Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів в оптовій торгівлі України

Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів

Бібліографічний опис

Зоріна О. А. Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів в оптовій торгівлі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Зоріна Олена Анатоліївна – Львів, 2005. – 21 с.

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню актуальних проблем створення системи фінансового обліку та внутрішнього аудиту товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі в умовах розвитку конкуренції та ринкових відносин.

 • У дисертації досліджено зміст і завдання фінансового обліку та внутрішнього аудиту товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі.
 • Виходячи з необхідності оптимізації витрат шляхом удосконалення політики закупок товарних запасів, розроблено схему управління закупками.
 • Удосконалено систему організації фінансового обліку; розроблені пропозиції щодо удосконалення та спрощення первинної документації.
 • Надані рекомендації щодо перегляду існуючого порядку регулювання інвентаризаційних різниць.
 • Проведено порівняльний аналіз між внутрішнім і зовнішнім аудитом та ревізією.
 • Запропоновано принципи організації внутрішнього аудиту.
 • Розроблено організаційно-інформаційну модель внутрішнього аудиту.
 • Удосконалено методику внутрішнього аудиту в умовах комп’ютеризації.
  Основні результати роботи знайшли застосування на торгівельних підприємствах України.

Ключові слова

товарні запаси, оптова торгівля, фінансовий облік, внутрішній аудит, логістика, собівартість товарів, переоцінка, торговельні знижки, штрихове кодування, аудиторські процедури

Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів: актуальність теми дослідження

Утвердження ринкових відносин  в Україні вимагає принципово нових підходів до управління товарними запасами, що зумовлює необхідність удосконалення методики та організації фінансового обліку та внутрішнього аудиту.

Товарні запаси для підприємств оптової торгівлі є складовою частиною оборотних активів, реалізація яких формує основну частину операційного доходу. Раціонально організований фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів сприяє створенню інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.

Окремі теоретичні, методичні та практичні проблеми фінансового обліку та внутрішнього аудиту досліджували українські вчені М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, З. В. Гуцайлюк, В. П. Завгородній, М. В. Кужельний, А. М. Кузьмінський, В. Г. Лінник, Є. В. Мних, М. С.  Пушкар, В. С. Рудницький, В. В. Сопко та інші, а також іноземні –  Х. Андерсен, Е. Аренс, Ф. Вуд, Р. Ентоні, Д. Кармайкл, Д. Колдуелл, Дж. Лоббек, Б. Нідлз, Д. Робертсон та інші.

Разом з тим необхідно зазначити, що низка питань теорії та практики фінансового обліку та внутрішнього аудиту товарних запасів (первинна документація; організація та методика фінансового обліку в оптовій торгівлі; комп’ютеризація внутрішнього аудиту та інші) недостатньо досліджені та потребують детальних наукових розробок.

Перехід на міжнародні стандарти обліку та звітності, прийняття Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затвердження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, автоматизація обліку й аудиту на базі персональної комп’ютерної техніки суттєво впливають на вибір моделей обліку товарних запасів.

Вивчення існуючої практики організації фінансового обліку та внутрішнього контролю на оптових підприємствах України показало, що удосконаленню обліку і аудиту товарних запасів і товарообороту не надається належної уваги.

Актуальність названих аспектів обліку й аудиту вимагає теоретичних  досліджень та розробки практичних рекомендацій з організації та методики фінансового обліку та внутрішнього аудиту товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі України, що й обумовило вибір теми дисертаційного дослідження.

Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівської комерційної академії з теми „Перспективи розвитку споживчої кооперації України у ринковому середовищі” (номер державної реєстрації 0197U017310) та теми кафедри аудиту Львівської комерційної академії “Аналіз і аудит у системі контролю господарсько-фінансової діяльності суб’єктів господарювання”, яка затверджена вченою радою Львівської комерційної академії 26 березня 1999 року.  Особисто автору належить розробка частини теми, що стосується вдосконалення фінансового обліку та внутрішнього аудиту товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі України та адаптації до міжнародних стандартів господарювання.

Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення організації і методики фінансового обліку та внутрішнього аудиту на оптових торговельних підприємствах України в умовах ринкових відносин.

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі передбачено вирішити такі завдання:

 • розробити матричну модель управління закупівлею товарних запасів, яка враховує можливі варіанти постачання товарів, на основі проведення поєднаного АВС- та XYZ-аналізу, використання якої дозволить оптимізувати витрати, пов’язані з придбанням, зберіганням та продажем товарів, прогнозувати оптимальні обсяги товарних запасів;
 • розробити методику аналізу товарних запасів оптового підприємства: “ОРQ-аналіз оборотних засобів” з метою ефективного використання грошових коштів шляхом отримання кредитів від постачальників товарів;
 • удосконалити систему внутрішнього кодування товарів на оптовому підприємстві з використанням ієрархічного або фасетного методу класифікації товарних запасів, яка дозволить максимально спростити процес обліку товарних запасів при збереженні його контрольних функцій;
 • удосконалити зміст первинних документів товарних запасів, зокрема, видаткових накладних та рахунку-фактури, з врахуванням потреб оптового підприємства на основі уніфікації та доповнення окремими реквізитами порівняно з існуючими, що дозволить покращити процес документального оформлення операцій з товарними запасами;
 • розробити організаційно-інформаційну модель внутрішнього аудиту товарних запасів, яка конкретизує об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми внутрішнього аудиту, узагальнення та реалізацію результатів аудиту;
 • розглянути організацію та методику фінансового обліку і внутрішнього аудиту на підприємствах оптової торгівлі України, зокрема, дати критичний аналіз існуючої організації та методики фінансового обліку і внутрішнього аудиту та запропонувати нові принципи й підходи до їх здійснення.

Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження обрано систему фінансового обліку та внутрішнього аудиту товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі України.

Предметом дослідження є організація та методика фінансового обліку та внутрішнього аудиту товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі України, оцінка діючої системи фінансового обліку й внутрішнього аудиту та можливість їх удосконалення з урахуванням міжнародної практики, національних особливостей та сучасного рівня розвитку економіки України.

Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів: методи дослідження

Теоретичною і методологічною основою дослідження є системний підхід до вивчення явищ і процесів господарської діяльності, теорія наукового пізнання. Методика дослідження базується на принципах і положеннях теорії і практики ринкової економіки, наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економіки, менеджменту, фінансів, обліку, аналізу, аудиту та інших наук. У процесі дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи: діалектичний метод, методи індукції, дедукції, синтезу, аналізу,  класифікації, порівняння, наукової абстракції, системного і комплексного аналізу, формалізації, моделювання, економіко-математичні методи та ін. Спеціальні методи дослідження (методи статистичних групувань, узагальнення, графічний метод) використовувалися для проведення внутрішнього аудиту товарних запасів. При розробці наукових рекомендацій використовувалися конкретно-наукові прийоми: конкретизації, опитування, абстрактно-логічний, статистичного спостереження, порівняння, експертних оцінок та ін..

Інформаційною базою дослідження стали офіційні матеріали Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, вітчизняні та зарубіжні нормативні акти у галузі торгівлі, наукова література, матеріали наукових конференцій, а також практичні дані обліку та аудиту на досліджуваних підприємствах.

Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні методики фінансового обліку та внутрішнього аудиту товарних запасів в оптових торговельних підприємствах. У процесі дослідження отримано результати,  для яких характерна наукова новизна:

 вперше:

 • розроблена матрична модель управління закупівлею товарних запасів, яка інтегрує різні варіанти постачання товарних запасів, на основі проведення поєднаного АВС- та XYZ-аналізу. Використання цієї моделі аналізу дозволяє оптимізувати витрати, пов’язані з придбанням, зберіганням та продажем товарів, прогнозувати оптимальні обсяги товарних запасів;

удосконалено:

 • методику аналізу товарних запасів оптового підприємства: “OPQ-аналіз оборотних засобів” з метою ефективного використання грошових коштів шляхом отримання кредитів від постачальників товарів;
 • систему внутрішнього кодування товарів на оптовому підприємстві з використанням ієрархічного або фасетного методу класифікації товарних запасів, яка дозволить максимально спростити процес обліку товарних запасів при збереженні його контрольних функцій;
 • зміст первинних документів товарних запасів, зокрема, видаткових накладних та рахунку-фактури, з врахуванням потреб оптового підприємства на основі уніфікації та доповнення окремими реквізитами порівняно з існуючими, що дозволить покращити процес документального оформлення операцій з товарними запасами;
 • організаційно-інформаційну модель внутрішнього аудиту товарних запасів, яка конкретизує об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми внутрішнього аудиту, узагальнення та реалізацію результатів аудиту.

набуло подальшого розвитку:

 • організація та методика фінансового обліку і внутрішнього аудиту на підприємствах оптової торгівлі України, зокрема, дано критичний аналіз існуючої організації та методики фінансового обліку і внутрішнього аудиту і запропоновані нові принципи й підходи до їх здійснення.

Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів: практичне значення одержаних результатів

Результати дослідження сприяють удосконаленню організації та методики фінансового обліку і внутрішнього аудиту на підприємствах оптової торгівлі. Результати дослідження і пропозиції, що викладені в дисертаційній роботі, апробовані на підприємствах ТОВ „Автодом КР” (м. Кривий Ріг, довідка № 7 від 18.01.2005 р.);   ДП „Словтерм”(м. Київ, довідка № 578/08 від 15.12.2004 р.);   ПП „Егла ” (м. Київ, довідка № 1420 від 20.12.2004 р.);   ТОВ „АТІС ” (довідка № 378 від 09.12.2004 р.);  ПП „Укравтоматика” (м. Кривий Ріг, довідка № 12 від 25.01.2005 р.);.

Теоретичні і методичні розробки, запропоновані в дисертації, використовуються у навчальному процесі кафедри аудиту Львівської комерційної академії при викладанні дисциплін „Організація обліку і аудиту” кафедрою аудиту (довідка № 123 від 23.11.2005 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною роботою щодо організації та методики фінансового обліку й внутрішнього аудиту товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі України в сучасних умовах. Усі наукові результати, що містяться у роботі, отримані автором особисто.

Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати наукових досліджень, що викладені в дисертації, доповідалися і обговорювалися на науково-практичних конференціях, а саме:

 • на науковій конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів “Розвиток науки про бухгалтерський облік” Житомирського інженерно-технічного інституту (м. Житомир, 2000 р.),
 • на міжнародній науково-методичній конференції Київського національного економічного університету „Економічний аналіз діяльності підприємства”  (м. Київ, 2002 р.),
 • на Міжнародній науково-практичній конференції „Наука і освіта 2002” Дніпропетровського державного економічного університету (м. Дніпропетровськ, 2002 р.),
 • на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених „Бухгалтерський облік та фінансова звітність як інструменти контролю” (м. Дніпропетровськ, 2003 р.).

Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів: обсяг та структура дисертації

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Основний зміст дисертації викладено на 169 сторінках друкованого тексту. Робота містить 5 таблиць на 5 сторінках, 18 рисунків на 16 сторінках, а також 35 додатків на 61 сторінці. Список використаних джерел містить 234 найменування.

Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів: списк опублікованих праць за темою дисертації

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 9 наукових праць загальним обсягом   2,52  друк. арк.,, з них у фахових виданнях – 5 наукових праць загальним обсягом    1,67   друк. арк..

У наукових фахових виданнях:

 1. Зоріна О. Економічна сутність та деякі аспекти управління товарними запасами в оптовій торгівлі //Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 184. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 138-148.
 2. Зоріна О. Суть внутрішнього аудиту, його відмінність від інших видів крнтролю //Наукові записки: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 11. – Тернопіль: Видавництво „Економічна думка”, 2002. – С. 189-192.
 3. Зоріна О. Фінансовий облік у торгівлі: огляд через призму нового законодавства //Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 133.– Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 77-84.
 4. Зоріна О. Проблеми переоцінки товарних запасів в торгівлі //Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 117.– Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 54-60.
 5. Тищенко О. Організація і методологія проведення внутрішнього аудиту на підприємстві //Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць Львівської комерційної академії. –Львів: Видавництво „Коопосвіта” ЛКА, 1999. – С. 98-101.

В інших виданнях:

 1. Зоріна О. Організація внутрішнього аудиту на підприємствах торгівлі //Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2002”. Том 10. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 24-27.
 2. Зоріна О. Проблеми переходу торговельних підприємств на міжнародні стандарти обліку //Розвиток науки про бухгалтерський облік. Збірник тез та текстів виступів на науковій конференції. Частина 1. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 103-106.
 3. Зоріна О. Організація фінансового обліку в оптовій торгівлі //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених „Бухгалтерський облік та фінансова звітність як інструменти контролю” – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 8-9.
 4. Зоріна О. Фінансовий аналіз як інструмент внутрішнього аудиту // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Економічний аналіз як інструмент контролю” – Київ: КНЕУ, 2003. – С. 64-68.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Товарні запаси” – за посиланням:

РубрикаТовари

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог