Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення

Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення

Бібліографічний опис

Остапчук Т. П. Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Остапчук Тетяна Петрівна – Тернопіль, 2004. – 21 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю операцій з капітальними інвестиціями.

 • Уточнено економічну сутність понять “капітальні інвестиції” для правильного визнання та відображення цих об’єктів в обліку.
 • Узагальнено об’єкти обліку капітальних інвестицій та об’єкти обліку інвестиційної діяльності зі здійснення капітальних інвестицій для отримання за даними обліку більш аналітичної та достовірної інформації про операції з капітальними інвестиціями.
 • Визначено місце обліку капітальних інвестицій в системі бухгалтерського обліку для забезпечення відповідності операцій з капітальними інвестиціями їх економічній сутності.
 • Виявлено перспективні напрями розвитку обліку на підставі дослідження історичного досвіду обліку капітальних інвестицій.
 • Удосконалено методику обліку капітальних інвестицій, в частині обґрунтування необхідності створення фонду для відтворення необоротних активів та методики його обліку; відображення в обліку капітальних інвестицій в орендовані основні засоби; порядку обліку товарно-матеріальних цінностей, що залишаються на підприємстві після проведення поліпшень об’єктів основних засобів.
 • Запропоновано методику проведення внутрішньогосподарського контролю операцій з капітальними інвестиціями.
 • Визначено перспективні напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій в умовах комп’ютеризації обліку.

Ключові слова

інвестиції, капітальні інвестиції, інвестиційна діяльність, поліпшення об’єктів основних засобів, фонди на відтворення необоротних активів, внутрішньогосподарський контроль

Облік і контроль капітальних інвестицій: актуальність теми дослідження

Інвестиційна діяльність, пов’язана зі здійсненням капітальних інвестицій, має виключно важливе значення, оскільки створює основи для стабільного розвитку економіки країни. Інвестиційні процеси, пов’язані з інвестиціями в основний капітал, в Україні за останні роки суттєво активізувалися. Наприклад, приріст інвестицій в основний капітал значно перевищив темпи зростання ВВП. Якщо у 2001 році було освоєно інвестицій в основний капітал на суму понад 32 млрд. грн., у 2002 році – понад 37 млрд. грн., то у 2003 році – понад 44 млрд. грн.

Створені та накопичені в країні основні засоби за рахунок здійснених капітальних інвестицій є частиною майнового багатства країни, яке є основною складовою національного багатства. Основні засоби є одним з найважливіших елементів продуктивних сил, визначають їх рівень, а тому в ринкових умовах важливою передумовою забезпечення ефективності господарювання підприємств є відтворення виробничого потенціалу шляхом проведення поліпшень об’єктів основних засобів, що призведе до підвищення рівня їх використання.

Розвиток у країні інвестиційного потенціалу та реформа бухгалтерського обліку спричинили активізацію досліджень щодо обліку інвестицій, адже для прийняття тактичних і стратегічних рішень з управління капітальними інвестиціями необхідна своєчасна, достовірна аналітична інформація, що може бути забезпечена лише бухгалтерським обліком та безпосередньо залежить від його якості. Тому удосконалення теорії і практики ведення обліку і здійснення контролю операцій з капітальними інвестиціями в сучасних умовах соціально-економічного розвитку стає нагальною потребою та визначає актуальність теми дослідження.

Стан вивчення проблеми

Провідними вченими зроблено значний внесок до методології, теоретичного і практичного обґрунтування питань, пов’язаних з управлінням, обліком, аналізом та контролем операцій з капітальними інвестиціями. Загальні проблеми теорії і практики управління, обліку та аналізу операцій з капітальними інвестиціями отримали висвітлення в працях таких вітчизняних вчених: І.О. Бланка, С.І. Головацької, З.В. Задорожнього, Г.Г. Кірейцева, Б.С. Кругляка, Я.Д. Крупки, Б.М. Литвина, В.О. Ластовецького, А.А. Пересади, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, І.Д. Фаріона, С.І. Шкарабана та інших, російських вчених – А.А. Баширова, М.Ф. Дячкова, П.Й. Злобина, В.В. Ковальова, А.Ш. Маргуліса, В.М. Матюшина, Я.С. Мелкумова, О.С. Наринського, Я.В. Соколова, а також зарубіжних вчених В. Беренса, П. Хавранека, У. Шарпа та інших. Теоретичним та практичним аспектам організації і методології контролю операцій з капітальними інвестиціями присвячені праці І.А. Бєлобжецького, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, В.А. Калькутіна, Л.М. Крамаровського, В.М. Мурашка, В.С. Рудницького, В.П. Суйца, Б.Ф. Усача, О.А. Шпига, М.Я. Штеймана та інших.

Але ряд проблем, пов’язаних з обліком і контролем операцій з капітальними інвестиціями, залишається недостатньо розробленим і вимагає свого вирішення. Додаткових досліджень потребують проблеми: уточнення понятійного апарату щодо обліку капітальних інвестицій; виділення об’єктів бухгалтерського обліку капітальних інвестицій; розробки методики обліку створення фондів для відтворення основних засобів та інших необоротних активів, необхідних для здійснення капітальних інвестицій; удосконалення системи внутрішнього контролю операцій з капітальними інвестиціями; організації обліку капітальних інвестицій в умовах використання комп’ютерних технологій.

Необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій з удосконалення обліку капітальних інвестицій з урахуванням вітчизняної та світової облікової теорії і практики визначили актуальність теми дослідження.

Облік і контроль капітальних інвестицій: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету № 213 “Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва. Бухгалтерський облік і аудит” (номер державної реєстрації 0102U00029). В межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з удосконаленням методики обліку і контролю операцій з капітальними інвестиціями на підприємствах, а саме: обґрунтування об’єктів обліку капітальних інвестицій; облік створення та використання фондів на відтворення об’єктів основних засобів; облік операцій, пов’язаних з поліпшенням об’єктів основних засобів; організація комп’ютерної системи бухгалтерського обліку і контролю операцій, пов’язаних з капітальними інвестиціями.

Облік і контроль капітальних інвестицій: мета та завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних і методичних положень, розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку і контролю капітальних інвестицій в сучасних умовах господарювання.

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано для вирішення наступні завдання:

 • дослідити поняття та економічну сутність капітальних інвестицій для правильного відображення таких об’єктів в бухгалтерському обліку;
 • визначити об’єкти бухгалтерського обліку капітальних інвестицій, а також об’єкти обліку діяльності підприємств зі здійснення капітальних інвестицій для підвищення достовірності та аналітичності облікової інформації;
 • встановити місце обліку капітальних інвестицій в системі бухгалтерського обліку для відповідності відображення в обліку цих об’єктів їх економічній сутності;
 • визначити перспективні напрями розвитку обліку капітальних інвестицій в Україні на основі дослідження генезису обліку капітальних інвестицій;
 • дослідити та критично оцінити сучасний стан обліку капітальних інвестицій в Україні та інших країнах світу та розробити пропозиції щодо його удосконалення;
 • розробити пропозиції щодо удосконалення організації внутрішньогосподарського контролю операцій з капітальними інвестиціями;
 • визначити можливості удосконалення обліку і контролю операцій з капітальними інвестиціями в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Облік і контроль капітальних інвестицій: об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт дослідження – бухгалтерський облік і  внутрішньогосподарський контроль операцій з капітальними інвестиціями на підприємствах.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань, пов’язаних з обліком і контролем капітальних інвестицій.

Облік і контроль капітальних інвестицій: методи дослідження

В процесі дослідження використовувалися наукові методи, засновані на діалектичному методі пізнання та об’єктивних законах економіки. При дослідженні теоретичних аспектів обліку капітальних інвестицій застосовувалися методи індукції та дедукції – для визначення місця капітальних інвестицій в загальних інвестиціях підприємства, а також в системі бухгалтерського обліку; методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття сутності поняття “капітальні інвестиції”. Історичний та логічний методи  використано при уточненні та деталізації рахунків, призначених для обліку капітальних інвестицій, а також при дослідженні генезису обліку капітальних інвестицій. За допомогою статистичних методів визначено динаміку інвестицій в основний капітал на досліджуваних підприємствах.

Облік і контроль капітальних інвестицій: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в теоретико-методичному обґрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку та контролю операцій з капітальними інвестиціями. В процесі дослідження отримано наступні наукові результати:

 • уточнено економічну сутність поняття “капітальні інвестиції” як внутрішні інвестиції підприємства в основний капітал, які передбачають капітальне будівництво та придбання основних засобів, придбання та виготовлення інших необоротних активів з метою нарощення і отримання в довгостроковому періоді доходу, а також витрати, пов’язані з поліпшеннями об’єктів основних засобів, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання таких об’єктів (на відміну від існуючого визначення як інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів), що є передумовою правильного визнання та відображення цих об’єктів в бухгалтерському обліку;
 • запропоновано виділяти в окремі групи: об’єкти бухгалтерського обліку капітальних інвестицій (нове та додаткове будівництво, монтаж основних засобів, придбання, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт основних засобів, які призводять до збільшення економічних вигод, придбання та виготовлення інших необоротних активів) та об’єкти обліку інвестиційної діяльності зі здійснення капітальних інвестицій (операції з формування інвестиційних ресурсів, операції з капітального інвестування та результати діяльності з капітального інвестування), що забезпечує отримання за даними обліку достовірної інформації про операції з капітальними інвестиціями з достатнім рівнем аналітичності;
 • визначено місце обліку капітальних інвестицій у системі бухгалтерського обліку, а саме обґрунтовано необхідність відображення в обліку витрат з капітальними інвестиціями при здійсненні господарських процесів на підприємстві за трьома стадіями: в процесі придбання – стадія капіталізації витрат, в процесі виробництва – стадія рекапіталізації витрат, в процесі реалізації – стадія декапіталізації витрат, що забезпечує відповідність операцій з капітальними інвестиціями їх економічному змісту;

також

 • виявлено перспективні напрями розвитку обліку капітальних інвестицій на підставі вивчення історичного досвіду, а саме визначена необхідність обліку джерел фінансування капітальних інвестицій та обліку поліпшень об’єктів основних засобів, що входять до складу капітальних інвестицій;
 • отримала подальшого розвитку методика обліку капітальних інвестицій, яка передбачає відображення в обліку створення та використання фонду для відтворення необоротних активів, облік капітальних інвестицій в орендовані основні засоби та розроблена з метою забезпечення контролю за збереженням майна власників господарюючих суб’єктів при проведенні інвестиційної діяльності;
 • удосконалено методику внутрішньогосподарського контролю операцій з капітальними інвестиціями, в якій виділено об’єкти внутрішньогосподарського контролю, джерела дослідження інформації, методичні прийоми та реалізацію результатів здійсненого внутрішньогосподарського контролю операцій з капітальними інвестиціями, яка забезпечує комплексне дослідження операцій з капітальними інвестиціями та підвищує обґрунтованість прийнятих управлінських рішень;
 • визначено перспективні напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій в умовах комп’ютеризації обліку (зокрема, розроблено схему організації аналітичного обліку капітальних інвестицій, порядок моделювання кошторису витрат на здійснення капітальних інвестицій).

Облік і контроль капітальних інвестицій: практичне значення одержаних результатів

Застосування на практиці запропонованих автором рекомендацій дозволить забезпечити адекватне відображення операцій з бухгалтерського обліку капітальних інвестицій, своєчасність і достовірність надання якісної інформації за результатами внутрішньогосподарського контролю операцій з капітальними інвестиціями.

Результати дослідження впроваджено в практичну діяльність підприємств Житомирської області (ВАТ “Соколівський кар’єр”, довідка №1016 від 20.10.2003 р., впроваджені пропозиції щодо ведення обліку капітальних інвестицій в орендовані основні засоби та надані рекомендації щодо організації внутрішньогосподарського контролю операцій з капітальними інвестиціями; КП “Житомирське трамвайно-тролейбусне управління”, довідка №3147 від 07.10.2003 р., впроваджені методичні рекомендації щодо обліку поліпшень об’єктів основних засобів, які відносяться до складу капітальних інвестицій; ВАТ “Коростенський завод залізобетонних шпал”, довідка № 518/14 від 01.03.2004 р., розроблені та впроваджені методичні рекомендації щодо обліку та оцінки товарно-матеріальних цінностей, які залишаються після проведення поліпшень об’єктів основних засобів). Окремі результати знайшли застосування у навчальному процесі Житомирського державного технологічного університету при викладанні дисциплін “Фінансовий облік”, “Організація бухгалтерського обліку” (довідка № 44-45/1087 від 03.09.2003 р.).

Облік і контроль капітальних інвестицій: особистий внесок дисертанта

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, виконані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача, що полягає у дослідженні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку і контролю капітальних інвестицій.

Облік і контроль капітальних інвестицій: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на:

 • міжнародній науковій конференції “Бухгалтерській облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє” (м. Житомир, 16-17 травня 2002 р.);
 • всеукраїнській науково-практичній конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Черкаси, 20-22 листопада 2002 р.);
 • науковій конференції “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи” (м. Київ, 13-14 листопада 2003 р.).

Облік і контроль капітальних інвестицій: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 180 сторінках друкованого тексту, в тому числі 18 таблиць – на 23 сторінках, 32 рисунка, що займають 32 сторінки. В роботі наведено 13 додатків на 49 сторінках. Список використаних джерел налічує 225 найменувань і займає 17 сторінок.

Облік і контроль капітальних інвестицій: публікації за темою дисертації

За результатами дослідження у фахових виданнях опубліковано 6 наукових статей обсягом 6,64 друк.арк., 3 тези доповідей обсягом 0,7 друк.арк.; в інших публікаціях (підручниках та посібниках), написаних у співавторстві, особисто автора – 9,63 друк.арк.

Підручники та навчальні посібники

 1. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. Навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Л.В. Чижевської; 3-є вид., допов. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 512 с., у т.ч. автора – 4,65 друк.арк..
 2. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с., у т.ч. автора – 0,08 друк. арк..
 3. Бухгалтерський облік у громадському харчуванні. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”/ Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 440 с. , у т.ч. автора – 2,5 друк. арк..
 4. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 300 с., у т.ч. автора – 0,9 друк. арк.
 5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів/ За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с., у т.ч. автора – 1,5 друк. арк..

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Остапчук Т.П. Питання обліку інвестиційної діяльності в різних літературних джерелах // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2001. – № 16. – С. 91-103.
 2. Остапчук Т.П. Інвестиції в бухгалтерському обліку: економічний зміст // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2002. – № 20. – С. 193-206.
 3. Остапчук Т.П. Капітальні інвестиції як об’єкти бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2002. – № 22. – С. 138-146.
 4. Остапчук Т.П. Інвестиційна діяльність та інвестування: взаємозв’язок понять // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 163. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2002. – С. 236-240.
 5. Остапчук Т.П. Проблеми обліку капітальних інвестицій: історичний аспект // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2003. – № 4 (26). – С. 186-196.
 6. Остапчук Т.П. Організація внутрішньогосподарського контролю операцій з капітальними інвестиціями // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2004. – № 1 (27). – С. 127-140.

Тези доповідей

 1. Остапчук Т.П. Наукові дослідження питань обліку інвестиційної діяльності / Бухгалтерській облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє. Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – С. 57-59.
 2. Остапчук Т.П. Взаємозв’язок інвестицій та фінансування / Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. Матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції: 20-22 листопада 2002, м. Черкаси. – Черкаси: ЧДТУ, 2002 . – С. 35-37.
 3. Остапчук Т.П. Особливості обліку подальших витрат, пов’язаних з утриманням та експлуатацією об’єктів основних засобів / Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи/ За редакцією П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука. – К.: Інститут аграрної економіки, 2003. – С. 88-90.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Капітальні інвестиції” за посиланням:

РубрикаНезавершені капітальні інвестиції

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог