Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних

Автоматизація господарського обліку

Бібліографічний опис

Козак М. І. Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Козак Мирослав Іванович – Київ, 2005. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню форм і технологій ведення обліку в умовах використання комп’ютерної техніки. У роботі досліджено еволюцію форм і технологій ведення обліку, визначено тенденції в розвитку комп’ютерних технологій ведення обліку та обґрунтовано підходи до побудови комп’ютерної технології ведення обліку з використанням баз даних. В результаті дослідження запропонована архівно-комп’ютерна форма обліку, в основу якої покладено роботу з автоматизованим поточним архівом (банком) електронних документів планового, облікового і нормативно-договірного характеру, а також опрацьовані модульна структура інтегрованої системи автоматизації господарського обліку для підприємств сільського господарства і рекомендації по її впровадженню за науково обґрунтованою технологією консультаційного процесу.

Ключові слова

господарський облік, інтеграція, комп’ютеризація, форма обліку, автоматизоване робоче місце, інтегрована система автоматизації господарського обліку

Автоматизація господарського обліку: актуальність теми

Перехід економіки України на ринкові засади, роздержавлення та приватизація землі, майна, розвиток конкуренції, входження в світове економічне співтовариство зумовили необхідність удосконалення господарського управління та його складової – обліку.

Стан вивчення проблеми

В опрацювання теоретичних, методологічних і методичних аспектів удосконалення обліку ґрунтовний внесок зробили вітчизняні й зарубіжні вчені:  Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук,   Г.Г. Кірейцев,   М.Ф. Кропивко,  В.Г. Лінник,  І.В. Малишев,  В.Б. Моссаковський, П.П. Німчинов, М.Ф. Огійчук, В.Ф. Палій, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, А.Д. Шеремет та інші.

Одним з основних напрямів вирішення багатоаспектної проблеми удосконалення обліку є розвиток його форм. Форми обліку завжди визначали техніку та способи ведення облікової роботи відповідно до потреб суспільного виробництва й обміну. Вони як стандарти організації систем обробки облікової інформації забезпечували виготовлення і спільне використання облікових даних в управлінні.

З розвитком науково-технічного прогресу в обліку почала застосовуватись комп’ютерна техніка – ефективний інструмент підвищення продуктивності праці в роботі з інформацією. Проте наукових публікацій з проблем теорії, методології і практики автоматизації обліку (в тому числі в сільськогосподарських підприємствах), особливо в останні роки, недостатньо.  До  найбільш змістовних можна віднести тільки публікації М.Ф. Кропивка,   М.Ф. Огійчука,   П.А. Щербакова,  В.І. Завгороднього,  А.М. Кузьмінського, Ю.А. Кузьмінського та деяких інших.

Якісного удосконалення в технологіях ведення обліку на практиці також не спостерігається. Відбулося механічне перенесення способів ведення обліку за ручними (паперовими) формами на комп’ютерну основу, що не дає змоги повною мірою використовувати потенційні можливості комп’ютерної техніки. Крім того, в облікових працівників збільшився обсяг специфічної, не притаманної їм роботи, пов’язаної з експлуатацією комп’ютерної техніки. Проблемою є і вибір для практичного використання в обліковій роботі різних (часто несумісних) програмних продуктів, за допомогою яких можна автоматизувати не тільки окремі ділянки або види обліку, а й обробку економічної інформації, елементи автоматизації управління виробництвом і підприємством у цілому. Форми обліку при цьому не конкретизовані і мають узагальнену назву “комп’ютерні”. Отже, виникла потреба в стандартизації й науковому обґрунтуванні, але вже комп’ютерних технологій і форм ведення обліку.

У сукупності вищевикладене зумовило вибір й актуальність дисертаційного дослідження.

Автоматизація господарського обліку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана в рамках наукових досліджень по завданню “Формування системи та механізмів обліково-аудиторського та інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U000267) науково-технічної програми “Трансформування організаційно-економічних відносин до соціально орієнтованих ринкових умов в АПК” (головний виконавець – Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН).

Автоматизація господарського обліку: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є удосконалення теоретико-методологічних і методичних підходів до автоматизації обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки та баз даних.

Цільова спрямованість дослідження зумовила постановку і вирішення таких питань:

 • визначити роль і місце обліку в господарському управлінні на сучасному етапі;
 • дослідити еволюцію форм і технологій ведення обліку;
 • виявити тенденції в розвитку комп’ютерних технологій ведення обліку;
 • узагальнити методи і способи підвищення оперативності й аналітичності обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки;
 • обґрунтувати підходи до побудови комп’ютерних технологій та визначити характерні риси форми обліку з використанням баз даних;
 • розробити пропозиції з автоматизації господарського обліку на сільськогосподарських підприємствах.

Автоматизація господарського обліку: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є форми і технології обліку та особливості їх застосування в сільськогосподарських підприємствах.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання автоматизації облікових робіт в умовах застосування комп’ютерної техніки.

Автоматизація господарського обліку: методи дослідження

В основу дослідження покладено діалектичний метод пізнання та системний підхід, що дало змогу комплексно дослідити питання розвитку видів обліку, їх інтеграції в межах системи господарського обліку, а також обґрунтувати характерні риси архівно-комп’ютерної форми обліку як основи інтегрованих систем автоматизації господарського обліку.

При дослідженні теоретичних засад розвитку форм і технологій ведення обліку в історичному аспекті використовувались прийоми абстрактно-логічного методу, а саме: аналіз і синтез, індукція та дедукція, аналогія і зіставлення. В аналітичних дослідженнях застосовувались методи порівняння, графічного зображення і табличного подання. Для аналізу існуючих на ринку програмних продуктів – метод статистичного зведення, а для обґрунтування технології ведення господарського обліку за архівно-комп’ютерною формою – методи моделювання та практичного експерименту.

Автоматизація господарського обліку: наукова новизна одержаних результатів

Наукові результати, що отримані автором і виносяться на захист, полягають у розробці теоретико-методологічних і методичних засад побудови архівно-комп’ютерної форми обліку як основи комп’ютерних технологій автоматизації господарського обліку з використанням баз даних.

При цьому:

Вперше доведено,

що:

 • роль облікових регістрів, як матеріальних носіїв рахунків бухгалтерського обліку та визначальних елементів раціоналізації технологій при ручних формах обліку, при комп’ютеризації обліку змінюється – вони виконують лише функції із забезпечення контролю шляхом стандартизації представлення інформації в базі даних та відображення узагальненої інформації у звітних формах;
 • форма бухгалтерського обліку і при комп’ютеризації обліку зберігає роль організаційно-структурного елемента облікової системи, проте її визначення доцільно змінити на “відповідним чином організовану систему елементів методу бухгалтерського обліку і технологію облікової роботи для досягнення поставлених перед обліком завдань”;
 • поділ обліку на види є проявом інтеграційних процесів у ньому, при цьому поділ обліку на оперативно-технічний, бухгалтерський і статистичний є проявом вертикальної, а поділ на фінансовий і управлінський – горизонтальної інтеграції видів обліку на основі первинного.

Удосконалено технологію ведення обліку в умовах комп’ютеризації,

в тому числі:

 • з процедурних питань – реєстрація господарських операцій в системі господарського обліку має відбуватися децентралізовано в місцях їх здійснення та збору даних; систематизація і зберігання інформації – в єдиній базі облікової, планової і нормативно-договірної документації; узагальнення по об’єктах обліку, аналізу і контролю – децентралізовано в місцях прийняття управлінських рішень;
 • з підвищення аналітичності обліку – глибина аналітичності фінансового обліку має забезпечуватись представленням облікових записів у вигляді стандартизованих бухгалтерських проводок (або бухгалтерських записів у тій чи іншій системі рахунків), аналітичність різних ділянок управлінського обліку – у вигляді показників, що характеризують об’єкти обліку, аналізу і контролю, а також можливістю реалізації в технології моделей забезпечення багатомірності обліку: простого обліку, поопераційної й аналітичної класифікації, паралельних рахунків, ієрархічної деталізації та розподілу функцій між АРМами;
 • з підвищення оперативності обліку, яка має забезпечуватися в основному оперативною реєстрацією і систематизацією облікової, планової та нормативно-договірної документації в базі електронних (первинних) документів, розпаралеленим пошуком й узагальненням інформації на рахунках обліку по запиту на отримання певної форми звітності, аналітичної таблиці, рисунка чи іншої форми медіа-представлення інформації для прийняття управлінських рішень.

На цій основі вперше запропоновано:

 • архівно-комп’ютерну форму обліку, побудовану на використанні розподіленої бази даних реляційного типу, в якій первинні документи (їх електронні аналоги) систематизовані з використанням принципів архівно-бібліотечної класифікації, регістри фінансового обліку – з використанням стандартизованих облікових записів по рахунках бухгалтерського обліку, а регістри управлінського обліку – з використанням облікових записів у вигляді показників, що характеризують об’єкти обліку, аналізу, контролю. Визначені характерні риси (принципи побудови) архівно-комп’ютерної форми обліку та технологія облікової роботи з використанням автоматизованого архіву (банку) електронних документів;
 • інтегровану систему автоматизації господарського обліку на сільськогосподарських підприємствах, в основу якої покладено архівно-комп’ютерну форму обліку, з метою забезпечення гнучкості та узгодження з умовами і потребами управління конкретним підприємством, впровадження і розвитку, формувати в складі систем АРМів за наступними програмно-технологічними модулями локальної комп’ютерної мережі і (або) Intranet (Internet) – мережі: ведення архівного господарства, управління персоналом, управління виробництвом, управління маркетинговою діяльністю, управління фінансовою діяльністю, АРМ керівника підприємства.

Удосконалено

методику організації робіт з впровадження комп’ютеризованого обліку, в тому числі архівно-комп’ютерної форми обліку й інтегрованих систем автоматизації господарського обліку в сільськогосподарських підприємствах за науково обґрунтованою технологією консультаційного процесу.

Автоматизація господарського обліку: практичне значення одержаних результатів

Результати дослідження розраховані на бухгалтерських працівників, спеціалістів, що розробляють і впроваджують програмні продукти з автоматизації обліково-аналітичних робіт, менеджерів з управління персоналом, виробничою, маркетинговою і фінансовою діяльністю підприємств. Їх використання сприятиме широкому впровадженню комп’ютеризації обліку в сільськогосподарських та інших підприємствах.

Автоматизація господарського обліку: особистий внесок здобувача

Теоретичні й методологічні результати досліджень, а також обґрунтування інтегрованої системи автоматизації обліку та її технологічних елементів виконані автором самостійно, опрацювання принципів побудови архівно-комп’ютерної форми обліку – спільно з науковим керівником д.е.н. М.Ф. Кропивком, а практичні експерименти і рекомендації з її впровадження – спільно з В.І. Похіленко та Е.П. Романовою.

Автоматизація господарського обліку: апробація результатів дослідження

Основні теоретико-методологічні результати та практичні розробки дисертації доповідалися на Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми ефективного функціонування  АПК в умовах нових форм власності та господарювання” (м. Харків, 2001 р.) та Міжнародній науково-практичній конференції “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи” (м. Київ, 2003 р.), а також апробовані при впровадженні комп’ютерного обліку на підприємствах Київської області, в тому числі в: Навчально-дослідному господарстві “Великоснітинське” Фастівського району; ВАТ “Комбінат “Тепличний” Броварського району; ЗАТ “Племінний завод “Агро-Регіон” Бориспільського району; ВСП “Нива” Міністерства оборони України; Київській дослідній станції Інституту овочівництва і баштанництва УААН Фастівського району.

Автоматизація господарського обліку: обсяг та структура дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (143 найменування), містить 10 таблиць, 13 рисунків і 5 додатків. Основний зміст роботи викладено на 151 сторінках комп’ютерного тексту.

Автоматизація господарського обліку: список опублікованих праць за темою дисертації

Зміст роботи висвітлено в 6 одноосібних наукових публікаціях та 1 – у співавторстві, з них 3 самостійних наукових статті у фахових виданнях, загальним обсягом 3,2 друк. арк.

У наукових фахових виданнях

 1. Козак М.І. Деякі методологічні підходи до автоматизації бухгалтерського обліку // Економіка АПК. – 2001. – №4. – С. 98-101.
 2. Козак М.І. Тенденції в розвитку комп’ютерних систем обліку // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К.: НАУ, 2001, Вип. 56. – С. 224-227.
 3. Козак М.І. Інтеграція видів обліку в умовах його автоматизації // Економіка АПК. – 2002. – №3. – С. 71-75.

Тези доповідей

 1. Козак М.І. Облік в системі управління виробництвом за умов використання автоматизованих банків даних // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол. моног. у двох томах. Т.2. / За ред. П.Т.Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2001. – С. 325-327.

Інші видання

 1. Козак М.І. Облік в системі господарського управління та необхідність його автоматизації // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві. Зб. наук. пр. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – №2. – С. 299-301.
 2. Козак М.І. Облікові регістри в автоматизованих системах бухгалтерського обліку // Проблеми обліку і аналізу в забезпеченні аграрних перетворень. Зб. наук. пр. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – С. 110-115.
 3. Основи архівно-комп’ютерної форми обліку / М.Ф. Кропивко, М.І. Козак, В.І. Похіленко, Е.П. Романова; За ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 2004. – Розділи 1, 4, 6. – С. 7-13, 52-64, 77-85.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Інформаційні системи в обліку” – за посиланням:

РубрикаІнформаційні системи в обліку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог