Облік і контроль лізингових процесів: сучасний етап та перспективи розвитку

Облік і контроль лізингових процесів

Бібліографічний опис

Бондар Т. А. Облік і контроль лізингових процесів: сучасний етап та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бондар Тетяна Анатоліївна – Київ, 2004. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку і контролю лізингової діяльності в аграрному секторі економіки. Об’єктом дослідження виступає стан обліку і контролю господарської діяльності лізингових компаній та підприємств – лізингоодержувачів України, предметом – сукупність теоретичних, методичних, організаційних та прикладних аспектів обліку і контролю лізингових операцій. Обґрунтовано і запропоновано удосконалення організації обліку і контролю лізингових процесів, які полягають у розробці уніфікованих форм первинних документів та регістрів аналітичного обліку лізингових операцій; уточненні порядку юридичного оформлення лізингових угод, принципів організації бухгалтерського обліку, методики проведення попереднього контролю розрахунків за лізинговими платежами та ефективності здійснення лізингових операцій.

Ключові слова

лізинг, лізингоодержувач, лізингодавець, лізинговий платіж, організація обліку, контроль

Облік і контроль лізингових процесів: актуальність теми

Зміцнення та подальше розширення ринкового середовища в Україні вимагає функціонування належного господарського механізму. Облік і контроль, виступаючи складовими системи господарювання, можуть сприяти успішному розвитку господарського механізму, або стримувати, гальмувати цей процес. Разом з тим, раціональна організація обліку й контролю на рівні підприємств забезпечує прийняття  відповідних управлінських рішень. Таким чином, реформування бухгалтерського обліку й контролю, що проводиться в Україні, є цілком закономірним процесом.

Досвід зарубіжних країн підтверджує, що агропромисловому комплексу складно розвиватися без застосування лізингу як джерела формування фінансових ресурсів. У більшості розвинутих країн (Великобританії, Німеччині, США, Франції) на лізингові послуги припадає приблизно третина всієї маси інвестицій. В Україні ж, за оцінкою експертів і учасників ринку, – лише 4-5 %.

Ефективність управління економічними процесами щодо лізингової діяльності у сільському господарстві значною мірою залежить від достовірності, оперативності та обґрунтованості інформації про сучасний стан лізингових відносин. Основним джерелом цієї інформації виступає система бухгалтерського обліку, завдяки якій здійснюється процес її виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі внутрішнім і зовнішнім користувачам.

Стан вивчення проблеми

З’ясуванню теоретичних і практичних аспектів лізингових операцій та побудові їх обліку і контролю присвячені роботи В.Г.Андрійчука, М.Т.Білухи, Ф.Ф.Бутинця, В.Д.Газмана, О.М.Голованова, В.А.Горемикіна, А.П.Грінько, М.Я.Дем’яненка, В.П.Завгороднього, О.В.Кабатової, Г.Г.Кірейцева, М.В.Кужельного, В.Г.Лінника, А.О.Левковича, В.І.Міщенка, М.Ф. Огійчука, В.Ф.Палія, В.В.Сопка, Л.К.Сука, Т.Е.Унковської та інших вчених.

Разом із тим, теоретичні положення праць вітчизняних і зарубіжних учених, а також практика діяльності підприємств свідчать, що облік і контроль лізингових операцій вимагають подальшого вдосконалення з метою забезпечення ефективного управління лізинговою діяльністю як у країні, так і в окремих господарствах.

До проблемних питань, які вимагають подальшого дослідження, можна віднести:  різні підходи до визначення сутності лізингу та його місця серед інших, суміжних із ним явищ; розбіжності між класифікацією, запропонованою вченими-економістами та її прикладним варіантом з урахуванням практичних потреб бухгалтерського обліку; недостатній рівень розкриття в первинних документах інформації, необхідної для вичерпної характеристики лізингових процесів; відсутність єдиних організаційних принципів побудови системи обліку лізингових операцій і потреба їх затвердження на законодавчому рівні; недосконалість програмного забезпечення щодо обліку лізингової діяльності. У той же час, удосконалення потребує  система контролю за здійсненням лізингових операцій і визначенням їх ефективності. Необхідність вирішення вказаних питань і свідчить про актуальність дисертаційного дослідження.

Теоретична і практична значимість лізингу, недостатній рівень дослідження теоретичних, методологічних та практичних питань обліку і контролю лізингових операцій за сучасних економічних умов і на перспективу обумовили вибір теми, мету, завдання та визначили цільову спрямованість дисертаційного дослідження.

Облік і контроль лізингових процесів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету за темою „Удосконалення обліку і контролю в галузях агропромислового комплексу”, номер державної реєстрації 0101V002947. В межах наукової програми автором проведено дослідження та внесено пропозиції щодо вдосконалення обліку лізингових операцій, уточнено методику обліку і контролю наявності та руху предметів лізингу, розрахунків за лізинговими платежами.

Облік і контроль лізингових процесів: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є комплексне дослідження закономірностей та особливостей здійснення лізингових операцій, узагальнення накопиченого досвіду та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації обліку і контролю лізингових процесів і здійснення розрахунків за ними.

Досягнення вказаної мети передбачає послідовне вирішення таких завдань:

 • обґрунтувати необхідність використання лізингу в Україні, враховуючи стан матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, та визначити  перспективи його розвитку;
 • дослідити економічну сутність лізингу з метою визначення його ролі в економіці країни та виявити його переваги серед інших форм інвестування в аграрному секторі;
 • систематизувати ознаки та узагальнити критерії класифікації лізингових операцій для потреб системи бухгалтерського обліку;
 • уточнити і вдосконалити порядок документального оформлення лізингових процесів;
 • розробити пропозиції щодо вдосконалення правового оформлення лізингових угод та первинного обліку лізингових операцій;
 • оцінити сучасний стан обліку лізингових операцій в Україні з метою розробки практичних рекомендацій щодо його вдосконалення;
 • визначити й обґрунтувати основні принципи і технологію застосування програмного забезпечення для обліку і контролю лізингової діяльності;
 • уточнити і вдосконалити методику внутрішнього та зовнішнього контролю наявності і руху предметів лізингу та розрахунків за лізинговими операціями;
 • оцінити методику контролю за ефективністю здійснення лізингових операцій та подати пропозиції щодо її вдосконалення.

Облік і контроль лізингових процесів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження виступає облік і контроль фінансово-господарської діяльності лізингових компаній та підприємств-лізингоодержувачів.

Предметом дисертаційного дослідження є сукупність теоретичних, методичних, організаційних та прикладних аспектів обліку і контролю лізингових операцій.

Облік і контроль лізингових процесів: методи дослідження

Для досягнення поставленої мети автором було використано такі методи: індукції та дедукції, аналізу і синтезу (при визначенні загальних напрямків розвитку лізингових відносин); причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний (при формулюванні вихідних принципів і висновків, при  узагальненні та критичному аналізі досліджень інших авторів з метою удосконалення класифікаційних ознак лізингу та їх впливу на побудову обліку); порівняння (при встановленні відмінностей в обліку лізингової діяльності в Україні та за кордоном, при вивченні особливостей надання лізингових послуг аграрним підприємствам провідними лізинговими компаніями); економіко-математичні та економічного моделювання (при визначенні параметрів лізингових угод, порівняльної ефективності різних форм залучення інвестицій тощо); монографічний  та інші загальноприйняті методи дослідження.

Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи стали Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Державної податкової адміністрації, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, практичні рекомендації та офіційні дані Всеукраїнської асоціації „Укрлізинг”, дані річних звітів провідних лізингових компаній, спеціальна література та публікації вітчизняних і зарубіжних науковців із даного кола проблем у періодичних виданнях.

Облік і контроль лізингових процесів: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у комплексному дослідженні теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку і контролю лізингової діяльності в аграрному секторі економіки. Суть новизни наукового дослідження розкриває сукупність наведених нижче положень.

Уперше запропоновано:

 • уніфіковані форми документів щодо первинного обліку приймання-передачі предметів лізингу та аналітичного обліку розрахунків за лізинговими операціями;
 • методику здійснення попереднього контролю ефективності лізингових операцій, суть якої полягає у комплексному аналітичному дослідженні господарської діяльності лізингоодержувача, зокрема, у визначенні та оцінці економічних вигод використання предметів лізингу, і порівнянні їх із величиною лізингових платежів.

Удосконалено:

 • критерії та класифікаційні ознаки лізингових операцій відповідно до потреб бухгалтерського обліку, що забезпечує виконання конкретних практичних завдань, зокрема, для класифікації лізингу запропоновано використовувати такі критерії: строк дії лізингового договору; характер взаємодії сторін-учасників лізингової  угоди; тип майна, що передається у лізинг; сектор ринку, де здійснюється лізингова операція; спосіб фінансування лізингового проекту.
 • документальне оформлення лізингових операцій у частині уточнення положень лізингового договору, а саме: до істотних умов договору запропоновано додати відомості про склад лізингових платежів і графік їх здійснення, про обрання предмета лізингу та його продавця (постачальника);
 • методику здійснення зовнішнього контролю суб’єктів лізингової діяльності, а саме: розроблено модель аудиторської перевірки, уточнено перелік положень програми аудиту, представлено перелік основних процедур контролю для виявлення випадків шахрайства і правопорушень.

Набули подальшого розвитку:

 • визначення економічної сутності поняття „лізинг” на сучасному етапі розвитку економіки, зокрема, автором запропоновано трактування: лізинг – сукупність взаємообумовлених майново-правових відносин з приводу надання лізингоодавцем лізингоодержувачу майна, за вибором останнього, у виняткове користування на  умовах, визначених лізинговим договором;
 • положення щодо правового регулювання лізингу з метою стимулювання його розвитку в Україні, зокрема, для всіх суб’єктів лізингових угод обґрунтовано і запропоновано використовувати методи прискореної амортизації предметів лізингу;
 • застосування існуючої технології динамічного аналізу у програмному забезпеченні бухгалтерського обліку лізингових операцій та форм звітності, вказана технологія дозволяє представити звіт у вигляді динамічної таблиці, яка забезпечує здійснення економічного аналізу наявності і руху предметів лізингу, стану розрахунків за лізинговими платежами, поточної та простроченої заборгованості як з боку дебіторів (лізингоодержувачів), так і з боку кредиторів;
 • методика внутрішнього контролю розрахунків за лізинговими платежами, а саме, раціональності вибору та ефективності застосування різних методів побудови графіків лізингових платежів.

Облік і контроль лізингових процесів: практичне значення одержаних результатів

Основні положення та пропозиції автора доведені до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій, які можуть бути використані при вирішенні таких завдань: повне і достовірне оформлення договірних відносин суб’єктів лізингової угоди з метою забезпечення контролю; раціональна організація первинного, аналітичного та синтетичного обліку лізингових операцій; використання ефективного програмного забезпечення облікового процесу; організація ефективного внутрішнього та зовнішнього контролю раціональної структури лізингових платежів та ефективності лізингових операцій.

Окремі результати досліджень знайшли застосування в методичних рекомендаціях з обліку та контролю лізингових операцій, що використовуються у практичній діяльності ТОВ „Перша Західно-Українська лізингова компанія”, м.Львів (довідка №16/4 від 22 квітня 2004 р.), ТОВ „ЛІЗИНГ-МАРКЕТ”, м. Київ (довідка № 02-05-04 від 12 травня 2004 р.), ПСП „Шевченківське” Києво-Святошинського району Київської області (довідка № 05/18 від 20 травня 2004 р.).

Результати дисертаційної роботи використовуються для теоретико-методичного забезпечення в навчальному процесі Київського національного економічного університету при викладанні дисциплін: „Фінансовий облік”, „Аудит”, „Організація і методика проведення аудиту”,  „Економічний аналіз” (довідка від 24 квітня 2004 року).

Облік і контроль лізингових процесів: апробація результатів дослідження

Основні результати та положення, що викладені в роботі, доповідалися і дістали схвальну оцінку науковців на міжнародних науково-практичних конференціях:

 • „Аграрная экономика: история, проблемы, перспективы” (8-9 червня 2000 року, м.Горки, Республіка Білорусь);
 • „Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (16-18 жовтня 2000 року, м. Київ);
 • „Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємств” (16-17 травня 2002 року, м. Київ);
 • „Реформування обліку, звітності та аудиту в АПК України: стан та перспективи” (23-25 листопада 2003 року, м. Київ);
 • „Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності” (19-20 травня 2004 року, м. Київ).

Облік і контроль лізингових процесів: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи 205 сторінок, вона містить 23 таблиці на 16 сторінках, 22 рисунки на 11 сторінках, 15 додатків на 23 сторінках. Список використаних джерел налічує 182 найменувань і займає 10 сторінок.

Облік і контроль лізингових процесів: список публікацій за темою дисертації

Результати  дисертаційного дослідження викладено в 13 наукових працях загальним обсягом 3,43 д.а., опублікованих у наукових журналах і збірниках наукових праць, із яких 1 публікація в колективній монографії обсягом 0,2 д.а., 6 статей надруковані у наукових фахових виданнях обсягом 1,6 д.а., 6 – в інших виданнях обсягом 1,63 д.а.

Монографія

 1. Бондар Т.А. Облік ремонту орендованого майна // Ринкова трансформація економіки АПК: Кол.монографія у 4-х частинах./ За ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Е.Мазнєва. Ч.3 Фінансово-кредитна система. – К.: ІАЕ, 2002 – с. 305 – 308. – 0,2 д.а.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Бондар Т.А. Лізинг і оренда: схожість і відмінність їх правового регулювання // Економіка і підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених і аспірантів. – Вип. 9. / Відп. ред. С.І.Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2002. – с.77 – 85. – 0, 45 д.а.
 2. Бондар Т.А. Сутність лізингової діяльності в Україні та проблеми її регулювання // Науковий вісник Національного аграрного університету/ Редколегія: Д.О. Мельничук (відп.ред.) та ін. Вип.. 44. – К., 2001. – с. 189 – 191. – 0,12 д.а.
 3. Лінник В.Г., Бондар Т.А. Фінансовий лізинг: стан розвитку й оподаткування // Фінанси, облік і аудит: Збірник наукових праць. – Вип. 2 / Відп.ред. А.М.Мороз. – К.: КНЕУ, 2003. – с. 198 – 204. – 0,4 д.а. (особисто автору належить 0,2 д.а. – висвітлення економічної суті фінансового лізингу, основних договірних положень лізингових відносин).
 4. Бондар М.І., Бондар Т.А. Становлення лізингових відносин в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 1. – с. 37 – 40. – 0,3 д.а (особисто автору належить 0,1 д.а. – історичні аспекти розвитку лізингу в Україні).
 5. Бондар Т.А. Особливості обліку землі в сільськогосподарських підприємствах // Проблеми формування ринкової економіки. Спеціальний випуск. – К.: КНЕУ, 2000. – с. 363 – 365. – 0,13 д.а.
 6. Бондар Т.А.  Обґрунтування якісного складу лізингових платежів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: економіка. –Вип. 16, 2004. – с. 169 – 174. – 0,6 д.а.

В інших виданнях

 1. Бондар Т.А. Застосування аналітичних досліджень при прийнятті рішень щодо отримання основних засобів у лізинг // Облік і фінанси АПК – 2004. – №2 – с. 60 – 65. – 0,65 д.а.
 2. Бондар Т.А. Облік оренди землі: стан та перспективи обліку // Реформування обліку, звітності та аудиту в АПК України: стан та перспективи. Частина ІІ. Науково-учбово-методична робота з обліку та звітності в АПК: стан та перспективи. / За редакцією П.Т.Саблука, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука. – К.: Інститут агарної економіки, 2003. – с. 150 – 157. – 0,5 д.а.
 3. Бондарь Т.А. Лизинг: мировой опыт и перспективы развития на Украине // Материалы международной научно-практической конференции. Аграрная экономика: история, проблемы, перспективы. – Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2000. – с. 81 – 82. – 0,12 д.а.
 4. Бондар М.І., Бондар Т.А. Принципи довгострокового прогнозування капітальних інвестицій // Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конференції 16-18 жовтня 2000 р. Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. / Відп. за вип. В.М. Івахненко. – К.: КНЕУ, 2000. – с. 182 – 183. – 0,12 д.а. (особисто автору належить 0,06 д.а. – контроль реалізації проекту капіталовкладень)
 5. Бондар Т.А. Аналіз здійснення орендних (лізингових) операцій // Тези доповідей Міжнар. наук.-метод. конфер. 16-17 травня 2002 р. Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємств” / Відп. за вип. Л.М.Кіндрацька. – К.: КНЕУ, 2002. – с. 50 – 54. – 0,2 д.а.
 6. Бондар Т.А. Особливості автоматизації обліку лізингових операцій // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 травня 2004 р. Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності. – К.: КНЕУ, 2004. – с. 409 – 412. – 0,1 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Оренда фінансова (лізинг)” за посиланням:

РубрикаОренда фінансова (лізинг)

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог