати рахунки з бухгалтерського обліку кредиторської і дебіторської заборгованості на предмет відповідності сучасним потребам бухгалтерського обліку та звітності;
 • встановити ступень корисності інформації, що міститься у первинній документації та договорах, з урахуванням різних груп користувачів та оцінити можливості повнішого їх використання при фінансовому аналізі дебіторської та кредиторської заборгованостей;
 • розробити алгоритм формування основних елементів облікової політики щодо операцій по розрахунках з покупцями та замовниками і постачальниками та підрядниками;
 • обгрунтувати пропозиції щодо поліпшення методики внутрішнього контролю та внутрішнього аналізу операцій з товарно-грошових взаємовідносин;
 • виявити можливості повнішого використання прийомів обліку та контролю операцій щодо управління дебіторською чи кредиторською заборгованістю в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій: об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт дослідження – господарські операції, що являють собою акт обміну та супроводжуються утворенням дебіторської та кредиторської заборгованості з товарних операцій, яки знайшли відображення в системі бухгалтерського обліку та звітності підприємств агропромислового комплексу Полтавської області.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань обліку і контролю розрахунків між підприємствами з товарно-грошових та товарних операцій.

Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій: методи дослідження

В процесі дисертаційного дослідження використовувалися наукові методи, основані на діалектичному методі пізнання та об’єктивних законах економіки. Теоретичні аспекти обліку досліджувалися із застосуванням методів індукції і дедукції, за допомогою яких визначено місце дебіторської та кредиторської заборгованості в системі розрахунків. Історичний та логічний методи, а також метод порівняння використано при уточненні та деталізації рахунків з обліку розрахункових операцій в товарно-грошових взаємовідносинах. Метод порівняння застосовувався і при дослідженні процедур автоматизації обліку розрахунків. За допомогою статистичних методів перевірено методику розрахунків комплексної оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості, звернено увагу на визначення сум  резерву сумнівних боргів. Методи причинно-наслідкових зв’язків та абстрактно-логічний використовувалися для удосконалення класифікації дебіторської (кредиторської) заборгованості для потреб підвищення якості  інформації бухгалтерського обліку; метод спостереження – для визначення стану обліку розрахунків в сільськогосподарських формуваннях Полтавської області.

Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем організації бухгалтерського обліку системи розрахунків; господарські операції за процесами розподілу, обміну та споживання продукції; законодавчі та нормативні акти з питань бухгалтерського обліку та цивільно-правових відносин; методичні матеріали;  данні фінансової, податкової та статистичної звітності підприємств агропромислового комплексу. У роботі використані результати проведеного автором обстеження сільськогосподарських формувань Полтавської області.

Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна результатів проведеного дослідження полягає в теоретико-методичному обґрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку та контролю розрахункових операцій (дебіторської та кредиторської заборгованості). В процесі дослідження отримано наступні наукові результати, яким притаманна наукова новизна:

вперше:

 • уточнено поняття “активи”, (ресурси, контрольовані підприємством, або права на отримання таких ресурсів, що виникли в результаті минулих подій, використання або отримання яких, призведе до отримання економічних вигод), що дозволяє в їх складі враховувати дебіторську заборгованість;
 • забезпечено комплексність тлумачення категорій “кредиторська та дебіторська заборгованість” з урахуванням економічного та юридичного аспектів цих понять;
 • обґрунтовано, що категорія “розрахунки” є інтегрованим об’єктом бухгалтерського обліку, а дебіторська і кредиторська заборгованість виступають його безпосередніми складовими;

удосконалено:

 • деталізовано записи на рахунках бухгалтерського обліку кредиторської і дебіторської заборгованості на рівні товарних та нетоварних операцій, у  відповідності сучасним потребам бухгалтерського обліку та звітності згруповано заборгованості по товарних операціях за строками прострочення платежів: до 30 днів, від 31 до 60, від 61 до 90 днів;
 • запропоновано додаткові елементи облікової політики щодо розрахункових операцій (зокрема визнання заборгованості з юридичним контекстом, розмежуванням видів діяльності); опрацьована нова форма накладної, яка втілює основні моменти податкової та товарної накладної;

отримало подальший розвиток:

 • методика проведення внутрішнього контролю розрахункових операцій з кредиторської та дебіторської заборгованості (програма внутрішнього контролю, робочі документи аудитора, класифікатор можливих порушень та способи їх виявлення), використання якої дозволить підвищити оперативність і ефективність реалізації контрольної функції обліку;
 • порядок застосування існуючих комп’ютерних програм щодо обліку товарно-грошових розрахункових операцій, що дозволить отримувати більш оперативну аналітичну інформацію з обліку дебіторської та кредиторської заборгованості для потреб управління.

Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій: практичне значення одержаних результатів

Застосування на практиці запропонованих автором рекомендацій дозволить забезпечити адекватне відображення операцій з обліку розрахунків і боргових зобов’язань сучасним умовам господарювання, своєчасне одержання та проведення аналізу необхідної інформації керівництвом. Отримані результаті дослідження спрямовані на підвищення достовірності, оперативності та аналітичності обліку розрахункових товарно-грошових операцій, можуть впроваджуватися в практику роботи агропромислових підприємств України, а також використовуватися при розробці нормативних матеріалів з бухгалтерського обліку.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в практику сільськогосподарських підприємств Полтавської області (Довідка головного управління сільського господарства і продовольства № 0923/2 від 11.10.2004р.), на виробництві як пропозиції до впровадження у СБК “Радянський” Кобеляцького району Полтавської області (Довідка № 112 від 12.12.2002 р.). Окремі результати знайшли застосування в навчальному процесі Полтавської державної аграрної академії при викладанні курсів “Фінансовий облік” та “Організація бухгалтерського обліку” (довідка № 715-06 від 12.04.2004р.).

Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій: особистий внесок дисертанта

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Розробки та пропозиції, що містяться в роботі, виконані особисто дисертантом, з надрукованих праць у співавторстві використані у дисертації ідеї є результатом особистої розробки, яка полягає у дослідженні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку і контролю розрахункових операцій на підприємствах.

Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій: апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження, що викладені в дисертації, пройшли апробацію шляхом обговорення і отримали позитивну оцінку науковців на конференціях:

 • м. Полтава, 1999 р. Міжнародна наукова-практична конференція “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки”,
 • м. Дніпропетровськ, 2003 р. Міжнародна науково-практична конференція “Україна наукова”.

Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст викладено на 197 сторінках друкованого тексту. Робота містить 21 таблицю, 13 рисунків, 5 схем, 23  додатки. Список літературних джерел налічує 192 джерела.

Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 8 наукових та науково-методичних праць обсягом 2,13 др. арк., в тому числі в фахових виданнях опубліковано 3 наукові статті обсягом 0,53 др. арк., 3 тези доповідей обсягом 0,78 др. арк.; в інших виданнях (підручниках та посібниках), написаних у співавторстві, особисто автора – 0,82 др. арк.

У наукових фахових виданнях:

 1. Дугар Т.Є. Стан безготівкових розрахунків в ринкових умовах // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. Серія: економічні науки. – 2000. – № 5. – С. 68–70. ( 0,2 др. арк.).
 2. Дугар Т.Є. Умови визнання заборгованості при обліку розрахункових операцій // Економіка АПК. Серія: Фінанси, кредит, податкова політика. – 2003. – № 2. – С. 120–123. ( 0,2 др. арк.).
 3. Дугар Т.Є. Міжгалузеві зв’язки в системі агропромислового комплексу // Вісник Полтавської державної аграрної академії. Серія: економічні науки. – 2004. №4. – С. 146-147. ( 0,13 др. арк.).

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

 1. Телюк Т.Є. Облік розрахунків і боргових зобов’язань // Матеріали міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки”. – Полтава, 1999. – С. 157-161. (0,3 др. арк.).
 2. Дугар Т.Є. Угода та договір в бухгалтерському обліку: історичний аспект. Збірник наукових праць за результатами наукової конференції молодих вчених ПДАА. – Полтава, 2003. – С. 11-15. ( 0,3 др. арк.).
 3. Дугар Т.Є. Особливості обліку бартерних – товарообмінних операцій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова 2003”. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 42-45. ( 0,18 др. арк.).

В інших виданнях

 1. Дугар Т.Є. Наскрізна програма навчальних, виробничих і переддипломної практики і методичні вказівки по їх проведенню для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / за заг. ред. З.М. Левченко – Полтава, 1999. – 61 с., С. 33-34, 38-39. (0,35 др. арк.).
 2. Дугар Т.Є., Кочерга С.В. Наскрізна задача по фінансовому обліку. Для самостійної роботи студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Полтава, 2001. – 14 с. ( 0,47 др. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Розрахунки підприємства” – за посиланням:

РубрикаРозрахунки

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог