Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)

Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі

Бібліографічний опис

Ганусич В. О. Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ганусич Вероніка Олександрівна – Київ, 2005. – 20 с.

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному вивченню змісту, форми, оцінки статей балансу, принципів та методики його аналізу.

 • Досліджено зміст балансу як елемента методу бухгалтерського обліку, запропоновано характеризувати його у широкому та вузькому розумінні.
 • Розроблено та науково обґрунтовано зміни до чинної форми балансу, які сприятимуть повній реалізації мети складання даного звіту – його аналізу.
 • На основі вивчення динамічної та статичної природи балансу запропоновано статику балансового звіту визнати суб’єктивною.
 • На основі динамічного підходу розроблено принципи та методику аналізу фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств.
 • Запропоновано шляхи оптимізації фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств Закарпатської області.

Ключові слова

баланс, форма фінансової звітності, оцінка статей балансу, суб’єктивність статики балансу, фінансова стійкість, оптимізація фінансової стійкості

Аналіз фінансової стійкості підприємства: актуальність теми дослідження

На стабільність економічного розвитку держави позитивно впливає налагодження тісних господарських зв’язків між суб’єктами господарювання. У цьому контексті важливо забезпечити високу фінансову стійкість суб’єктів ринку, що сприятиме мінімізації фінансових ризиків для всіх учасників розрахунків, скороченню неплатежів, активізації кредитних відносин і, врешті, підвищенню ефективності економічних процесів у господарському обороті України, суттєву роль у якому відіграє аграрний сектор економіки. Підприємства цього сектору особливо чутливі до сезонних коливань у процесі виробництва сільськогосподарської продукції, відтак об’єктивною умовою підтвердження їх ефективної діяльності протягом року є дотримання показників фінансової стійкості, основні з яких розраховуються на підставі балансу.

За балансом як формою фінансової звітності зовнішні і внутрішні користувачі мають змогу оцінити стан ресурсів підприємства та джерела їх формування, а також ступінь фінансової незалежності.

Проблемам змісту, форми та методики складання балансу присвячені праці багатьох вчених, а такі відомі дослідники, як І.Ф. Шер, І.П. Руссіян, Р.Я. Вейцман, О. П. Рудановський, М.С. Лунський, В.Д. Бєлов, висунули баланс на передній план теорії бухгалтерського обліку. Суттєвий вклад у розвиток теоретичних питань балансу як елементу методу бухгалтерського обліку внесли вітчизняні науковці, зокрема Ф.Ф. Бутинець, Й.Я. Даньків, О.А. Дубінін, М.В. Кужельний, Ю.А. Кузьмінський, М.Я. Остап’юк, В.В. Сопко , В.П. Солдатов, Л.В. Чижевська, а також російські вчені: Н.О. Бреславцева, В.І. Ткач, В.А. Кузьменко, Я.В. Соколов, Н.О. Сергєєва.

Стан вивчення проблеми

Окремі дослідники пов’язують проблеми балансу з питаннями розробки та удосконалення методики аналізу фінансової стійкості. Так, глибокий аналіз поняття фінансової стійкості та факторів, що впливають на її формування, проведено Д.Б. Базаржановим; Л.В. Донцовою та Н.А. Нікіфоровою сформульовано завдання аналізу фінансової стійкості. Сутність поняття фінансової стійкості визначають Л.А. Лахтіонова, В.В. Бочаров, Ю.С. Цал-Цалко, З.Ф. Петряєва, Т.Т. Хмеленко, Т.Ф. Азаренков, В.І. Танін. Розробниками найбільш відомих методик аналізу фінансової стійкості є А.Д. Шеремет та Р.С. Сайфулін. Питанням удосконалення методики аналізу фінансової стійкості присвячені праці Г.В. Савицької, В.І. Стражева, В.О. Мец, Є.В. Мних. Значний вклад у розвиток економічного аналізу сільськогосподарських підприємств вніс український вчений М.І. Яцків. Ним обґрунтовано роль економічного аналізу в підвищенні ефективності роботи сільськогосподарських підприємств,  розробці управлінських рішень та доведено значення системного економічного аналізу для комплексної оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств.

Втім, здебільшого баланс та методика аналізу фінансової стійкості розглядаються та досліджуються окремо, внаслідок чого складання балансу  перетворюється на технічну роботу, а проведення аналізу його показників потребує додаткових розрахунків.

Складання та аналіз балансу слід взаємоув’язати, розглядаючи як єдиний процес, що сприятиме підвищенню якості аналізу фінансової стійкості. Визначено, що форма балансу має відповідати потребам його наступного аналізу, тобто оцінка статей та розміщення їх у балансі має максимально спрощувати процедуру аналізу, підвищувати його інформативність та достовірність. У свою чергу принципи та методика аналізу фінансової стійкості мають розроблятися, виходячи із природи, сутності та форми діючого балансу. Комплексне вивчення сутності балансу, процесів його складання та аналізу дозволить максимально ефективно використовувати балансову інформацію для аналізу фінансової стійкості підприємства.

Актуальність зазначених питань та недостатній рівень формування комплексного підходу до процесів складання і аналізу балансу визначили вибір теми та цільове спрямування даного дослідження.

Аналіз фінансової стійкості підприємства: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до програми науково-дослідної роботи економічного факультету Ужгородського національного університету за темою „Структурна політика і регіональні пріоритети розвитку Закарпатської області в умовах економічної трансформації” (№ 0105V004082). У межах наукової програми автором досліджено зміст балансу як елемента методу бухгалтерського обліку, визначено джерела інформації для аналізу фінансової стійкості підприємства, теоретично та практично обґрунтовано шляхи підвищення змістовності балансової інформації, окреслено принципи та розроблено методику аналізу фінансової стійкості підприємства з огляду на суб’єктивність статики балансу.

Аналіз фінансової стійкості підприємства: мета і завдання дослідження

Мета дослідження полягає у комплексному вивченні бухгалтерського балансу та аналізу фінансової стійкості підприємства на його основі як взаємопов’язаних складових єдиного процесу.

Відповідно до мети визначено такі завдання дисертаційного дослідження:

 • Дослідити в історичному аспекті формування змісту бухгалтерського балансу через становлення і розвиток номенклатури його показників.
 • Уточнити місце балансу в системі бухгалтерського обліку.
 • Виокремити характерні риси балансу як форми звітності та сформулювати мету його складання.
 • Обґрунтувати зв’язок між змістом і формою балансу, принципами і методами його аналізу та визначити механізм їх впливу на баланс як інформаційну систему аналізу фінансової стійкості підприємства.
 • Дослідити форму та структуру бухгалтерського балансу, окреслити вимоги до змісту його окремих складових.
 • Дати критичну оцінку номенклатурі статей та розділів чинної форми балансу, обґрунтувати необхідність внесення раціональних змін до неї.
 • Проаналізувати методики оцінки статей балансу з метою обґрунтування напрямів їх удосконалення.
 • Узагальнити зміст поняття “фінансова стійкість” через оцінку її показників.
 • Сформулювати принципи аналізу фінансової стійкості.
 • Розглянути та дати критичну оцінку існуючим методикам аналізу фінансової стійкості підприємства.
 • На основі динамічного підходу розробити методику аналізу фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств.
 • Проаналізувати фінансову стійкість найбільших сільськогосподарських підприємств Закарпатської області, а саме: СТОВ “Континент”, ПСП “Ватра”, ПСП “Ластівка”, АПФ “Леанка” із застосуванням запропонованої в дисертації методики аналізу та розробити пропозиції з оптимізації їх фінансової стійкості.

Аналіз фінансової стійкості підприємства: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження даної роботи є господарські процеси, що впливають на фінансову стійкість підприємства.

Предметом дослідження є бухгалтерський баланс та методика аналізу фінансової стійкості підприємства.

Аналіз фінансової стійкості підприємства: методи дослідження

Для досягнення мети у теоретичних розробках та при обґрунтуванні змін до чинної форми балансу в роботі застосовано методи: індукції і дедукції, узагальнення, логічного моделювання, ідеалізації, системного підходу, аналізу та синтезу. Метод спостереження застосовано при вивченні фінансової звітності сільськогосподарських підприємств Закарпатської області. При розробці нових підходів до аналізу фінансової стійкості та при розв’язку практичних задач аналізу застосовуються методи математичного моделювання, індукції, статистичні та графічні методи.

Теоретичну та інформаційну базу роботи становлять: законодавчі акти України та нормативні документи з питань бухгалтерського обліку; роботи вітчизняних та зарубіжних вчених з теорії бухгалтерського обліку та методик аналізу фінансової стійкості; статистичні дані, що стосуються діяльності сільськогосподарських підприємств, звітна інформація досліджуваних підприємств, відомості їх первинного, аналітичного та синтетичного обліку.

Аналіз фінансової стійкості підприємства: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в наступному:

Вперше:

 • застосовано комплексний підхід до вивчення сутності балансу та методики його аналізу, що уможливило об’єднання варіантів оцінки показників бухгалтерського балансу, методик та принципів їх аналізу в єдину інформаційну систему аналізу фінансової стійкості підприємства. Відповідно метою складання балансу як форми фінансової звітності визнано формування інформаційної бази його аналізу. Це дало підстави обґрунтувати структурні зміни форми балансу для досягнення зазначеної мети;
 • опрацьовано механізм розрахунку динамічного показника фінансової стійкості з використанням динамічного підходу до аналізу балансу; економічно обґрунтовано доцільність та ефективність його застосування в процесі аналізу фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств.

Удосконалено:

 • чинні підходи до формування статей балансу, запропоновано застосовувати принцип суттєвості при розрахунку всіх статей балансу на основі сальдо за рахунками бухгалтерського обліку;
 • структуру форми балансу шляхом:
  • об’єднання другого та третього розділів активу балансу в один під назвою „Оборотні активи”;
  • поділу статті балансу „Основні засоби” на дві окремі статті: 1) Основні засоби; 2) Інші необоротні матеріальні активи;
  • виділення у першому розділі активу балансу окремої статті „Гудвіл”;
  • перенесення інформації щодо відстрочених податкових активів з активу до пасиву балансу з вирахуванням їх обсягу із суми власного капіталу;
  • об’єднання першого, другого та п’ятого розділів пасиву балансу в один розділ під назвою „Власний капітал”.

Побудова балансу з урахуванням зазначених змін сприятиме підвищенню інформативності всіх його статей;

 • шляхи оптимізації фінансової стійкості підприємств. Доведено, що оптимізація фінансової стійкості позитивно впливає на забезпечення достатнього обсягу джерел фінансування активів через таке співвідношення власних та залучених джерел, за якого ліквідність та платоспроможність підприємства порушується несуттєво, водночас забезпечується безперервність діяльності, максимальний рівень виручки від реалізації та прибутку.

Набули подальшого розвитку:

 • визначення балансу: 1. як форми фінансової звітності; 2. як постійно і об’єктивно існуючої в обліку рівності дебетових та кредитових оборотів і залишків за рахунками бухгалтерського обліку. В останньому розумінні баланс сучасними науковцями не визначається;
 • узагальнення характерних ознак балансу як форми фінансової звітності. Це дало підстави уточнити місце балансу серед елементів методу бухгалтерського обліку;
 • критерії впливу підприємства на значення показників фінансової стійкості на основі альтернативних оцінок балансових статей, передбачених Національними Положеннями бухгалтерського обліку;
 • методичні засади та методичний інструментарій аналізу фінансової стійкості підприємств в частині групування та систематизації фінансових коефіцієнтів;
 • аналітичні принципи загального процесу аналізу фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. Зокрема, на методику аналізу фінансової стійкості поширено загальновизнані теорією економічного аналізу принципи: комплексності, системності, достовірності, об’єктивності; також обґрунтовано доцільність врахування механізмів прояву специфічних для аналізу фінансової стійкості принципів, а саме: суб’єктивності статики балансу, вивчення змістового навантаження вихідних даних для аналізу – статей балансу, врахування обмежень балансу, диференційований підхід до оцінки показників балансу різних підприємств.

Уточнення визначення балансу та удосконалення його форми дозволяють поглибити розуміння економічної сутності балансової інформації при аналізі фінансової стійкості, а чітке формулювання принципів аналізу та розроблена на їх основі методика аналізу фінансової стійкості забезпечують якісно новий рівень аналізу сільськогосподарських підприємств.

Аналіз фінансової стійкості підприємства: практичне значення одержаних результатів

У дисертації обґрунтовано необхідність внесення змін до чинної форми балансу, баланс за пропонованою формою розглянутий та прийнятий до використання для управлінських цілей на СТОВ „Континент” (довідка №9/2 від 24.03.2005 р.).

У дисертації розроблено методику аналізу фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств на основі динамічного підходу до розгляду балансу (яка враховує та погашає сезонні коливання фінансових показників) та обґрунтовано принципи його проведення, які опрацьовано та впроваджено на найбільших сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області: СТОВ “Континент” (акт № 9/1 від 24.03.2005 р.), ПСП “Ватра” (довідка № 18/1 від 25.03.2005 р.), АПФ “Леанка” (акт № 54 від 28.03.2005 р.), ПСП „Ластівка” (акт № 14/3 від 25.03.2005 р.), розроблено пропозиції щодо оптимізації фінансової стійкості цих підприємств.

Запропонована методика аналізу фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств застосовується в процесі роботи головного управління сільського господарства і продовольства Закарпатської обласної державної адміністрації (довідка № 01-17/357 від 29 березня 2005 р.).

Понятійний апарат, методичний інструментарій та окремі теоретичні положення, що містить дисертація, використовуються у навчальному процесі Ужгородського національного університету при викладанні навчальних курсів „Теорія бухгалтерського обліку”, „Економічний аналіз” та „Фінансовий аналіз” (довідка № 5/630 від 06.04.05).

Аналіз фінансової стійкості підприємства: особистий внесок здобувача

Дисертація є одноосібно виконаною науковою працею. Наукові положення роботи, висновки та пропозиції, що виносяться дисертантом на захист, одержані самостійно.

Апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження доповідались на:

 • міжнародній науковій конференції “Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє”, м. Житомир, ЖІТІ (16-17 травня 2002 р.);
 • регіональній науковій конференції “Концептуальні засади соціально-економічного розвитку Західного регіону України”, м. Тернопіль (24 травня 2002 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень”, м. Дніпропетровськ (28.10.-04.11. 2002 р.);
 • VІ Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта 2004” м. Дніпропетровськ (10-25 лютого 2004 р.);
 • ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю”, м. Черкаси (24-26 березня 2004 р.).

Аналіз фінансової стійкості підприємства: структура і обсяг дисертації

Дисертація складається з вступу, трьох розділів та висновків, викладених на 171 сторінках друкованого тексту, включаючи 16 рисунків на 7 сторінках, 16 таблиць на 16 сторінках. Список використаних джерел містить 143 найменування. Дисертація має 17 додатків на 41 сторінці.

Аналіз фінансової стійкості підприємства: список опублікованих праць за темою дисертації

Основні положення дисертації, які повністю висвітлюють основні результати дослідження, викладені у 11 наукових роботах загальним обсягом 4,6 друк. арк., у тому числі 2 у співавторстві, 8 статей обсягом 3,6 друк. арк. опубліковано у провідних фахових виданнях, 3 – в інших виданнях.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Лончакова (Ганусич) В.О. Бухгалтерський баланс: умови виникнення, визначення та зміст // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Економіка”. – Випуск 11. – Ужгород, 2002, – с. 175-177. – 0,3 друк. арк.
 2. Ганусич В.О. Основні тенденції формування структури балансової рівності та змістового навантаження підсумку (валюти) балансу в історичному аспекті // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Економіка”. – Випуск 13. – Ужгород, 2003, – с. 181-185. – 0,5 друк. арк.
 3. Ганусич В.О. Мета складання, історичні умови формування та характерні ознаки бухгалтерського балансу як форми фінансової звітності // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 184: В 3 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – с. 466-478. – 0,6 друк. арк.
 4. Лончакова (Ганусич) В.О. Критичний аналіз існуючої системи оцінки основних засобів на дату балансу та впливу її на показники фінансового стану підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 166. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – с. 38-44. – 0,3 друк. арк.
 5. Ганусич В.О. Статика балансу та врахування її суб’єктивності при аналізі фінансової стійкості підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Економіка”. – Випуск 16. – Ужгород, 2004. – с. 164-167. – 0,4 друк. арк.
 6. Даньків Й.Я., Ножова Г.М., Ганусич В.О. Сутність та принципи аналізу фінансової стійкості підприємства // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія „Економічні науки”. – Випуск 11. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – с. 189-193. – 0,4 друк. арк. (особисто автору належить 0,3 друк. арк. – визначення змістових компонентів фінансової стійкості, формулювання наступних принципів аналізу фінансової стійкості: вивчення змістового навантаження вихідних показників аналізу, врахування суб’єктивності статики балансу, врахування обмежень балансу, диференційований підхід до оцінки показників).
 7. Ганусич В.О. Оптимізація фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Економіка”. – Випуск 15. – Ужгород, 2004, – с. 178-186. – 0,7 друк. арк.
 8. Ганусич В.О. Особливості аналізу фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств // Экономика и финансы. – Москва: Фонд научных публикаций, 2004. – № 16(67). – с. 35-39. – 0,4 друк. арк.

Публікації в інших виданнях

 1. Лончакова (Ганусич) В.О. Недоліки та переваги сучасної форми бухгалтерського балансу // Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє. Збірник доповідей на міжнародній науковій конференції. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – Випуск 19. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – с. 164-168. – 0,3 друк. арк.
 2. Ценклер Н., Лончакова (Ганусич) В. Методика аналізу капіталу підприємства // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: Щорічник. – Тернопіль: Збруч, 2002. – с. 246-253. – 0,5 друк. арк. (особисто автору належить 0,3 друк. арк. – побудова пасивної частини аналітичного балансу, опис процедури аналізу питомої ваги та динаміки окремих статей пасиву балансу).
 3. Ганусич В.О. Критична оцінка існуючої системи фінансових коефіцієнтів, що застосовується для аналізу фінансової стійкості підприємства // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2004”. – Том 65. „Економіка підприємства”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – с. 50-52. – 0,2 друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Аналіз фінансовий” – за посиланням:

РубрикаАналіз фінансовий

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог