Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві

Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві

Бібліографічний опис

Колеснікова О. М. Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Колеснікова Олена Миколаївна – Київ, 2005. – 18 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичним, методологічним та практичним питанням обліку та аналізу лізингових операцій.

 • Уточнено поняття лізингу на основі виявлення його поглибленої сутності та врахування специфічних особливостей.
 • Проаналізовано та оцінено правове регулювання лізингу в Україні, а також сучасний стан та перспективи розвитку ринку лізингових послуг для аграрного сектору.
 • Розроблені та обґрунтовані рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення лізингової діяльності, сприяння її розвитку та підвищення ефективності в сільськогосподарському виробництві.
 • Обґрунтовано і запропоновано заходи щодо удосконалення обліку та аналізу лізингових операцій у лізингодавця та лізингоодержувача, які полягають в:
  • уточненні порядку документального оформлення та первинного обліку лізингових операцій;
  • визначенні елементів облікової політики, удосконаленні податкових розрахунків за лізинговими операціями,
  • використанні модифікованих формул для оцінки ефективності лізингової діяльності.
 • Удосконалені також процедури обліку і аналізу лізингових операцій в умовах застосування комп’ютерних технологій, що забезпечує повну схему автоматизації лізингових платежів у лізингодавця та об’єктивну оцінку ефективності лізингової діяльності.

Ключові слова

лізинг, лізингова угода, лізингові операції, лізингові платежі, оподаткування лізингу, облік лізингу, аналіз ефективності лізингу

Облік і аналіз лізингових операцій: актуальність теми

Для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва необхідно вирішити ряд задач, таких як підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, зниження матеріало-, трудо- та енергомісткості виробництва та інші задачі, які неможливо здійснити без оновлення основних виробничих засобів. Останні, в свою чергу, вимагають значних капіталовкладень, економічна ефективність яких оцінюється в рамках відповідних інвестиційних проектів. Зважаючи на сучасний економічний стан в Україні, що характеризується дефіцитом інвестиційних ресурсів, особливого значення набуває облік лізингових процесів і оцінка ефективності лізингу – чи не єдиного джерела фінансового забезпечення інвестиційних потреб сільськогосподарських товаровиробників.

Становлення ринкових відносин в Україні визначає нові напрямки реформування бухгалтерського обліку і системи аналітичного забезпечення, яке покликане сприяти підвищенню обґрунтованості управлінських рішень щодо розвитку сільськогосподарських підприємств і пошуку можливостей нарощування  інвестування їх діяльності, зокрема за рахунок лізингу. Це підсилює увагу до вибору методик обліку і аналізу лізингових операцій, які з одного боку повинні ґрунтуватися на принципах апробованих міжнародною практикою, а з другого, враховувати сучасний стан національної економіки, специфіку і особливості фінансування вітчизняних підприємств.

Значний внесок у дослідження наукових та практичних аспектів лізингових операцій та організації обліково-аналітичного процесу їх реалізації зробили  вітчизняні вчені та практики: В.Г.Андрійчук, Ф.Ф.Бутинець, С.Ф.Голов, А.П.Грінько, Л.В.Гуцаленко, М.Я.Дем’яненко, В.П.Завгородній, Г.Г.Кірейцев, Я.Д.Крупка, В.Г.Лінник, В.І.Міщенко, В.Б.Моссаковський, П.Т.Саблук, А.В.Савчук, Н.Г.Слав`янська, В.П.Трач, Я.Б.Усенко, В.М.Хобта. Дослідженню даних питань присвячені також роботи таких зарубіжних вчених як В.Беренса, М.Ф.Ван Бреда, В.Д.Газмана, В.А.Горемикіна, О.В.Кабатової, Н.А.Паничева, Л.Н.Прилуцького, Ю.Н.Самохвалової, І.К.Тальє, П.Хавранека, Е.С.Хендріксена, В.Хойєра, О.Н.Чекмарьової, Є.М.Четиркіна, В.А.Шатравіна  та інших учених.

Однак багато питань залишаються недостатньо розкритими, зокрема, несформовані єдині організаційні принципи побудови системи обліку лізингових операцій та порядок їх документального оформлення; відсутня обґрунтована методика аналізу економічної ефективності власне лізингових операцій як реальних інвестицій, здійснюваних лізингоодержувачем; удосконалення потребує  програмне забезпечення обліку і аналізу лізингової діяльності.

Таким чином, практична значимість вказаних проблем і необхідність їх теоретичного дослідження та практичного вирішення визначили вибір теми дисертаційної роботи, мету і завдання наукового дослідження.

Облік і аналіз лізингових операцій: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно плану науково-дослідних робіт Національного аграрного університету з теми “Розробити концепцію аналітичного менеджменту аграрного сектору України в контексті євроінтеграції” (номер державної реєстрації 0104U004356). У межах наукової програми автором виконано дослідження, пов’язані з удосконаленням обліку і аналізу лізингових операцій.

Облік і аналіз лізингових операцій: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних аспектів і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку та аналізу лізингових операцій для підвищення обґрунтованості управлінських рішень, спрямованих на ліквідацію кризового стану і нарощування темпів технічного оновлення сільського господарства.

Для досягнення зазначеної мети в дисертації поставлені наступні задачі теоретико-методологічного і практичного характеру, зокрема:

 • уточнити економічну сутність лізингу з врахуванням його особливостей і переваг серед інших форм інвестування аграрного сектору;
 • оцінити правове забезпечення лізингових операцій в Україні, зокрема, їх обліку з повнішим врахуванням положень законодавства з точки зору ефективності їх впливу на виконання практичних задач з технічного оновлення сільськогосподарського виробництва;
 • проаналізувати сучасний стан та перспективи розвитку ринку лізингових послуг в аграрній сфері, як об`єкту обліку та економічного аналізу;
 • уточнити і вдосконалити порядок документального оформлення лізингових операцій на основних етапах реалізації положень лізингової угоди у кожного із її учасників;
 • дослідити та оцінити сучасний стан обліку лізингових операцій в Україні з метою розробки практичних рекомендацій щодо його вдосконалення та повнішого використання в управлінні лізинговою діяльністю сільськогосподарських підприємств;
 • визначити  класифікаційні ознаки лізингових платежів і проаналізувати існуючі їх форми та методи розрахунку  з метою удосконалення бухгалтерського обліку лізингових операцій;
 • дослідити  існуючі методики аналізу ефективності інвестицій на предмет розробки методики аналізу лізингових операцій та оцінки їх ефективності;
 • оцінити  і розробити пропозиції удосконалення обліку і аналізу лізингових операцій в умовах застосування комп`ютерних технологій.

Облік і аналіз лізингових операцій: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є обліково – аналітичні процедури процесу лізингового інвестування сільськогосподарських підприємств.

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методологічних та практичних аспектів обліку і аналізу лізингового інвестування як передумови їх удосконалення.

Облік і аналіз лізингових операцій: методи дослідження

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі використано такі наукові методи і прийоми: абстрактно-логічний (при визначенні економічної сутності лізингу), індукції, дедукції, аналізу і синтезу (при  дослідженні теоретичних основ лізингу та визначенні загальних напрямків розвитку та взаємодії лізингових відносин); порівняння, аналогії та систематизації (при оцінці законодавчих положень і перспектив розвитку лізингу, а також при встановленні  відмінностей в обліку лізингової діяльності  в Україні та за кордоном); монографічний, статистичні, економіко-математичні (при дослідженні ефективності лізингових операцій).

Теоретичною та інформаційною базою дисертаційної роботи є:

 • законодавчі акти і нормативні положення, що регулюють лізингові відносини в Україні,
 • офіційні дані Державного комітету статистики України,
 • звітність Всеукраїнської асоціації „Укрлізинг” та НАК “Украгролізинг”,
 • матеріали літературних джерел та періодичних наукових видань з питань лізингової діяльності.

Облік і аналіз лізингових операцій: наукова новизна одержаних результатів

Відповідно до поставленої мети та задач проведеного дослідження зроблено обґрунтовані висновки та пропозиції щодо вдосконалення обліку і аналізу лізингових операцій, яким притаманна наукова новизна:

вперше:

 • запропоновано ведення податкових розрахунків окремо по кожному предмету лізингу, що розширює використання інституту сублізингу і підвищує об’єктивність оцінки витрат і доходів від лізингових операцій (С.11);
 • обґрунтована необхідність введення до податкового законодавства правової норми, згідно якої попередня оплата лізингового платежу не змінює податкового статусу ні лізингоодержувача, ні лізингодавця (С.10);

одержали подальший розвиток:

 • трактування поняття лізингу як “системи юридично оформлених економічних відносин, що включає орендні, кредитні, інвестиційні та торгівельні відносини, які виникають в процесі реалізації укладеної угоди, з приводу придбання у власність майна лізингодавцем з наступною передачею його за певну плату у тимчасове користування лізингоодержувачу” (С.5);
 • організація обліку лізингових операцій в частині запропонованого доповнення робочого плану рахунків суб`єктів лізингової угоди субрахунками: 156 “Придбання предмету лізингу”, 134 “Знос предмету лізингу”, 104/1 “Машини та обладнання, прийняті в лізинг” і т.п., з метою розмежування в аналітичному обліку власних основних засобів та тих, що є предметом лізингу (С.8) ;
 • рекомендації щодо вдосконалення системи державної підтримки лізингової діяльності в аграрній сфері, зокрема пропонується поширити дію Порядку використання бюджетних коштів на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки, що надходить за договорами фінансового лізингу. Величина компенсації повинна враховувати лише вартість техніки, тобто вона не поширюється на інші складові лізингового платежу (С.7);
 • документальне оформлення лізингових операцій в частині доповнення істотних умов лізингового договору відомостями про порядок сплати лізингових платежів, їх склад та форму, а також метод нарахування амортизації (С.8);
 • процедури обліку і аналізу лізингових операцій в умовах застосування комп’ютерних технологій, що забезпечує повну схему автоматизації лізингових платежів у лізингодавця та об’єктивну оцінку ефективності лізингової діяльності (С.13);

удосконалено:

 • порядок первинного обліку лізингових операцій на етапі здійснення приймання-передачі предметів лізингу застосуванням удосконаленого для даних операцій акту приймання-передачі основних засобів (ф.ОЗ-1), шляхом його доповнення показниками: дата, номер, термін початку та закінчення договору лізингу; дата і номер договору купівлі-продажу; термін корисної експлуатації об`єкту, метод нарахування амортизації, що підвищує оперативність пошуку необхідної для оцінки прийнятих в лізинг основних засобів (С.7);
 • методику аналізу ефективності лізингових операцій шляхом модифікування показників ефективності, які лежать в основі дисконтованих методів оцінки інвестицій (С.11).

Облік і аналіз лізингових операцій: практичне значення одержаних результатів

Полягає в розробці рекомендацій та пропозицій, що спрямовані на удосконалення методики обліку та аналізу лізингових операцій в суб’єктів лізингових відносин.

Окремі результати досліджень прийняті до впровадження Рівненською філією НАК “Украгролізинг”, а також знайшли застосування в навчальному процесі Національного аграрного університету при викладанні курсів “Фінансовий облік” та “Фінансовий аналіз”, що засвідчують відповідні документи.

Облік і аналіз лізингових операцій: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Наукові положення, висновки і пропозиції, що містяться в роботі, отримані автором особисто.

Облік і аналіз лізингових операцій: апробація результатів дисертації

Основні результати та положення, що викладені в роботі, доповідалися і дістали схвальну оцінку науковців на Міжнародних науково-практичних конференціях:

 • “Аграрна політика України в період вступу в СОТ: ефективність, якість і безпека”, (м. Київ, НАУ, 23-24 квітня 2003р.);
 • “АПК в умовах активізації інтеграційних процесів: стан, проблеми, перспективи”, (м. Кам`янець-Подільський, ПДАТА, 20-21 травня 2004р),

а також на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Розвиток аграрного ринку та продовольча безпека України” (м. Київ, НАУ, 8-9 квітня 2005р.).

Облік і аналіз лізингових операцій: структура і обсяг дисертації

Основний зміст дисертаційної роботи викладено на 160 сторінках комп’ютерного тексту. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 215 найменувань, містить 15 таблиць, 15 рисунків і 16 додатків.

Облік і аналіз лізингових операцій: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження у фахових виданнях опубліковано 4 одноосібні статті, обсягом 1.4 д.а.

 1. Колеснікова О.М. Перспективи розвитку лізингу в рамках змін законодав-ства // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2003.– Вип.66.– С.150-154.
 2. Колеснікова О.М. Методика складання графіка сплати лізингових платежів та їх облік за новими правилами // Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії. Т.2. Економічний факультет. – Кам`янець-Подільський: ПДАТА, 2004. – Вип.12. – С.214-217.
 3. Колеснікова О.М. Оподаткування лізингових операцій // Економіка АПК.– 2004. – № 6. – С.80-86.
 4. Колеснікова О.М. Аналіз ефективності лізингових операцій // Агроінком.– 2005. – № 8.– С.69-72.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Лізинг” – за посиланням:

РубрикаОренда фінансова (лізинг)

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог