Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування

Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування

Бібліографічний опис

Євдокимов В. В. Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Євдокимов Віктор Валерійович – Київ, 2005. – 21 с.

Анотація

У дисертації досліджено та теоретично обґрунтовано застосування моделювання як інструменту розвитку бухгалтерського обліку, виявлено принципи його практичної реалізації за допомогою вказаного методу в умовах комп’ютеризації облікового процесу.

 • Запропоновано універсальну модель облікової системи підприємства на основі сучасних комп’ютерних технологій з метою відображення основних зв’язків між елементами цієї системи.
 • Розроблено методику моделювання господарських процесів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку та надано практичні рекомендації з реалізації цього процесу.
 • Запропоновано використання методу моделювання при формуванні облікової політики підприємства для розробки механізму вибору найбільш доцільних її положень.
 • Удосконалено методику використання методу моделювання в дослідженні об’єктів і предмету бухгалтерського обліку для подальшого розвитку його теорії й методології.

Ключові слова

моделювання, модель, система бухгалтерського обліку, метод бухгалтерського обліку, комп’ютеризація, формалізація

Моделювання системи бухгалтерського обліку: актуальність теми

Моделювання та розробка моделей відіграють значну роль в духовній, культурній та практичній діяльності суспільства. Тому закономірно, що однією зі складових методології бухгалтерського обліку є побудова та використання моделей.

Розвиток теорії і практики бухгалтерського обліку поряд з традиційними вимагає нових методів дослідження. До таких методів належить моделювання, яке виступає новим ступенем узагальнення даних про факти господарського життя, закономірностей і шляхів розвитку бухгалтерського обліку. Дані бухгалтерського обліку є інформаційною моделлю господарської діяльності підприємства, а тому його система функціонує завдяки послідовному моделюванню господарських процесів.

Застосування методу моделювання в бухгалтерському обліку, в умовах ринку, стає необхідною умовою його розвитку в науковому та практичному вимірах. Бухгалтерський облік як система оперує зростаючими масивами взаємопов’язаних змінних величин, а тому представлений у вигляді моделі. Процес формування цієї моделі підпорядковується закономірностям методу моделювання.

Стан вивчення проблеми

Питання застосування методу моделювання в бухгалтерському обліку розглядали в своїх працях вітчизняні вчені: М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, В.П. Завгородній, З.Ф. Канурна, Г.Г. Кірейцев, М.Ф. Кропивко, І.В. Малишев, Н.М. Малюга, П.П. Німчинов, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець; зарубіжні дослідники: Б.В. Алахов, Е.Г. Беспалов, М.О. Блатов, Є.Н. Воєвудський, С.І. Волков, Є.К. Гільде, О.В. Голосов, Є.Н. Євстигнєєв, В.Б. Івашкевич, М.І. Кутер, О.Л. Лузін, В.Г. Макаров, М.Ю. Медвєдєв, К.Н Нарібаєв, Б.Е. Одінцов, В.Ф. Палій, В.І. Подольський, М.С. Помазков, Р.С. Рашитов, В.С. Рожнов, О.М. Романов, О.П. Рудановський, Є.Є. Сіверс, Я.В. Соколов, Д.В. Чистов, О.А. Шапошніков, О.Д. Шеремет, Є.Л. Шурємов. Провідні теоретики та практики бухгалтерського обліку пояснювали застосування моделювання в бухгалтерському обліку з позицій формалізації, системного підходу, персоніфікації.

Більшість з цих праць виконані в 60-80 рр. ХХ ст., коли автоматизація ведення бухгалтерського обліку та формалізація бухгалтерських процедур лише набували розвитку. Їх зміст, особливо тих, що стосувалися використання запропонованих моделей на практиці, втратив свою актуальність, що зумовлено появою нового програмного забезпечення та високим рівнем комп’ютерних технологій. Водночас низка положень, пов’язаних із застосуванням моделювання в бухгалтерському обліку, потребують належного обґрунтування.

Необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій з удосконалення теорії й практики застосування моделювання в бухгалтерському обліку в умовах його комп’ютеризації визначили актуальність теми дисертаційного дослідження.

Моделювання системи бухгалтерського обліку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету “Розробка стратегії соціально-економічного розвитку регіону” (номер державної реєстрації 0102U006355). У межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з теоретичним обґрунтуванням і удосконаленням практики використання моделювання в умовах комп’ютеризації облікового процесу.

Моделювання системи бухгалтерського обліку: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування застосування моделювання як інструменту розвитку бухгалтерського обліку, виявлення принципів його практичної реалізації в умовах комп’ютеризації облікового процесу. Для досягнення мети в роботі поставлено наступні завдання:

 • обґрунтувати доцільність використання методу моделювання в дослідженні об’єктів і предмету бухгалтерського обліку для подальшого розвитку його теорії та практики;
 • визначити зв’язок елементів методу бухгалтерського обліку з моделюванням на основі вивчення і зіставлення їх генезису;
 • дослідити та узагальнити історичні умови і причини застосування в бухгалтерському обліку моделювання, розкрити й проаналізувати тенденції та фактори впливу на його розвиток;
 • виявити можливості застосування моделювання в бухгалтерському обліку з метою вибору оптимальних управлінських рішень у вирішені сучасних проблем і завдань теорії та практики бухгалтерського обліку;
 • обґрунтувати необхідність створення універсальної моделі облікової системи підприємства на основі сучасних комп’ютерних технологій з метою відображення основних зв’язків між елементами інформаційної системи;
 • дослідити існуючі та обґрунтувати нові підходи до застосування моделювання в бухгалтерському обліку в умовах використання сучасних комп’ютерних технологій з метою підвищення ефективності вирішення завдань бухгалтерського обліку;
 • розробити методику моделювання господарських процесів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку та практичні рекомендації з реалізації такої методики;
 • визначити роль моделювання при формуванні облікової політики підприємства для розробки механізму вибору найбільш доцільних її положень;
 • виявити ефект від використання та обґрунтувати можливості облікових моделей для посилення прогностичної функції управління.

Моделювання системи бухгалтерського обліку: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є система бухгалтерського обліку великих (за критеріями, визначеними Господарським кодексом України) промислових підприємств.

Предмет дослідження – теоретичні, методичні та практичні аспекти моделювання системи бухгалтерського обліку в умовах комп’ютеризації.

Моделювання системи бухгалтерського обліку: методи дослідження

Теоретичною й методологічною основою дисертаційного дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячені проблемам моделювання в бухгалтерському обліку, а також публікації в періодичних виданнях, матеріали конференцій та семінарів з проблем теорії бухгалтерського обліку та комп’ютеризації облікового процесу.

Дослідження теоретичних засад застосування моделювання в бухгалтерському обліку здійснювалося з використанням методів індукції та дедукції, за допомогою яких уточнено поняття моделювання в контексті застосування до бухгалтерського обліку; теоретичне узагальнення, групування та порівняння – для визначення й уточнення економічної сутності моделювання. За допомогою наукової абстракції обґрунтовано необхідність застосування моделювання як загальнонаукового методу в теорії й практиці бухгалтерського обліку. Гносеологічний підхід до вивчення явищ дозволив розмежувати поняття “модель” і “теорія”, які часто ототожнюються в літературі. Використовуючи онтологічний підхід, виявлено явища, властивості яких виступають предметом бухгалтерського обліку і підлягають моделюванню. Історичний метод використовувався для визначення ролі та тенденцій застосування моделювання в розвитку теорії й методології бухгалтерського обліку.

Моделювання системи бухгалтерського обліку: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у теоретичному обґрунтуванні та узагальненні застосування моделювання в бухгалтерському обліку, а також у вирішенні практичних питань, пов’язаних з використанням методу моделювання в умовах комп’ютеризації облікового процесу.

У процесі дослідження отримано наступні результати, яким характерна наукова новизна:

уперше:

 • обґрунтовано доцільність створення універсальної моделі облікової системи підприємства на основі сучасних комп’ютерних технологій та запропоновано варіант такої моделі з метою відображення основних зв’язків між елементами інформаційної системи підприємства (С. 10);
 • розроблено методику моделювання господарських процесів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (облікові моделі процесів придбання, виробництва, реалізації) з метою підвищення оперативності отримання звітної інформації, що дозволить покращити показники ефективності результатів діяльності (С. 11);
 • розроблено методику моделювання при формуванні облікової політики підприємства з метою вироблення механізму вибору найбільш оптимальних її положень, що дозволяє прогнозувати наслідки реалізації прийнятої облікової політики (С. 12);

удосконалено:

 • методику використання моделювання при дослідженні об’єктів та предмету бухгалтерського обліку (наслідком чого є розроблені моделі господарських процесів та облікової політики підприємства), що сприяє розвитку теорії бухгалтерського обліку (С. 6);
 • існуючі концепції моделювання в бухгалтерському обліку з метою вибору найбільш доцільних для вирішення сучасних завдань обліку; доведено, що система бухгалтерського обліку є об’єктом моделювання (С. 7);
 • порядок застосування моделювання в бухгалтерському обліку в умовах сучасних комп’ютерних технологій; розмежовано поняття “комп’ютеризація” та “моделювання” облікового процесу (доведено, що моделювання виступає передумовою комп’ютеризації, а комп’ютерні програми – засобом моделювання) з метою створення такої системи засобів і методів моделювання бухгалтерського обліку, яка дозволяє спростити процес вибору оптимальних методик обліку (С. 8-9);

набули подальшого розвитку:

 • систематизація історичних умов та причин застосування в обліку моделювання: розкрито й проаналізовано фактори впливу на його розвиток з метою вирішення сучасних проблем бухгалтерського обліку та удосконалення практики його ведення шляхом заміни реально існуючих облікових процедур їх еквівалентами – моделями (С. 6);
 • визначення зв’язку елементів методу бухгалтерського обліку з методом моделювання на основі вивчення і зіставлення їх генезису та доведено, що моделювання виступає методом обліку, який дозволяє вивчати об’єкти бухгалтерського спостереження через спеціально створені моделі (С. 7);
 • обґрунтовано можливості застосування облікових моделей: досліджено ефект від їх використання у прийнятті управлінських рішень, який полягає у зменшенні трудомісткості процесів обробки даних, оптимізації виробничої програми підприємства, зменшенні строків оборотності активів та встановленні оптимального рівня запасів і обсягів незавершеного виробництва (С. 14).

Моделювання системи бухгалтерського обліку: практичне значення одержаних результатів

Результати дослідження підвищують достовірність, оперативність, повноту й аналітичність інформації, отриманої при застосуванні моделювання в умовах використання комп’ютерних програм для ведення бухгалтерського обліку.

Запропоновані автором методичні підходи до моделювання господарських процесів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку впроваджені у практичну діяльність підприємств: ВАТ “Коростенський завод залізобетонних шпал” (довідка № 42 від 20.03.2004 р.); ЗАТ “Новокраматорський машинобудівний завод” (довідка № 015/1096-5 від 30.09.2004 р.), ВАТ “Новоград-Волинський завод продовольчих товарів” (довідка № 28 від 07.10.2004 р.), що дозволило забезпечити оперативне проведення аналізу та вирішення проблемних ситуацій, пов’язаних з прийняттям управлінських рішень.

Результати дослідження знайшли застосування у навчальному процесі Житомирського державного технологічного університету при викладанні курсів “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті”, “Інформаційні системи та технології обліку”, “Наукові дослідження в бухгалтерському обліку”, “Моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі і аудиті” (довідка № 44-55/1605 від 15.10.2004 р.).

Моделювання системи бухгалтерського обліку: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто автору. Наукові результати, наведені в дисертації, полягають в уточненні поняття “моделювання”, обґрунтуванні необхідності застосування моделювання в бухгалтерському обліку, визначенні місця моделювання в системі бухгалтерського обліку, розробці універсальної моделі облікової системи, розробці методики та наданні практичних рекомендацій для моделювання господарських процесів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку; обґрунтуванні значення моделювання у формуванні облікової політики підприємства, обґрунтуванні можливостей облікових моделей в процесі прийняття управлінських рішень.

Моделювання системи бухгалтерського обліку: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на наукових та науково-практичних конференціях, в тому числі міжнародних: “Использование информационных технологий в учебном процессе” (м. Москва, 2004 р.); “Динаміка наукових досліджень” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); “Науковий потенціал світу ’2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); всеукраїнській “Зимові читання, присвячені проф. В.І. Малишеву та П.П. Німчинову” (м. Житомир, 2004 р.).

Моделювання системи бухгалтерського обліку: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 186 сторінках друкованого тексту, у тому числі 10 таблиць – на 9 сторінках, 24 рисунки, що розміщені на 13 сторінках. Робота містить 10 додатків – на 18 сторінках, список використаних джерел, що включає 232 найменування, – на 18 сторінках.

Моделювання системи бухгалтерського обліку: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дисертації у фахових виданнях опубліковано 5 наукових статей загальним обсягом 3,25 друк. арк., 4 тези доповідей загальним обсягом 0,66 друк. арк. З інших публікацій (підручників і посібників), виданих у співавторстві, в дисертації використовувалися положення, які є результатом особистого дослідження здобувача (2,89 друк. арк.).

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Євдокимов В.В. Моделювання в бухгалтерському обліку: філософський аспект // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 3 (25). – С. 75-80 (0,61 друк. арк.)
 2. Євдокимов В.В. Застосування методу моделювання в бухгалтерському обліку // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 4 (26). – С. 99-104 (0,74 друк. арк.)
 3. Євдокимов В.В. Теоретико-методологічна основа моделювання облікового процесу при застосуванні комп’ютерних технологій // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2004. – № 3 (29). – С. 49-57 (0,68 друк. арк.)
 4. Євдокимов В.В. Формалізація як прийом моделювання в бухгалтерському обліку // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 197: В 5 т. Том 1. – Дніпропетровськ: ДНУ, – – С. 11-16 (0,41 друк. арк.)
 5. Євдокимов В.В. Моделювання господарських процесів: обліково-управлінський аспект // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2004. – № 4 (30). – С. 69-79 (0,81 друк. арк.)

Тези доповідей

 1. Євдокимов В.В. Система бухгалтерського обліку як об’єкт моделювання. // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004”. Том 17. Бухгалтерський облік і аудит. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – С. 29-30 (0,18 друк. арк.)
 2. Евдокимов В.В. Применение моделирования в условиях компьютеризации бухгалтерского учета // Новые информационные технологии в образовании: Доклады и выступления участников IV научно-практической конференции “Использование программных продуктов фирмы “1С” в учебных заведениях” / под ред. д.э.н. проф. Д.В. Чистова. – Москва: Финансовая академия при правительстве РФ, 2004. – С. 189-192 (0,31 друк. арк.)
 3. Євдокимов В.В. Метод бухгалтерського обліку та моделювання: взаємозв’язок понять. // Зимові читання, присвячені ідеям проф. П.П. Німчинова та І.В. Малишева. – Збірник тез та текстів виступів на Другій всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову. – Житомир: ЖДТУ. – 2004. – C. 39-41 (0,17 друк. арк.)
 4. Євдокимов В.В. Роль моделювання при формуванні облікової політики. Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу 2004”. Том 16. Облік і аудит. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – С. 19-21 (0,17 друк. арк.)

Підручники та навчальні посібники

 1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с., у т. ч. автора 1,47 друк. арк. (особисто автором удосконалено схему документування руху грошових коштів та розрахунків, що стало передумовою для побудови моделей бухгалтерського відображення процесів придбання та реалізації).
 2. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та к.е.н., доц. М.М. Коцупатрого. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 512 с., у т. ч. автора 0,79 друк. арк. (особисто автором розглянуто облік витрат виходу продукції рослинництва і визначення її собівартості, що стало передумовою побудови моделі обліку процесу виробництва).
 3. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7,050106 „Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-е вид., доп і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 300 с., у т. ч. автора 0,63 друк. арк. (особисто автором формалізовано алгоритми розрахунків показників звітності).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Інформаційні системи в обліку” – за посиланням:

РубрикаІнформаційні системи в обліку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог