Облік виробництва сільськогосподарської продукції

Облік виробництва сільськогосподарської продукції

Бібліографічний опис

Боярова О. А. Облік виробництва сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Боярова Олена Анатоліївна – Київ, 2004. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню і науково-прикладній розробці перспективних напрямків удосконалення обліку виробництва сільськогосподарської продукції. У роботі уточнено склад витрат та їх групування за калькуляційними статтями, обґрунтовано особливості вибору методів обліку витрат та обчислення собівартості продукції, які повинні пов’язуватись із структурою управління і технологією виробництва на підприємстві. Визначено вимоги до первинного обліку витрат виробництва в нових умовах господарювання, обґрунтовано параметри при підготовці удосконалених форм первинних документів, запропоновано схему обліку витрат для різних сільськогосподарських формувань, удосконалено методику обліку і розподілу накладних витрат. Доведено доцільність калькулювання повної та неповної (виробничої) собівартості сільськогосподарської продукції з метою використання її для ціноутворення та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Подальший розвиток дістали рекомендації зі створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку витрат на підприємстві.

Ключові слова

бухгалтерський облік, виробництво, сільськогосподарська продукція, витрати, методи обліку, собівартість, калькуляція, інформаційне забезпечення

Облік виробництва сільськогосподарської продукції: актуальність теми

У результаті реформування відносин власності, приватизації і роздержавлення земель і майна на терені трансформованих колгоспів і радгоспів виникли нові організаційно-правові господарські структури, зокрема, селянські (фермерські) господарства, спілки селян, акціонерні товариства, кооперативи тощо. Діяльність нових господарських формувань диктує необхідність зміни обліку процесу сільськогосподарського виробництва, зокрема, побудови раціональної системи обліку витрат, виходу продукції.

Облік виробництва повинен забезпечити одержання достовірних даних про досягнутий його рівень, які необхідні для управління, контролю за додержанням норм виробничого споживання засобів і предметів праці та живої праці з метою обчислення собівартості продукції та оцінки діяльності підприємства.

У розробку теорії і практики обліку витрат і калькуляції собівартості сільськогосподарської продукції значний внесок зробили І.О.Бєлий, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, Ю.Я. Литвин, В.Г. Лінник, В.В. Сопко, Л.К. Сук, П.Т. Саблук, Л.С. Шатковська, В.О. Шевчук, В.П. Ярмоленко та інші.

Проте в теорії залишаються дискусійні положення щодо складу витрат і порядку їх обліку, а практика не має однозначних рішень із питань обліку виробництва продукції. Для одержання своєчасної й вірогідної інформації про витрати на виробництво слід раціонально організувати систему обліку прямих і непрямих виробничих витрат. Вона повинна забезпечити швидке одержання точних і об’єктивних даних про витрати за окремими підрозділами (цехами, відділками), за видами продукції, економічними елементами й статтями собівартості.

Необхідно визначити склад витрат, що включаються до собівартості продукції, згрупувати їх для здійснення планування та обліку, що дозволить забезпечити процес обліку витрат. Це дозволить приймати обґрунтовані, економічно виважені рішення щодо зниження витрат на виробництво, збільшення виходу продукції, підвищення ефективності діяльності .

Запровадження національних стандартів бухгалтерського обліку не завжди відповідає новим вимогам сільськогосподарського виробництва. Залишаються нез’ясованими питання обліку витрат, обчислення собівартості продукції, має місце неузгодженість фінансового, управлінського та податкового обліку на рівні підприємства.

Недостатня теоретична і практична розробленість обліку виробництва сільськогосподарської продукції, недосконалість нормативних актів, що його регламентують, зумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету і завдання наукового дослідження.

Облік виробництва сільськогосподарської продукції: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного аграрного університету і пов’язана з темою: “Розробка організаційно-економічних і технологічних аспектів наукового менеджменту і маркетингу в АПК України” (номер державної реєстрації 0101U003739). В межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з удосконаленням методики обліку виробництва сільськогосподарської продукції.

Облік виробництва сільськогосподарської продукції: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційної роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та науково-прикладній розробці перспективних напрямків удосконалення обліку витрат аграрного виробництва в умовах ринку. Для досягнення поставленої мети в науковому дослідженні вирішуються наступні задачі:

 • дослідити склад витрат виробництва та уточнити їх групування за калькуляційними статтями;
 • проаналізувати сучасний стан та визначити вимоги до первинного обліку витрат виробництва в нових умовах господарювання;
 • визначити можливості використання в сільському господарстві різних методів обліку виробництва;
 • уточнити методику обліку і розподілу накладних витрат з метою забезпечення точності та оперативності інформації про рівень витрат і обчислення собівартості;
 • дослідити та обґрунтувати доцільність калькулювання повної та неповної собівартості сільськогосподарської продукції.
 • обґрунтувати необхідність і переваги застосування комп’ютерних програм для обліку виробництва та розробити практичні рекомендації щодо створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку в підприємствах.

Облік виробництва сільськогосподарської продукції: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес обліку виробництва сільськогосподарської продукції. Поглибленні дослідження здійснювались на підприємствах Вінницької області.

Предметом дослідження є комплекс методологічних та організаційних питань, пов’язаних з обліком виробництва сільськогосподарської продукції в умовах реформування бухгалтерського обліку.

Облік виробництва сільськогосподарської продукції: методи дослідження

Теоретичною й методологічною основою дисертаційного дослідження є праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з теорії й методології бухгалтерського обліку, законодавчі та нормативні акти з питань бухгалтерського обліку, матеріали наукових семінарів й конференцій.

У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи аналізу і синтезу для поєднання в єдиному процесі різних складових економічних явищ. Застосовувались методи індукції та дедукції, для визначення стану обліку у досліджуваній галузі використовувався метод спостереження. Під час дослідження сучасного стану обліку виробництва сільськогосподарської продукції було використано методи деталізації, групування, анкетування та узагальнення.

Для вивчення окремих об’єктів господарської діяльності застосовувався монографічний метод.

Облік виробництва сільськогосподарської продукції: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у обґрунтуванні нових теоретичних положень та розробці відповідних рекомендацій і пропозицій стосовно удосконалення обліку виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема:

 • уточнено склад витрат та їх групування за калькуляційними статтями: статтю “Корми” деталізовано на “Корми власні” та “Корми куповані”, статтю “Добрива” – на “Добрива органічні” та “Добрива Мінеральні”, статтю “Витрати на ремонт необоротних активів” об’єднано із статтею “Інші витрати на утримання основних засобів” під загальною назвою “Витрати на утримання та ремонт основних засобів”, рекомендовано виділити окремі статті “Роботи і послуги зі сторони” та “Відрахування на соціальні заходи”;
 • обґрунтовано особливості вибору методів обліку витрат та обчислення собівартості продукції, які повинні пов’язуватись із структурою управління і технологією виробництва на підприємстві (С. 8);
 • дістало подальшого розвитку визначення вимог до первинного обліку витрат виробництва в нових умовах господарювання, обґрунтовано параметри удосконалених форм первинних документів, які дозволяють посилити контроль за витрачанням сировини і матеріалів у процесі виробництва, тісніше поєднати оперативний управлінський і фінансовий облік та контроль;
 • уточнено методику обліку розподілу накладних витрат, що дозволяє постійно слідкувати за формуванням собівартості продукції;
 • вперше доведено доцільність калькулювання повної та неповної собівартості сільськогосподарської продукції з метою використання її для ціноутворення та прийняття аргументованих управлінських рішень;
 • розроблено практичні рекомендації щодо створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку витрат на підприємствах (С. 15).

Облік виробництва сільськогосподарської продукції: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що застосування на практиці пропонованих рекомендацій сприятиме підвищенню оперативності та аналітичності облікової інформації з виявлення та використання внутрішніх резервів підприємств для збільшення обсягу виробництва і зниження розміру витрат.

Результати дисертаційного дослідження щодо вдосконалення обліку виробництва сільськогосподарської продукції впроваджені в практику діяльності аграрних підприємств Гайсинського району Вінницької області, зокрема, Приватного сільськогосподарського підприємства “Мрія” (довідка № 117 від 01.09.2003), Приватного сільськогосподарського підприємства “Шевченко” (довідка № 250 від 27.09.2003), а також Управління сільського господарства і продовольства Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області, (довідка № 1423 від 25.08.2003)

Результати наукових досліджень знайшли застосування у навчальному процесі Національного аграрного університету, зокрема, у викладанні дисциплін “Організація бухгалтерського обліку”, “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”.

Облік виробництва сільськогосподарської продукції: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Розробки та пропозиції, що містяться в роботі, виконані автором особисто. Їх використання в практичній роботі сільськогосподарських підприємств сприятиме підвищенню ефективності виробництва сільськогосподарської продукції.

Облік виробництва сільськогосподарської продукції: апробація результатів дослідження

Основні положення дисертації доповідалися й були схвально оцінені на науковій конференції “Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК” (м. Київ, Інститут аграрної економіки, 2001 р.), на міжнародній науково-практичній конференції “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи” (м. Київ, Інститут аграрної економіки, 2003 р.), а також на засіданнях кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Національного аграрного університету.

Облік виробництва сільськогосподарської продукції: обсяг і структура дисертації

Дисертація викладена на 204 сторінках комп’ютерного тексту, складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних  джерел  із  181 найменування,  включає  21  таблицю,  22 рисунки та 5 додатків.

Облік виробництва сільськогосподарської продукції: список опублікованих праць за темою дисертації

Основні результати виконаного дослідження опубліковано у 6 самостійно підготовлених наукових працях загальним обсягом 1,1 друк. арк. у фахових виданнях.

 1. Боярова О.А. Використання методів обліку витрат на виробництво// Науковий вісник Національного аграрного університету.–2001.–Вип. 35.–С.180-182.
 2. Боярова О.А. Особливості обліку витрат на утримання та експлуатацію машин та устаткування // Економіка АПК. – 2001. – № 7. – С. 88-90.
 3. Боярова О.А. Облік витрат виробництва за статтями та елементами // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК/ За ред. П.Т. Саблука. Ч.3. Фінанси і фінансова інфраструктура АПК – К.: Інститут аграрної економіки , 2001. – С. 390-393.
 4. Боярова О.А. Вибір методу оцінки виробничих запасів при їх вибутті на виробництво // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2002. – Вип. 56. – С. 254-257.
 5. Боярова О.А. Особливості групування витрат за статтями// Економіка АПК.-2003. – № 6. – С. 85-87.
 6. Боярова О.А. Обґрунтування розподілу накладних витрат за об’єктами обліку // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. Частина ІІІ. Організація управлінського обліку та визначення собівартості. / За редакцією П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука. – К.: Інститут аграрної економіки, 2003. – С.61-63.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Виробництво” за посиланням:

РубрикаВиробництво

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог